วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันภาพไทยประเพณี [ กลับเมนูหลัก ]
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน เบอร์โทร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 เด็กหญิงนิศารัตน์ ไชยสิทธิ์ ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวสุวิตรี ชูทอง 087-4776242
2 เด็กหญิงชญานิศ สมเนียม ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 095-4169684
3 เด็กหญิงวรสุนันท์ ประสาทชัย บ้านบางน้อย อ.จุไรพร แสงทอง -
4 เด็กหญิงนภัสสร เรืองสุข เสาธงวิทยา นายวัชรินทร์ อินทรปาน 085-5918769
4 เด็กหญิงบัณฑิตา ภักดีกิจ ดรุณศึกษา นายฉัตรชัย นารอด 081-6773494
5 เด็กหญิงอัญชนา ด้วงแก้ว วัดทุ่งหล่อ นางอัญชลี สุนยานัย 0910466327
6 เด็กหญิงเกศราภรณ์ รักจันทร์ ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
7 ด.ช.เตชธรรม สุทธิปัญญา เมืองศรีธรรมราช - 062-0831034
8 ด.ญ.เสาวลักษณ์ พวงทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว 0945919652
9 เด็กชายณัฐพล พลอยแสง ไตรภูมิวิทยา นางสาวพรจินดี แก้วพุฒ 081-7872613
10 เด็กชายสุทธิพงษ์ คงนาค สิชลประชาสรรค์ นายกัมพล หวันหม๊ะ 0899094947
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1 นางสาวจารวี ชื่นชม ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 095-4169684
2 นางสาวมุขรินทร์ ผุดวัฒน์ เสาธงวิทยา นายสมพร เจริญคำ 085-8918769
3 น.ส.ปิ่นฑรัตน์ เพ็ชรศรี เมืองนครศรีธรรมราช - 062-0831034
4 น.ส.อรอุมา รัตนะ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว 0945919652
5 นายปฏิภาณ  ปาละกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย นางพรรณี อินทรปาน 091-0348708
6 นางสาวพิมรภัทร เพชรนิล สิชลประชาสรรค์ นายกัมพล หวันหม๊ะ 0899094947