วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก บันทึกข้อมูล รายงาน/แสดงผล ออกจากระบบ
ระบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมที่นำหลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด" ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ สถานศึกษา ประเภทลูกเสือที่ขับเคลื่อน วิธีการขับเคลื่อน รายชื่อครูผู้สอน
วิชาลูกเสือและเนตรนารี
เบอร์โทรศัพท์
จัดการเรียนการสอน จัดการฝึกอบรม (เข้าค่าย)
จำนวนสถานศึกษา 5 แห่ง
1บ้านนาท่อมสำรอง
สามัญ
นางเบญจรัตน์ เจริญรูป
นางเรณู แก้วกำยาน
นางบุญจิรา บูรพา
นางเบญจวรรณ ศรีชาย
นายภูริยศ เพ็ชรแก้ว
0937641100
0892915558
0833884945
0973604567
0980199226
2บ้านนาสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางยุพดี มีเสน
นางเยาวธิดา ยอดหวาน
นายจำลอง มณีฉาย
นายุญจิตร จันทร์วิน
นางสาวปุณธิดา จิตต์รัตน์
0980108991
0872778897
0848436159
0895485988
0810797178
085-5718969
3บ้านปลายเสสำรอง
สามัญ
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
4บ้านปากแพรกสำรอง
สามัญ
นายจินดา อักษรนำ
นางพัชรียา เสนีย์
นายเกษม โชติวัน
นายธนวัฒน์ สวนจันทร์
นางศิริขวัญ จิตรบรรจง
นาวสาวชลดา ไหมแก้ว
นางภูริชญา สุขขำ
นางเกษร ทองชัย
นางสวนีย์ คำแหง
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์
0917035683
0872686825
0612016353
0892999126
0927491493
0857980124
0985146624
0987099159
0901695459
0828113033
5วัดท่ายางสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 ด.ช.พัทธระพงษ์ บุญทอง
ด.ช.สหพล ไกรนรา
ด.ช.อภินันท์ เพชรริด
ด.ช.อดิศักดิ์ ว่องย่อง
ด.ช.นราวิชญ์ ริยาพันธ์
ด.ญ.กัลยรัตน์ วุฒิวงศ์
ด.ญ.ปิยธิดา หลุ่ยจิ๊ว
ด.ช.อิธิกร บุญมา
ด.ช.ศักดินนท์ สิงหาบุตร
ด.ช.อธิป รสมาลี


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา 144 แห่ง
1สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
2สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
3สำรอง
สามัญ
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
4สำรอง
สามัญ
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
5กรุงหยันวิทยาคารสามัญรุ่นใหญ่
 นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
นางสาวจิระภา บุญไชย


6กัลยาณีศรีธรรมราชสามัญรุ่นใหญ่
 นายราชัน โกศัลวิตร
นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด
นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม7เกาะขันธ์ประชาภิบาลสามัญรุ่นใหญ่
 นายสมพัฒน์ ไชยขันธ์

8เขาพังไกรสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวกิจติยา วงศ์ภักดี

9คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์สำรอง
สามัญ
นายนุภาพ แก้วกำยาน
นางสาวกุหลาบ อารีวงศ์
นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีหรัญ
นางปิยะลักษณ์ สวัสดิวงศ์
นางพิฒยา เพชรสงฆ์
0861202473
0822828252
0961269578
0897237356
0625520396
10ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวอัญชลี แซ่ด่าน

11เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชสามัญรุ่นใหญ่
 นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทอง

12ชะอวดสามัญรุ่นใหญ่
 นายสมพร แก้วเกลี้ยง

13ชะอวดเคร่งธรรมวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
  
14ชะอวดวิทยาคารสามัญรุ่นใหญ่
 นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย

15ชุมชนบ้านหน้าเขาสำรอง
สามัญ
 นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ

16ชุมชนบ้านหน้าเขาสำรอง
สามัญ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ

17ชุมชนบ้านหน้าเขาสำรอง
สามัญ
 นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ

18ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10สำรอง
สามัญ
นางเกษมศรี ปุณประวัติ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนุแก้ว
นางสาวปณิตตา หอมหวล
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
-
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
093-6802096
081-0907715
090-4851659
087-8828576
19ทุ่งสงวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 นายณัฐกร จิ้วฮวด

20ทุ่งสงนายจารพันธ์ ไทยยัง
นายจรูญ ครุฑจ้อน
นายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์
นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณ
นายพิษณุ ชะลา
นางสาวสุนิสา ทรงทอง
นายโกวิทย์ อาวุธเพชร
นายอาทิตย์ รักขาว
นางอลิษา อาวุธเพชร
นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์
0817372009
0874731886
0862693858
0895892984
0876291137
0836423534
0966360681
0952572593
0862838914
0980686298
21ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกสามัญรุ่นใหญ่
 นายยุทธนา เพชรเชนท์

22ทุ่งใหญ่วิทยาคมสามัญรุ่นใหญ่
 นายสุริยันต์ พรหมดวง

23เทพราชพิทยาสรรค์สามัญรุ่นใหญ่
 นายจารึก สุทิน

24ธัญญาวดีศึกษาสามัญรุ่นใหญ่
 นางยินดี เวชสาร

25นบพิตำวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์

26นางเอื้อยวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย

27บางขันวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
  
28บ้านกรุงหยันใต้สำรอง
สามัญ
นางสาวอรวรรณ คงแดง
นางสาวทิพย์เกษร อินทรจงจิตร
นางสุมานันท์ หนูขาว
นายจริน นวนจันทร์
นางสาวประทุม คงกะพันธ์
นางสาวณัฐวรรณ ชัยวิชิต


29บ้านกุยเหนือสำรอง
สามัญ
 นายสำรวม นามสนธิ์
นางสาวบุญราศี เจริญผล
นายรวย ศรีหรัญ
นางรติวรรณ ไทยธนาภิวัฒน์
นางสาวสุพรรษา บุหลันพฤกษ์
นางสาววาสนา พรหมทอง
นางสาวอรทัย ช่วยคำ้
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรนุ้ข
นางสาวฑิฆัมพร ผลหิรัญ
0892870510
0862692271
0806951984
0872701252
0984698399

0806482529
0937801599

30บ้านเกยเชนสามัญ
 นางสมวรรณ หนูทอง
098-0177902
31บ้านเกาะทังสำรอง
สามัญ
 นายโกเมศ นุ่นบุญคง
นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณ
นายสนั่น ทองแผ่น
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางดาราพร พรหมณะ
0819704831
0950408890
0872677572
0993025665
0620972489
32บ้านเกาะนางโดยสำรอง
สามัญ
นางประเทือง ส่งแสง
นางจิราภรณ์ บุญประเสริฐ
นาธวัชชัย ลั่นซ้าย
0876259583
0945932828
0835092571
33บ้านโก้งโค้งสำรอง
สามัญ
นางสาวธัญติญา ชอบประกอบกิจ
นางสาวรุ้งทิวา แก้วณรงค์
นางเนตรชนก กลั้งเนียม
0828066696
0611904945
0812715193
34บ้านเขาตาวสามัญ
นายขวัญชัย สุขแสงศรี
นส.จรรยา เรืองจรัส
นส.วรรณิสา เพ็ชรจันทร์
นางวราภรณ์ เดโชเม็ง
082817031635บ้านเขาน้อยสำรอง
สามัญ
นางสาวอารีรัตน์ อุบล
นางเสาวภา โสภณรัตน์
นางประไพจิตต์ แก้วมณี
0815376729
0836424097
0848465994
36บ้านคลองขุดสามัญ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
37บ้านคลองขุดสามัญ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
38บ้านคลองขุดสามัญ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
39บ้านคลองโอมสามัญ
 นางสาวนุสรา บุญชู
นางผกาวิลาศ หนูเอียด
นางสุธางศุ์รัตน์ บุญเมือง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารุณี รัตนพล
นางสาวอรอมล โคกะทิง
นางสาวโสภาวรรณ ขาวล้วน
นางกะชามาศ ธรรมจิตต์
0833921259
0848382556
0922789661
0872876245
0805335292
0901587145
0872824301
40บ้านควนประชาสรรค์สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางโสภา บุญทอง
นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒศรีเรือง
นางศรีสุดา ไชยหาญ
นางสุมณฑิพย์ เจริญพงค์
นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์
นายศุภฤกษ์ ทองนวน
นางสิดารัศมิ์ รสมารี
นางออนอุมา คชสิทธิ์
นายวิทยา สุขสวัสดิ์
นายพิทยา วันนุบล
084-8525452
083-3916192
087-8827528
081-3261867
089-5873395
084-8524766
085-7894068
082-2759904
086-8970630
089-8668438
41บ้านควนลำภูสำรอง
สามัญ
นางจินดา ช้างกลาง
นางวิไลวรรณ รักษามั่น
นางสวาลี ช้างกลาง
นางกฤษนภา บุญประดิษฐ์
นางชนิดา สุวรรณพัฒน์
08444435534
0622144107
0810807860
0937567120
0910345905
42บ้านคอกวัวสำรอง
สามัญ
นางประภาพร สินไชย
นางสาวสุจิรา เทพทอง
นางสาวกาญจนา ทรงนาศึก
081-8926823
086-0246128
082-8107905
43บ้านทะเลสองห้องสำรอง
สามัญ
นางสาวอารมณ์ หนูแก้ว
นางรุ่งอรุณ ปลอดขำ
นางบุญเจือ สายทอง
นางสุปราณี อู่ธาระณะ
นายเกรียงศักดิ์ รัชทูล
นายสรศักดิ์ ทองเชิด
นางจินตนา ไชยฤกษ์
นางวลัยลักษ์ แดงเรือง
นางสาวกาญจนา หนูรักษ์
นางสาวมาริยา นำ้รอบ


44บ้านท่าจันทน์  นางสาวอาภร ชนะภัย
นางสาวจินตสุมาลย์ แซ่ภู่
นางสาวพิมพ์นิภา ศรีอนันต์
นางสาวอัญนิษา ก้าวศิริรัตน์
นางสาวพัชรีญา เสือแก้ว
0948499089
0928484810
0942974658
0952279904
0876328628
45บ้านท่าจันทน์สำรอง
สามัญ
 นางสาวอาภร ชนะภัย
นางสาวจินตสุมาลย์ แซ่ภู่
นางสาวพิมพ์นิภา ศรีอนันต์
นางสาวอัญนิษา ก้าวศิริรัตน์
นางสาวพัชรีญา เสือแก้ว
0948499089
0928484810
0942974658
0952279904
0876328628
46บ้านทุ่งกรวดสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด


47บ้านทุ่งเกราะสำรอง
 
48บ้านทุ่งครั้งสำรอง
สามัญ
นางอุ่นรื่น มีเสน
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
นายวุฒิพล ชูสุทน
นางสาวอรวรรณ ศรีสว่าง
นางอุ่นรื่น มีเสน
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
นายวุฒิพล ชูสุทน
นางผาวรรณ ประไพ
นางรัตนา พิทักษ์วงศ์
นางรัตนา พรหมทอง
นางอุ่นรื่น มีเสน
นางละออ ชูเพ็ง
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
นายวุฒิพล ชูสุทน
นางสาวขวัญฤดี ใจห้าว
0832800239
0961375329
0970853293
0847462484
0832800239
0961375329
0970853293
0819565275
0935787369
0813264785
0832800239
0894753574
0961375329
0970853293
0986704339
49บ้านทุ่งใหญ่สำรอง
สามัญ
 นางสาวขวัญดาว พันธ์ศักดิ์
นางเอมอร คงแก้ว
นางอุไรวรรณ อนันทขาล
นางสุภาพร อุทยารักษ์
นางจารุนันท์ เอียดคง
นางสาวเบญจวรรณ ฮกเตี้ยว
นางอุตรา หนูนุ้ย
นางสาวศุภาพชญ์ เพชรสงคราม
นางสาวนิตยา วงค์โขนง
นางจงจิตร คงเทพ
086-2772400
087-2700256
0957408592
0635428942
0899782444
0997985956
0997540536
0890929859
0924488065
0844644387
50บ้านนบสำรอง
 นางปุณยภา แก้วนุ่น
นางอุทัย เดชานุกูล
นางจันทิมา คุณสุทธิ์
นางสาวดารารัตน์ กั่งเซ่ง
0844124048
0611931317
0819693801
0899720438
51บ้านนาตำเสาสำรอง
สามัญ
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
นายประสิทธิ์ พิกุลกาฬ
นางสาวนงลักษณ์ ชนูดหอม
นางสาวสารินี บำรุงภักดิ์
นางสาววิธิดา รัตนคช
นางสาวปุญญภัสสร์ ชุมจิตร
นางมนฤดี สกูลกุล
นางจิรภา อัยราคม
นายศิริพงษ์ สิทธิฤทธิ์
นางสาวฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์
0857962373
0987278838
0872798998
0937161678
0808832948
0899081360
0895885905
0999027357
0865366665
0935849805
52บ้านนิคมวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
53บ้านนิคมวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
  นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
54บ้านบ่อปลาสามัญ
 นายประกอบ อมรวัฒน์
นางมาลี พรหมศร
นางเกษณี คำสงฆ์
นางราตรี พูลสุข
นางสุนีย์ จิตสมพงศ์
นายพีระพงศ์ ศรีเทพ
0936087023
0878901583
0844434152
0898721697
0935937209
0854702824
55บ้านบางเตยสำรอง
สามัญ
 นางมณีพร นพรัตน์
นางเพชรรัตน์ เอกจิตต์
นางลัดดา ลักษณะวิมล
นางสาวพชรมาศ นาท่ม
0813673728
0952575604
0958561559
0958561559
56บ้านบางไทรสำรอง
สามัญ
 นายบุญส่ง กันทิน
นางศรีชะฎา แสงพุ่ม
นางนันทนัช ยอดแก้ว
นางรัตจนา โยธารักษ์

0819566742
0860233464
0950385550
57บ้านบางนกวักสำรอง
สามัญ
 นายธงชัย กำเหนิดเพ็ชร
0867426483
58บ้านบางรูปสำรอง
สามัญ
 นายจำรูญ นินทรกิจ
นางสาวกรรณิการ์ สิทธิรักษ์
นางสาวทรรศมน เพ็งสงค์
นางสาวพรพิมล ศรีพุฒ
นางสาวพรพิมล จวบความสุข
นางสาวบุญวรรณา คำสั่ง
นางพรพิพัฒน์ มีอำนาจ
นางสาววนิดา เจริญรูป
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองแก้ว

59บ้านปราบราษฏร์อุทิศสำรอง
สามัญ
 นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.น.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
60บ้านปากน้ำสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางจุฑามาศ ปรีชา
นางนิตยา กลางบน
นางแววตา ถวาย
นางจรรยา ศรีเปารยะ
นางสุภาพร ณ ระนอง
นางปิยธิดา กาลาสี
นายกันต์ญวิช บุญเดช
นายอัษนัย ไก่แก้ว
นางสาวจันทร์ทนา เกลา
นางสาวอรอุมา เรืองศรี
0939856696
0622433239
0987103817
0817377723
0872847803
0878837498
0937191776
0999125976
0952574651
0848985278
61บ้านปากบางกลมสามัญ
 นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
0847443203
0866930375
0836902392
0847443203
0866930375
0836902392
62บ้านปากบางกลมสามัญ
 นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
0847443203
0866930375
0836902392
0847443203
0866930375
0836902392
63บ้านปากบางกลมสามัญ
 นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
0847443203
0866930375
0836902392
0847443203
0866930375
0836902392
64บ้านปากแพรกสำรอง
สามัญ
นายจินดา อักษรนำ
นางพัชรียา เสนีย์
นายเกษม โชติวัน
นายธนวัฒน์ สวนจันทร์
นางศิริขวัญ จิตรบรรจง
นาวสาวชลดา ไหมแก้ว
นางภูริชญา สุขขำ
นางเกษร ทองชัย
นางสวนีย์ คำแหง
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์
0917035683
0872686825
0612016353
0892999126
0927491493
0857980124
0985146624
0987099159
0901695459
0828113033
65บ้านพิตำสามัญ
 นายสุริยันต์ ใสนวล
นางดารณี เสียมไหม
นางณัฐวดี ใสนวล
091-8237969
096-9196514
081-2702576
66บ้านมะม่วงทองสำรอง
 นางยุพิน นาคฤทธิ์
นางสาวบุณยาพร หมวดเมือง


67บ้านลำหักสำรอง
สามัญ
 นายพินัย ทองยอด
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางโสภา บุญญะ
นางสาวป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์
นายวันชัย ช่วยเรือง
นางรัญจวน ทองสงค์
นางกรรณิกา สาระรักษ์
นางศศิธร ฝอยทอง
นายอนันต์ บุญญะ
0848378255
0872680318
0857849859
0884494788
0847502023
0810960983
0898752637
0843981739
0892902419
68บ้านวังยวนสำรอง
สามัญ
นางปัญจศิริ ศรีสุวรรณ
นางจิราวรรณ วุฒิจันทร์
นางประไพ หอมเกตุ
นางนงลักษณ์ สูงสุด
นางสาวนุชจรี จันทร์พุ่ม
นางณิชนันทน์ สังข์ชาติ
นางธารทิพย์ เกตุนารายณ์
นายประเสริฐ เนียมแก้ว
นายประเสริฐผล ริยาพันธ์
นายธีระพงษ์ คงทองคำ


69บ้านวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางสาวยุภาพร เจริญรูป
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0952565860
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0862802906
70บ้านวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางสาวยุภาพร เจริญรูป
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0952565860
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0862802906
71บ้านสระบัวสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นางกมลพรรณ สกุลชิต
นายอัครพงศ์ นารีเปน
นางมลจันทร์ ค้าเจริญ
นายอัครพงศ์ นารีเปน
นางสาวชลิกานต์ อาลิแอ
นายอัครพงศ์ นารีเปน
นางอารีย์ นวลดุก
0908682105
0876303971
0835250660
0876303971
0896521850
0876303971
0895974874
72บ้านหนองมากสำรอง
สามัญ
  นายบงกช อุตตะระนาค
นางสถาพร อุตตะระนาค
นายสมเพียร ศิลปวาที
นางศุภลักษณ์ สิงโหพล
นางสาวสุภาภรณ์ มาศเสม
0817285140
0865965178
0896569498
0813881700
0844471254
73บ้านห้วยกลางสำรอง
สามัญ
  นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์
นายวิโรจน์ เลิศศศิวัจน์
นางเพ็ญพนา รักษาแก้ว
นางนิตยาพร จติกุล
นางสาวสลิลทิพ แซ่ด่าน
นางสาวเบญจมาศ แสนแก้ว
นางสาวสุรีย์พร พรมเดช
นางสาวชาครียา สิทธิสมบูรณ์
0991545625
0810798417
0898675248
0892898011
0959198501
0901721979
0895906227
0809083227
74บ้านห้วยยูงสำรอง
สามัญ
นางสำเนียง จันดำ
นางนิยม วุฒิมาคุณ
นางสาวพรทิพย์ โกมล
นางสาวเพ็ญศิริ รักดี
75ปทุมานุกูลสำรอง
สามัญ
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ
นางสุพิศ แนวกันยา
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นายบุญสม สุวรรณโน
นายกระจ่าง ญาติมาก
นายจรัญ เพชรเพ็ง
นายกิติวัตร เจ้าแก้ว
นายภราดร สุทธิผกาพัน
นายธรรมรัตน์ หนูคง
นายณัฐพงศ์ พรหมทอง
นางวรรณา ช่วยขำ
นางเรณู รักช้าง
นางสาวชนิกานต์ แก้วคง

76ปทุมานุกูลสำรอง
สามัญ
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ
นางสุพิศ แนวกันยา
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นายบุญสม สุวรรณโน
นายกระจ่าง ญาติมาก
นายจรัญ เพชรเพ็ง
นายกิติวัตร เจ้าแก้ว
นายภราดร สุทธิผกาพัน
นายธรรมรัตน์ หนูคง
นายณัฐพงศ์ พรหมทอง
นางวรรณา ช่วยขำ
นางเรณู รักช้าง
นางสาวชนิกานต์ แก้วคง

77ปทุมานุกูลสำรอง
สามัญ
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ
นางสุพิศ แนวกันยา
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นายบุญสม สุวรรณโน
นายกระจ่าง ญาติมาก
นายจรัญ เพชรเพ็ง
นายกิติวัตร เจ้าแก้ว
นายภราดร สุทธิผกาพัน
นายธรรมรัตน์ หนูคง
นายณัฐพงศ์ พรหมทอง
นางวรรณา ช่วยขำ
นางเรณู รักช้าง
นางสาวชนิกานต์ แก้วคง

78ปากพนังสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวประกายมาส อินทรสุรวรรณ

79ปากพูนสามัญรุ่นใหญ่
 นายเสฏฐพงษ์ สุดจี

80พรรณราชลเขตสำรอง
สามัญ
นางจิตรี สุดใจ
นางสาวศิริพร พงศ์พิทยายุทธ
นางสาวพัฒชรี แซ่เขา
นางสาวไอลดา สิขิวัฒน์
นางสาววิภาวดี ศรีสุขใส

81พระพรหมพิทยานุสรณ์สามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม

82มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์สามัญรุ่นใหญ่
 นายสมนึก ขวัญทอง
นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ


83โยธินบำรุงสามัญรุ่นใหญ่
 นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
84โยธินบำรุงสามัญรุ่นใหญ่
 นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
85ราชประชานุเคราะห์ 8สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์
นางเพียงใจ วงษ์ชู
นางลิขิต พานิช
นางสุพรรณี ชลสาคร
นางอนุรักษ์ สุวรรณ์
นายสราวุธ แรกรุ่น
นางปรียา เจริญมิตรมงคล
นายเฉด หวันเหล็ม
นายสถิต เนตรวรนันท์
นางสาวจีรนันท์ ต่วนคูพงค์
0816761428
0894738831
0870349421
0958096985
0895905142
0980484389
0855515910
0857941687
0824267460
0840535915
86วังหินวิทยาคมสามัญรุ่นใหญ่
 นายภูวิทิต อำนักมณี

87วัดกำแพงถมสำรอง
สามัญ
 นางนิภร สุทธิ
นางอรษา ขุนวิช่วย


88วัดเขากลายสำรอง
สามัญ
นายสมใจ พรหมดนตรี
นางพรรทิพย์ พรหมดนตรี
นางศรีจิตรา ชูแก้ว
นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญ
นางสาวยินดี รับความสุข
นางกฤติยา เพชรหวน
นางธิติมา สุขกาย
นางสาวนาถยา แสงเงิน
นางวีรยา ไพจิตรสัตยา
0878839726
0831033976
0899708469
0828097800
0817288466
0862763414
0901527178
0936082716
0814122899
89วัดเขาโรสามัญรุ่นใหญ่
 นายวัฒนา นาเคณ
0918458181
90วัดคงคาวดีสำรอง
สามัญ
นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์
นางสาวนิพาภรณ์ ระวังวงศ์
นายสำราญ เพ็ชรทับ
นางประภัสสร สมเขาใหญ่
นางสาววัชรินทร์ เห็นพร้อม
นางนิลาวรรณ จันชีวินทย์
นายธนรัชต์ ชาญณรงค์
นายเอกชัย บุปผากิจ
นางสาวซี่ล่า สาแลแม
0819785805
0862682561
0892884921
-
-
0839675370
0895915107
-
-
91วัดควนชมสำรอง
สามัญ
นางอุบล สุวรรณอินทร์
นางโสพิศ แก้วนิมิตร
นางกัลยามัคสิงห์
นางสาวปิยวรรณ เทพดำรงค์
นางแก้วกาญจน์ สังข์แก้ว
นางอุบล พรหมดวง
นายเชาวลิตร แดงงาม
นางจิราวรรณ รัตนพันธุ์
นางปวีณา ศิริโกไศยกานนท์
นางฐิติมา สุวรรณวงค์


92วัดควนชะลิกสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายบุญจิง คงแก้ว
นางประภัสสร เพชรแก้ว
นางสาวสายใจ กำลังเพ็ชร
นางสุภาภรณ์ สุวรรณโชติ
นายอาทร แก้วยวน
นายสาธิต ถีระแก้ว
นางวงศ์วิลัย อินทร์ชัย
นางสาวพจนารถ อรุณรัตน์
นางสาวชนาพร โชคถนอมจิตต์
0898684725
0625963998
0895872644
0936945885
0887532042
0898760635
0892912025
0857833933
0887753498
93วัดควนยูงสำรอง
สามัญ
 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีระษา
นางสาวกุลรัตน์ ศรีสุขใส
นางอรไท บุญมา
นายชนะ บุญมา
94วัดควนสูงสำรอง
นายอนันต์ น้ำผุด
นางเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์
นางสุวณีย์ เทพี
นายชนะ อนันทกาญจน์
นายนุวัฒน์ ทองจันทร์
นายวิโมคศิลป์ จะกอ
นางนวยนาถ จิตต์สุภาพ
นางณัศย์ชนก สุวรรณมณี


0819793075
0852432721
0624246159
0899725115


95วัดจันดี  
96วัดจันดี  
97วัดชะอวดสำรอง
 นางสุนิสา ณ นิโรจน์
นางสาววิไล สมัยแก้ว
นางสาวพิชญ์สุดา หนูสุวรรณ์
นางสาวพิชญ์สุดา หนูสุวรรณ์
0980413137
0860130174
0847659409
0847659409
98วัดชัยธารามประดิษฐ์สำรอง
สามัญ
 นายสมบูรณ์ ขวัญมาศ
นายปรีชา จุลภักดิ์
0894732986
0895918472
99วัดโดน 
100วัดทางพูนสำรอง
สามัญ
นางชอ้อน วงศ์เล็ก
นางสุมณฑา สมคง
นางเสาวลักษณ์ แก้วคง
นายณรงค์ วิชัยดิษฐ
นางสาวมณี วงศ์จันทร์
นายชาคริต เรืองประพันธ์
นางสาวศุภลักษณ์ หนูเกื้อ
นายอภิสิทธิ์ นวลช่วย
นายอภิสิทธิ์ นวลช่วย
นางเสาวลักษณ์ แก้วคง
นายณรงค์ วิชัยดิษฐ
นางสาวมณี วงศ์จันทร์
นายชาคริต เรืองประพันธ์
นางสาวจิรพรรณ อมรชร
0950124479
0908653770
0858873861
0816770449
0892925486
0840069478
0904870556
0811879028
0811879028
0858873861
0816770449
0892925486
0840069478
0630792390
101วัดท่ายางสามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 ด.ช.พัทธระพงษ์ บุญทอง
ด.ช.สหพล ไกรนรา
ด.ช.อภินันท์ เพชรริด
ด.ช.อดิศักดิ์ ว่องย่อง
ด.ช.นราวิชญ์ ริยาพันธ์
ด.ญ.กัลยรัตน์ วุฒิวงศ์
ด.ญ.ปิยธิดา หลุ่ยจิ๊ว
ด.ช.อิธิกร บุญมา
ด.ช.ศักดินนท์ สิงหาบุตร
ด.ช.อธิป รสมาลี


102วัดท้าวโทะสำรอง
สามัญ
นางละไม ฝั่งชลจิตต์
นางลิวรรณ สำเภาแก้ว
นางสาวนิรมล วาระเพียง
นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน
103วัดธารน้ำฉาสำรอง
สามัญ
 นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นางทิพวรรณ ใจห้าว
นายโสภณ เชาวลิต
นางสาวธาราทิพย์ สุทัศธารานันท์
นายศุภชัย อิสสระพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
0898746742
0895474779
00830550339
0884445689
0936708927
0845275499
104วัดบางด้วนสำรอง
สามัญ
 นายไพโรจน์ คงเกิด
นายบุญฤทธิ์ เรืองศรี
นางถาวร แดงเอิียด
นางธารินี เซ่งจิ้น
นางสาวรัติกาล เกลี้ยงทอง
0898668418
0898740147
0844473123
0935795900
0954212136
105วัดปากด่านสำรอง
สามัญ
นางอาพร ทิพย์รักษา
นางกรรณิกา เรืองรัตน์
นางวิลาวัณย์ พูนเพียรจัด
นางอมรทิพย์ แก้วสีทอง
0980490804
0937305296
0813676168
0831768682
106วัดเพ็ญญาติสำรอง
 นางสาวิตรี หนูสอน
0937253985
107วัดแพร่สำรอง
สามัญ
 นางสมหมาย ทองหยู่
นางอนงค์ เสถียรพันธุ์
นางมรกต หนูพันธ์
นายจำนงค์ สุขหอม
นาสยสมควร สังข์จันทร์
นางสาวอาภา จูงศิริ
นางสาววรรณอมล มาช่วย
0897367261
0810890988
0945891010
0833892884
0921323599
0887524707
0835616415
108วัดมะปรางงามสำรอง
สามัญ
 นายจตุรงค์ ชนะราวี
นายวิมล สุขสมพร
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
นางจินดา สุกใส
นายวิมล สุขสมพร
นางจินดา สุกใส
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
089-9090799
081-3262113
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
084-8469326
081-3262113
084-8469326
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
109วัดมะปรางงามสำรอง
สามัญ
 นายจตุรงค์ ชนะราวี
นายวิมล สุขสมพร
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
นางจินดา สุกใส
นายวิมล สุขสมพร
นางจินดา สุกใส
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
089-9090799
081-3262113
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
084-8469326
081-3262113
084-8469326
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
110วัดมะเฟืองสำรอง
สามัญ
 นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสุพร วิรัตน์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
0847671820
0808846985
0828055693
0847671820
0808846985
0828055693
0895944561
0812597467
0879060248
0812719187
0808846985
0828055693
0847671820
0879060248
0828055693
0895944561
0812597467
111วัดมะเฟืองสำรอง
สามัญ
 นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสุพร วิรัตน์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
0847671820
0808846985
0828055693
0847671820
0808846985
0828055693
0895944561
0812597467
0879060248
0812719187
0808846985
0828055693
0847671820
0879060248
0828055693
0895944561
0812597467
112วัดมะเฟืองสามัญ
 นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสุพร วิรัตน์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
0847671820
0808846985
0828055693
0847671820
0808846985
0828055693
0895944561
0812597467
0879060248
0812719187
0808846985
0828055693
0847671820
0879060248
0828055693
0895944561
0812597467
113วัดโยธาธรรมสำรอง
สามัญ
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง114วัดราษฎร์เจริญสำรอง
สามัญ
 นายประหยัด สิทธี
0872663638
115วัดวังขรีสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นายฤทธิรงค์ แก้วหล้า
นางสมพร รัตนคช
นางสุวณีย์ แป้นประดิษฐ
นางกัญญ์วรา สุชาติพงษ์
นางกาญจนา สมพรหม
นางมลฤดี บุญสถิตย์
นางสาวขวัญฤทัย รัตนบุรี
นางสาวศศธร ทองบัวแก้ว
นายธนพล พลภักดี
081-0906242
086-9518497
081-3675539
086-2691790
081-2729070
081-8959438
095-4392056
081-5433798

116วัดวังฆ้องสามัญ
 นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
0822962463
0901689805
0898758137
117วัดวิสุทธิยารามสามัญ
 นางกมลทิพย์ พูลแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลจุฑา เพ็ญพงศ์
0879681246
0853363993
118วัดวิสุทธิวงศ์สำรอง
 นายรเรศ ปิ่นทับทิม
0980621787
119วัดสโมสรสำรอง
สามัญ
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน


0841912959
0986784590
0915237285
0822781028
0876303971
0841841001
120วัดสโมสรสำรอง
สามัญ
 นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน


0841912959
0986784590
0915237285
0822781028
0876303971
0841841001
121วัดสวนขันสำรอง
สามัญ
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์

0844874166
0892786096
0884500958
0936201120
0847201364
0872731507
0636955493
0957652658
0986898893
122วัดสวนขันสำรอง
สามัญ
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์

0844874166
0892786096
0884500958
0936201120
0847201364
0872731507
0636955493
0957652658
0986898893
123วัดสวนศิขรบรรพตสำรอง
สามัญ
นางสาววิจิตร ทลิกรรณ์
นายมานะ ทรงอารมภ์
นายหมะหนับ น่วมหมุน
นางพัชราพร ทรงอารมภ์
นางบุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์
0810866267
0865951298
-
0865951298
0819792789
124วัดสากเหล็กสำรอง
สามัญ
 นายคันโธ คันธิก
นางวราภรณ์ คันธิก
นายมนูญ สมวงศ์
นางสารี ทองมี
นายตะวัน พันธ์ุชูศรี
นางสาวอำไพ ระถาพร
0865962404
0909356598
0876955393
0961203359
0815391793
0870642012
125วัดหญ้าสำรอง
สามัญ
 นายพัฒนา สงพราหมณ์
นายอภิสิทธิ์ ธานมาศ
นางคนึงนิตย์ รัตนะ
นางอัจฉราพรรณ ชายวงศ์
นางสาวพิชิตา มณีพงศ์
0966978903
0898723000
0893901729
0869479849
0873898950
126วัดหนองจิกสำรอง
สามัญ
127วัดหนาสามัญ
 นายจรุพร ศรีละมุล
0817872318
128วัดห้วยพระสำรอง
นายประมูล รัตนวรรณ
นางราตรี อำมะ
นางสาวรัชดา รัตนสมบูรณ์
0815698799
0855757299
0885633482
129วัดหอยกันสามัญ
 นายเดโช สิงหพันธ์
0824117458
130วัดใหม่ทอนสำรอง
สามัญ
นางสายหยุด สุนมา
นางกุลวณี นกเส้ง
นายสมมาส เหรียญไกร
นายอภิชาติ คำแก้ว
0902719244
0909508075
0935813014
0846270501
131สระแก้วรัตนวิทย์สามัญรุ่นใหญ่
 นายธวัชชัย ชูพันธ์
นางยุพเยาว์ ชูช่วย
นางสาวกมลนัทธ์ กิมล่อง132สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชสามัญรุ่นใหญ่
 
133สิชลคุณาธารวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 นางสาวรุ่งทิยพ์ อนันทกาญจน์

134สิชลประชาสรรค์สามัญรุ่นใหญ่
 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ ใจหมั้น

135หมู่บ้านป่าไม้สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
136หมู่บ้านป่าไม้สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
137แหลมราษฎร์บำรุงสามัญรุ่นใหญ่
 นายชัยกฎ พรหมอินทร์

138องค์การสวนยาง 3สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
นางสาววณิชยา น้ำรอบ
นายสุรศักดิ์ เทพบรรทม
นางบุญรวย สุทธิ์กาญจน์
นางสาวกาญจนา อนงค์
นายธนกฤต กำเนิดไทย
นางสาวศศิธร สังข์ชุม
นายศิวะพันธุ์ คล้ายสมบัติ
นายสมศักดิ์ ตันพงษ์
นางปัทมาวดี อุปฐาก
นายนพดล อินทรจงจิต
0910341147
0872691634
0810875680
0968078171
0962913695
0887602892
0872742609
0862894817


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวนสถานศึกษา 1 แห่ง
1แสงทองวิทยานุสรณ์สำรอง
 นางสาววรรณา นุ่นแก้ว
นางสาวธิตินันท์ สุขใจ
นายจตุมงคล แสงทอง
นางกัญญารัตน์ แสงทอง
นางสวิตตา เทพี
นางธิดารัตน์ สระโพธิ์ทอง
นางสาวธิดาทิพย์ กาญจนพงศารัตน์
0903359253
0821454436


0988376594


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวนสถานศึกษา 6 แห่ง
1วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชวิสามัญ
  นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
2วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชวิสามัญ
นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
3วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชวิสามัญ
นายสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ
นายวีรพงศ์ คงช่วย
นายวสันต์ สุขย้อย
นายสิทธิชัย กองสุข
นายเอกชัย กำลังเกื้อ
นายกิตตินันท์ เกสโร
นางสาวภานุมาศ สินธู
นายสุรินทร์ คำวิจิตร
นางสาวอิสราขวัญ เพชรทอง
นายวัชรินทร์ แก้วประจุ


4วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการวิสามัญ
5วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)วิสามัญ
นายมนต์ฑณ คนธรักษ์
นายสมพร แผ่นทอง
นายอุดร พิเคราะห์
ทวีศักดิ์ สังข์แก้ว
นางเยาวลักษณ์ คงทน
นางกนิษฐา เดชารัตน์
นางรัชฎาภรณ์ ยอดมณี
นายนัตพงศ์ แสงระวี
นางสาวณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม
นางประไพพรรณ รัตนพันธ์
087-8928195
084-0598576
086-2821564
086-9468589
089-8680069
087-2674844
080-3883665
086-4832733
083-9682860
081-7886008
6วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชวิสามัญ
นางเยาวมาลย์ เงินทอง
นายเกรียงไกร สมถวิล
นายสมโชค ทิพย์มณี
นางสกาวเดือน บริพันธ์
นางสาวพรหมพิทักษ์ ลักษณะกุล
นางสาวภัสราพร สังข์งาม
นางสาวภัครวดี สุดประเสริฐ
นางสาวจุฑาทิพย์ มีแก้ว
นายนิรุตต์ สระบัว
นางสุภาวรรณ จันทร์หยู
0898670464
0899753852
0980582567
0800385289
0898214594
0822722108
0937505173
0908734812
0816761018
0806976457
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนสถานศึกษา 1 แห่ง
1บ้านน้ำโฉสำรอง
สามัญ
 นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวเรณู ขนอม
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางพรทิพย์ สุวรรณมาลย์
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางเกวลี ห่อแป้น
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
080-5371801
089-4761355
088-4422290
080-5371801
089-4761355
082 -2892108
088-4422290
062-0908859
080-5371801
089-4761355
088-4422290
089-9711151
080-5371801
089-4761355
081- 7198380
082 -2892108
088-4422290
080-5371801
089-4761355
087- 9152520
088-4422290
080-5371801