วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงสมิตานันท์ ศรีทานนท์ วัดทุ่งหล่อ85ทองชนะเลิศ
2เด็กหญิงยศวดี ประพฤติชอบ วัดทุ่งหล่อ85ทองชนะเลิศ
3เด็กหญิงทัดดาว บรรจงช่วย สวนกุหลาบวิทยาลัย84ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
4เด็กหญิงอาทิตยารัตน์ หนูดุก สวนกุหลาบวิทยาลัย84ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
5เด็กหญิงนันท์นภัส ชอบทำกิจ ก้างปลาวิทยาคม83ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
6เด็กหญิงหทัยชนก ไชยธรรม ก้างปลาวิทยาคม83ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
7เด็กชายธราเทพ การกรณ์ เมืองนครศรีธรรมราช81ทอง
8เด็กชายธีรวัต ใจห้าว เมืองนครศรีธรรมราช81ทอง
9เด็กหญิงตวงเพชร นาคฤทธิ์ เบญจมราชูทิศ77เงิน
10เด็กหญิงธันวรินทร์ ทองสุวรรณ เบญจมราชูทิศ77เงิน
11เด็กชายภูมิภัทร แก้วศรีนวล ดรุณศึกษา76เงิน
12เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีระพันธ์ ดรุณศึกษา76เงิน
13เด็กหญิงนุชวรา ขุนพิลึก เกตุชาติศึกษา75เงิน
14เด็กชายอลงกรณ์ ศิริแก้ว เกตุชาติศึกษา75เงิน
15เด็กหญิงภัทราภรณ์ มิ่งเมือง คงคาประชารักษ์73เงิน
16เด็กหญิงนารารัตน์ กล่อมสุข คงคาประชารักษ์73เงิน
17เด็กชายสิหราช ชัยวิจตร ไตรภูมิวิทยา72เงิน
18เด็กชายธนัช มณี ไตรภูมิวิทยา72เงิน
สิ้นสุดการแสดงผล