วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
กิจกรรมที่ 5 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีมละ 2 คน) [ กลับเมนูหลัก ]
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน เบอร์โทร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
1 1. เด็กหญิงชนิกานต์ คงทองคำ
2. เด็กหญิงศศิธร บัวอ่อน
บ้านวังเต่า นางสาวศศิวิมล บุญเพชร 089-6511691
2 1. ด.ญ.กานต์ธิดา หนูสี
2. ด.ญ.ณฉัตร แจ่มจรัส
ศรีธรรมราชศึกษา นางกุลนัชต์ อินศิริ 099-8135985
3 1. ด.ญ.สุพรรษา สุขมี
2. ด.ญ.ศริญญา ดังสะท้าน
บริบูรณ์วิทยา นางสาวนัทธมน ฤทธโชติ 099-8135985
4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์ พัสดุสาร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทร์ทอง
วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ นางสาวณิชา สุวรรณมาลย์ 0895898684
5 1. เด็กชายภูริวัฒน์ นนทโชติ
2. เด็กชายจิรภัทร จุลเลศ
วัดทุ่งแย้ นางสาวสุนันทา มนิล 081-9582907
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
1 1. เด็กชายภูริวัตร์ มั่นแก้ว
2.เด็กหญิงธันยพร รัตตโน
บ้านวังเต่า นางสาวศศิวิมล บุญเพชร 089-6511691
2 1. ด.ญ.สาริศา โกษาพงค์
2. ด.ญ.ทานตะวัน ระหังภัย
ศรีธรรมราชศึกษา นายชัยยันต์ รัฐวิเศษ 099-8135985
3 1. ด.ญ.ชาพิตา สมานจิ
2. ด.ญ.ธราธิป เจริญสุข
บริบูรณ์ศึกษา นายคุณากร หลงสลำ 087-4654657
4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา เนาวคุณ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภักดี
วัดทุ่งหล่อ นางวรรณา ยีซัน 091-0466327
5 1. เด็กชายณฐกร ด้วงแก้ว
2. เด็กชายภูมิ นวลสอาด
วัดสุวรรณโฆษิต นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางสาวกัลยา ทองอ่อน
081-8939472
6 1. เด็กหญิงศิริกานต์ บัวซัง
2. เด็กชายอภิศักดิ์ เกิดดอนทราย
เกตุชาติศึกษา นางสาวโสพิชา สุขราช 062-2437707
7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูมิสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์ พิศการณ์
วัดหัวอิฐ นางสาวชุติมา บุญล้อม 098-2592189
8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์ เพชรมาก
2. เด็กหญิงแก้วธิดา โยธากุล
วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ นางสาวณิชา สุวรรณมาลย์ 089-5898684
9 1. เด็กชายภานุวัฒน์ สืบสาย
2. เด็กชายเสกสรร ศรีสุวรรณ์
วัดสุวรรณโฆษิต นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางสาวกัลยา ทองอ่อน
081-8939472
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 1. เด็กชายสิหราช ชัยวิจิตร
2. เด็กชายธนัช มณี
ไตรภูมิวิทยา วาที่ร้อยตรีสราวุธ สุขสวัสดิ์
2 1. เด็กชายภูมิภัทร แก้วศรีนวล
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีระพันธ์
ดรุณศึกษา นายฉัตรชัย นารอด 0816773494
3 1. เด็กหญิงสมิตานันท์ ศรีทานนท์
2. เด็กหญิงยศวดี ประพฤติชอบ
ทุ่งหล่อ นางสุดจิตร ศรีสุขใส 091-0466327
4 1. ด.ญ. นันท์นภัส ชอบทำกิจ
2. ด.ญ. หทัยชนก ไชยธรรม
ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
5 1. ด.ญ. ภัทราภรณ์ มิ่งเมือง
2. ด.ญ. นารารัตน์ กล่อมสุข
ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
6 1. ด.ช.ธราเทพ การกรณ์
2. ด.ช.ธีรวัต ใจห้าว
เมืองนครศรีธรรมราช - 062-0831034
7 1. เด็กหญิงนุชวรา ขุนพิลึก
2. เด็กชายอลงกรณ์ ศิริแก้ว
เกตุชาติศึกษา นางสาวโสพิชา สุขราช 062-2437707
8 1. เด็กหญิงทัดดาว บรรจงช่วย
2. เด็กหญิงอาทิตยารัตน์ หนูดุก
สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นางสาวณัฐกานต์ พิรุณละออง 088-7913184
9 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์ มิ่งเมือง
2. เด็กหญิงนารารัตน์ กล่อมสุข
คงคาประชารักษ์ - 089-9098869