การประกวดผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ ประจำปี 2560 โทร. 075-356552
วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
รายละเอียดกิจกรรม
ประเภทการแข่งขัน
1. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์
    ระดับชั้น ป.1 - ม.6
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี
    ระดับชั้น ป.1 - ม.6
3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
    ระดับชั้น ม.1 - ม.6
4. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
    ระดับชั้น ม.1 - ม.6
5. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน)
    ระดับชั้น ป.1 - ม.3
6. การแข่งขันภาพลายเส้น
    ระดับชั้น ม.1 - ม.6, ประชาชนทั่วไป
7. ปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)
    ระดับชั้น อนุบาล
8. วาดภาพระบายสีเทียน
    ระดับชั้น อนุบาล
เอกสารดาวน์โหลด
ใบสมัคร ( 1 ใบสมัคร ต่อ 1 ประเภท )
รายละเอียดหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพระบายสี (เพิ่มเติม)

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3364/2560

!!!! ประกาศ !!!!
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สามารถสั่งพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

   สรุปผลแข่งขัน
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระดับ ผลการแข่งขัน
1การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกเพื่อดูผล
2การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกเพื่อดูผล
3การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกเพื่อดูผล
4การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกเพื่อดูผล
5การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกเพื่อดูผล
6การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกเพื่อดูผล
7การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกเพื่อดูผล
8การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกเพื่อดูผล
9การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกเพื่อดูผล
10การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกเพื่อดูผล
11การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกเพื่อดูผล
12การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกเพื่อดูผล
13การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกเพื่อดูผล
14การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกเพื่อดูผล
15การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกเพื่อดูผล
16การแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกเพื่อดูผล
17การแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกเพื่อดูผล
18การแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้น ปวส. / ประชาชนทั่วไป คลิกเพื่อดูผล
19การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)ระดับอนุบาล คลิกเพื่อดูผล
20การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)ระดับอนุบาล คลิกเพื่อดูผล
**** ปิดระบบการรับสมัคร ***

สรุปผลการสมัครร่วมแข่งขัน
[ สอบถามเพิ่มเติม 081-8948515 ]
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
 
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 5 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 6 การแข่งขันภาพลายเส้น
 
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 7 ปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 8 วาดภาพระบายสีเทียน