||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก บันทึกข้อมูล รายงาน/แสดงผล ออกจากระบบ
ระบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมที่นำหลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด" ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ สถานศึกษา ประเภทลูกเสือที่ขับเคลื่อน วิธีการขับเคลื่อน รายชื่อครูผู้สอน
วิชาลูกเสือและเนตรนารี
เบอร์โทรศัพท์
จัดการเรียนการสอน จัดการฝึกอบรม (เข้าค่าย)
จำนวนสถานศึกษา 17 แห่ง
1สำรอง
สามัญ
 นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
2วิสามัญ
 นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นางโศภิต จันทิปะ
นางสาวอรัญญา ช่วยเนิน
0897976664
0873937302
0884720146
0819705909
0801425358
3บ้านท่าไทร (ร่อนพิบูลย์)สำรอง
สามัญ
 นายสามารถ รักทอง
นายพงศกร เขียวภักดี
นางรจนา ทองขาว
นางสาวยุภาวดี มากจริง
นางสาวกมลพร สุทธิรักษ์
นายสามารถ รักทอง
นายพงศกร เขียวภักดี
นางรจนา ทองขาว
นางสาวยุภาวดี มากจริง
นางสาวกมลพร สุทธิรักษ์
0895870604
0958976646
0894639924
0998974082
0887505414
0895870604
0958976646
0894639924
0998974082
0887505414
4บ้านท่าไทร (ร่อนพิบูลย์)สำรอง
สามัญ
 นายสามารถ รักทอง
นายพงศกร เขียวภักดี
นางรจนา ทองขาว
นางสาวยุภาวดี มากจริง
นางสาวกมลพร สุทธิรักษ์
นายสามารถ รักทอง
นายพงศกร เขียวภักดี
นางรจนา ทองขาว
นางสาวยุภาวดี มากจริง
นางสาวกมลพร สุทธิรักษ์
0895870604
0958976646
0894639924
0998974082
0887505414
0895870604
0958976646
0894639924
0998974082
0887505414
5บ้านนาท่อมสำรอง
สามัญ
นางเบญจรัตน์ เจริญรูป
นางเรณู แก้วกำยาน
นางบุญจิรา บูรพา
นางเบญจวรรณ ศรีชาย
นายภูริยศ เพ็ชรแก้ว
0937641100
0892915558
0833884945
0973604567
0980199226
6บ้านนาสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางยุพดี มีเสน
นางเยาวธิดา ยอดหวาน
นายจำลอง มณีฉาย
นายุญจิตร จันทร์วิน
นางสาวปุณธิดา จิตต์รัตน์
0980108991
0872778897
0848436159
0895485988
0810797178
085-5718969
7บ้านปลายเสสำรอง
สามัญ
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
8บ้านปากแพรกสำรอง
สามัญ
นายจินดา อักษรนำ
นางพัชรียา เสนีย์
นายเกษม โชติวัน
นายธนวัฒน์ สวนจันทร์
นางศิริขวัญ จิตรบรรจง
นาวสาวชลดา ไหมแก้ว
นางภูริชญา สุขขำ
นางเกษร ทองชัย
นางสวนีย์ คำแหง
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์
0917035683
0872686825
0612016353
0892999126
0927491493
0857980124
0985146624
0987099159
0901695459
0828113033
9บ้านหนองนนทรีสำรอง
สามัญ
นายจำเรียง คงแก้ว
นางจำเนียร ภู่ภิรมย์
นางสาวสุธินี ชูสุวรรณ์
นางสาวณัฏฐนิช หนูคง
นางสาวสุนิษา ไชยวัฒน์
นางสาวนันทีกานต์ เรืองสง
นางสาวจิราภรณ์ รอดแก้ว
นางสาวชนิตา ช่อมณี
นางสาวสุนิตา เขตนคร
087-8877600
083-1065502
098-0655964
099-3157428
090-1693061
090-1768377
098-4273931
083-0655402
098-6859620
10บ้านหัวปอสำรอง
สามัญ
 นางสาวอรอนงค์ ยกย่อง
นางพัชรี คงอุป
0810914698
0895873320
11วัดคีรีกันทร์สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นายบัณฑิต เขียวเสน
นางสาวนพรัตน์ ผลไชย
นางกัญญาภัค อุปนันท์
นางนุชนาฎ แก้วยัง
นางจรรยา เหย้าสุวรรณ
นางอัจฉรา ขนาน
นางวิจิตรา รัตฉวี
นางกฤษณา ผลหิรัญ
นางกุจจิรา แป้นย้อย
นายญาณเดช ปานมาศ
0897287975

12วัดถลุงทองสำรอง
สามัญ
 นางทัศนวรรณ จุลสัตย์
นางสาวปัทมาภรณ์ ปานแก้ว
นางทัศนวรรณ จุลสัตย์
นางสาวปัทมาภรณ์ ปานแก้ว
084-4419878
091-1695904
084-4419878
091-1695904
13วัดถลุงทองสำรอง
สามัญ
นางทัศนวรรณ จุลสัตย์
นางสาวปัทมาภรณ์ ปานแก้ว
นางทัศนวรรณ จุลสัตย์
นางสาวปัทมาภรณ์ ปานแก้ว
084-4419878
091-1695904
084-4419878
091-1695904
14วัดท่ายางสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 ด.ช.พัทธระพงษ์ บุญทอง
ด.ช.สหพล ไกรนรา
ด.ช.อภินันท์ เพชรริด
ด.ช.อดิศักดิ์ ว่องย่อง
ด.ช.นราวิชญ์ ริยาพันธ์
ด.ญ.กัลยรัตน์ วุฒิวงศ์
ด.ญ.ปิยธิดา หลุ่ยจิ๊ว
ด.ช.อิธิกร บุญมา
ด.ช.ศักดินนท์ สิงหาบุตร
ด.ช.อธิป รสมาลี


15วัดป่าระกำสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นางอาภรณ์ สงศรีอิน
นางจารุวรรณ พรหมทอง
นายสมนึก พรหมทอง
นางธิภารัตน์ นภาพันธ์
นายมูหาหมัดซูลฮัลมี สะมะแอ
นายชุมพล รักบางบูรณ์
นางกัลยาณี สุขเกื้อ
นางจันทร์พร ผาดศรี
นางสาวณัฐกุล แดงขาว
0958960880
0836444552
0872819507
0840546152
0807152449
0895914929
0898679074
0861530927
0612574630
16วัดศรีสุวรรณารามสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นายประสม ทองขวิด , นางฤทัย ทองขวิด
นางกันหา สุขช่่วย
นางนิตยา สุขเกื้อ
นางเพ็ญพิชชา คณะแมน
นางบุราณี แสงวิมาน
นางศิริพร ศิลปสมศักดิ์
นางสามารถ ปานสุทธิ์
นางพรเพ็ญ ลีละหุต
นายวิกิจ ปักษี
นางสาวภรณ์ทิพย์ ผุดดวง
0936984669
0836508348
0857907175
0833961408
0843048032
0812715200
0968814166
0954184952
0895975270
080601250
17วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)สำรอง
ครู จตุพร สงหนู
ครู อรสา กุลเพชรกำธร
ครู วิภาพร โสมสุพิน
ครู ศิริชัย แก้วบางพูด
ครู สมบูรณ์ วัชรินทร์
ครู อรอุมา พิชัยกาล
ครู รวี มุ่งมาไพรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา 224 แห่ง
1สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


2สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


3สำรอง
สามัญ
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


4สำรอง
สามัญ
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


5สำรอง
สามัญ
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


6สำรอง
สามัญ
  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


7สำรอง
สามัญ
  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


8สามัญ
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


9สามัญ
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


10สำรอง
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


11สามัญ
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


12สำรอง
สามัญ
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


13สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


14สามัญ
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


15สำรอง
สามัญ
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


16สำรอง
สามัญ
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


17กรุงหยันวิทยาคารสามัญรุ่นใหญ่
 นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
นางสาวจิระภา บุญไชย


18กัลยาณีศรีธรรมราชสามัญรุ่นใหญ่
 นายราชัน โกศัลวิตร
นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด
นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม19เกาะขันธ์ประชาภิบาลสามัญรุ่นใหญ่
 นายสมพัฒน์ ไชยขันธ์

20เขาพังไกรสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวกิจติยา วงศ์ภักดี

21คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์สำรอง
สามัญ
นายนุภาพ แก้วกำยาน
นางสาวกุหลาบ อารีวงศ์
นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีหรัญ
นางปิยะลักษณ์ สวัสดิวงศ์
นางพิฒยา เพชรสงฆ์
0861202473
0822828252
0961269578
0897237356
0625520396
22ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวอัญชลี แซ่ด่าน

23เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชสามัญรุ่นใหญ่
 นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทอง

24ชะอวดสามัญรุ่นใหญ่
 นายสมพร แก้วเกลี้ยง

25ชะอวดเคร่งธรรมวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
  
26ชะอวดวิทยาคารสามัญรุ่นใหญ่
 นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย

27ชุมชนบ้านหน้าเขาสำรอง
สามัญ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ

28ชุมชนบ้านหน้าเขาสำรอง
สามัญ
 นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ

29ชุมชนบ้านหน้าเขาสำรอง
สามัญ
 นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ

30ชุมชนวัดเกาะเพชรสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางสาวสุธาทิพย์ สังข์สิงห์
นายพิสุทธิ์ศักดิ์ บรรจง
นายพร้อมพงษ์ โพธิ์สวัสดิ์
นางปริศนา ด่านวัฒนา
นางสาวจันทร์จิรา สระแดง
นางอรทัน ยมสวัสดิ์
นางสาวเกศสินีย์ พิริยนนทกุล
นางพอกุล ชลสาคร
31ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10สำรอง
สามัญ
นางเกษมศรี ปุณประวัติ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนุแก้ว
นางสาวปณิตตา หอมหวล
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
-
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
093-6802096
081-0907715
090-4851659
087-8828576
32ทุ่งสงวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 นายณัฐกร จิ้วฮวด

33ทุ่งสงนายจารพันธ์ ไทยยัง
นายจรูญ ครุฑจ้อน
นายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์
นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณ
นายพิษณุ ชะลา
นางสาวสุนิสา ทรงทอง
นายโกวิทย์ อาวุธเพชร
นายอาทิตย์ รักขาว
นางอลิษา อาวุธเพชร
นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์
0817372009
0874731886
0862693858
0895892984
0876291137
0836423534
0966360681
0952572593
0862838914
0980686298
34ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกสามัญรุ่นใหญ่
 นายยุทธนา เพชรเชนท์

35ทุ่งใหญ่วิทยาคมสามัญรุ่นใหญ่
 นายสุริยันต์ พรหมดวง

36เทพราชพิทยาสรรค์สามัญรุ่นใหญ่
 นายจารึก สุทิน

37ธัญญาวดีศึกษาสามัญรุ่นใหญ่
 นางยินดี เวชสาร

38นบพิตำวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์

39นางเอื้อยวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย

40บางขันวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
  
41บ้านกรุงหยันใต้สำรอง
สามัญ
นางสาวอรวรรณ คงแดง
นางสาวทิพย์เกษร อินทรจงจิตร
นางสุมานันท์ หนูขาว
นายจริน นวนจันทร์
นางสาวประทุม คงกะพันธ์
นางสาวณัฐวรรณ ชัยวิชิต


42บ้านกุยเหนือสำรอง
สามัญ
 นายสำรวม นามสนธิ์
นางสาวบุญราศี เจริญผล
นายรวย ศรีหรัญ
นางรติวรรณ ไทยธนาภิวัฒน์
นางสาวสุพรรษา บุหลันพฤกษ์
นางสาววาสนา พรหมทอง
นางสาวอรทัย ช่วยคำ้
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรนุ้ข
นางสาวฑิฆัมพร ผลหิรัญ
0892870510
0862692271
0806951984
0872701252
0984698399

0806482529
0937801599

43บ้านเกยเชนสามัญ
 นางสมวรรณ หนูทอง
098-0177902
44บ้านเกาะทังสำรอง
สามัญ
 นายโกเมศ นุ่นบุญคง
นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณ
นายสนั่น ทองแผ่น
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางดาราพร พรหมณะ
นายโกเมศ นุ่นบุญคง
นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณ
นายสนั่น ทองแผ่น
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางดาราพร พรหมณะ
0819704831
0950408890
0872677572
0993025665
0620972489
0819704831
0950408890
0872677572
0993025665
0620972489
45บ้านเกาะทังสำรอง
สามัญ
 นายโกเมศ นุ่นบุญคง
นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณ
นายสนั่น ทองแผ่น
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางดาราพร พรหมณะ
นายโกเมศ นุ่นบุญคง
นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณ
นายสนั่น ทองแผ่น
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางดาราพร พรหมณะ
0819704831
0950408890
0872677572
0993025665
0620972489
0819704831
0950408890
0872677572
0993025665
0620972489
46บ้านเกาะนางโดยสำรอง
สามัญ
นางประเทือง ส่งแสง
นางจิราภรณ์ บุญประเสริฐ
นาธวัชชัย ลั่นซ้าย
0876259583
0945932828
0835092571
47บ้านโก้งโค้งสำรอง
สามัญ
นางสาวธัญติญา ชอบประกอบกิจ
นางสาวรุ้งทิวา แก้วณรงค์
นางเนตรชนก กลั้งเนียม
0828066696
0611904945
0812715193
48บ้านขอนหาดสำรอง
สามัญ
 นายธรรศ พงศาปาน
นายอภิชาติ บัวทอง
นายสมยศ พงศาปาน
นางจรรยา พงศาปาน
นางเกศชญาณ์วรรณ์ ธัญญเจริญ
นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้ว
นางวรรณดี พิทักษ์
นางจำเนียร แซ่เล่า
นางสุภาภรณ์ โกสีย์รัตนาภิบาล
นางนฤมล ยอดศรี
0895962510
0812731694
0936426117
0899097956
0936098985
0817373688
0813880331
0902307878
0892108719
0812715275
49บ้านเขาตาวสามัญ
นายขวัญชัย สุขแสงศรี
นส.จรรยา เรืองจรัส
นส.วรรณิสา เพ็ชรจันทร์
นางวราภรณ์ เดโชเม็ง
082817031650บ้านเขาน้อยสำรอง
สามัญ
นางสาวอารีรัตน์ อุบล
นางเสาวภา โสภณรัตน์
นางประไพจิตต์ แก้วมณี
0815376729
0836424097
0848465994
51บ้านคลองขุดสามัญ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
52บ้านคลองขุดสามัญ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
53บ้านคลองขุดสามัญ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
54บ้านคลองโอมสามัญ
 นางสาวนุสรา บุญชู
นางผกาวิลาศ หนูเอียด
นางสุธางศุ์รัตน์ บุญเมือง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารุณี รัตนพล
นางสาวอรอมล โคกะทิง
นางสาวโสภาวรรณ ขาวล้วน
นางกะชามาศ ธรรมจิตต์
0833921259
0848382556
0922789661
0872876245
0805335292
0901587145
0872824301
55บ้านควนประชาสรรค์สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางโสภา บุญทอง
นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒศรีเรือง
นางศรีสุดา ไชยหาญ
นางสุมณฑิพย์ เจริญพงค์
นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์
นายศุภฤกษ์ ทองนวน
นางสิดารัศมิ์ รสมารี
นางออนอุมา คชสิทธิ์
นายวิทยา สุขสวัสดิ์
นายพิทยา วันนุบล
084-8525452
083-3916192
087-8827528
081-3261867
089-5873395
084-8524766
085-7894068
082-2759904
086-8970630
089-8668438
56บ้านควนมิตรสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายอนันต์ หนูด้วง
นายยุทธ เกื้อเพชรแก้ว
นายสัญญาคงแก้ว
นางกันยารัตน์ ชูแก้ว
นางธิดารัตน์ เกื้อเพชรแก้ว
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางฮากีกะห์ จงศิริื
นางสาวจุรี ปิยจันทร์
นางสาวศุลีพร คุระแก้ว
นางยุวนาถ คงแหล่


57บ้านควนลำภูสำรอง
สามัญ
นางจินดา ช้างกลาง
นางวิไลวรรณ รักษามั่น
นางสวาลี ช้างกลาง
นางกฤษนภา บุญประดิษฐ์
นางชนิดา สุวรรณพัฒน์
08444435534
0622144107
0810807860
0937567120
0910345905
58บ้านคอกวัวสำรอง
สามัญ
นางประภาพร สินไชย
นางสาวสุจิรา เทพทอง
นางสาวกาญจนา ทรงนาศึก
081-8926823
086-0246128
082-8107905
59บ้านชายควนสำรอง
สามัญ
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายสรายุ จิตติศักดิ์
0898758137

60บ้านชุมขลิงสำรอง
สามัญ
นางกัลยา สุวรรณคช
นางเพียงพร จันพลโท
นางจารุวรรณ ศรีแก้ว
นางสาวนัจมีย์ คงคาลิหมีน
0640481155
0936494396
0892910249
0845082004
61บ้านดอนตาสังข์สำรอง
สามัญ
นายภิรมณ์ ศรีคงแก้ว
นายพงศ์สิริ ศรีอินทร์เกื้อ
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจันทร์
นางดารา ไกรแก้ว
นายบุญส่ง แสงทอง
086-2817024
087-9690412
089-2984334
080-8911445
083-1691547
62บ้านตูลสำรอง
สามัญ
นางสาวตุ๊กตา บุญศิริ
นางเติมสิน จุลภักดิ์
นางสาวนิตยา แดงเดช
นางสาวสุภาวดี โชโต
นางสาวสุชานันท์ นาคประนิล
นางสาวทิพย์เสน่ห์ จันทบรี
0891961383
0916562747
0936764726
0831709298
0908732365
0999707490
63บ้านทะเลสองห้องสำรอง
สามัญ
นางสาวอารมณ์ หนูแก้ว
นางรุ่งอรุณ ปลอดขำ
นางบุญเจือ สายทอง
นางสุปราณี อู่ธาระณะ
นายเกรียงศักดิ์ รัชทูล
นายสรศักดิ์ ทองเชิด
นางจินตนา ไชยฤกษ์
นางวลัยลักษ์ แดงเรือง
นางสาวกาญจนา หนูรักษ์
นางสาวมาริยา นำ้รอบ


64บ้านท่าจันทน์สำรอง
สามัญ
 นางสาวอาภร ชนะภัย
นางสาวจินตสุมาลย์ แซ่ภู่
นางสาวพิมพ์นิภา ศรีอนันต์
นางสาวอัญนิษา ก้าวศิริรัตน์
นางสาวพัชรีญา เสือแก้ว
0948499089
0928484810
0942974658
0952279904
0876328628
65บ้านท่าจันทน์  นางสาวอาภร ชนะภัย
นางสาวจินตสุมาลย์ แซ่ภู่
นางสาวพิมพ์นิภา ศรีอนันต์
นางสาวอัญนิษา ก้าวศิริรัตน์
นางสาวพัชรีญา เสือแก้ว
0948499089
0928484810
0942974658
0952279904
0876328628
66บ้านท่าไทรสำรอง
สามัญ
 นายสามารถ รักทอง
นายพงศกร เขียวภักดี
นางรจนา ทองขาว
นางสาวยุภาวดี มากจริง
นางสาวกมลพร สุทธิรักษ์
0895870604
0963352164
0894639924
0998974082
0887505414
67บ้านท่าสูงสำรอง
สามัญ
นางสาวดรุณี บุญสว่าง
นางปวีณา จักขุมณี
นางสาวสุพัฒตรา ศรีปัญญา
นายณรงค์ สมศักดิ์
นางสาวนันทิยา มุสิกะ
นายเสรี หมื่นหอ
นายปราโมทย์ แพทย์รัตน์
นางสาวสุณิสา โต๊ะจิ
นางสาวทัศนีย์ คันธิก
นางสาวอภิรดี มาศมาลัย
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
68บ้านทุ่งกรวดสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด


69บ้านทุ่งเกราะสำรอง
 
70บ้านทุ่งครั้งสำรอง
สามัญ
นางอุ่นรื่น มีเสน
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
นายวุฒิพล ชูสุทน
นางสาวอรวรรณ ศรีสว่าง
นางอุ่นรื่น มีเสน
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
นายวุฒิพล ชูสุทน
นางผาวรรณ ประไพ
นางรัตนา พิทักษ์วงศ์
นางรัตนา พรหมทอง
นางอุ่นรื่น มีเสน
นางละออ ชูเพ็ง
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
นายวุฒิพล ชูสุทน
นางสาวขวัญฤดี ใจห้าว
0832800239
0961375329
0970853293
0847462484
0832800239
0961375329
0970853293
0819565275
0935787369
0813264785
0832800239
0894753574
0961375329
0970853293
0986704339
71บ้านทุ่งโป๊ะสำรอง
สามัญ
นางสาคร เนาว์สุวรรณ
นางสาวนุชรีย์ สุวรรณวัฒน์
นางสาวผกามาศ รักไทยทอง
นางสาวสุดารัตน์ ภิรมรักษ์
นายสุทิพย์ สุขใส
นางสาวฤทัยชนก ชิตเดชะ
นางสาวนฤมล ทองนุ่น
นางสาคร เนาว์สุวรรณ
นางสาวนุชรีย์ สุวรรณวัฒน์
นางสาวผกามาศ รักไทยทอง
นายสุทิพย์ สุขใส
นางสาวนฤมล ทองนุ่น
นางสาวอมรา ดิษฐ์คล้าย
นางสาวสุธีรัตน์ กัญชนะกาญจน์
093-7439328
082-4192416
092-5439023
098-1363401
087-2680214
061-1832489
085-7873241
093-7439328
082-4192416
092-5439023
087-2680214
085-7873241
097-1642579
0937188749
72บ้านทุ่งโป๊ะสำรอง
สามัญ
นางสาคร เนาว์สุวรรณ
นางสาวนุชรีย์ สุวรรณวัฒน์
นางสาวผกามาศ รักไทยทอง
นางสาวสุดารัตน์ ภิรมรักษ์
นายสุทิพย์ สุขใส
นางสาวฤทัยชนก ชิตเดชะ
นางสาวนฤมล ทองนุ่น
นางสาคร เนาว์สุวรรณ
นางสาวนุชรีย์ สุวรรณวัฒน์
นางสาวผกามาศ รักไทยทอง
นายสุทิพย์ สุขใส
นางสาวนฤมล ทองนุ่น
นางสาวอมรา ดิษฐ์คล้าย
นางสาวสุธีรัตน์ กัญชนะกาญจน์
093-7439328
082-4192416
092-5439023
098-1363401
087-2680214
061-1832489
085-7873241
093-7439328
082-4192416
092-5439023
087-2680214
085-7873241
097-1642579
0937188749
73บ้านทุ่งไม้ไผ่สามัญ
 นางจิรา จันทร์สุข
นางจุติพร ทิพย์เพ็ง
นางปรีดา นะนุ่น
นางสาวพานิตา กำลังเกื้อ
นางสาวสุกัญญา จันหุณีย์

74บ้านทุ่งใหญ่สำรอง
สามัญ
 นางสาวขวัญดาว พันธ์ศักดิ์
นางเอมอร คงแก้ว
นางอุไรวรรณ อนันทขาล
นางสุภาพร อุทยารักษ์
นางจารุนันท์ เอียดคง
นางสาวเบญจวรรณ ฮกเตี้ยว
นางอุตรา หนูนุ้ย
นางสาวศุภาพชญ์ เพชรสงคราม
นางสาวนิตยา วงค์โขนง
นางจงจิตร คงเทพ
086-2772400
087-2700256
0957408592
0635428942
0899782444
0997985956
0997540536
0890929859
0924488065
0844644387
75บ้านนบสำรอง
 นางปุณยภา แก้วนุ่น
นางอุทัย เดชานุกูล
นางจันทิมา คุณสุทธิ์
นางสาวดารารัตน์ กั่งเซ่ง
0844124048
0611931317
0819693801
0899720438
76บ้านนาตำเสาสำรอง
สามัญ
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
นายประสิทธิ์ พิกุลกาฬ
นางสาวนงลักษณ์ ชนูดหอม
นางสาวสารินี บำรุงภักดิ์
นางสาววิธิดา รัตนคช
นางสาวปุญญภัสสร์ ชุมจิตร
นางมนฤดี สกูลกุล
นางจิรภา อัยราคม
นายศิริพงษ์ สิทธิฤทธิ์
นางสาวฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์
0857962373
0987278838
0872798998
0937161678
0808832948
0899081360
0895885905
0999027357
0865366665
0935849805
77บ้านนาสำรอง
สามัญ
นางผุสดี หลวงทิพย์รินทร์
นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์
นางผุสดี หลวงทิพย์รินทร์
นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์
0899715356
0951615691
0899715356
0951615691
78บ้านนาสำรอง
สามัญ
นางผุสดี หลวงทิพย์รินทร์
นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์
นางผุสดี หลวงทิพย์รินทร์
นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์
0899715356
0951615691
0899715356
0951615691
79บ้านนิคมวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
  นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
80บ้านนิคมวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
81บ้านเนินธัมมังสำรอง
สามัญ
นางกุหลาบ ภักดีใหม่
นางสาวภัททิยา เดชเชียร
นางวาสนา ไตรรัตน์สรณกุล
นายประยูร แก้วบรรจง
นายณัชธพงศ์ ทองคำเสก
นางอนัญญาพร ทองคำเสก
087-2696632
082-5416551
096-2920259
087-8863503
099-3199644
099-3151464
82บ้านบ่อปลาสามัญ
 นายประกอบ อมรวัฒน์
นางมาลี พรหมศร
นางเกษณี คำสงฆ์
นางราตรี พูลสุข
นางสุนีย์ จิตสมพงศ์
นายพีระพงศ์ ศรีเทพ
0936087023
0878901583
0844434152
0898721697
0935937209
0854702824
83บ้านบางเตยสำรอง
สามัญ
 นางมณีพร นพรัตน์
นางเพชรรัตน์ เอกจิตต์
นางลัดดา ลักษณะวิมล
นางสาวพชรมาศ นาท่ม
0813673728
0952575604
0958561559
0958561559
84บ้านบางไทรสำรอง
สามัญ
 นายบุญส่ง กันทิน
นางศรีชะฎา แสงพุ่ม
นางนันทนัช ยอดแก้ว
นางรัตจนา โยธารักษ์

0819566742
0860233464
0950385550
85บ้านบางนกวักสำรอง
สามัญ
 นายธงชัย กำเหนิดเพ็ชร
0867426483
86บ้านบางพระสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางสาววาริณี? เดชเชียร
นายอินทรนิล? อริยะวงศ์สกุล
นางบุปผา? คงช่วย
นายสันชัย? รักจุล
นางวราพร? เตื้องวิวัฒน์
นางกาญจนิจ? สกุลวิโรจน์
นางชินาธิป เมฆนิติ
นางสุพรรณี? สนธิเมือง
นางอัญชิสา? ชูจันทร์
นางสาวสุรีรัตน์? ภุมรินทร์
0898667120
0804991959
0973494567
0855877707
0844452445
0630609315
0819588907
0872702375
0
0653727429
87บ้านบางรูปสำรอง
สามัญ
 นายจำรูญ นินทรกิจ
นางสาวกรรณิการ์ สิทธิรักษ์
นางสาวทรรศมน เพ็งสงค์
นางสาวพรพิมล ศรีพุฒ
นางสาวพรพิมล จวบความสุข
นางสาวบุญวรรณา คำสั่ง
นางพรพิพัฒน์ มีอำนาจ
นางสาววนิดา เจริญรูป
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองแก้ว

88บ้านบางลึกสามัญ
นางธัญญาศิริ แก้วระกำ
นางสาวอรนุช ผุดผาด
นางสาวนงลักษณ์ คงทองดำ
นางสาวสุธาทิพย์ โสดา
นางสาวพชรภรณ์ แก้วระกำ
0984513836
0915755822
0927563137
0649326459
0620702496
89บ้านบางโหนดสำรอง
สามัญ
 นางปนัดดา อินทรรักษ์
นางราตรี สังข์ช่วย
0878933269
0813687161
90บ้านปราบราษฏร์อุทิศสำรอง
สามัญ
 นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.น.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
91บ้านปราบราษฏร์อุทิศสำรอง
สามัญ
 นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.น.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
92บ้านปราบราษฏร์อุทิศสำรอง
สามัญ
 นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.น.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
93บ้านปากน้ำสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางจุฑามาศ ปรีชา
นางนิตยา กลางบน
นางแววตา ถวาย
นางจรรยา ศรีเปารยะ
นางสุภาพร ณ ระนอง
นางปิยธิดา กาลาสี
นายกันต์ญวิช บุญเดช
นายอัษนัย ไก่แก้ว
นางสาวจันทร์ทนา เกลา
นางสาวอรอุมา เรืองศรี
0939856696
0622433239
0987103817
0817377723
0872847803
0878837498
0937191776
0999125976
0952574651
0848985278
94บ้านปากบางกลมสามัญ
 นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
0847443203
0866930375
0836902392
0847443203
0866930375
0836902392
95บ้านปากบางกลมสามัญ
 นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
0847443203
0866930375
0836902392
0847443203
0866930375
0836902392
96บ้านปากบางกลมสามัญ
 นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
0847443203
0866930375
0836902392
0847443203
0866930375
0836902392
97บ้านปากแพรกสำรอง
สามัญ
นายจินดา อักษรนำ
นางพัชรียา เสนีย์
นายเกษม โชติวัน
นายธนวัฒน์ สวนจันทร์
นางศิริขวัญ จิตรบรรจง
นาวสาวชลดา ไหมแก้ว
นางภูริชญา สุขขำ
นางเกษร ทองชัย
นางสวนีย์ คำแหง
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์
0917035683
0872686825
0612016353
0892999126
0927491493
0857980124
0985146624
0987099159
0901695459
0828113033
98บ้านป่าแชงสำรอง
สามัญ
นายบัญชา พูนพนัง
0841904283
99บ้านพิตำสามัญ
 นายสุริยันต์ ใสนวล
นางดารณี เสียมไหม
นางณัฐวดี ใสนวล
091-8237969
096-9196514
081-2702576
100บ้านมะม่วงทองสำรอง
 นางยุพิน นาคฤทธิ์
นางสาวบุณยาพร หมวดเมือง


101บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)สำรอง
สามัญ
นายนฤทธิ์ จันมณี
นายวิศิษย์ กำลังมาก
นายเกษม อัศวโอภากุล
นายอภิชาติ รุ่งเรือง
084-2928211
089-5308805
093-5312189
090-1687217
102บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)สำรอง
สามัญ
นางวันดี จันทรภักดี
นางบงกช แก้วมณี
นางสาวปิยมาศ กาละกาญจน์
นางสาวประภาพร คงวัดใหม่
นางสาวณิชาต์ คงแก้ว
นางสาวปิยภรณ์ คงด้วง
0873893117
0831800339
0815977512
0875146989
0810803307
0987260252
103บ้านลำคลองสำรอง
สามัญ
นางสาวเหมวรรณ เนียมนุ้ย
นางสาวณษรา ยินเจริญ
นางสาวกมลทิพย์ วิวัฒน์ทรงชัย
นางสาวทะนันยา ซังเอียด
นางสาวนวรัตน์ แก้วบริสุทธิ์
นางสาวพรพิมล ศรีสมบัติ
นางสาวยุภาภรณ์ ขุนบุญจันทร์
0812763141
0990459964
0831033287
0950710146
0846903311
0841909823
0885896517
104บ้านลำหักสำรอง
สามัญ
 นายพินัย ทองยอด
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางโสภา บุญญะ
นางสาวป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์
นายวันชัย ช่วยเรือง
นางรัญจวน ทองสงค์
นางกรรณิกา สาระรักษ์
นางศศิธร ฝอยทอง
นายอนันต์ บุญญะ
นายพินัย ทองยอด
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางโสภา บุญญะ
นางสาวป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์
นายวันชัย ช่วยเรือง
นางรัญจวน ทองสงค์
นางกรรณิกา สาระรักษ์
นางศศิธร ฝอยทอง
นายอนันต์ บุญญะ
0848378255
0872680318
0857849859
0884494788
0847502023
0810960983
0898752637
0843981739
0892902419
0848378255
0872680318
0857849859
0884494788
0847502023
0810960983
0898752637
0843981739
0892902419
105บ้านลำหักสำรอง
สามัญ
 นายพินัย ทองยอด
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางโสภา บุญญะ
นางสาวป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์
นายวันชัย ช่วยเรือง
นางรัญจวน ทองสงค์
นางกรรณิกา สาระรักษ์
นางศศิธร ฝอยทอง
นายอนันต์ บุญญะ
นายพินัย ทองยอด
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางโสภา บุญญะ
นางสาวป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์
นายวันชัย ช่วยเรือง
นางรัญจวน ทองสงค์
นางกรรณิกา สาระรักษ์
นางศศิธร ฝอยทอง
นายอนันต์ บุญญะ
0848378255
0872680318
0857849859
0884494788
0847502023
0810960983
0898752637
0843981739
0892902419
0848378255
0872680318
0857849859
0884494788
0847502023
0810960983
0898752637
0843981739
0892902419
106บ้านวังยวนสำรอง
สามัญ
นางปัญจศิริ ศรีสุวรรณ
นางจิราวรรณ วุฒิจันทร์
นางประไพ หอมเกตุ
นางนงลักษณ์ สูงสุด
นางสาวนุชจรี จันทร์พุ่ม
นางณิชนันทน์ สังข์ชาติ
นางธารทิพย์ เกตุนารายณ์
นายประเสริฐ เนียมแก้ว
นายประเสริฐผล ริยาพันธ์
นายธีระพงษ์ คงทองคำ


107บ้านวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางสาวยุภาพร เจริญรูป
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0952565860
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0862802906
108บ้านวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางสาวยุภาพร เจริญรูป
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0952565860
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0862802906
109บ้านสระบัวสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นางกมลพรรณ สกุลชิต
นายอัครพงศ์ นารีเปน
นางมลจันทร์ ค้าเจริญ
นายอัครพงศ์ นารีเปน
นางสาวชลิกานต์ อาลิแอ
นายอัครพงศ์ นารีเปน
นางอารีย์ นวลดุก
0908682105
0876303971
0835250660
0876303971
0896521850
0876303971
0895974874
110บ้านไสพลูสำรอง
สามัญ
  นางรุ่งตระกาล แก้วประจุ
นายอนันตชัย ดิษยมนตรี
นายรณรงค์ คล้ายดวง
นางสาวสุทัตตา ผิวเหมาะ
นางสาวเสาวภา สมจิตร
นางสาวอุไรวรรณ อินทรสุวรรณ
นายสุริยันต์ แสงระวี
นางสาวสุกัญญา บริสุทธิ์
0899718383111บ้านไสหินตั้งสำรอง
สามัญ
 นายเอกพิชัย ชัยทอง
นางธันยาภรณ์ บุญเรือง
นางชนิดาภา คงใหม่
นางวสาดี จุนาพงศ์
นางสิริพร ชูเจริญวงศ์
นางจินตนา รัตนะ
0957829048
0862704613
0997948807
0973549850
0825387235
0841910584
112บ้านหนองมากสำรอง
สามัญ
  นายบงกช อุตตะระนาค
นางสถาพร อุตตะระนาค
นายสมเพียร ศิลปวาที
นางศุภลักษณ์ สิงโหพล
นางสาวสุภาภรณ์ มาศเสม
0817285140
0865965178
0896569498
0813881700
0844471254
113บ้านหนับเภาสำรอง
สามัญ
นายวิเชียร มณีวงศ์
นางสินีนาต มีศรี
นางสาวแพรวพรรณ สุพรรณพงศ์
นางสุวนันท์ จุลวัจน์
นางพิชญ์สุดา แพเรือง
นายสนิท อนันต์
-
-
-
-
-
-
114บ้านห้วยกลางสำรอง
สามัญ
  นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์
นายวิโรจน์ เลิศศศิวัจน์
นางเพ็ญพนา รักษาแก้ว
นางนิตยาพร จติกุล
นางสาวสลิลทิพ แซ่ด่าน
นางสาวเบญจมาศ แสนแก้ว
นางสาวสุรีย์พร พรมเดช
นางสาวชาครียา สิทธิสมบูรณ์
0991545625
0810798417
0898675248
0892898011
0959198501
0901721979
0895906227
0809083227
115บ้านห้วยไม้แก่นสำรอง
นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์
นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์
0972381600
0972381600
116บ้านห้วยไม้แก่นสำรอง
นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์
นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์
0972381600
0972381600
117บ้านห้วยยูงสำรอง
สามัญ
นางสำเนียง จันดำ
นางนิยม วุฒิมาคุณ
นางสาวพรทิพย์ โกมล
นางสาวเพ็ญศิริ รักดี
118บ้านหัวปอสำรอง
สามัญ
นางสาวอรอนงค์ ยกย่อง
นางพัชรี คงอุป
0810914698
0895873320
119บ้านอินทนินสำรอง
สามัญ
นายสำราญ รอดภัย
นางสกุลรัตน์ ศาลิคุปต
นางธิดารัตน์ ไฝจู
นางวีระวรรณ ช้างเผือก
นายศิริ ช้างเผือก
นางวรางคณา รอดภัย
นางลัดดาวรรณ เผือกผ่อง


0631970344
0999505073
0848420352


120ปทุมานุกูลสำรอง
สามัญ
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ
นางสุพิศ แนวกันยา
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นายบุญสม สุวรรณโน
นายกระจ่าง ญาติมาก
นายจรัญ เพชรเพ็ง
นายกิติวัตร เจ้าแก้ว
นายภราดร สุทธิผกาพัน
นายธรรมรัตน์ หนูคง
นายณัฐพงศ์ พรหมทอง
นางวรรณา ช่วยขำ
นางเรณู รักช้าง
นางสาวชนิกานต์ แก้วคง

121ปทุมานุกูลสำรอง
สามัญ
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ
นางสุพิศ แนวกันยา
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นายบุญสม สุวรรณโน
นายกระจ่าง ญาติมาก
นายจรัญ เพชรเพ็ง
นายกิติวัตร เจ้าแก้ว
นายภราดร สุทธิผกาพัน
นายธรรมรัตน์ หนูคง
นายณัฐพงศ์ พรหมทอง
นางวรรณา ช่วยขำ
นางเรณู รักช้าง
นางสาวชนิกานต์ แก้วคง

122ปทุมานุกูลสำรอง
สามัญ
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ
นางสุพิศ แนวกันยา
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นายบุญสม สุวรรณโน
นายกระจ่าง ญาติมาก
นายจรัญ เพชรเพ็ง
นายกิติวัตร เจ้าแก้ว
นายภราดร สุทธิผกาพัน
นายธรรมรัตน์ หนูคง
นายณัฐพงศ์ พรหมทอง
นางวรรณา ช่วยขำ
นางเรณู รักช้าง
นางสาวชนิกานต์ แก้วคง

123ปากพนังสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวประกายมาส อินทรสุรวรรณ

124ปากพูนสามัญรุ่นใหญ่
 นายเสฏฐพงษ์ สุดจี

125พรรณราชลเขตสำรอง
สามัญ
นางจิตรี สุดใจ
นางสาวศิริพร พงศ์พิทยายุทธ
นางสาวพัฒชรี แซ่เขา
นางสาวไอลดา สิขิวัฒน์
นางสาววิภาวดี ศรีสุขใส

126พระพรหมพิทยานุสรณ์สามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม

127มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์สามัญรุ่นใหญ่
 นายสมนึก ขวัญทอง
นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ


128โยธินบำรุงสามัญรุ่นใหญ่
 นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
129โยธินบำรุงสามัญรุ่นใหญ่
 นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
130ราชประชานุเคราะห์ 8สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์
นางเพียงใจ วงษ์ชู
นางลิขิต พานิช
นางสุพรรณี ชลสาคร
นางอนุรักษ์ สุวรรณ์
นายสราวุธ แรกรุ่น
นางปรียา เจริญมิตรมงคล
นายเฉด หวันเหล็ม
นายสถิต เนตรวรนันท์
นางสาวจีรนันท์ ต่วนคูพงค์
0816761428
0894738831
0870349421
0958096985
0895905142
0980484389
0855515910
0857941687
0824267460
0840535915
131วังหินวิทยาคมสามัญรุ่นใหญ่
 นายภูวิทิต อำนักมณี

132วัดกำแพงถมสำรอง
สามัญ
 นางนิภร สุทธิ
นางอรษา ขุนวิช่วย
นางนิภร สุทธิ
นางอรษา ขุนวิช่วย


0892995741
0862708323
133วัดกำแพงถมสำรอง
สามัญ
 นางนิภร สุทธิ
นางอรษา ขุนวิช่วย
นางนิภร สุทธิ
นางอรษา ขุนวิช่วย


0892995741
0862708323
134วัดขรัวช่วยสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
  นายบุญรัตน์ เกื้อนุ้ย
นางเยาวภา ศรีเมือง
นางสุภาพร รอดประดิษฐ์
นางจิราพร จิตต์มั่น
นางนันทยา ศรีสุขใจ
นางจินดา ศรีเมือง
นายฐณวัฒน์ เกษรสิทธิ์
นางจันทรา วิชัยกุล
นายนนทนันท์ แก้วคง
นายดาวุด ปวงชน
นายบุญรัตน์ เกื้อนุ้ย
นางเยาวภา ศรีเมือง
นางสุภาพร รอดประดิษฐ์
นางจิราพร จิตต์มั่น
นางนันทยา ศรีสุขใจ
นางจินดา ศรีเมือง
นายฐณวัฒน์ เกษรสิทธิ์
นางจันทรา วิชัยกุล
นายนนทนันท์ แก้วคง
นายดาวุด ปวงชน


075367217
075367217
0872821663
075367217
075367217
0872725576
075367217
075367217
075367217
075367217
135วัดขรัวช่วยสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นายบุญรัตน์ เกื้อนุ้ย
นางเยาวภา ศรีเมือง
นางสุภาพร รอดประดิษฐ์
นางจิราพร จิตต์มั่น
นางนันทยา ศรีสุขใจ
นางจินดา ศรีเมือง
นายฐณวัฒน์ เกษรสิทธิ์
นางจันทรา วิชัยกุล
นายนนทนันท์ แก้วคง
นายดาวุด ปวงชน
นายบุญรัตน์ เกื้อนุ้ย
นางเยาวภา ศรีเมือง
นางสุภาพร รอดประดิษฐ์
นางจิราพร จิตต์มั่น
นางนันทยา ศรีสุขใจ
นางจินดา ศรีเมือง
นายฐณวัฒน์ เกษรสิทธิ์
นางจันทรา วิชัยกุล
นายนนทนันท์ แก้วคง
นายดาวุด ปวงชน


075367217
075367217
0872821663
075367217
075367217
0872725576
075367217
075367217
075367217
075367217
136วัดเขา (วันครู2501)สามัญ
นายสุชาติ บุญฤกษ์
นางอัญชนา สุรินทวงศ์
นางอรสา นาคกราย
นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์
นางเบญจมาศ ทัลวัลลิ์
นางสุชานรี ฉิมเรือง
นางสาวเกษศิรินทร์ โสมคง
0814776519
0950837642
0810855035
0935365985
0960279806
0852108564
0879948044
137วัดเขากลายสำรอง
สามัญ
นายสมใจ พรหมดนตรี
นางพรรทิพย์ พรหมดนตรี
นางศรีจิตรา ชูแก้ว
นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญ
นางสาวยินดี รับความสุข
นางกฤติยา เพชรหวน
นางธิติมา สุขกาย
นางสาวนาถยา แสงเงิน
นางวีรยา ไพจิตรสัตยา
0878839726
0831033976
0899708469
0828097800
0817288466
0862763414
0901527178
0936082716
0814122899
138วัดเขาโรสามัญรุ่นใหญ่
 นายวัฒนา นาเคณ
0918458181
139วัดคงคาวดีสำรอง
สามัญ
นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์
นางสาวนิพาภรณ์ ระวังวงศ์
นายสำราญ เพ็ชรทับ
นางประภัสสร สมเขาใหญ่
นางสาววัชรินทร์ เห็นพร้อม
นางนิลาวรรณ จันชีวินทย์
นายธนรัชต์ ชาญณรงค์
นายเอกชัย บุปผากิจ
นางสาวซี่ล่า สาแลแม
0819785805
0862682561
0892884921
-
-
0839675370
0895915107
-
-
140วัดควนเกยสำรอง
สามัญ
 นางศิริรัตน์ พินสุวรรณ
นางสาวนนทิยา มณีรัตน์
นางสลินกาญจน์ ภูผา
นางสาวจิราพร ทิพย์โพธิ์
0848386282
0882268957
0854787095
0828189482
141วัดควนชมสำรอง
สามัญ
นางอุบล สุวรรณอินทร์
นางโสพิศ แก้วนิมิตร
นางกัลยามัคสิงห์
นางสาวปิยวรรณ เทพดำรงค์
นางแก้วกาญจน์ สังข์แก้ว
นางอุบล พรหมดวง
นายเชาวลิตร แดงงาม
นางจิราวรรณ รัตนพันธุ์
นางปวีณา ศิริโกไศยกานนท์
นางฐิติมา สุวรรณวงค์


142วัดควนชะลิกสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายบุญจิง คงแก้ว
นางประภัสสร เพชรแก้ว
นางสาวสายใจ กำลังเพ็ชร
นางสุภาภรณ์ สุวรรณโชติ
นายอาทร แก้วยวน
นายสาธิต ถีระแก้ว
นางวงศ์วิลัย อินทร์ชัย
นางสาวพจนารถ อรุณรัตน์
นางสาวชนาพร โชคถนอมจิตต์
0898684725
0625963998
0895872644
0936945885
0887532042
0898760635
0892912025
0857833933
0887753498
143วัดควนเถียะสำรอง
สามัญ
นายวิชาญ ศรีเพชร
นางสุพิริยา ชูเกลี้ยง
นางจิราพร นวลแสง
นางสุภาพร พันธ์คง
นางสาวสุมาลี ยามาเจริญ
นางสาวรดา โออินทร์
นางสาวจิรารัตน์ เขียวบุญจันทร์
0883941948
0810963714
0899763298
0871093354
0872971391
0887827157
0937635159
144วัดควนยูงสำรอง
สามัญ
 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีระษา
นางสาวกุลรัตน์ ศรีสุขใส
นางอรไท บุญมา
นายชนะ บุญมา
145วัดควนสูงสำรอง
นายอนันต์ น้ำผุด
นางเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์
นางสุวณีย์ เทพี
นายชนะ อนันทกาญจน์
นายนุวัฒน์ ทองจันทร์
นายวิโมคศิลป์ จะกอ
นางนวยนาถ จิตต์สุภาพ
นางณัศย์ชนก สุวรรณมณี


0819793075
0852432721
0624246159
0899725115


146วัดโคกครามสำรอง
สามัญ
นายศิลปชัย ชูมั่น
0808833911
147วัดจันดี  
148วัดจันดี  
149วัดจิกพนม  นายวานิช ใหม่อ่อน
นายไชยดิษฐ์ ตรงสกุล
นางสาวจริญญา อร่ามเรือง
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง
นายวานิช ใหม่อ่อน
นายไชยดิษฐ์ ตรงสกุล
นางสาวจริญญา อร่ามเรือง
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง
นางสาวสุมณฑา สุขหอม
นางสาวมนัสนันท์ ทองสังข์0936082671


150วัดจิกพนมวิสามัญ
นายวานิช ใหม่อ่อน
นายไชยดิษฐ์ ตรงสกุล
นางสาวจริญญา อร่ามเรือง
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง
นายวานิช ใหม่อ่อน
นายไชยดิษฐ์ ตรงสกุล
นางสาวจริญญา อร่ามเรือง
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง
นางสาวสุมณฑา สุขหอม
นางสาวมนัสนันท์ ทองสังข์0936082671


151วัดชะอวดสำรอง
 นางสุนิสา ณ นิโรจน์
นางสาววิไล สมัยแก้ว
นางสาวพิชญ์สุดา หนูสุวรรณ์
นางสาวพิชญ์สุดา หนูสุวรรณ์
0980413137
0860130174
0847659409
0847659409
152วัดชัยธารามประดิษฐ์สำรอง
สามัญ
 นายสมบูรณ์ ขวัญมาศ
นายปรีชา จุลภักดิ์
0894732986
0895918472
153วัดโดน 
154วัดทางพูนสำรอง
สามัญ
นางชอ้อน วงศ์เล็ก
นางสุมณฑา สมคง
นางเสาวลักษณ์ แก้วคง
นายณรงค์ วิชัยดิษฐ
นางสาวมณี วงศ์จันทร์
นายชาคริต เรืองประพันธ์
นางสาวศุภลักษณ์ หนูเกื้อ
นายอภิสิทธิ์ นวลช่วย
นายอภิสิทธิ์ นวลช่วย
นางเสาวลักษณ์ แก้วคง
นายณรงค์ วิชัยดิษฐ
นางสาวมณี วงศ์จันทร์
นายชาคริต เรืองประพันธ์
นางสาวจิรพรรณ อมรชร
0950124479
0908653770
0858873861
0816770449
0892925486
0840069478
0904870556
0811879028
0811879028
0858873861
0816770449
0892925486
0840069478
0630792390
155วัดท่ายางสามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 ด.ช.พัทธระพงษ์ บุญทอง
ด.ช.สหพล ไกรนรา
ด.ช.อภินันท์ เพชรริด
ด.ช.อดิศักดิ์ ว่องย่อง
ด.ช.นราวิชญ์ ริยาพันธ์
ด.ญ.กัลยรัตน์ วุฒิวงศ์
ด.ญ.ปิยธิดา หลุ่ยจิ๊ว
ด.ช.อิธิกร บุญมา
ด.ช.ศักดินนท์ สิงหาบุตร
ด.ช.อธิป รสมาลี


156วัดทายิการามสามัญ
 นางนริศรา หมื่นใจ
นางสมจิต คงขำ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
0954299661
0817378029
0936946889
157วัดท้าวโทะสำรอง
สามัญ
นางละไม ฝั่งชลจิตต์
นางลิวรรณ สำเภาแก้ว
นางสาวนิรมล วาระเพียง
นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน
158วัดเทพมงคลสำรอง
สามัญ
นางจำนง ขวัญคีรี
นางสาวอลิศา คงกุล
นายภาณุเดช เพชรรัตน์
นางกัลญา สุขทับ
นางผุสดี อ่อนจันทร์
นางสำราญ มีเสน
นายเทพชัย ทองทิพย์
0972899904
0883844274
0800400671
0879380635
0840570270
0813963065
0818949765
159วัดโทเอกสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางสุชารัตน์ ไพรวัน
นาวขวัญตา นวลแป้น
นางจุฬาพร สงค์ประเสริฐ
นางขนิษฐา แสงสว่าง
นายวีระวิทย์ พรหมปาน
นางทัศนีย์ อนุรัตน์
นางวัชรินทร์ ทลิกรรณ์ พันธุ์ชูศรี
นางรัตนากร เงินถาวร
นายวิชิต นิลรัตน์
นางสุพรรณี นิลรัตน์
-
0822725746
0818924751
0899097620
0862734718
0872731084
0902649499
-
0898720041
0948020817
160วัดธารน้ำฉาสำรอง
สามัญ
 นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นางทิพวรรณ ใจห้าว
นายโสภณ เชาวลิต
นางสาวธาราทิพย์ สุทัศธารานันท์
นายศุภชัย อิสสระพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นางทิพวรรณ ใจห้าว
นายโสภณ เชาวลิต
นางสาวธาราทิพย์ สุทัศธารานันท์
นายศุภชัย อิสสระพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
0898746742
0895474779
00830550339
0884445689
0936708927
0845275499
0898746742
0895474779
00830550339
0884445689
0936708927
0845275499
161วัดธารน้ำฉาสำรอง
สามัญ
 นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นางทิพวรรณ ใจห้าว
นายโสภณ เชาวลิต
นางสาวธาราทิพย์ สุทัศธารานันท์
นายศุภชัย อิสสระพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นางทิพวรรณ ใจห้าว
นายโสภณ เชาวลิต
นางสาวธาราทิพย์ สุทัศธารานันท์
นายศุภชัย อิสสระพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
0898746742
0895474779
00830550339
0884445689
0936708927
0845275499
0898746742
0895474779
00830550339
0884445689
0936708927
0845275499
162วัดธาราวงสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายสุวรรณ เกิดสมจิตต์
นางเฉลิมศรี วิคบำเพิง
นางจินดา สะมาตา
นายฐากูร วรรณทอง
นางสาวโสภา วิคะบำเพิง
นางอมรทิพย์ นามเสน
นางสาววรวิทย์ แก้วประสพ
นางสาววราภรณ์ อินทร์แก้ว
093-6342770
094-5809333
089-5869627
063-6768158
080-0443453
090-8708764
084-6305871
091-8219074
163วัดบางคุระสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางเยาวภา สุขมงคล
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางเยาวภา สุขมงคล
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
0645514969
0898671063
0910342398

0622096517

0862699855
164วัดบางคุระสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางเยาวภา สุขมงคล
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางเยาวภา สุขมงคล
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
0645514969
0898671063
0910342398

0622096517

0862699855
165วัดบางคุระสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางเยาวภา สุขมงคล
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางเยาวภา สุขมงคล
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
0645514969
0898671063
0910342398

0622096517

0862699855
166วัดบางด้วนสำรอง
สามัญ
 นายไพโรจน์ คงเกิด
นายบุญฤทธิ์ เรืองศรี
นางถาวร แดงเอิียด
นางธารินี เซ่งจิ้น
นางสาวรัติกาล เกลี้ยงทอง
0898668418
0898740147
0844473123
0935795900
0954212136
167วัดปากด่านสำรอง
สามัญ
นางอาพร ทิพย์รักษา
นางกรรณิกา เรืองรัตน์
นางวิลาวัณย์ พูนเพียรจัด
นางอมรทิพย์ แก้วสีทอง
0980490804
0937305296
0813676168
0831768682
168วัดป่าระกำสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นางอาภรณ์ สงศรีอิน
นางจารุวรรณ พรหมทอง
นายสมนึก พรหมทอง
นางธิภารัตน์ นภาพันธ์
นายมูหาหมัดซูลฮัลมี สะมะแอ
นายชุมพล รักบางบูรณ์
นางกัลยาณี สุขเกื้อ
นางจันทร์พร ผาดศรี
169วัดเพ็ญญาติสำรอง
 นางสาวิตรี หนูสอน
0937253985
170วัดแพร่สำรอง
สามัญ
 นางสมหมาย ทองหยู่
นางอนงค์ เสถียรพันธุ์
นางมรกต หนูพันธ์
นายจำนงค์ สุขหอม
นาสยสมควร สังข์จันทร์
นางสาวอาภา จูงศิริ
นางสาววรรณอมล มาช่วย
0897367261
0810890988
0945891010
0833892884
0921323599
0887524707
0835616415
171วัดมะปรางงามสำรอง
สามัญ
 นายจตุรงค์ ชนะราวี
นายวิมล สุขสมพร
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
นางจินดา สุกใส
นายวิมล สุขสมพร
นางจินดา สุกใส
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
089-9090799
081-3262113
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
084-8469326
081-3262113
084-8469326
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
172วัดมะปรางงามสำรอง
สามัญ
 นายจตุรงค์ ชนะราวี
นายวิมล สุขสมพร
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
นางจินดา สุกใส
นายวิมล สุขสมพร
นางจินดา สุกใส
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
089-9090799
081-3262113
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
084-8469326
081-3262113
084-8469326
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
173วัดมะเฟืองสามัญ
 นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสุพร วิรัตน์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
0847671820
0808846985
0828055693
0847671820
0808846985
0828055693
0895944561
0812597467
0879060248
0812719187
0808846985
0828055693
0847671820
0879060248
0828055693
0895944561
0812597467
174วัดมะเฟืองสำรอง
สามัญ
 นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสุพร วิรัตน์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
0847671820
0808846985
0828055693
0847671820
0808846985
0828055693
0895944561
0812597467
0879060248
0812719187
0808846985
0828055693
0847671820
0879060248
0828055693
0895944561
0812597467
175วัดมะเฟืองสำรอง
สามัญ
 นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสุพร วิรัตน์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
0847671820
0808846985
0828055693
0847671820
0808846985
0828055693
0895944561
0812597467
0879060248
0812719187
0808846985
0828055693
0847671820
0879060248
0828055693
0895944561
0812597467
176วัดโยธาธรรมสำรอง
สามัญ
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง0862661946
0803270327
0935756215
0862661946
0803270327
0935756215
177วัดโยธาธรรมสำรอง
สามัญ
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง0862661946
0803270327
0935756215
0862661946
0803270327
0935756215
178วัดโยธาธรรมสำรอง
สามัญ
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง0862661946
0803270327
0935756215
0862661946
0803270327
0935756215
179วัดราษฎร์เจริญสำรอง
สามัญ
 นายประหยัด สิทธี
0872663638
180วัดวังขรีสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายฤทธิรงค์ แก้วหล้า
นางสมพร รัตนคช
นางสุวณีย์ แป้นประดิษฐ
นางกัญญ์วรา สุชาติพงษ์
นางกาญจนา สมพรหม
นางมลฤดี บุญสถิตย์
นางสาวขวัญฤทัย รัตนบุรี
นางสาวศศธร ทองบัวแก้ว
นายธนพล พลภักดี
081-0906242
086-9518497
081-3675539
086-2691790
081-2729070
081-8959438
095-4392056
081-5433798

181วัดวังฆ้องสามัญ
 นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
นายสรายุ จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783


0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783
0833943895
182วัดวังฆ้องสำรอง
สามัญ
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
นายสรายุ จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783


0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783
0833943895
183วัดวังฆ้องสามัญ
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
นายสรายุ จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783


0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783
0833943895
184วัดวิสุทธิยารามสามัญ
 นางกมลทิพย์ พูลแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลจุฑา เพ็ญพงศ์
0879681246
0853363993
185วัดวิสุทธิวงศ์สำรอง
 นายรเรศ ปิ่นทับทิม
0980621787
186วัดสมควรสำรอง
สามัญ
 นายโสภณ ไชยรักษา
นางอารีย์ คงกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ ไชยรักษา
นายประสิทธิ์ ทองเพิ่ม
นางพิมล ไชยรักษา
นางพิชญาภา เนินพรหม
นางสาวผกามาศ ปลอดเขียว
นางสาวภัททิยา บุญมี
นายไผ่ทอง ธรรมชาติ
นางพัชรินทร์ บัวบาน
0895936967
0810963810
0860475957
0817372084
0835014446
0954279835
0833897392
0810778977
0892265312
0897275188
187วัดสโมสรสำรอง
สามัญ
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน


0841912959
0986784590
0915237285
0822781028
0876303971
0841841001
188วัดสโมสรสำรอง
สามัญ
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน


0841912959
0986784590
0915237285
0822781028
0876303971
0841841001
189วัดสระแก้วสำรอง
สามัญ
นายวิชัย อักษรวงศ์
นายชัยวุฒิ แสงนิล
นางเกตกัญญา ชูสุทน
นางพะเยาว์ บุญเพชร์
นางกฤชภานุช ทองเกลี้ยง
นางนิตยา แสงนิล


190วัดสวนขันสำรอง
สามัญ
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์

0844874166
0892786096
0884500958
0936201120
0847201364
0872731507
0636955493
0957652658
0986898893
191วัดสวนขันสำรอง
สามัญ
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์

0844874166
0892786096
0884500958
0936201120
0847201364
0872731507
0636955493
0957652658
0986898893
192วัดสวนศิขรบรรพตสำรอง
สามัญ
นางสาววิจิตร ทลิกรรณ์
นายมานะ ทรงอารมภ์
นายหมะหนับ น่วมหมุน
นางพัชราพร ทรงอารมภ์
นางบุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์
นายกูอุดม สัญญา
นายมานะ ทรงอารมภ์
นายหมะหนับ น่วมหมุน
นางสาวรัตนา เพชรรอบ
นางบุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์
0810866267
0865951298
-
0865951298
0819792789
0982878961
0865951298
-
0940692791
0819792789
193วัดสวนศิขรบรรพตสำรอง
สามัญ
วิสามัญ
นางสาววิจิตร ทลิกรรณ์
นายมานะ ทรงอารมภ์
นายหมะหนับ น่วมหมุน
นางพัชราพร ทรงอารมภ์
นางบุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์
นายกูอุดม สัญญา
นายมานะ ทรงอารมภ์
นายหมะหนับ น่วมหมุน
นางสาวรัตนา เพชรรอบ
นางบุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์
0810866267
0865951298
-
0865951298
0819792789
0982878961
0865951298
-
0940692791
0819792789
194วัดสากเหล็กสำรอง
สามัญ
 นายคันโธ คันธิก
นางวราภรณ์ คันธิก
นายมนูญ สมวงศ์
นางสารี ทองมี
นายตะวัน พันธ์ุชูศรี
นางสาวอำไพ ระถาพร
0865962404
0909356598
0876955393
0961203359
0815391793
0870642012
195วัดหงส์แก้วสำรอง
สามัญ
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
196วัดหงส์แก้วสำรอง
สามัญ
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
197วัดหงส์แก้วสำรอง
สามัญ
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
198วัดหญ้าสำรอง
สามัญ
 นายพัฒนา สงพราหมณ์
นายอภิสิทธิ์ ธานมาศ
นางคนึงนิตย์ รัตนะ
นางอัจฉราพรรณ ชายวงศ์
นางสาวพิชิตา มณีพงศ์
0966978903
0898723000
0893901729
0869479849
0873898950
199วัดหนองจิกสำรอง
สามัญ
200วัดหนาสามัญ
 นายจรุพร ศรีละมุล
0817872318
201วัดหมายสำรอง
สามัญ
นางรวิวรรณ ช่วยชู
นางสาวนวลพร คงเขียว
นางสาวกิตติมา บุญสว่าง
นางศิรินทิพย์ นุ่นเกลี้ยง
นางสุภาภรณ์ สมศักดิ์
0854705250
0835962924
0874178693
0901605814
0858867142
202วัดห้วยพระสำรอง
นายประมูล รัตนวรรณ
นางราตรี อำมะ
นางสาวรัชดา รัตนสมบูรณ์
0815698799
0855757299
0885633482
203วัดหอยกันสามัญ
 นายเดโช สิงหพันธ์
0824117458
204วัดเหมกสำรอง
นางจำเนียร รอดระกำ
0985905386
205วัดแหลมสำรอง
สามัญ
นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์พลอย
นางสาวสุชาดา ผาสุข
นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม
นางพวงพิศ ทองหีต
นางอุไรภรณ์ ชนะผล
นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์พลอย
นางสาวสุชาดา ผาสุข
นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม
นางพวงพิศ ทองหีต
นางอุไรภรณ์ ชนะผล
นางวันวิสา ไทยราช
นางกัลยา กลับวงศา
นางศุภมาส พูลเพ็ชร
0810858259
0819796846
0858872243
0887607288
0952569193
0810858259
0819796846
0858872243
0887607288
0952569193
0895097015
0810869726

206วัดแหลมสำรอง
สามัญ
นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์พลอย
นางสาวสุชาดา ผาสุข
นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม
นางพวงพิศ ทองหีต
นางอุไรภรณ์ ชนะผล
นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์พลอย
นางสาวสุชาดา ผาสุข
นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม
นางพวงพิศ ทองหีต
นางอุไรภรณ์ ชนะผล
นางวันวิสา ไทยราช
นางกัลยา กลับวงศา
นางศุภมาส พูลเพ็ชร
0810858259
0819796846
0858872243
0887607288
0952569193
0810858259
0819796846
0858872243
0887607288
0952569193
0895097015
0810869726

207วัดใหม่ทอนสำรอง
สามัญ
นางสายหยุด สุนมา
นางกุลวณี นกเส้ง
นายสมมาส เหรียญไกร
นายอภิชาติ คำแก้ว
นางสายหยุด สุนมา
นางกุลวณี นกเส้ง
นายจักรกฤช กำพลวรรณ
นางอุดมลักษณ์ ใจชะอุ่ม
0902719244
0909508075
0935813014
0846270501
0902719244
0909508075
0831804982
0850771759
208วัดใหม่ทอนสำรอง
สามัญ
นางสายหยุด สุนมา
นางกุลวณี นกเส้ง
นายสมมาส เหรียญไกร
นายอภิชาติ คำแก้ว
นางสายหยุด สุนมา
นางกุลวณี นกเส้ง
นายจักรกฤช กำพลวรรณ
นางอุดมลักษณ์ ใจชะอุ่ม
0902719244
0909508075
0935813014
0846270501
0902719244
0909508075
0831804982
0850771759
209วัดอัฒฑศาสนารามสำรอง
สามัญ
ชลกาญจน์ ประทุมสุวรรณ
ศิลป์ศุภา ก้าวสมบูรณ์
ชลกาญจน์ ประทุมสุวรรณ
ศิลป์ศุภา ก้าวสมบูรณ์
086-2720024
093-9430096
086-2720024
093-9430096
210วัดอัฒฑศาสนารามสำรอง
สามัญ
ชลกาญจน์ ประทุมสุวรรณ
ศิลป์ศุภา ก้าวสมบูรณ์
ชลกาญจน์ ประทุมสุวรรณ
ศิลป์ศุภา ก้าวสมบูรณ์
086-2720024
093-9430096
086-2720024
093-9430096
211สระแก้วรัตนวิทย์สามัญรุ่นใหญ่
 นายธวัชชัย ชูพันธ์
นางยุพเยาว์ ชูช่วย
นางสาวกมลนัทธ์ กิมล่อง212สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชสามัญรุ่นใหญ่
 
213สิชลคุณาธารวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวรุ่งทิยพ์ อนันทกาญจน์

214สิชลประชาสรรค์สามัญรุ่นใหญ่
 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ ใจหมั้น

215หมู่บ้านป่าไม้สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
216หมู่บ้านป่าไม้สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
217แหลมราษฎร์บำรุงสามัญรุ่นใหญ่
 นายชัยกฎ พรหมอินทร์

218องค์การสวนยาง 3สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางสาววณิชยา น้ำรอบ
นายสุรศักดิ์ เทพบรรทม
นางบุญรวย สุทธิ์กาญจน์
นางสาวกาญจนา อนงค์
นายธนกฤต กำเนิดไทย
นางสาวศศิธร สังข์ชุม
นายศิวะพันธุ์ คล้ายสมบัติ
นายสมศักดิ์ ตันพงษ์
นางปัทมาวดี อุปฐาก
นายนพดล อินทรจงจิต
0910341147
0872691634
0810875680
0968078171
0962913695
0887602892
0872742609
0862894817


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวนสถานศึกษา 1 แห่ง
1แสงทองวิทยานุสรณ์สำรอง
 นางสาววรรณา นุ่นแก้ว
นางสาวธิตินันท์ สุขใจ
นายจตุมงคล แสงทอง
นางกัญญารัตน์ แสงทอง
นางสวิตตา เทพี
นางธิดารัตน์ สระโพธิ์ทอง
นางสาวธิดาทิพย์ กาญจนพงศารัตน์
0903359253
0821454436


0988376594


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวนสถานศึกษา 3 แห่ง
1วิสามัญ
  นายธวัชชัย อินทองปาน
นายบัญญัติ ดำด้วงโรม
นางมาลินีย์ สวัสดีนฤมล
นายปัณณธร สุขดี
นางอรพรรณ แก้วหนองเสม็ด
นางเกศชาฎา คงจันทร์
นายกิตติเชษฐ์ พลับประสิทธิ์
นางรัตนาพร ซ้ายคล้าย
นางสาวชนกพร ซ่อนกลิ่น
นายศักดิ์สุดา ดวงทอง
น.ส.วิภารัตน์ รัตนมาศพิสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ อนันต์
นายสุรศักดิ์ คงช่วย
นางพนิดา เรืองดิษฐ์
นายชัชพิสิษฐ์ เสนพิทักษ์
นางลำดวน คล้ายโสม
นายเสรี ทิพย์ญาณ
นางอรวรรณ ศรียาโยชน์
นายทวนชัย จันทร์ศรีคง
นายเรวัฒน์ พลเดช
นายกฤษฎา เขาทอง
0866046252
0980257694
0840537301
0825401566
0824194902
0898714896
0980878456
0960874027
0989501223
0870112520
0622169945
081-9682005
083-6327955
089-9732270
086-8628699
087-3875094
063-9577599
098-7280930
095-7813788
091-8238794
096-8530259
2วิสามัญ
นายธวัชชัย อินทองปาน
นายบัญญัติ ดำด้วงโรม
นางมาลินีย์ สวัสดีนฤมล
นายปัณณธร สุขดี
นางอรพรรณ แก้วหนองเสม็ด
นางเกศชาฎา คงจันทร์
นายกิตติเชษฐ์ พลับประสิทธิ์
นางรัตนาพร ซ้ายคล้าย
นางสาวชนกพร ซ่อนกลิ่น
นายศักดิ์สุดา ดวงทอง
น.ส.วิภารัตน์ รัตนมาศพิสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ อนันต์
นายสุรศักดิ์ คงช่วย
นางพนิดา เรืองดิษฐ์
นายชัชพิสิษฐ์ เสนพิทักษ์
นางลำดวน คล้ายโสม
นายเสรี ทิพย์ญาณ
นางอรวรรณ ศรียาโยชน์
นายทวนชัย จันทร์ศรีคง
นายเรวัฒน์ พลเดช
นายกฤษฎา เขาทอง
0866046252
0980257694
0840537301
0825401566
0824194902
0898714896
0980878456
0960874027
0989501223
0870112520
0622169945
081-9682005
083-6327955
089-9732270
086-8628699
087-3875094
063-9577599
098-7280930
095-7813788
091-8238794
096-8530259
3วิสามัญ
 นายธวัชชัย อินทองปาน
นายบัญญัติ ดำด้วงโรม
นางมาลินีย์ สวัสดีนฤมล
นายปัณณธร สุขดี
นางอรพรรณ แก้วหนองเสม็ด
นางเกศชาฎา คงจันทร์
นายกิตติเชษฐ์ พลับประสิทธิ์
นางรัตนาพร ซ้ายคล้าย
นางสาวชนกพร ซ่อนกลิ่น
นายศักดิ์สุดา ดวงทอง
น.ส.วิภารัตน์ รัตนมาศพิสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ อนันต์
นายสุรศักดิ์ คงช่วย
นางพนิดา เรืองดิษฐ์
นายชัชพิสิษฐ์ เสนพิทักษ์
นางลำดวน คล้ายโสม
นายเสรี ทิพย์ญาณ
นางอรวรรณ ศรียาโยชน์
นายทวนชัย จันทร์ศรีคง
นายเรวัฒน์ พลเดช
นายกฤษฎา เขาทอง
0866046252
0980257694
0840537301
0825401566
0824194902
0898714896
0980878456
0960874027
0989501223
0870112520
0622169945
081-9682005
083-6327955
089-9732270
086-8628699
087-3875094
063-9577599
098-7280930
095-7813788
091-8238794
096-8530259
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวนสถานศึกษา 10 แห่ง
1วิสามัญ
นางสาวจริยา รัตนพันธ์
นางสาวนฤมล เวียงวีระเกียรติ
นางสาวจริยา รัตนพันธ์
นางสาวนฤมล เวียงวีระเกียรติ
0993173499

0993173499
0892879224
2วิสามัญ
นางสาวจริยา รัตนพันธ์
นางสาวนฤมล เวียงวีระเกียรติ
นางสาวจริยา รัตนพันธ์
นางสาวนฤมล เวียงวีระเกียรติ
0993173499

0993173499
0892879224
3วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชวิสามัญ
  นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
4วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชวิสามัญ
นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
5วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชวิสามัญ
นายสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ
นายวีรพงศ์ คงช่วย
นายวสันต์ สุขย้อย
นายสิทธิชัย กองสุข
นายเอกชัย กำลังเกื้อ
นายกิตตินันท์ เกสโร
นางสาวภานุมาศ สินธู
นายสุรินทร์ คำวิจิตร
นางสาวอิสราขวัญ เพชรทอง
นายวัชรินทร์ แก้วประจุ


6วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการวิสามัญ
7วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)วิสามัญ
นายมนต์ฑณ คนธรักษ์
นายสมพร แผ่นทอง
นายอุดร พิเคราะห์
ทวีศักดิ์ สังข์แก้ว
นางเยาวลักษณ์ คงทน
นางกนิษฐา เดชารัตน์
นางรัชฎาภรณ์ ยอดมณี
นายนัตพงศ์ แสงระวี
นางสาวณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม
นางประไพพรรณ รัตนพันธ์
087-8928195
084-0598576
086-2821564
086-9468589
089-8680069
087-2674844
080-3883665
086-4832733
083-9682860
081-7886008
8วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชวิสามัญ
 นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นางโศภิต จันทิปะ
นางสาวอรัญญา ช่วยเนิน0897976664
0873937302
0884720146
0819705909
0801425358
9วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชวิสามัญ
 นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นางโศภิต จันทิปะ
นางสาวอรัญญา ช่วยเนิน0897976664
0873937302
0884720146
0819705909
0801425358
10วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชวิสามัญ
นางเยาวมาลย์ เงินทอง
นายเกรียงไกร สมถวิล
นายสมโชค ทิพย์มณี
นางสกาวเดือน บริพันธ์
นางสาวพรหมพิทักษ์ ลักษณะกุล
นางสาวภัสราพร สังข์งาม
นางสาวภัครวดี สุดประเสริฐ
นางสาวจุฑาทิพย์ มีแก้ว
นายนิรุตต์ สระบัว
นางสุภาวรรณ จันทร์หยู
0898670464
0899753852
0980582567
0800385289
0898214594
0822722108
0937505173
0908734812
0816761018
0806976457
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนสถานศึกษา 4 แห่ง
1เทศบาลวัดชัยชุมพลสำรอง
สามัญ
นายครรชนะ ชูกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ ประเดิมดี
นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม
นางลมัย ชูภักดี
นางศศิรินทร์ โนนใหม่
นางสาวอารีย์ เชยบัวแก้ว
นางจำนัน หอมเกตุ
นางธิดารัตน์ พลายชุม
นางปรีดา ทองนาค
นางพรทิวา พหลภักดิ์
นายครรชนะ ชูกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ ประเดิมดี
นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม
นางลมัย ชูภักดี
นางศศิรินทร์ โนนใหม่
นางสาวอารีย์ เชยบัวแก้ว
นางจำนัน หอมเกตุ
นางธิดารัตน์ พลายชุม
นางปรีดา ทองนาค
นางพรทิวา พหลภักดิ์
0898728384
0854737580
0819563983
0860721125
0867410624
0813675525
0892922735
0803811429
0872681128
0951477095
0898728384
0854737580
0819563983
0860721125
0867410624
0813675525
0892922735
0803811429
0872681128
0951477095
2เทศบาลวัดชัยชุมพลสำรอง
สามัญ
นายครรชนะ ชูกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ ประเดิมดี
นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม
นางลมัย ชูภักดี
นางศศิรินทร์ โนนใหม่
นางสาวอารีย์ เชยบัวแก้ว
นางจำนัน หอมเกตุ
นางธิดารัตน์ พลายชุม
นางปรีดา ทองนาค
นางพรทิวา พหลภักดิ์
นายครรชนะ ชูกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ ประเดิมดี
นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม
นางลมัย ชูภักดี
นางศศิรินทร์ โนนใหม่
นางสาวอารีย์ เชยบัวแก้ว
นางจำนัน หอมเกตุ
นางธิดารัตน์ พลายชุม
นางปรีดา ทองนาค
นางพรทิวา พหลภักดิ์
0898728384
0854737580
0819563983
0860721125
0867410624
0813675525
0892922735
0803811429
0872681128
0951477095
0898728384
0854737580
0819563983
0860721125
0867410624
0813675525
0892922735
0803811429
0872681128
0951477095
3บ้านน้ำโฉสำรอง
สามัญ
 นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวเรณู ขนอม
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางพรทิพย์ สุวรรณมาลย์
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางเกวลี ห่อแป้น
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
080-5371801
089-4761355
088-4422290
080-5371801
089-4761355
082 -2892108
088-4422290
062-0908859
080-5371801
089-4761355
088-4422290
089-9711151
080-5371801
089-4761355
081- 7198380
082 -2892108
088-4422290
080-5371801
089-4761355
087- 9152520
088-4422290
080-5371801
080-5371801
089-4861355
088-4422290
080-5371801
089-4761355
082 -2892108
088-4422290
062-0908859
080-5371801
089-4761355
4บ้านน้ำโฉสำรอง
สามัญ
 นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวเรณู ขนอม
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางพรทิพย์ สุวรรณมาลย์
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางเกวลี ห่อแป้น
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
080-5371801
089-4761355
088-4422290
080-5371801
089-4761355
082 -2892108
088-4422290
062-0908859
080-5371801
089-4761355
088-4422290
089-9711151
080-5371801
089-4761355
081- 7198380
082 -2892108
088-4422290
080-5371801
089-4761355
087- 9152520
088-4422290
080-5371801
080-5371801
089-4861355
088-4422290
080-5371801
089-4761355
082 -2892108
088-4422290
062-0908859
080-5371801
089-4761355