วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงนภัสสร เรืองสุข เสาธงวิทยา90ทองชนะเลิศ
2เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พวงทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์87ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กชายสุทธิพงษ์ คงนาค สิชลประชาสรรค์84ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กหญิงวรสุนันท์ ประสาทชัย บ้านบางน้อย77เงิน
5เด็กหญิงชญานิศ สมเนียม ศรีธรรมราชศึกษา75เงิน
6เด็กหญิงอัญชนา ด้วงแก้ว วัดทุ่งหล่อ73เงิน
7เด็กหญิงนิศารัตน์ ไชยสิทธิ์ ฉวางรัชดาภิเษก68ทองแดง
8เด็กหญิงบัณฑิตา ภักดีกิจ ดรุณศึกษา65ทองแดง
9เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ เปลี่ยวจิตร์ จรัสพิชากร64ทองแดง
10เด็กหญิงอรวรรณ มากสกุล บ้านไสใหญ่63ทองแดง
11เด็กชายณัฐพล พลอยแสง ไตรภูมิวิทยา61ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล