วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงกัณฐิกา คุ้มสุข ศรีธรรมราชศึกษา93ทองชนะเลิศ
2เด็กชายสัณหภาส บุญเจริญ ก้างปลาวิทยาคม92ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงณัฐกมล สมสุข วัดทุ่งหล่อ91ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กหญิงปรีดารักษ์ แก้วสองศรี บ้านบางน้อย90ทอง
5เด็กชายพงศ์ศักดิ์ วิมลแก้ว จรัสพิชากร87ทอง
6เด็กหญิงอนงค์เนตร บุญฤทธิ์ เกตุชาติศึกษา85ทอง
7เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ จารุนัย สิชลประชาสรรค์83ทอง
8เด็กหญิงกุลธิดา มากชิด ดรุณศึกษา82ทอง
9เด็กหญิงปวันรนัตน์ เพ็ชรสิทธิ์ บ้านไสใหญ่82ทอง
10เด็กหญิงธนากร นาคแก้ว สิชลประชาสรรค์80ทอง
11เด็กชายจิรศักดิ์ โลหะรัตน์ ไตรภูมิวิทยา79เงิน
สิ้นสุดการแสดงผล