วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงปัญญาพร สุขอินทร์ วัดลำนาว96ทองชนะเลิศ
2เ้ด็กหญิงฟารีด้า ตามสละมิตย์ สตรีจรัสพิชากร95ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงชนกนันท์ ชัยพงศ์ ศรีธรรมราชศึกษา94ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กชายปัณณวิชญ์ หนูสวัสดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ91ทอง
5เด็กหญิงธัญชนก เรืองเพ็ง วัดทุ่งแย้91ทอง
6เด็กหญิงปัทมพร พิมโย บ้านปากน้ำเก่า91ทอง
7เด็กชายเจตพล พงษ์พรหม วัดคันนาราม91ทอง
8เด็กหญิงณัฐสุดา สุทธิศิริ วัดควนสูง91ทอง
9เด็กหญิงปนัดดา ไชยโย ดรุณศึกษา79เงิน
10เด็กหญิงธรรมสรณ์ ผจญภัย บริบูรณ์วิทยา79เงิน
11เด็กหญิงวริศรา ชวนนอก วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์79เงิน
12เด็กหญิงเพียงขวัญ ชินวงศ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ69ทองแดง
13เด็กหญิงพิกุลแก้ว บัวทิพย์ บ้านวังเต่า69ทองแดง
14เด็กหญิงอภิญญา ภิรมย์น้อย ไตรภูมิวิทยา69ทองแดง
15เด็กหญิงธัญญภรณ์ ทองผุด ตันติวัตร69ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล