วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงจุฑาวลี กลับแป้น บ้านชะอวด99ทองชนะเลิศ
2เด็กหญิงศศิวิมล ชูบุญทอง วัดสุวรรณโฆษิต98ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงศิริภรณ์ ปางคำ วัดสุวรรณโฆษิต97ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กชายวรเวร บุญทอง วัดลำนาว94ทอง
5เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองดี วัดลำนาว93ทอง
6เด็กหญิงนัชรีน ตามสละมิตย์ สตรีจรัสพิชากร93ทอง
7เด็กหญิงเอื้ออังกูร จิรนิวรรธน์ ตันติวัตร93ทอง
8เด็กหญิงอุมา สาลิกา บ้านปากน้ำปากพญา91ทอง
9เด็กหญิงธันย์ชนก โต๊ะยี บ้านปากน้ำปากพญา90ทอง
10เด็กหญิงปริฉัตร แก้วมานี บ้านปากน้ำปากพญา90ทอง
11เด็กชายฐิตินันท์ ศรีโชติ วัดควนเกย90ทอง
12เด็กหญิงญาณธิช สุทธิศิริ วัดควนสูง88ทอง
13เด็กหญิงนริศรา แม่นทอง บ้านไสใหญ่87ทอง
14เด็กชายพงศธร ตรีพฤกษ์ บ้านปากน้ำปากพญา78เงิน
15เด็กหญิงเกศกนก ศิริมี ดรุณศึกษา78เงิน
16เด็กชายคุณากร คาบุตร วัดคันนาราม77เงิน
17เด็กชายณัฐพล โพธิ์ทิพย์ บ้านวังเต่า66ทองแดง
18เด็กชายสรยุทธ บุญสอน ไตรภูมิวิทยา66ทองแดง
19เด็กหญิงอาทิตยา สุขเปรม เกตุชาติศึกษา66ทองแดง
20เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุรางค์ วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์66ทองแดง
21เด็กหญิงบุญธิตา แพงกัลยา วัดมะม่วงสองต้น66ทองแดง
22เด็กหญิงณัฐธิดา คงเหล วัดมะม่วงสองต้น66ทองแดง
23เด็กหญิงธิดารัตน์ หมาดโทจิตต์ วัดมะม่วงสองต้น66ทองแดง
24เด็กหญิงสุกัญญา หมาดโทจิตต์ วัดมะม่วงสองต้น66ทองแดง
25เด็กชายนกฤติพงษ์ จิตรจำนอง ศรีธรรมราชศึกษา66ทองแดง
26เด็กหญิงเพลินพิศไพลิน กั่งเซ่ง ศรีธรรมราชศึกษา66ทองแดง
27เด็กหญิงวิภา รักษาพันธ์ วัดทุ่งแย้66ทองแดง
28เด็กหญิงพรรวษา ไชยรักษ์ วัดทุ่งแย้66ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล