วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
กิจกรรมmที่ 4 การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ [ กลับเมนูหลัก ]
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน เบอร์โทร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 เด็กหญิงศิราวรรณ ทุมรัตน์ ไตรภูมิวิทยา นางสาววิณาวรรณ กุนการ 081-7872613
2 ด.ช.ธราวิชย์ ทับจันทร์ ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 081-7872613
3 เด็กชายธนภัทธ์ ชูแก้ว บ้านบางน้อย อ.จุไรพร แสงทอง 089-2880571
4 นายทรงวุฒิ ศรีสัตยบรรณ์ เสาธงวิทยา นายพัยรัตน์ ชูผล 085-8918769
5 เด็กชายศิวกร มุกดา ดรุณศึกษา นายฉัตรชัย นารอด 081-6773494
6 เด็กหญิงอาริสา เหล่าจันทร์ ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
7 เด็กหญิงธนาพร หนูทอง คงคาประชารักษ์ นายนิรุต สมพืช 089-9098869
8 ด.ญ.อภัสรา จิตต์ประไพ เมืองนครศรีธรรมราช - 062-0831034
9 ด.ญ.เสาวลักษณ์ บัวโต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว 0945919652
10 เด็กชายเป็นบุญ กันยาใส สิชลประชาสรรค์ นายกัมพล หวันหม๊ะ 0899094947
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1 นางสาวกัญญรัตน์ สุนทกิจ ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 081-7872613
2 นางสาวสุดารัตน์ นาคีเภท เสาธงวิทยา นายสมพร เจริญคำ 085-8918769
3 ด.ญ.อภัสรา จิตต์ประไพ เมืองนครศรีธรรมราช - 062-0831034
4 นายทรงยศ จงสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว 0945919652
5 นางสาวณัฏฐณิชา  เพชรกำเนิด จุฬภรณราชวิทยาลัย นางพรรณี อินทรปาน 091-0348708