วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันภาพลายเส้น [ กลับเมนูหลัก ]
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน เบอร์โทร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 เด็กชายณัชพล มากศรี ไตรภูมิวิทยา ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ สุขสวัสดิ์ 081-7872613
2 เด็กชายธีรภัทร ชูจันทร์ ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 095-4169684
3 เด็กชายสวภัทร สายจันทร์ บ้านบางน้อย อ.จุไรพร แสงทอง 080-8925774
4 เด็กหญิงกชพร เฉี้ยนเงิน ดรุณศึกษา นายฉัตรชัย นารอด 0816773494
5 เด็กหญิงณัฎฐธิดา หอมเกตุ ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 0816773494
6 ด.ญ.สุนิตา ทองกัน เมืองนครศรีธรรมราช - 062-0831034
7 เด็กชายทวีวัฒน์ หรั่งศาสตร์ เกตุชาติศึกษา นางสาวโสพิชา สุขราช 062-2437707
8 ด.ช.ปฏิภาณ หนูบุญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว 0945919652
9 เด็กหญิงอุ้มจิต มหาโพธิ์ สิชลประชาสรรค์ นายกัมพล หวันหม๊ะ 0899094947
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1 นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์เขียว ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 095-4169684
2 นางสาวสุภาวดี เพชรชูช่วย ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
3 นายศิวัช กาญจณะ เมืองนครศรีธรรมราช - 062-0831034
4 น.ส.ปิยะวดี เอกวงศ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว 0945919652
5 นางสาวณิชกานต์ ทองมาก เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช นายธนายุทธ เหลื่อมเภา -
6 นางสาวอมรณัฐ กุ้งทอง เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช นายธนายุทธ เหลื่อมเภา -
7 นางสาวพุธิตา บัวเกตุ จุฬภรณราชวิทยาลัย นางพรรณี อินทรปาน 091-0348708
กลุ่มทั่วไป (ปวส.ขึ้นไป และประชาชน)
1 นางสาวนัทธมน ฤทธิโชติ บริบูรณ์ศึกษา - -
2 นายธนายุทธ เหลื่อมเภา เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช - -