วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1นางสาวคณากร อุ่นเสียม จุฬาภรณราชวิทยาชัย90ทองชนะเลิศ
2นางสาวสิริพร หนูโม จรัสพิชากร86ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3นางสาวณัฐราภรณ์ รัตนนุพงศ์ ศรีธรรมราชศึกษา82ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4นางสาวเกวริน บุษบงค์ ก้างปลาวิทยาคม78เงิน
5นายพลกฤต รอดแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์75เงิน
6นางสาวณัฐชา อินทรปาน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้68เงิน
7นางสาวจันทิมา สมพร เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้65ทองแดง
8นางสาวสรณ์สิริ แก้วมาก เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้63ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล