วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงกชพร เฉี้ยนเงิน ดรุณศึกษา95ทองชนะเลิศ
2เด็กชายปฏิภาณ หนูบุญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์90ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงกวินทรา สิทธิชัย เบญจมราชูทิศ87ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กหญิงณัฏฐธิดา หอมเกตุ ก้างปลาวิทยาคม85ทอง
5เด็กชายทวีวัฒน์ หรั่งศาสตร์ เกตุชาติศึกษา83ทอง
6เด็กชายพีระพัฒน์ หนูทองจันทร์ จรัสพิชากร79เงิน
7เด็กชายธีรภัทร ชูจันทร์ ศรีธรรมราชศึกษา77เงิน
8เด็กหญิงอุ้มจิต มหาโพธิ์ สิชลประชาสรรค์75เงิน
9เด็กชายสวภัทร สายจันทร์ บ้านบางน้อย69ทองแดง
10เด็กหญิงสุนิตา ทองกัน เมืองนครศรีธรรมราช67ทองแดง
11เด็กหญิงฟ้ารุ่ง สายเครือคำ บ้านไสใหญ่65ทองแดง
12เด็กชายณัชพล มากศสรี ไตรภูมิวิทยา63ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล