วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1นางสาวสุดารัตน์ นาคีเภท เสาธงวิทยา90ทองชนะเลิศ
2นายทรงยศ จงสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์85ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3นางสาวณัฏฐณิชา เพชรกำเนิด จุฬาภรณราชวิทยาลัย83ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4นางสาวกลิสรา กลิ่นมาลี เมืองนครศรีธรรมราช81ทอง
5นางสาวกัญญรัตน์ สุนทกิจ ศรีธรรมราชศึกษา77เงิน
สิ้นสุดการแสดงผล