วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
กิจกรรมที่ 8 วาดภาพระบายสีเทียน [ กลับเมนูหลัก ]
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน เบอร์โทร
ระดับชั้น อนุบาล
1 เด็กหญิงกัญญาพัช ศรีวงศ์ บ้านวังเต่า นางสาวเพ็ญนภา ศรีสงคราม 089-6511691
2 เด็กหญิงกมลชนก ทองนุ่น ไตรภูมิวิทยา นางกฤษฎาภรณ์ ยอดประเสริฐ 081- 7872613
3 เด็กหญิงวรรณวริน ผิวเกลี้ยง ไตรภูมิวิทยา นางกฤษฎาภรณ์ ยอดประเสริฐ 081- 7872613
4 เด็กชายตรีเพชร พันธุ์เกียรติ ไตรภูมิวิทยา นางกฤษฎาภรณ์ ยอดประเสริฐ 081- 7872613
5 ด.ช.ณฐ หนูสวัสดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นางวีร์ธิมา หนูสวัสดิ์ -
6 ด.ญ.ณัฐสุดา แป้นถนอม สตรีจรัสพิชากร นางเพียราดา หนูแก้ว 087-3812070
7 ด.ช.นาซิต หวันเหล็ม สตรีจรัสพิชากร นางเพียราดา หนูแก้ว 087-3812070
8 ด.ช.ภานุพงษ์ กรีชาฤทธิ์ สตรีจรัสพิชากร นางเพียราดา หนูแก้ว 087-3812070
9 ด.ญ.กมลนันท์ ทองมาก หัวไทร (เรือนประชาบาล) น.ส.กรรณิกา แก้วบริสุทธิ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐวดี วรรณเวช
086-2760632
10 ด.ญ.พลอยปภัส ณะจันทร์ หัวไทร (เรือนประชาบาล) น.ส.กรรณิกา แก้วบริสุทธิ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐวดี วรรณเวช
086-2760632
11 ด.ญ.พรรณศิริ สุดทองคง หัวไทร (เรือนประชาบาล) น.ส.กรรณิกา แก้วบริสุทธิ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐวดี วรรณเวช
086-2760632
12 ด.ช.ณัฐกรณ์ กูลการ บ้านนาเคียน นางนิตยา ธานีรัตน์
นางนิรมล ชลธาร
13 ด.ญ.อมีนา เขตนคร บ้านนาเคียน นางนิตยา ธานีรัตน์
นางนิรมล ชลธาร
14 ด.ญ.ธัญสรณ์ หัตถประดิษฐ์ บ้านนาเคียน นางนิตยา ธานีรัตน์
นางนิรมล ชลธาร
15 เด็กชายชินาธิป วิหงสกุล นาคคามพิทยาคม นางศึกษา เหมเดโช 089-9628403 ,081-7473719
16 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ลุยจันทร์ นาคคามพิทยาคม นางศึกษา เหมเดโช 089-9628403 ,081-7473719
17 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วัฒนสุรวิทย์ นาคคามพิทยาคม นางศึกษา เหมเดโช 089-9628403 ,081-7473719
18 เด็กชายปริญญา ทองสุข อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ นางสาวนิวาส ชลสาธร 098-8275901
19 เด็กชายธนพล ขอนแก้ว อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ นางสาวนิวาส ชลสาธร 098-8275901
20 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รัตนสุภางค์ อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ นางสาวนิวาส ชลสาธร 098-8275901
21 เด็กหญิงปุณณภา ยอดนครจง ดรุณศึกษา นางนวกมล นิติกชกร 081-6773494
22 เด็กหญิงศิรภัสสร ทองศรีเกตุ ดรุณศึกษา นางนวกมล นิติกชกร 081-6773494
23 เด็กหญิงกานต์ธีรา กัญชนะกาญจน์ ดรุณศึกษา นางนวกมล นิติกชกร 081-6773494
24 เด็กหญิงปารณีย์ รู้ยิ่ง อนุบาลลูกรัก นางสาวจารุวรรณ ไชยจำรัส 083-0146200
25 เด็กหญิงหนึ่งธิดา คงปลี อนุบาลลูกรัก นางสาวจารุวรรณ ไชยจำรัส 083-0146200
26 เด็กหญิงโชติกา เพ็ญนุกูล อนุบาลลูกรัก นางสาวจารุวรรณ ไชยจำรัส 083-0146200
27 เด็กหญิงวรรษมน สังเม วัดสามัคยาราม นางภาณุพร พงศ์สุวรรณ
นางสาวรัชชุดา เกษแก้ว
086-9493583
28 เด็กหญิงพริม เนตรพุกกณะ บริบูรณ์ศึกษา นางสาวเมษา โสวภาค 087-4654657
29 ด.ญ.คุณัญญา พรหมเดช บริบูรณ์ศึกษา นางสาวเมษา โสวภาค 087-4654657
30 เด็กชายพิชชากร พยัฆศิริ บริบูรณ์ศึกษา นางสาวเมษา โสวภาค 087-4654657
31 เด็กหญิงณัฐณิชา สุชาฎา วัดลำนาว นางขนิษฐา วิรุณพันธ์
นางแจ่มศรี ศรีสะอาด
081-8957279
32 เด็กหญิงญาณภา วงศ์เสถียร วัดลำนาว นางขนิษฐา วิรุณพันธ์
นางแจ่มศรี ศรีสะอาด
081-8957279
33 เด็กหญิงวรรณธิดา ช่วยชูใจ วัดลำนาว นางขนิษฐา วิรุณพันธ์
นางแจ่มศรี ศรีสะอาด
081-8957279
34 เด็กหญิงณัฐภูมิ ชำนาญกิจ วัดลำนาว นางขนิษฐา วิรุณพันธ์
นางแจ่มศรี ศรีสะอาด
081-8957279
35 เด็กหญิงบุณยานุช นวลใย วัดลำนาว นางขนิษฐา วิรุณพันธ์
นางแจ่มศรี ศรีสะอาด
081-8957279
36 เด็กชายภัทรพล สุขลิ่ม วัดลำนาว นางขนิษฐา วิรุณพันธ์
นางแจ่มศรี ศรีสะอาด
081-8957279
37 เด็กหญิงทิพเกสร เกษมวงศ์ เกตุชาติศึกษา นางสาวอรนุช โสพรรณโชติ 062-2437707
38 เด็กหญิงพรรณปพร ปาโทสิทธิ์ เกตุชาติศึกษา นางสาวอรนุช โสพรรณโชติ 062-2437707
39 เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีอินทร์ เกตุชาติศึกษา นางสาวอรนุช โสพรรณโชติ 062-2437707
40 เด็กหญิงปนัดดา จินดา วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ นางวัลยา หิรัญรัตน์ 089-5898684
41 เด็กหญิงนริศา ตั้งกูล วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ นางวัลยา หิรัญรัตน์ 089-5898684
42 เด็กหญิงวศมล สีเสมอใจ วัดทุ่งแย้ นางดวงพร สุมลวรรณ
นางนริศรา สงคง
087-4671882
43 เด็กหญิงณิชาพัชร์ เอียดดำ วัดทุ่งแย้ นางดวงพร สุมลวรรณ
นางนริศรา สงคง
087-4671882
44 เด็กหญิงณัฐลัดดา สมทอง วัดทุ่งแย้ นางดวงพร สุมลวรรณ
นางนริศรา สงคง
087-4671882