วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงวราภรณ์ ระเบียบพร สตรีจรัสพิชากร94ทองชนะเลิศ
2เด็กชายเปรมะ เกิดจงรักษ์ บ้านคลองจัง93ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงชัญญานุช สุขมาก วัดลำนาว92ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กหญิงภัทรกันย์ แสนชม วัดคันนาราม90ทอง
5เด็กหญิงโยษิตา ชินราช วัดควนสูง88ทอง
6เด็กหญิงพฤกษา นวลศรี วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์78เงิน
7เด็กหญิงศุภาวดี มากมี ไตรภูมิวิทยา76เงิน
8เด็กหญิงนันทวดี รำเทียมเมฆ บ้านวังเต่า74เงิน
9เด็กชายกฤตศิลป์ ระวังวงศ์ บ้านปากน้ำเก่า72เงิน
10เด็กหญิงกฤติกานต์ นาคัน ดรุณศึกษา68เงิน
11เด็กชายธนากร ตรงต่อ วัดทุ่งแย้66เงิน
สิ้นสุดการแสดงผล