วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กชายกันตพงษ์ ปานแก้ว บ้านชะอวด94ทองชนะเลิศ
2เด็กหญิงอภิษฎา เกสรินทร์ วัดลำนาว92ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงกัญญาวี วรรณเพชร วัดลำนาว91ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กชายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์มนตรี วัดสุวรรณโฆษิต89ทอง
5เด็กชายธีรภัทร เลขาวิจิตร วัดคันนาราม86ทอง
6เด็กหญิงกนกนารี หมุดเจริญ บ้านคลองจัง85ทอง
7เด็กหญิงกฤตพร ชูศรี ดรุณศึกษา84ทอง
8เด็กหญิงณัฐพร ชัยธรรม วัดควนแสง83ทอง
9เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองแดง สตรีจรัสพิชากร82ทอง
10เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงทอง ไตรภูมิวิทยา81ทอง
11เด็กชายเกษมพันธ์ วรรณมาศ บ้านปากน้ำเก่า79เงิน
12เด็กหญิงประกายรุ้ง อินนิมิตร วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์78เงิน
13เด็กหญิงกมลลักษณ์ ข้องจิตร วัดทุ่งหล่อ75เงิน
14เด็กหญิงฐิติรัตน์ เยาวนิตย์ บริบูรณ์วิทยา74เงิน
15เด็กหญิงชาทินี ดวงดารา บริบูรณ์วิทยา69ทองแดง
16เด็กชายธิติวุธ รำเทียมเมฆ บ้านวังเต่า67ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล