วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงสุพรรษา สุขมี บริบูรณ์วิทยา70เงินชนะเลิศ
2เด็กหญิงศริญญา ดังสะท้าน บริบูรณ์วิทยา70เงินชนะเลิศ
3เด็กหญิงกานต์ธิดา หนูลี ศรีธรรมราชศึกษา65ทองแดงรองชนะเลิศอันดับ ๑
4เด็กหญิงณฉัตร แจ่มจรัส ศรีธรรมราชศึกษา65ทองแดงรองชนะเลิศอันดับ ๑
5เด็กหญิงสุดารัตน์ พัสดุสาร วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์63ทองแดงรองชนะเลิศอันดับ ๒
6เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทร์ทอง วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์63ทองแดงรองชนะเลิศอันดับ ๒
7เด็กหญิงชนิกานต์ คงทองคำ บ้านวังเต่า60ทองแดง
8เด็กหญิงศศิธร บัวอ่อน บ้านวังเต่า60ทองแดง
9เด็กชายภูริวัฒน์ นนทโชติ วัดทุ่งแย้60ทองแดง
10เด็กชายจิรภัทร จุลเลศ วัดทุ่งแย้60ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล