วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" [ กลับเมนูหลัก ]
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน เบอร์โทร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
1 เด็กหญิงนันทวดี รำเทียนเมฆ บ้านวังเต่า นายอุดม ศรีใหม่ 089-6511691
2 เด็กหญิงสุภาวดี มากมี ไตรภูมิวิทยา นางสาววีณาวรรณ กุนการ 081-7872613
3 เด็กหญิงกฤติกานต์ นาคัน ดรุณศึกษา นางอรไพลิน คงรอด 081-6773494
4 เด็กหญิงพิชชาพร เครือจันทร์ บริบูรณ์วิทยา นายคุณากร หลงสลำ 087-4654657
5 เด็กชายติรวิชญ์ บริบูรณ์ บริบูรณ์วิทยา นายคุณากร หลงสลำ 087-4654657
6 ด.ช. ปิติพล ชบาพฤกษ์ วัดน้ำรอบ นางสาวสุพัตรา วัฒนสงค์ 087-8910964
7 เด็กหญิงพฤกษา นวลศรี วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ นางสาวบุปผา พรหมหมอเฒ่า 0895898684
8 เด็กชายธนากร ตรงต่อ วัดทุ่งแย้ นางสาวสุนันทา มนิล 081-9582907
9 เด็กชายเปรมะ เกิดจงรักษ์ บ้านคลองจัง - 086-1100909
10 เด็กหญิงวราภรณ์ ระเบียบพร สตรีจรัสพิชากร นางสาวศศิธร บุญอินทร์ 075-345628
11 เด็กหญิงชัญยานุช สุขมาก วัดลำนาว นายอดินันท์ แสงมณี 093-6065567
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
1 เด็กชายธิติวุธ รำเทียมเมฆ บ้านวังเต่า นายอุดม ศรีใหม่ 089-6511691
2 เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงทอง ไตรภูมิวิทยา นางสาววีณาวรรณ กุนการ 089-6511691
3 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองแดง สตรีจรัสพิชากร นางสาวศศิธร บุญอินทร์ 086-2790390
4 เด็กหญิงกฤตพร ชูศรี ดรุณศึกษา นายฉัตรชัย นารอด 081-6773494
5 เด็กหญิงนรินดา พรมวาศรี บริบูรณ์ศึกษา นายคุณากร หลงสลำtd> 087-4654657
6 เด็กหญิงศศิวิมล ชูบุญทอง วัดสุวรรณโฆษิต นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร 087-4654657
7 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ข้องจิตร วัดทุ่งหล่อ นางอัญชลี สุนยานัย 091-0466327
8 ด.ญ.ชาทินี ดวงดารา บริบูรณ์วิทยา นายคุณากร หลงสลำ 087-4654657
9 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ข้องจิตร วัดทุ่งหล่อ นางอัญชลี สุนยานัย 0910466327
10 ด.ญ.ชาทินี ดวงดารา บริบูรณ์วิทยา นายคุณากร หลงสลำ 0874654657
11 ด.ญ.อังคณา ทองยวน วัดน้ำรอบ นางสาวสุพัตรา วัฒนสงค์ 087-8910964
12 เด็กหญิงประกายรุ้ง อินนิมิตร วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ นางสาวบุปผา พรหมหมอเฒ่า 0895898684
13 เด็กหญิงกนกนารี หมุดเจริญ บ้านคลองจัง - 086-1100909
14 เด็กหญิงอภิษฎา เกสรินทร์ วัดลำนาว นางจรัญญา จันทร์ชุมtd> 093-6065567
15 เด็กหญิงกัญญาวี วรรณเพชร วัดลำนาว นางจรัญญา จันทร์ชุม 093-6065567
16 เด็กชายกันตพงษ์ ปานแก้ว บ้านชะอวด นางสุกัลยา ภักดีเจริญ 089-9081602
17 เด็กหญิงธันย์ชนก โต๊ะยี บ้านปากน้ำปากพญา นางสาวปริยาภรณ์ จงไกรจักร 082-2732891
17 เด็กหญิงปริฉัตร แก้วมานี บ้านปากน้ำปากพญา นางสาวปริยาภรณ์ จงไกรจักร 082-2732891
18 เด็กหญิงอุมา สาลิกา บ้านปากน้ำปากพญา นางสาวปริยาภรณ์ จงไกรจักร 082-2732891
19 เด็กชายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์มนตรี วัดสุวรรณโฆษิต นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร 081-8939472
20 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เยาวนิตย์ บริบูรณ์วิทยา นายคุณากร หลงสลำ 087-4654657
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 เด็กหญิงจิรนันท์ บุญรอดชู ไตรภูมิวิทยา นางสาววีณาวรรณ กุนการ 081-7872613
2 เด็กหญิงจินารัตน์ กาละกาญจน์ ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 095-4169684
3 เด็กหญิงกวิสรา ปานแก้ว บ้านบางน้อย อ.จุไรพร แสงทอง 080-8925774
4 เด็กหญิงโสภิตา เมธา ดรุณศึกษา อ.จุไรพร แสงทอง 080-8925774
5 เด็กหญิงมุฑิตา ขานทอง ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
6 ด.ช.ชัยวัฒน์ วรรณมาศ เมืองนครศร๊ธรรมราช   062-0831034
7 เด็กชายภูษณ คำแก้ว ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวสุวิตรี ชูทอง 087-4776242
8 เด็กหญิงมุฑิตา ขานทอง ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
9 ด.ช.ชัยวัฒน์ วรรณมาศ เมืองนครศรีธรรมราช - 062-0831034
10 เด็กชายภูรินัฐ หนูนาค สิชลประชาสรรค์ นายกัมพล หวันหม๊ะ 0899094947
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1 นางสาวณัฐราภรณ์ รัตนนุพงศ์ ศรีธรรมราชศึกษา อ.นวพล ณ นคร 095-4169684
2 นางสาวเกวริน บุษบงค์ ก้างปลาวิทยาคม น.ส. พรพิมล สมบัติมาก 065 - 0938941
3 นายพลกฤต รอดแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว 0945919652
4 นางสาวคณากร อุ่นเสียม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นางพรรณี อินทรปาน 091-0348708
5 นายพิทักษ์ชน ทิพย์รัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นางพรรณี อินทรปาน 091-0348708