วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1นางสาวพิมรภัทร เพชรนิล สิชลประชาสรรค์90ทองชนะเลิศ
2นางสาวปิั่นฑรัตน์ เพ็ชรศรี เมืองนครศรีธรรมราช88ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3นางสาวอรอุมา รัตนะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์86ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4นายปฏิภาณ ปาละกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย84ทอง
5นางสาวมุชรินทร์ ผุดวัฒน์ เสาธงวิทยา78เงิน
6นางสาวภัททิยาภรณ์ ทิวาสิงห์ จรัสพิชากร68ทองแดง
7นางสาวจารวี ชื่นชม ศรีธรรมราชศึกษา67ทองแดง
8นางสาววรัญญา แก้วใจจง ก้างปลาวิทยาคม66ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล