วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ กลับเมนูหลัก ]
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน เบอร์โทร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
1 เด็กหญิงเพียงขวัญ ชินวงศ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นางหัทยา ขวดทอง 086-2928429
2 เด็กหญิงพิกุลแก้ว บัวทิพย์ บ้านวังเต่า นางสาวพวงรัชต์ เพชรา 089-6511691
3 เด็กหญิงอภิญญา ภิรมย์น้อย ไตรภูมิวิทยา นางสาวพรจินดา แก้วพุฒ 081-7872613
4 เด็กชายปัณณวิชญ์ หนูสวัสดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นางวีร์ธิมา หนูสวัสดิ์ -
5 ด.ญ.ฟารีด้า ตามสละมิตย์ สตรีจรัสพิจากร น.ส.ศศิธร บุญอินทร์ 086-2790390
6 ด.ญ.ธัญสรณ์ หัตถประดิษฐ์ ตันติวัตร นางสาวจุฑารัตน์ สามารถ 092-2855952
7 เด็กหญิงปนัดดา ไชยโย ดรุณศึกษา นางอรไพลิน คงรอด 0816773494
8 เด็กหญิงธรรมสรณ์ ผจญภัย บริบูรณ์ศึกษา นายคุณากร หลงสลำ 087-4654657
9 เด็กหญิงวริศรา ชวนนอก วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ นางสาวจิราพร มีเผาะ 0895898684
10 เด็กหญิงธัญชนก เรืองเพ็ง วัดทุ่งแย้ นางสาวสุนันทา มนิล 081-9582907
11 เด็กหญิงฮาซาน๊ะ เล๊าะหา วัดมะม่วงสองต้น นางเพ็ญพิชา มงคลการุณย 062-5969949
12 เด็กหญิงชนกนันท์ ชัยพงค์ ศรีธรรมราชศึกษา นางสญิดา สุคันธี 099-8135985
13 เด็กหญิงปัญญาพร สุขอินทร์ วัดลำนาว นายอดินันท์ แสงมณี 093-6065567
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
1 เด็กชายณัฐพล โพธิ์ทิพย์ บ้านวังเต่า นางสาวพวงรัชต์ เพชรา 089-6511691
2 เด็กชายสรยุทธ บุญสอน ไตรภูมิวิทยา นางสาวพรจินดา แก้วพุฒ 081-7872613
3 ด.ญ.นัซรีน ตามสละมิตย์ สตรีจรัสพิชากร น.ส.ศศิธร บุญอินทร์ 086-2790390
4 เด็กหญิงเอื้ออังกูร จิรนิวรรธน์ ตันติวัตร นางสาวจุฑารัตน์ สามารถ 092-2855952
5 เด็กชายฐิตินันท์ ศรีโชติ วัดควนเกย นางสิรินทิพย์ ขาวเศษ 090-1654091
6 เด็กหญิงเอื้ออังกูร จิรนิวรรธน์ ตันติวัตร นางสาวจุฑารัตน์ สามารถ 092-2855952
7 เด็กหญิงเกศกนก ศิริมี ดรุณศึกษา นายฉัตรชัย นารอด 0816773494
8 เด็กหญิงภิญญาดา เนตร์ไสว บริบูรณ์ศึกษา นายคุณากร หลงสลำ 087-4654657
9 ด.ญ.พัชรพร เพชรเกตุ หัวไทร (เรือนประชาบาล) น.ส.อภิศรา ชุมแก้ว 086-2760632
10 เด็กหญิงอาทิตยา สุขเปรม เกตุชาติศึกษา นางสาวโสพิชา สุขราช 062-2437707
11 ด.ช. สันติพงศ์ ฤทธิ์มุณี วัดน้ำรอบ นางสาวสุพัตรา วัฒนสงค์ 087-8910964
12 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุรางค์ วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ นางสาวจิราพร มีเผาะ 0895898684
13 เด็กหญิงนิศา รักษาพันธ วัดทุ่งแย้ นายนันทวิทย์ ธานมาศ 081-9582907
14 เด็กชายธนาวุฒิ มัจฉาเชี่ยว วัดมะม่วงสองต้น นายปรัชญา มงคลการุณย์ 062-5969949
15 เด็กหญิงบุญธิตา แพงกัลยา วัดมะม่วงสองต้น นายปรัชญา มงคลการุณย์ 062-5969949
16 เด็กหญิงณัฐธิดา คงเหล วัดมะม่วงสองต้น นายปรัชญา มงคลการุณย์ 062-5969949
17 เด็กหญิงธิดารัตน์ หมาดโทจิตต์ วัดมะม่วงสองต้น นายปรัชญา มงคลการุณย์ 062-5969949
18 เด็กหญิงสุกัญญา หมาดโทจิตต์ วัดมะม่วงสองต้น นายปรัชญา มงคลการุณย์ 062-5969949
19 เด็กชายกฤติพงษ์ จิตรจำนอง ศรีธรรมราชศึกษา - 089-9708100
20 เด็กหญิงเพลินพิศไพลิน กั๋งเซ่ง ศรีธรรมราชศึกษา นางวญิดา สุคันธี 099-8135985
21 เด็กชายวรเวร บุญทอง วัดลำนาว นายประเทือง จันทร์ชุม 093-6065567
22 เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองดี วัดลำนาว นายประเทือง จันทร์ชุม 093-6065567
23 เด็กหญิงจุฑาวลี กลับแป้น บ้านชะอวด นางสุกัลยา ภักดีเจริญ 089-9081602
24 เด็กหญิงอุมา สาริกา บ้านชะอวด นางสุกัลยา ภักดีเจริญ 089-9081602
25 เด็กหญิงธันย์ชนก โต๊ะยี บ้านปากน้ำปากพญา นางสาวปริยาภรณ์ จงไกรจักร 082-2732891
26 เด็กหญิงปริฉัตร แก้วมานี บ้านปากน้ำปากพญา นางสาวปริยาภรณ์ จงไกรจักร 082-2732891
27 เด็กหญิงอุมา สาลิกา บ้านปากน้ำปากพญา นางสาวปริยาภรณ์ จงไกรจักร 082-2732891
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 เด็กชายจิรศักดิ์ โลหะรัตน์ ไตรภูมิวิทยา นางสาวพรจินดา แก้วพุฒ 081-7872613
2 เด็กหญิงกัณฐิกา คุ้มสุข ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 095-4169684
3 เด็กหญิงปรีดารักษ์ แก้วสองศรี บ้านบางน้อย อ.จุไรพร แสงทอง 095-4169684
4 เด็กหญิงกุลธิดา มากชิต ดรุณศึกษา - 081-6773494
5 เด็กหญิงณัฐกมล สมสุข วัดทุ่งหล่อ นางกัญญปาณิส ปราบทมูล 091-0466327
6 เด็กชายสัณหภาส บุญเจริญ ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
7 ด.ญ.พิมพ์สุทธิ์ ขาวปลอด เมืองนครศรีธรรมราช - 062-0831034
8 เด็กหญิงอนงค์เนตร บุญฤทธิ์ เกตุชาติศึกษา นางสาวโสพิชา สุขราช 062-2437707
9 เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ จารุนัย สิชลประชาสรรค์ นายกัมพล หวันหม๊ะ 0899094947
10 เด็กหญิงธนาภร นาคแก้ว สิชลประชาสรรค์ นายกัมพล หวันหม๊ะ 0899094947
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1 นางสาวดุสิตพร จงกล ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 095-4169684
2 เด็กหญิงศิริภรณ์ ปางคำ วัดสุวรรณโฆษิต นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร 081-8939472
3 นางสาววรัญญา แก้วใจจง ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
4 นายชัยวัฒน์ จันทร์แป้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว 0945919652
5 นายพิทักษ์ชน ทิพย์รัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นางพรรณี อินทรปาน 091-0348708
6 นายนทีทร ธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นางพรรณี อินทรปาน 091-0348708
7 นางสาวภัทรวรรณ รัตนรัตน์ สิชลประชาสรรค์ นายกัมพล หวันหม๊ะ 0803886771
8 เด็กหญิงศศิวิมล ชูบุญทอง วัดสุวรรณโฆษิต นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร 087-4654657