วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1นายชัยวัฒน์ จันทร์แป้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์94ทองชนะเลิศ
2นายนทีทร ธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาชัย92ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3นายพิทักษ์ชน ทิพย์รัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาชัย91ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4นางสาวภัทรวรรณ รัตนรัตน์ สิชลประชาสรรค์90ทอง
5นางสาวดุสิตพร จงกล ศรีธรรมราชศึกษา87ทอง
6นางสาวบุษบา วรินทรเวช จรัสพิชากร85ทอง
สิ้นสุดการแสดงผล