วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
กิจกรรมที่ 7 ปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) [ กลับเมนูหลัก ]
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน เบอร์โทร
ระดับชั้น อนุบาล (ทีม 3 คน)
1 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร สามารถ
2. เด็กชายปัญญา อนุพันธ์
3. เด็กหญิงมรกต โพธิ์ทิพย์
บ้านวังเต่า นางอัจจิมา รักษาสัตย์ 089-6511691
2 1. เด็กหญิง ปุณณภา มะเอียด
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บำรุงทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา เดชทัพ
อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ นางสาวอาภาภรณ์ สุดคิด
นางสาวญาณิกา ลิมะพันธ์
081-1046781
3 1. เด็กชายธรัญดา ภูมี
2. เด็กชายมัสฮาฟาน แคล่วคล่อง
3. เด็กชายอภิรักษ์ ผลใหม่
ไตรภูมิวิทยา นางทุมวรรณ กิจรากิจ 081-7872613
4 1. ด.ช.ไชยภัทร นิยมญาติ
2. ด.ช.ไชยภัทร นิยมญาติ
3. ด.ช.ไชยภัทร นิยมญาติ
สตรีจรัสพิชากร นางเพียราดา หนูแก้ว 087-3812070
5 1. ด.ช.ทวีกร เต็มสงสัย
2. ด.ญ.ธาราทิพย์ ชูฟอง
3. ด.ญ.ภูริชญา ทองศรี
หัวไทร (เรือนประชาบาล) นางสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต
น.ส.จิตรลดา สร้อยรักษ์
086-2760632
6 1. ด.ช.วัชรพล มฤดี
2. ด.ญ.ญานิสา แวววรรณจิตร
3. ด.ญ ขัฐติยา พิศแลงาม
บ้านนาเคียน นางนิตยา ธานีรัตน์
นางสาวสุดา จงกลบาน
0840522049
7 1. เด็กชายกฤษฎา เอียดเสน
2. เด็กชายกฤตภาส แก้วสุวรรณ
3. เด็กชายกฤติศักดิ์ ดาววิจิตร์
นาคคามพิทยาคม นางศึกษา เหมเดโช 089-9628403 , 081-7473719
8 1. เด็กชายโพธิพัฒน์ สิงห์มณี
2. เด็กชายพชร นพพะ
3. เด็กชายพัฒนินท์ เกตสัตบรรณ
อนุบาลลูกรัก นางสาวจารุวรรณ ไชยจำรัส 083-0146200
9 1. เด็กชายนนธพัฒน์ หยะอัด
2. เด็กชายปุระชัย แก้วขลิก
3. เด็กหญิงปฐมธิดา ยิ้มแย้ม
อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ นางสาวจารี แก้วชู 098-8275901
10 1. เด็กหญิงกุลิสรา จินดาลักษณ์
2. เด็กหญิงรัชติญา ชุมแก้ว
3. เด็กชายศตายุ หม่อมพิบูลย์
ดรุณศึกษา นางลาวัลย์ วิวัฒน์ 081-6773494
11 1. เด็กชายปัญญาพล แก้วเพ็งกรอ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ จูช่วย
3. เด็กชายศิลวิชญ์ สังข์เกี่ยว
วัดสามัคยาราม นางภาณุพร พงศ์สุวรรณ
นางสาวสัชชุดา เกษแก้ว
086-9493583
12 1. ด.ช.วารวัตร เพ็ชร์ประพันธ์
2. ด.ช.พีรพัฒน์ รัตนสุภา
3. ด.ญ.ปัญจณภัค คำแหง
วัดลำนาว น.ส.สุฑารัตน์ วงศ์เมฆ
น.ส.ปาริชาติ จินดาวงศ์
081-8957279
13 1. ด.ช.สุรพงษ์ มณีโชติ
2. ด.ญปัญจณภา คำแหง
3. ด.ช.ศุภกิตต์ โพธิ์ปลอด
วัดลำนาว น.ส.สุฑารัตน์ วงศ์เมฆ
น.ส.ปาริชาติ จินดาวงศ์
081-8957279
14 1. เด็กหญิงธัญชนก ศรีชัย
2. เด็กหญิงธนพร ชูสุทธิ์
3. เด็กชายวราวุฒิ อินทนนท์
เกตุชาติศึกษา นางสาวอรนุช โสพรรณโชติ
น.ส.ปาริชาติ จินดาวงศ์
062-2437707
15 1. เด็กชายภัทรพล หนูริด
2. เด็กชายธนันกร คุ้มประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปนิดา สงวนทอง
วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ นางสาวอรศรี มาศเสม 089-5898684
16 1. เด็กชายปิยพงษ์ ชนะชัย
2. เด็กชายปกรณ์ อาทรกิจ
3. เด็กชายศุภวิทย์ เจริญศิริ
วัดทุ่งแย้ นางดวงพร สุมลวรรณ
นางนริศรา สงคง
087-4671882