วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กชายณฐกร ด้วงแก้ว วัดสุวรรณโฆษิต92ทองชนะเลิศ
2เด็กชายภูมิ นวลสะอาด วัดสุวรรณโฆษิต92ทองชนะเลิศ
3เด็กหญิงบัณฑิตา เนาวคุณ วัดทุ่งหล่อ90ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
4เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภักดี วัดทุ่งหล่อ90ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
5เด็กชายภานุวัฒน์ สืบสาย วัดสุวรรณโฆษิต88ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
6เด็กชายเสกสรร ศรีสุวรรณ์ วัดสุวรรณโฆษิต88ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
7เด็กหญิงอลิชา ถนอมพันธ์ บ้านปากน้ำเก่า77เงิน
8เด็กชายชนิสร สังขศรีอิน บ้านปากน้ำเก่า77เงิน
9เด็กหญิงสาริศา โกษาพงศ์ ศรีธรรมราชศึกษา75เงิน
10เด็กหญิงทานตะวัน ระหังภัย ศรีธรรมราชศึกษา75เงิน
11เด็กหญิงกรรณิการ์ เพชรมาก วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์68ทองแดง
12เด็กหญิงแก้วธิดา โยธากุล วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์68ทองแดง
13เด็กหญิงศิริกานต์ บัวซัง เกตุชาติศึกษา66ทองแดง
14เด็กชายอภิศักดิ์ เกิดดอนทราย เกตุชาติศึกษา66ทองแดง
15เด็กชายภูริวัตร์ มั่นแก้ว บ้านวังเต่า56
16เด็กหญิงธันยพร รัตตโน บ้านวังเต่า56
17เด็กหญิงชาพิตา สมานจิ บริบูรณ์วิทยา54
18เด็กชายธราธิป เจริญสุข บริบูรณ์วิทยา54
สิ้นสุดการแสดงผล