วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1นายทรงวุฒิ ศรีสัตยบรรณ์ เสาธงวิทยา89ทองชนะเลิศ
2เด็กชายธนภัทธ์ ชูแก้ว บ้านบางน้อย87ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวโต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์85ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กชายศิวกร มุกดา ดรุณศึกษา83ทอง
5เด็กชายเป็นบุญ กันยาใส สิชลประชาสรรค์81ทอง
6เด็กชายธราวิชย์ ทับจันทร์ ศรีธรรมราชศึกษา80ทอง
7เด็กหญิงชนาพร หนูทอง คงคาประชารักษ์80เงิน
8เด็กหญิงอภัสรา จิตต์ประไพ เมืองนครศรีธรรมราช78เงิน
9เด็กหญิงธิดารัตน์ ไข่เอี่ยม จรัสพิชากร76เงิน
10เด็กหญิงศิราวรรณ ทุมรัตน์ ไตรภูมิวิทยา73เงิน
สิ้นสุดการแสดงผล