วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงโสภิตา เมธา ดรุณศึกษา91ทองแดง
2เด็กชายภูษณ คำแก้ว ฉวางรัชดาภิเษก90ทองชนะเลิศ
3เด็กหญิงกวิสรา ปานแก้ว บ้านบางน้อย87ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
4เด็กหญิงมุฑิตา ขานทอง ก้างปลาวิทยาคม85ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
5เด็กหญิงจิรนันท์ บุญรอดชู ไตรภูมิวิทยา83ทอง
6เด็กชายภูรินัฐ หนูนาค สิชลประชาสรรค์81ทอง
7เด็กหญิงจินารัตน์ กาละกาญจน์ ศรีธรรมราชศึกษา78เงิน
8เด็กชายชัยวัฒน์ วรรณมาศ เมืองนครศรีธรรมราช75เงิน
9เด็กหญิงเบญจวรรณ คลองไชย จรัสพิชากร65ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล