รายงานข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน
     ผู้ให้ข้อมูล : นางนงนภัส ปรีชารักษ์
     ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
     สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
     เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 098-7350995
     
สังกัด จำนวนสถานศึกษา
ที่ขับเคลื่อนหลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาด
ชื่อสถานศึกษา ประเภทูกเสือที่ขับเคลื่อน วิธีการขับเคลื่อน รายชื่อครูผู้สอน
วิชาลูกเสือและเนตรนารี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อครูผู้สอน
วิชาลูกเสือและเนตรนารี
จัดการเรียนการสอน จัดการฝึกอบรม (เข้าค่าย)
จำนวนสถานศึกษา 17แห่ง
  1. วัดท่ายางสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  ด.ช.พัทธระพงษ์ บุญทอง
ด.ช.สหพล ไกรนรา
ด.ช.อภินันท์ เพชรริด
ด.ช.อดิศักดิ์ ว่องย่อง
ด.ช.นราวิชญ์ ริยาพันธ์
ด.ญ.กัลยรัตน์ วุฒิวงศ์
ด.ญ.ปิยธิดา หลุ่ยจิ๊ว
ด.ช.อิธิกร บุญมา
ด.ช.ศักดินนท์ สิงหาบุตร
ด.ช.อธิป รสมาลี


  2. บ้านนาท่อมสำรอง
สามัญ
 /  / นางเบญจรัตน์ เจริญรูป
นางเรณู แก้วกำยาน
นางบุญจิรา บูรพา
นางเบญจวรรณ ศรีชาย
นายภูริยศ เพ็ชรแก้ว
0937641100
0892915558
0833884945
0973604567
0980199226
  3. บ้านนาสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
  / นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางยุพดี มีเสน
นางเยาวธิดา ยอดหวาน
นายจำลอง มณีฉาย
นายุญจิตร จันทร์วิน
นางสาวปุณธิดา จิตต์รัตน์
0980108991
0872778897
0848436159
0895485988
0810797178
085-5718969
  4. บ้านปลายเสสำรอง
สามัญ
 /  / นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
  5. บ้านปากแพรกสำรอง
สามัญ
 /  / นายจินดา อักษรนำ
นางพัชรียา เสนีย์
นายเกษม โชติวัน
นายธนวัฒน์ สวนจันทร์
นางศิริขวัญ จิตรบรรจง
นาวสาวชลดา ไหมแก้ว
นางภูริชญา สุขขำ
นางเกษร ทองชัย
นางสวนีย์ คำแหง
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์
0917035683
0872686825
0612016353
0892999126
0927491493
0857980124
0985146624
0987099159
0901695459
0828113033
  6. สำรอง
สามัญ
 /  นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
  7. วิสามัญ
 /  นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นางโศภิต จันทิปะ
นางสาวอรัญญา ช่วยเนิน
0897976664
0873937302
0884720146
0819705909
0801425358
  8. วัดถลุงทองสำรอง
สามัญ
 /  / นางทัศนวรรณ จุลสัตย์
นางสาวปัทมาภรณ์ ปานแก้ว
นางทัศนวรรณ จุลสัตย์
นางสาวปัทมาภรณ์ ปานแก้ว
084-4419878
091-1695904
084-4419878
091-1695904
  9. วัดถลุงทองสำรอง
สามัญ
 /  นางทัศนวรรณ จุลสัตย์
นางสาวปัทมาภรณ์ ปานแก้ว
นางทัศนวรรณ จุลสัตย์
นางสาวปัทมาภรณ์ ปานแก้ว
084-4419878
091-1695904
084-4419878
091-1695904
  10. บ้านหัวปอสำรอง
สามัญ
 /  นางสาวอรอนงค์ ยกย่อง
นางพัชรี คงอุป
0810914698
0895873320
  11. วัดศรีสุวรรณารามสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นายประสม ทองขวิด , นางฤทัย ทองขวิด
นางกันหา สุขช่่วย
นางนิตยา สุขเกื้อ
นางเพ็ญพิชชา คณะแมน
นางบุราณี แสงวิมาน
นางศิริพร ศิลปสมศักดิ์
นางสามารถ ปานสุทธิ์
นางพรเพ็ญ ลีละหุต
นายวิกิจ ปักษี
นางสาวภรณ์ทิพย์ ผุดดวง
0936984669
0836508348
0857907175
0833961408
0843048032
0812715200
0968814166
0954184952
0895975270
080601250
  12. บ้านหนองนนทรีสำรอง
สามัญ
 /  / นายจำเรียง คงแก้ว
นางจำเนียร ภู่ภิรมย์
นางสาวสุธินี ชูสุวรรณ์
นางสาวณัฏฐนิช หนูคง
นางสาวสุนิษา ไชยวัฒน์
นางสาวนันทีกานต์ เรืองสง
นางสาวจิราภรณ์ รอดแก้ว
นางสาวชนิตา ช่อมณี
นางสาวสุนิตา เขตนคร
087-8877600
083-1065502
098-0655964
099-3157428
090-1693061
090-1768377
098-4273931
083-0655402
098-6859620
  13. วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)สำรอง
 /  / ครู จตุพร สงหนู
ครู อรสา กุลเพชรกำธร
ครู วิภาพร โสมสุพิน
ครู ศิริชัย แก้วบางพูด
ครู สมบูรณ์ วัชรินทร์
ครู อรอุมา พิชัยกาล
ครู รวี มุ่งมาไพรี  14. วัดป่าระกำสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นางอาภรณ์ สงศรีอิน
นางจารุวรรณ พรหมทอง
นายสมนึก พรหมทอง
นางธิภารัตน์ นภาพันธ์
นายมูหาหมัดซูลฮัลมี สะมะแอ
นายชุมพล รักบางบูรณ์
นางกัลยาณี สุขเกื้อ
นางจันทร์พร ผาดศรี
นางสาวณัฐกุล แดงขาว
0958960880
0836444552
0872819507
0840546152
0807152449
0895914929
0898679074
0861530927
0612574630
  15. บ้านท่าไทร (ร่อนพิบูลย์)สำรอง
สามัญ
 /  นายสามารถ รักทอง
นายพงศกร เขียวภักดี
นางรจนา ทองขาว
นางสาวยุภาวดี มากจริง
นางสาวกมลพร สุทธิรักษ์
นายสามารถ รักทอง
นายพงศกร เขียวภักดี
นางรจนา ทองขาว
นางสาวยุภาวดี มากจริง
นางสาวกมลพร สุทธิรักษ์
0895870604
0958976646
0894639924
0998974082
0887505414
0895870604
0958976646
0894639924
0998974082
0887505414
  16. บ้านท่าไทร (ร่อนพิบูลย์)สำรอง
สามัญ
 /  นายสามารถ รักทอง
นายพงศกร เขียวภักดี
นางรจนา ทองขาว
นางสาวยุภาวดี มากจริง
นางสาวกมลพร สุทธิรักษ์
นายสามารถ รักทอง
นายพงศกร เขียวภักดี
นางรจนา ทองขาว
นางสาวยุภาวดี มากจริง
นางสาวกมลพร สุทธิรักษ์
0895870604
0958976646
0894639924
0998974082
0887505414
0895870604
0958976646
0894639924
0998974082
0887505414
  17. วัดคีรีกันทร์สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นายบัณฑิต เขียวเสน
นางสาวนพรัตน์ ผลไชย
นางกัญญาภัค อุปนันท์
นางนุชนาฎ แก้วยัง
นางจรรยา เหย้าสุวรรณ
นางอัจฉรา ขนาน
นางวิจิตรา รัตฉวี
นางกฤษณา ผลหิรัญ
นางกุจจิรา แป้นย้อย
นายญาณเดช ปานมาศ
0897287975

จำนวนสถานศึกษา 216แห่ง
  1. ทุ่งสง /  / นายจารพันธ์ ไทยยัง
นายจรูญ ครุฑจ้อน
นายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์
นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณ
นายพิษณุ ชะลา
นางสาวสุนิสา ทรงทอง
นายโกวิทย์ อาวุธเพชร
นายอาทิตย์ รักขาว
นางอลิษา อาวุธเพชร
นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์
0817372009
0874731886
0862693858
0895892984
0876291137
0836423534
0966360681
0952572593
0862838914
0980686298
  2. บ้านคลองขุดสามัญ
 /  / นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
  3. วัดราษฎร์เจริญสำรอง
สามัญ
 /  นายประหยัด สิทธี
0872663638
  4. บ้านห้วยยูงสำรอง
สามัญ
 /  / นางสำเนียง จันดำ
นางนิยม วุฒิมาคุณ
นางสาวพรทิพย์ โกมล
นางสาวเพ็ญศิริ รักดี
  5. วัดทางพูนสำรอง
สามัญ
 /  / นางชอ้อน วงศ์เล็ก
นางสุมณฑา สมคง
นางเสาวลักษณ์ แก้วคง
นายณรงค์ วิชัยดิษฐ
นางสาวมณี วงศ์จันทร์
นายชาคริต เรืองประพันธ์
นางสาวศุภลักษณ์ หนูเกื้อ
นายอภิสิทธิ์ นวลช่วย
นายอภิสิทธิ์ นวลช่วย
นางเสาวลักษณ์ แก้วคง
นายณรงค์ วิชัยดิษฐ
นางสาวมณี วงศ์จันทร์
นายชาคริต เรืองประพันธ์
นางสาวจิรพรรณ อมรชร
0950124479
0908653770
0858873861
0816770449
0892925486
0840069478
0904870556
0811879028
0811879028
0858873861
0816770449
0892925486
0840069478
0630792390
  6. บ้านท่าจันทน์สำรอง
สามัญ
 /  นางสาวอาภร ชนะภัย
นางสาวจินตสุมาลย์ แซ่ภู่
นางสาวพิมพ์นิภา ศรีอนันต์
นางสาวอัญนิษา ก้าวศิริรัตน์
นางสาวพัชรีญา เสือแก้ว
0948499089
0928484810
0942974658
0952279904
0876328628
  7. บ้านโก้งโค้งสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวธัญติญา ชอบประกอบกิจ
นางสาวรุ้งทิวา แก้วณรงค์
นางเนตรชนก กลั้งเนียม
0828066696
0611904945
0812715193
  8. บ้านทุ่งเกราะสำรอง
 /  
  9. ปทุมานุกูลสำรอง
สามัญ
 /  / นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ
นางสุพิศ แนวกันยา
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นายบุญสม สุวรรณโน
นายกระจ่าง ญาติมาก
นายจรัญ เพชรเพ็ง
นายกิติวัตร เจ้าแก้ว
นายภราดร สุทธิผกาพัน
นายธรรมรัตน์ หนูคง
นายณัฐพงศ์ พรหมทอง
นางวรรณา ช่วยขำ
นางเรณู รักช้าง
นางสาวชนิกานต์ แก้วคง

  10. บ้านท่าจันทน์  นางสาวอาภร ชนะภัย
นางสาวจินตสุมาลย์ แซ่ภู่
นางสาวพิมพ์นิภา ศรีอนันต์
นางสาวอัญนิษา ก้าวศิริรัตน์
นางสาวพัชรีญา เสือแก้ว
0948499089
0928484810
0942974658
0952279904
0876328628
  11. วัดหอยกันสามัญ
 /  นายเดโช สิงหพันธ์
0824117458
  12. วัดธารน้ำฉาสำรอง
สามัญ
 /  นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นางทิพวรรณ ใจห้าว
นายโสภณ เชาวลิต
นางสาวธาราทิพย์ สุทัศธารานันท์
นายศุภชัย อิสสระพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นางทิพวรรณ ใจห้าว
นายโสภณ เชาวลิต
นางสาวธาราทิพย์ สุทัศธารานันท์
นายศุภชัย อิสสระพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
0898746742
0895474779
00830550339
0884445689
0936708927
0845275499
0898746742
0895474779
00830550339
0884445689
0936708927
0845275499
  13. บ้านทุ่งครั้งสำรอง
สามัญ
 /  / นางอุ่นรื่น มีเสน
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
นายวุฒิพล ชูสุทน
นางสาวอรวรรณ ศรีสว่าง
นางอุ่นรื่น มีเสน
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
นายวุฒิพล ชูสุทน
นางผาวรรณ ประไพ
นางรัตนา พิทักษ์วงศ์
นางรัตนา พรหมทอง
นางอุ่นรื่น มีเสน
นางละออ ชูเพ็ง
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
นายวุฒิพล ชูสุทน
นางสาวขวัญฤดี ใจห้าว
0832800239
0961375329
0970853293
0847462484
0832800239
0961375329
0970853293
0819565275
0935787369
0813264785
0832800239
0894753574
0961375329
0970853293
0986704339
  14. บ้านปราบราษฏร์อุทิศสำรอง
สามัญ
 /  นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.น.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
  15. วัดควนชะลิกสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นายบุญจิง คงแก้ว
นางประภัสสร เพชรแก้ว
นางสาวสายใจ กำลังเพ็ชร
นางสุภาภรณ์ สุวรรณโชติ
นายอาทร แก้วยวน
นายสาธิต ถีระแก้ว
นางวงศ์วิลัย อินทร์ชัย
นางสาวพจนารถ อรุณรัตน์
นางสาวชนาพร โชคถนอมจิตต์
0898684725
0625963998
0895872644
0936945885
0887532042
0898760635
0892912025
0857833933
0887753498
  16. วัดห้วยพระสำรอง
 /  / นายประมูล รัตนวรรณ
นางราตรี อำมะ
นางสาวรัชดา รัตนสมบูรณ์
0815698799
0855757299
0885633482
  17. วัดวังฆ้องสามัญ
 /  นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
นายสรายุ จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783


0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783
0833943895
  18. วัดกำแพงถมสำรอง
สามัญ
 /  นางนิภร สุทธิ
นางอรษา ขุนวิช่วย
นางนิภร สุทธิ
นางอรษา ขุนวิช่วย


0892995741
0862708323
  19. บ้านเกาะทังสำรอง
สามัญ
 /  นายโกเมศ นุ่นบุญคง
นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณ
นายสนั่น ทองแผ่น
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางดาราพร พรหมณะ
นายโกเมศ นุ่นบุญคง
นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณ
นายสนั่น ทองแผ่น
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางดาราพร พรหมณะ
0819704831
0950408890
0872677572
0993025665
0620972489
0819704831
0950408890
0872677572
0993025665
0620972489
  20. วัดโยธาธรรมสำรอง
สามัญ
 /  / นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง0862661946
0803270327
0935756215
0862661946
0803270327
0935756215
  21. วัดชะอวดสำรอง
 /  นางสุนิสา ณ นิโรจน์
นางสาววิไล สมัยแก้ว
นางสาวพิชญ์สุดา หนูสุวรรณ์
นางสาวพิชญ์สุดา หนูสุวรรณ์
0980413137
0860130174
0847659409
0847659409
  22. วัดท้าวโทะสำรอง
สามัญ
 /  / นางละไม ฝั่งชลจิตต์
นางลิวรรณ สำเภาแก้ว
นางสาวนิรมล วาระเพียง
นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน
  23. วัดหญ้าสำรอง
สามัญ
 /  นายพัฒนา สงพราหมณ์
นายอภิสิทธิ์ ธานมาศ
นางคนึงนิตย์ รัตนะ
นางอัจฉราพรรณ ชายวงศ์
นางสาวพิชิตา มณีพงศ์
0966978903
0898723000
0893901729
0869479849
0873898950
  24. บ้านเกยเชนสามัญ
 /  นางสมวรรณ หนูทอง
098-0177902
  25. บ้านเกาะนางโดยสำรอง
สามัญ
 /  / นางประเทือง ส่งแสง
นางจิราภรณ์ บุญประเสริฐ
นาธวัชชัย ลั่นซ้าย
0876259583
0945932828
0835092571
  26. วัดหนาสามัญ
 /  นายจรุพร ศรีละมุล
0817872318
  27. บ้านหนองมากสำรอง
สามัญ
  นายบงกช อุตตะระนาค
นางสถาพร อุตตะระนาค
นายสมเพียร ศิลปวาที
นางศุภลักษณ์ สิงโหพล
นางสาวสุภาภรณ์ มาศเสม
0817285140
0865965178
0896569498
0813881700
0844471254
  28. บ้านนบสำรอง
 /  นางปุณยภา แก้วนุ่น
นางอุทัย เดชานุกูล
นางจันทิมา คุณสุทธิ์
นางสาวดารารัตน์ กั่งเซ่ง
0844124048
0611931317
0819693801
0899720438
  29. วัดชัยธารามประดิษฐ์สำรอง
สามัญ
 /  นายสมบูรณ์ ขวัญมาศ
นายปรีชา จุลภักดิ์
0894732986
0895918472
  30. วัดใหม่ทอนสำรอง
สามัญ
 /  / นางสายหยุด สุนมา
นางกุลวณี นกเส้ง
นายสมมาส เหรียญไกร
นายอภิชาติ คำแก้ว
นางสายหยุด สุนมา
นางกุลวณี นกเส้ง
นายจักรกฤช กำพลวรรณ
นางอุดมลักษณ์ ใจชะอุ่ม
0902719244
0909508075
0935813014
0846270501
0902719244
0909508075
0831804982
0850771759
  31. บ้านบางเตยสำรอง
สามัญ
 /  นางมณีพร นพรัตน์
นางเพชรรัตน์ เอกจิตต์
นางลัดดา ลักษณะวิมล
นางสาวพชรมาศ นาท่ม
0813673728
0952575604
0958561559
0958561559
  32. บ้านบางนกวักสำรอง
สามัญ
 /  นายธงชัย กำเหนิดเพ็ชร
0867426483
  33. บ้านบางไทรสำรอง
สามัญ
 /  นายบุญส่ง กันทิน
นางศรีชะฎา แสงพุ่ม
นางนันทนัช ยอดแก้ว
นางรัตจนา โยธารักษ์

0819566742
0860233464
0950385550
  34. วัดบางด้วนสำรอง
สามัญ
 /  นายไพโรจน์ คงเกิด
นายบุญฤทธิ์ เรืองศรี
นางถาวร แดงเอิียด
นางธารินี เซ่งจิ้น
นางสาวรัติกาล เกลี้ยงทอง
0898668418
0898740147
0844473123
0935795900
0954212136
  35. บ้านทุ่งใหญ่สำรอง
สามัญ
 /  นางสาวขวัญดาว พันธ์ศักดิ์
นางเอมอร คงแก้ว
นางอุไรวรรณ อนันทขาล
นางสุภาพร อุทยารักษ์
นางจารุนันท์ เอียดคง
นางสาวเบญจวรรณ ฮกเตี้ยว
นางอุตรา หนูนุ้ย
นางสาวศุภาพชญ์ เพชรสงคราม
นางสาวนิตยา วงค์โขนง
นางจงจิตร คงเทพ
086-2772400
087-2700256
0957408592
0635428942
0899782444
0997985956
0997540536
0890929859
0924488065
0844644387
  36. บ้านสระบัวสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นางกมลพรรณ สกุลชิต
นายอัครพงศ์ นารีเปน
นางมลจันทร์ ค้าเจริญ
นายอัครพงศ์ นารีเปน
นางสาวชลิกานต์ อาลิแอ
นายอัครพงศ์ นารีเปน
นางอารีย์ นวลดุก
0908682105
0876303971
0835250660
0876303971
0896521850
0876303971
0895974874
  37. บ้านเขาน้อยสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวอารีรัตน์ อุบล
นางเสาวภา โสภณรัตน์
นางประไพจิตต์ แก้วมณี
0815376729
0836424097
0848465994
  38. บ้านมะม่วงทองสำรอง
 /  นางยุพิน นาคฤทธิ์
นางสาวบุณยาพร หมวดเมือง


  39. ราชประชานุเคราะห์ 8สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์
นางเพียงใจ วงษ์ชู
นางลิขิต พานิช
นางสุพรรณี ชลสาคร
นางอนุรักษ์ สุวรรณ์
นายสราวุธ แรกรุ่น
นางปรียา เจริญมิตรมงคล
นายเฉด หวันเหล็ม
นายสถิต เนตรวรนันท์
นางสาวจีรนันท์ ต่วนคูพงค์
0816761428
0894738831
0870349421
0958096985
0895905142
0980484389
0855515910
0857941687
0824267460
0840535915
  40. วัดวิสุทธิยารามสามัญ
 /  นางกมลทิพย์ พูลแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลจุฑา เพ็ญพงศ์
0879681246
0853363993
  41. วัดปากด่านสำรอง
สามัญ
 /  / นางอาพร ทิพย์รักษา
นางกรรณิกา เรืองรัตน์
นางวิลาวัณย์ พูนเพียรจัด
นางอมรทิพย์ แก้วสีทอง
0980490804
0937305296
0813676168
0831768682
  42. วัดสวนศิขรบรรพตสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาววิจิตร ทลิกรรณ์
นายมานะ ทรงอารมภ์
นายหมะหนับ น่วมหมุน
นางพัชราพร ทรงอารมภ์
นางบุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์
0810866267
0865951298
-
0865951298
0819792789
  43. บ้านลำหักสำรอง
สามัญ
 /  นายพินัย ทองยอด
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางโสภา บุญญะ
นางสาวป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์
นายวันชัย ช่วยเรือง
นางรัญจวน ทองสงค์
นางกรรณิกา สาระรักษ์
นางศศิธร ฝอยทอง
นายอนันต์ บุญญะ
นายพินัย ทองยอด
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางโสภา บุญญะ
นางสาวป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์
นายวันชัย ช่วยเรือง
นางรัญจวน ทองสงค์
นางกรรณิกา สาระรักษ์
นางศศิธร ฝอยทอง
นายอนันต์ บุญญะ
0848378255
0872680318
0857849859
0884494788
0847502023
0810960983
0898752637
0843981739
0892902419
0848378255
0872680318
0857849859
0884494788
0847502023
0810960983
0898752637
0843981739
0892902419
  44. ปากพนังสามัญรุ่นใหญ่
 /  นางสาวประกายมาส อินทรสุรวรรณ

  45. วัดโดน /  
  46. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์สามัญรุ่นใหญ่
 /  นายสมนึก ขวัญทอง
นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ


  47. พระพรหมพิทยานุสรณ์สามัญรุ่นใหญ่
 /  นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม

  48. วัดแพร่สำรอง
สามัญ
 /  นางสมหมาย ทองหยู่
นางอนงค์ เสถียรพันธุ์
นางมรกต หนูพันธ์
นายจำนงค์ สุขหอม
นาสยสมควร สังข์จันทร์
นางสาวอาภา จูงศิริ
นางสาววรรณอมล มาช่วย
0897367261
0810890988
0945891010
0833892884
0921323599
0887524707
0835616415
  49. วัดหนองจิกสำรอง
สามัญ
 /  / 
  50. บ้านคอกวัวสำรอง
สามัญ
 /  / นางประภาพร สินไชย
นางสาวสุจิรา เทพทอง
นางสาวกาญจนา ทรงนาศึก
081-8926823
086-0246128
082-8107905
  51. บ้านพิตำสามัญ
 /  นายสุริยันต์ ใสนวล
นางดารณี เสียมไหม
นางณัฐวดี ใสนวล
091-8237969
096-9196514
081-2702576
  52. สระแก้วรัตนวิทย์สามัญรุ่นใหญ่
 /  นายธวัชชัย ชูพันธ์
นางยุพเยาว์ ชูช่วย
นางสาวกมลนัทธ์ กิมล่อง  53. วัดวิสุทธิวงศ์สำรอง
 /  นายรเรศ ปิ่นทับทิม
0980621787
  54. โยธินบำรุงสามัญรุ่นใหญ่
 /  นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
  55. กรุงหยันวิทยาคารสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
นางสาวจิระภา บุญไชย


  56. โยธินบำรุงสามัญรุ่นใหญ่
 /  นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
นางชุติมา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์
  57. วัดควนชมสำรอง
สามัญ
 /  / นางอุบล สุวรรณอินทร์
นางโสพิศ แก้วนิมิตร
นางกัลยามัคสิงห์
นางสาวปิยวรรณ เทพดำรงค์
นางแก้วกาญจน์ สังข์แก้ว
นางอุบล พรหมดวง
นายเชาวลิตร แดงงาม
นางจิราวรรณ รัตนพันธุ์
นางปวีณา ศิริโกไศยกานนท์
นางฐิติมา สุวรรณวงค์


  58. วัดคงคาวดีสำรอง
สามัญ
 /  / นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์
นางสาวนิพาภรณ์ ระวังวงศ์
นายสำราญ เพ็ชรทับ
นางประภัสสร สมเขาใหญ่
นางสาววัชรินทร์ เห็นพร้อม
นางนิลาวรรณ จันชีวินทย์
นายธนรัชต์ ชาญณรงค์
นายเอกชัย บุปผากิจ
นางสาวซี่ล่า สาแลแม
0819785805
0862682561
0892884921
-
-
0839675370
0895915107
-
-
  59. สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชสามัญรุ่นใหญ่
 /  
  60. บ้านวังยวนสำรอง
สามัญ
 /  / นางปัญจศิริ ศรีสุวรรณ
นางจิราวรรณ วุฒิจันทร์
นางประไพ หอมเกตุ
นางนงลักษณ์ สูงสุด
นางสาวนุชจรี จันทร์พุ่ม
นางณิชนันทน์ สังข์ชาติ
นางธารทิพย์ เกตุนารายณ์
นายประเสริฐ เนียมแก้ว
นายประเสริฐผล ริยาพันธ์
นายธีระพงษ์ คงทองคำ


  61. เกาะขันธ์ประชาภิบาลสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายสมพัฒน์ ไชยขันธ์

  62. ทุ่งสงวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายณัฐกร จิ้วฮวด

  63. คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์สำรอง
สามัญ
 /  / นายนุภาพ แก้วกำยาน
นางสาวกุหลาบ อารีวงศ์
นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีหรัญ
นางปิยะลักษณ์ สวัสดิวงศ์
นางพิฒยา เพชรสงฆ์
0861202473
0822828252
0961269578
0897237356
0625520396
  64. เขาพังไกรสามัญรุ่นใหญ่
 /  นางสาวกิจติยา วงศ์ภักดี

  65. บ้านควนลำภูสำรอง
สามัญ
 /  / นางจินดา ช้างกลาง
นางวิไลวรรณ รักษามั่น
นางสวาลี ช้างกลาง
นางกฤษนภา บุญประดิษฐ์
นางชนิดา สุวรรณพัฒน์
08444435534
0622144107
0810807860
0937567120
0910345905
  66. ทุ่งใหญ่วิทยาคมสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายสุริยันต์ พรหมดวง

  67. ปากพูนสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายเสฏฐพงษ์ สุดจี

  68. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศสามัญรุ่นใหญ่
 /  นางสาวอัญชลี แซ่ด่าน

  69. บางขันวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
  
  70. ชะอวดสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายสมพร แก้วเกลี้ยง

  71. วัดเขากลายสำรอง
สามัญ
 /  / นายสมใจ พรหมดนตรี
นางพรรทิพย์ พรหมดนตรี
นางศรีจิตรา ชูแก้ว
นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญ
นางสาวยินดี รับความสุข
นางกฤติยา เพชรหวน
นางธิติมา สุขกาย
นางสาวนาถยา แสงเงิน
นางวีรยา ไพจิตรสัตยา
0878839726
0831033976
0899708469
0828097800
0817288466
0862763414
0901527178
0936082716
0814122899
  72. สิชลคุณาธารวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 /  นางสาวรุ่งทิยพ์ อนันทกาญจน์

  73. ชะอวดวิทยาคารสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย

  74. เทพราชพิทยาสรรค์สามัญรุ่นใหญ่
 /  นายจารึก สุทิน

  75. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายยุทธนา เพชรเชนท์

  76. นบพิตำวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์

  77. วังหินวิทยาคมสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายภูวิทิต อำนักมณี

  78. บ้านบางรูปสำรอง
สามัญ
 /  นายจำรูญ นินทรกิจ
นางสาวกรรณิการ์ สิทธิรักษ์
นางสาวทรรศมน เพ็งสงค์
นางสาวพรพิมล ศรีพุฒ
นางสาวพรพิมล จวบความสุข
นางสาวบุญวรรณา คำสั่ง
นางพรพิพัฒน์ มีอำนาจ
นางสาววนิดา เจริญรูป
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองแก้ว

  79. สิชลประชาสรรค์สามัญรุ่นใหญ่
 /  ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ ใจหมั้น

  80. วัดมะเฟืองสามัญ
 /  นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสุพร วิรัตน์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
0847671820
0808846985
0828055693
0847671820
0808846985
0828055693
0895944561
0812597467
0879060248
0812719187
0808846985
0828055693
0847671820
0879060248
0828055693
0895944561
0812597467
  81. วัดมะเฟืองสำรอง
สามัญ
 /  นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสุพร วิรัตน์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
0847671820
0808846985
0828055693
0847671820
0808846985
0828055693
0895944561
0812597467
0879060248
0812719187
0808846985
0828055693
0847671820
0879060248
0828055693
0895944561
0812597467
  82. วัดมะเฟืองสำรอง
สามัญ
 /  นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสุพร วิรัตน์
นายศุภโชค ไชยฤกษ์
นางสาวธนกร เกลา
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางสาวพรภิมล ทองจิตร์
นางสาวธนกร เกลา
นางทิพรัตน์ สุตระ
นางสาวเบญจมาภรณ์ รัตนสันติกุล
0847671820
0808846985
0828055693
0847671820
0808846985
0828055693
0895944561
0812597467
0879060248
0812719187
0808846985
0828055693
0847671820
0879060248
0828055693
0895944561
0812597467
  83. วัดเพ็ญญาติสำรอง
 /  นางสาวิตรี หนูสอน
0937253985
  84. บ้านกุยเหนือสำรอง
สามัญ
 /  นายสำรวม นามสนธิ์
นางสาวบุญราศี เจริญผล
นายรวย ศรีหรัญ
นางรติวรรณ ไทยธนาภิวัฒน์
นางสาวสุพรรษา บุหลันพฤกษ์
นางสาววาสนา พรหมทอง
นางสาวอรทัย ช่วยคำ้
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรนุ้ข
นางสาวฑิฆัมพร ผลหิรัญ
0892870510
0862692271
0806951984
0872701252
0984698399

0806482529
0937801599

  85. บ้านเขาตาวสามัญ
 /  / นายขวัญชัย สุขแสงศรี
นส.จรรยา เรืองจรัส
นส.วรรณิสา เพ็ชรจันทร์
นางวราภรณ์ เดโชเม็ง
0828170316  86. ชุมชนบ้านหน้าเขาสำรอง
สามัญ
 /  / นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ

  87. ชุมชนบ้านหน้าเขาสำรอง
สามัญ
  / นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ

  88. ชุมชนบ้านหน้าเขาสำรอง
สามัญ
  / นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอวยพร เพชรอาวุธ
นางสาวจุราภรณ์ สังข์เกื้อ
นางดวงใจ ทิพย์จักษุ
นางสาวสิริพร บำรุง
นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
นางสาวชุตินันท์ พงศ์อำไพ

  89. บ้านกรุงหยันใต้สำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวอรวรรณ คงแดง
นางสาวทิพย์เกษร อินทรจงจิตร
นางสุมานันท์ หนูขาว
นายจริน นวนจันทร์
นางสาวประทุม คงกะพันธ์
นางสาวณัฐวรรณ ชัยวิชิต


  90. พรรณราชลเขตสำรอง
สามัญ
 /  / นางจิตรี สุดใจ
นางสาวศิริพร พงศ์พิทยายุทธ
นางสาวพัฒชรี แซ่เขา
นางสาวไอลดา สิขิวัฒน์
นางสาววิภาวดี ศรีสุขใส

  91. วัดท่ายางสามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  ด.ช.พัทธระพงษ์ บุญทอง
ด.ช.สหพล ไกรนรา
ด.ช.อภินันท์ เพชรริด
ด.ช.อดิศักดิ์ ว่องย่อง
ด.ช.นราวิชญ์ ริยาพันธ์
ด.ญ.กัลยรัตน์ วุฒิวงศ์
ด.ญ.ปิยธิดา หลุ่ยจิ๊ว
ด.ช.อิธิกร บุญมา
ด.ช.ศักดินนท์ สิงหาบุตร
ด.ช.อธิป รสมาลี


  92. บ้านคลองโอมสามัญ
 /  นางสาวนุสรา บุญชู
นางผกาวิลาศ หนูเอียด
นางสุธางศุ์รัตน์ บุญเมือง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารุณี รัตนพล
นางสาวอรอมล โคกะทิง
นางสาวโสภาวรรณ ขาวล้วน
นางกะชามาศ ธรรมจิตต์
0833921259
0848382556
0922789661
0872876245
0805335292
0901587145
0872824301
  93. บ้านบ่อปลาสามัญ
 /  นายประกอบ อมรวัฒน์
นางมาลี พรหมศร
นางเกษณี คำสงฆ์
นางราตรี พูลสุข
นางสุนีย์ จิตสมพงศ์
นายพีระพงศ์ ศรีเทพ
0936087023
0878901583
0844434152
0898721697
0935937209
0854702824
  94. หมู่บ้านป่าไม้สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
  95. วัดเขาโรสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายวัฒนา นาเคณ
0918458181
  96. หมู่บ้านป่าไม้สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
นางบุญวิช มีแก้ว
นางเลขา ชูแก้ว
นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์
นางเอมอร บุษบา
นางวราพร อาแว
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวธนธรณ นิยมชื่น
นางกชกร จันทร์เจือแก้ว
นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
นางสุธิดา พรหมเทพ
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
0872842402
0935793403
0878960443
0878941813
0862692892
0899096870
0899453714
0937463370
0806499703
0830109327
  97. องค์การสวนยาง 3สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางสาววณิชยา น้ำรอบ
นายสุรศักดิ์ เทพบรรทม
นางบุญรวย สุทธิ์กาญจน์
นางสาวกาญจนา อนงค์
นายธนกฤต กำเนิดไทย
นางสาวศศิธร สังข์ชุม
นายศิวะพันธุ์ คล้ายสมบัติ
นายสมศักดิ์ ตันพงษ์
นางปัทมาวดี อุปฐาก
นายนพดล อินทรจงจิต
0910341147
0872691634
0810875680
0968078171
0962913695
0887602892
0872742609
0862894817


  98. บ้านปากน้ำสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางจุฑามาศ ปรีชา
นางนิตยา กลางบน
นางแววตา ถวาย
นางจรรยา ศรีเปารยะ
นางสุภาพร ณ ระนอง
นางปิยธิดา กาลาสี
นายกันต์ญวิช บุญเดช
นายอัษนัย ไก่แก้ว
นางสาวจันทร์ทนา เกลา
นางสาวอรอุมา เรืองศรี
0939856696
0622433239
0987103817
0817377723
0872847803
0878837498
0937191776
0999125976
0952574651
0848985278
  99. วัดมะปรางงามสำรอง
สามัญ
 /  นายจตุรงค์ ชนะราวี
นายวิมล สุขสมพร
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
นางจินดา สุกใส
นายวิมล สุขสมพร
นางจินดา สุกใส
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
089-9090799
081-3262113
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
084-8469326
081-3262113
084-8469326
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
  100. บ้านคลองขุดสามัญ
 /  / นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
  101. บ้านคลองขุดสามัญ
 /  / นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางพัชรี มะโน
นางอลิศรา พรหมเพศ
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
นางจารี พรหมทอง
นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
0847111645
0857948854
0801435092
0863537262
0872677795
0887602813
0812700024
  102. บ้านวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางสาวยุภาพร เจริญรูป
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0952565860
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0862802906
  103. บ้านวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางสาวยุภาพร เจริญรูป
นางวริศรา รักษายศ
นางอนงค์ ไกรสิทธิ์
นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
นางฐิตินันท์ สุขขา
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ อักษรพันธ์
นางจำนงค์ ศรีแก้วณวรรณ
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0952565860
0870633101
0872700097
0872988274
0622144244
0808910416
0814502964
0892904477
0937902902
0848891282
0862802906
  104. สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  105. บ้านทุ่งกรวดสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด


  106. วัดควนยูงสำรอง
สามัญ
 /  นางสาววลัยลักษณ์ ศรีระษา
นางสาวกุลรัตน์ ศรีสุขใส
นางอรไท บุญมา
นายชนะ บุญมา
  107. วัดมะปรางงามสำรอง
สามัญ
 /  นายจตุรงค์ ชนะราวี
นายวิมล สุขสมพร
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
นางจินดา สุกใส
นายวิมล สุขสมพร
นางจินดา สุกใส
นางกัญญานัฐ ทองรักษ์
นางเยาวนา นิเวศน์
นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์
นางรังสิตา พลการ
นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงพาขวัญ จิตจำ
นายอนุสรณ์ จงจิตต์
089-9090799
081-3262113
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
084-8469326
081-3262113
084-8469326
082-8115827
089-0667279
081-5356726
081-3672334
098-5266876
084-8513252
084-0572168
  108. วัดสากเหล็กสำรอง
สามัญ
 /  นายคันโธ คันธิก
นางวราภรณ์ คันธิก
นายมนูญ สมวงศ์
นางสารี ทองมี
นายตะวัน พันธ์ุชูศรี
นางสาวอำไพ ระถาพร
0865962404
0909356598
0876955393
0961203359
0815391793
0870642012
  109. สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  110. บ้านนาตำเสาสำรอง
สามัญ
 /  / นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
นายประสิทธิ์ พิกุลกาฬ
นางสาวนงลักษณ์ ชนูดหอม
นางสาวสารินี บำรุงภักดิ์
นางสาววิธิดา รัตนคช
นางสาวปุญญภัสสร์ ชุมจิตร
นางมนฤดี สกูลกุล
นางจิรภา อัยราคม
นายศิริพงษ์ สิทธิฤทธิ์
นางสาวฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์
0857962373
0987278838
0872798998
0937161678
0808832948
0899081360
0895885905
0999027357
0865366665
0935849805
  111. บ้านทะเลสองห้องสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวอารมณ์ หนูแก้ว
นางรุ่งอรุณ ปลอดขำ
นางบุญเจือ สายทอง
นางสุปราณี อู่ธาระณะ
นายเกรียงศักดิ์ รัชทูล
นายสรศักดิ์ ทองเชิด
นางจินตนา ไชยฤกษ์
นางวลัยลักษ์ แดงเรือง
นางสาวกาญจนา หนูรักษ์
นางสาวมาริยา นำ้รอบ


  112. วัดสวนขันสำรอง
สามัญ
 /  / นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์

0844874166
0892786096
0884500958
0936201120
0847201364
0872731507
0636955493
0957652658
0986898893
  113. วัดสวนขันสำรอง
สามัญ
 /  / นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
นายโชคดี แซ่ภู่
นางสุชาวดี ระย้า
นางจุฑากานต์ คงแก้ว
นางประภัสสร โบศรี
นายธงธวัช แก้วบุญทอง
นางสุวดี อ้นทอง
นางพิมลสิริ กาละ
นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์

0844874166
0892786096
0884500958
0936201120
0847201364
0872731507
0636955493
0957652658
0986898893
  114. บ้านห้วยกลางสำรอง
สามัญ
  นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์
นายวิโรจน์ เลิศศศิวัจน์
นางเพ็ญพนา รักษาแก้ว
นางนิตยาพร จติกุล
นางสาวสลิลทิพ แซ่ด่าน
นางสาวเบญจมาศ แสนแก้ว
นางสาวสุรีย์พร พรมเดช
นางสาวชาครียา สิทธิสมบูรณ์
0991545625
0810798417
0898675248
0892898011
0959198501
0901721979
0895906227
0809083227
  115. วัดควนสูงสำรอง
 /  / นายอนันต์ น้ำผุด
นางเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์
นางสุวณีย์ เทพี
นายชนะ อนันทกาญจน์
นายนุวัฒน์ ทองจันทร์
นายวิโมคศิลป์ จะกอ
นางนวยนาถ จิตต์สุภาพ
นางณัศย์ชนก สุวรรณมณี


0819793075
0852432721
0624246159
0899725115


  116. วัดจันดี  
  117. วัดจันดี  
  118. บ้านควนประชาสรรค์สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางโสภา บุญทอง
นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒศรีเรือง
นางศรีสุดา ไชยหาญ
นางสุมณฑิพย์ เจริญพงค์
นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์
นายศุภฤกษ์ ทองนวน
นางสิดารัศมิ์ รสมารี
นางออนอุมา คชสิทธิ์
นายวิทยา สุขสวัสดิ์
นายพิทยา วันนุบล
084-8525452
083-3916192
087-8827528
081-3261867
089-5873395
084-8524766
085-7894068
082-2759904
086-8970630
089-8668438
  119. สำรอง
สามัญ
 /  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  120. วัดวังขรีสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นายฤทธิรงค์ แก้วหล้า
นางสมพร รัตนคช
นางสุวณีย์ แป้นประดิษฐ
นางกัญญ์วรา สุชาติพงษ์
นางกาญจนา สมพรหม
นางมลฤดี บุญสถิตย์
นางสาวขวัญฤทัย รัตนบุรี
นางสาวศศธร ทองบัวแก้ว
นายธนพล พลภักดี
081-0906242
086-9518497
081-3675539
086-2691790
081-2729070
081-8959438
095-4392056
081-5433798

  121. บ้านนิคมวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
  นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
  122. บ้านนิคมวังหินสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
นายธรรมา โนนไธสง
นางเจนจิรา คำแหง
นางวิไลวรรณ รักดำ
นางสาวนิชาภา สุขสม
นางณัฏฐา สดาพงษ์
นางสาวพนาทิพย์ เพชรเส้ง
นายสัณฐิติ แก้วคงที่
นางอังคนาง หีมอะด้ำ
นายศุภรักษ์ คำมาศ
นางวีระวรรณ หยงสตาร์
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
0818952307
0862737609
0822844805

0902704220
0862795840

0874184696
0939969023
0878850108
  123. นางเอื้อยวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
 /  นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย

  124. กัลยาณีศรีธรรมราชสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายราชัน โกศัลวิตร
นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด
นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม  125. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยาสามัญรุ่นใหญ่
  
  126. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทอง

  127. แหลมราษฎร์บำรุงสามัญรุ่นใหญ่
 /  นายชัยกฎ พรหมอินทร์

  128. ธัญญาวดีศึกษาสามัญรุ่นใหญ่
 /  นางยินดี เวชสาร

  129. บ้านปากแพรกสำรอง
สามัญ
 /  / นายจินดา อักษรนำ
นางพัชรียา เสนีย์
นายเกษม โชติวัน
นายธนวัฒน์ สวนจันทร์
นางศิริขวัญ จิตรบรรจง
นาวสาวชลดา ไหมแก้ว
นางภูริชญา สุขขำ
นางเกษร ทองชัย
นางสวนีย์ คำแหง
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์
0917035683
0872686825
0612016353
0892999126
0927491493
0857980124
0985146624
0987099159
0901695459
0828113033
  130. สำรอง
สามัญ
 /  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  131. ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10สำรอง
สามัญ
 /  / นางเกษมศรี ปุณประวัติ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนุแก้ว
นางสาวปณิตตา หอมหวล
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
-
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
093-6802096
081-0907715
090-4851659
087-8828576
  132. ปทุมานุกูลสำรอง
สามัญ
 /  / นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ
นางสุพิศ แนวกันยา
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นายบุญสม สุวรรณโน
นายกระจ่าง ญาติมาก
นายจรัญ เพชรเพ็ง
นายกิติวัตร เจ้าแก้ว
นายภราดร สุทธิผกาพัน
นายธรรมรัตน์ หนูคง
นายณัฐพงศ์ พรหมทอง
นางวรรณา ช่วยขำ
นางเรณู รักช้าง
นางสาวชนิกานต์ แก้วคง

  133. ปทุมานุกูลสำรอง
สามัญ
 /  / นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ
นางสุพิศ แนวกันยา
นางสมจินต์ รักเถาว์
นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางภัณฑิลา แร่ทอง
นางปณิกา หนูชัยแก้ว
นางสุพิศ แนวกันยา
นางกิตติมา สุดทอง
นางจารุวรรณ ศรีน่วม
นายบุญสม สุวรรณโน
นายกระจ่าง ญาติมาก
นายจรัญ เพชรเพ็ง
นายกิติวัตร เจ้าแก้ว
นายภราดร สุทธิผกาพัน
นายธรรมรัตน์ หนูคง
นายณัฐพงศ์ พรหมทอง
นางวรรณา ช่วยขำ
นางเรณู รักช้าง
นางสาวชนิกานต์ แก้วคง

  134. วัดสโมสรสำรอง
สามัญ
 /  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน


0841912959
0986784590
0915237285
0822781028
0876303971
0841841001
  135. วัดสโมสรสำรอง
สามัญ
 /  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นายสมบัติ ร่วมสนิท
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นายเอกสุวัชร์ ทองศรีรุ่งโรจน์
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นายอัคพงศ์ นารีเปน
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน


0841912959
0986784590
0915237285
0822781028
0876303971
0841841001
  136. บ้านปากบางกลมสามัญ
  / นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
0847443203
0866930375
0836902392
0847443203
0866930375
0836902392
  137. บ้านปากบางกลมสามัญ
  / นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
0847443203
0866930375
0836902392
0847443203
0866930375
0836902392
  138. บ้านปากบางกลมสามัญ
  / นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางอุษา ดรุณเดช
นางเบ็ญจะ ชูช่วย
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
0847443203
0866930375
0836902392
0847443203
0866930375
0836902392
  139. สำรอง
สามัญ
  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  140. บ้านปราบราษฏร์อุทิศสำรอง
สามัญ
 /  นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.น.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
  141. บ้านปราบราษฏร์อุทิศสำรอง
สามัญ
 /  นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.น.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางวนิดา อินปิน
นายวราวุฒิ สุทธิช่วย
น.ส.วันดี จักราช
น.ส.ธัญญรักษ์ สองศรี
นายวุฒิไกร หมาดโหยด
น.ส.ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
น.ส.นุชนาฎ ระห่างภัย
น.ส.ธนัชพร ซ้ายชูจีน
นายอรุณ ศรีรัตน์
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
081958 0783
087276 1154
088881 3571
0805712094
0954404081
0856905832
0806482700
0881799193
0874681501
  142. วัดโยธาธรรมสำรอง
สามัญ
 /  / นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง0862661946
0803270327
0935756215
0862661946
0803270327
0935756215
  143. วัดโยธาธรรมสำรอง
สามัญ
 /  / นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางโสภาพรรณ สว่างเย็น
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง0862661946
0803270327
0935756215
0862661946
0803270327
0935756215
  144. สำรอง
สามัญ
  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  145. สำรอง
สามัญ
  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  146. สามัญ
  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  147. วัดแหลมสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์พลอย
นางสาวสุชาดา ผาสุข
นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม
นางพวงพิศ ทองหีต
นางอุไรภรณ์ ชนะผล
นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์พลอย
นางสาวสุชาดา ผาสุข
นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม
นางพวงพิศ ทองหีต
นางอุไรภรณ์ ชนะผล
นางวันวิสา ไทยราช
นางกัลยา กลับวงศา
นางศุภมาส พูลเพ็ชร
0810858259
0819796846
0858872243
0887607288
0952569193
0810858259
0819796846
0858872243
0887607288
0952569193
0895097015
0810869726

  148. บ้านทุ่งโป๊ะสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาคร เนาว์สุวรรณ
นางสาวนุชรีย์ สุวรรณวัฒน์
นางสาวผกามาศ รักไทยทอง
นางสาวสุดารัตน์ ภิรมรักษ์
นายสุทิพย์ สุขใส
นางสาวฤทัยชนก ชิตเดชะ
นางสาวนฤมล ทองนุ่น
093-7439328
082-4192416
092-5439023
098-1363401
087-2680214
061-1832489
085-7873241
  149. สามัญ
 /  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  150. บ้านเนินธัมมังสำรอง
สามัญ
 /  / นางกุหลาบ ภักดีใหม่
นางสาวภัททิยา เดชเชียร
นางวาสนา ไตรรัตน์สรณกุล
นายประยูร แก้วบรรจง
นายณัชธพงศ์ ทองคำเสก
นางอนัญญาพร ทองคำเสก
087-2696632
082-5416551
096-2920259
087-8863503
099-3199644
099-3151464
  151. บ้านห้วยไม้แก่นสำรอง
 /  / นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์
นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์
0972381600
0972381600
  152. บ้านห้วยไม้แก่นสำรอง
 /  / นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์
นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์
0972381600
0972381600
  153. วัดแหลมสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์พลอย
นางสาวสุชาดา ผาสุข
นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม
นางพวงพิศ ทองหีต
นางอุไรภรณ์ ชนะผล
นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์พลอย
นางสาวสุชาดา ผาสุข
นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม
นางพวงพิศ ทองหีต
นางอุไรภรณ์ ชนะผล
นางวันวิสา ไทยราช
นางกัลยา กลับวงศา
นางศุภมาส พูลเพ็ชร
0810858259
0819796846
0858872243
0887607288
0952569193
0810858259
0819796846
0858872243
0887607288
0952569193
0895097015
0810869726

  154. วัดควนเถียะสำรอง
สามัญ
 /  / นายวิชาญ ศรีเพชร
นางสุพิริยา ชูเกลี้ยง
นางจิราพร นวลแสง
นางสุภาพร พันธ์คง
นางสาวสุมาลี ยามาเจริญ
นางสาวรดา โออินทร์
นางสาวจิรารัตน์ เขียวบุญจันทร์
0883941948
0810963714
0899763298
0871093354
0872971391
0887827157
0937635159
  155. บ้านหัวปอสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวอรอนงค์ ยกย่อง
นางพัชรี คงอุป
0810914698
0895873320
  156. สำรอง
 /  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  157. สามัญ
 /  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  158. วัดจิกพนม  นายวานิช ใหม่อ่อน
นายไชยดิษฐ์ ตรงสกุล
นางสาวจริญญา อร่ามเรือง
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง
นายวานิช ใหม่อ่อน
นายไชยดิษฐ์ ตรงสกุล
นางสาวจริญญา อร่ามเรือง
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง
นางสาวสุมณฑา สุขหอม
นางสาวมนัสนันท์ ทองสังข์0936082671


  159. วัดจิกพนมวิสามัญ
 /  / นายวานิช ใหม่อ่อน
นายไชยดิษฐ์ ตรงสกุล
นางสาวจริญญา อร่ามเรือง
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง
นายวานิช ใหม่อ่อน
นายไชยดิษฐ์ ตรงสกุล
นางสาวจริญญา อร่ามเรือง
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง
นางสาวสุมณฑา สุขหอม
นางสาวมนัสนันท์ ทองสังข์0936082671


  160. บ้านนาสำรอง
สามัญ
 /  / นางผุสดี หลวงทิพย์รินทร์
นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์
นางผุสดี หลวงทิพย์รินทร์
นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์
0899715356
0951615691
0899715356
0951615691
  161. บ้านนาสำรอง
สามัญ
 /  / นางผุสดี หลวงทิพย์รินทร์
นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์
นางผุสดี หลวงทิพย์รินทร์
นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์
0899715356
0951615691
0899715356
0951615691
  162. ชุมชนวัดเกาะเพชรสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางสาวสุธาทิพย์ สังข์สิงห์
นายพิสุทธิ์ศักดิ์ บรรจง
นายพร้อมพงษ์ โพธิ์สวัสดิ์
นางปริศนา ด่านวัฒนา
นางสาวจันทร์จิรา สระแดง
นางอรทัน ยมสวัสดิ์
นางสาวเกศสินีย์ พิริยนนทกุล
นางพอกุล ชลสาคร
  163. บ้านท่าสูงสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวดรุณี บุญสว่าง
นางปวีณา จักขุมณี
นางสาวสุพัฒตรา ศรีปัญญา
นายณรงค์ สมศักดิ์
นางสาวนันทิยา มุสิกะ
นายเสรี หมื่นหอ
นายปราโมทย์ แพทย์รัตน์
นางสาวสุณิสา โต๊ะจิ
นางสาวทัศนีย์ คันธิก
นางสาวอภิรดี มาศมาลัย
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
075522016
  164. สำรอง
สามัญ
 /  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  165. บ้านลำหักสำรอง
สามัญ
 /  นายพินัย ทองยอด
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางโสภา บุญญะ
นางสาวป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์
นายวันชัย ช่วยเรือง
นางรัญจวน ทองสงค์
นางกรรณิกา สาระรักษ์
นางศศิธร ฝอยทอง
นายอนันต์ บุญญะ
นายพินัย ทองยอด
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางโสภา บุญญะ
นางสาวป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์
นายวันชัย ช่วยเรือง
นางรัญจวน ทองสงค์
นางกรรณิกา สาระรักษ์
นางศศิธร ฝอยทอง
นายอนันต์ บุญญะ
0848378255
0872680318
0857849859
0884494788
0847502023
0810960983
0898752637
0843981739
0892902419
0848378255
0872680318
0857849859
0884494788
0847502023
0810960983
0898752637
0843981739
0892902419
  166. บ้านชุมขลิงสำรอง
สามัญ
 /  / นางกัลยา สุวรรณคช
นางเพียงพร จันพลโท
นางจารุวรรณ ศรีแก้ว
นางสาวนัจมีย์ คงคาลิหมีน
0640481155
0936494396
0892910249
0845082004
  167. สำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  168. วัดธาราวงสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นายสุวรรณ เกิดสมจิตต์
นางเฉลิมศรี วิคบำเพิง
นางจินดา สะมาตา
นายฐากูร วรรณทอง
นางสาวโสภา วิคะบำเพิง
นางอมรทิพย์ นามเสน
นางสาววรวิทย์ แก้วประสพ
นางสาววราภรณ์ อินทร์แก้ว
093-6342770
094-5809333
089-5869627
063-6768158
080-0443453
090-8708764
084-6305871
091-8219074
  169. วัดหงส์แก้วสำรอง
สามัญ
 /  / นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
  170. วัดเหมกสำรอง
 /  / นางจำเนียร รอดระกำ
0985905386
  171. บ้านทุ่งไม้ไผ่สามัญ
 /  นางจิรา จันทร์สุข
นางจุติพร ทิพย์เพ็ง
นางปรีดา นะนุ่น
นางสาวพานิตา กำลังเกื้อ
นางสาวสุกัญญา จันหุณีย์

  172. บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)สำรอง
สามัญ
 /  / นายนฤทธิ์ จันมณี
นายวิศิษย์ กำลังมาก
นายเกษม อัศวโอภากุล
นายอภิชาติ รุ่งเรือง
084-2928211
089-5308805
093-5312189
090-1687217
  173. บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)สำรอง
สามัญ
 /  / นางวันดี จันทรภักดี
นางบงกช แก้วมณี
นางสาวปิยมาศ กาละกาญจน์
นางสาวประภาพร คงวัดใหม่
นางสาวณิชาต์ คงแก้ว
นางสาวปิยภรณ์ คงด้วง
0873893117
0831800339
0815977512
0875146989
0810803307
0987260252
  174. บ้านบางโหนดสำรอง
สามัญ
 /  นางปนัดดา อินทรรักษ์
นางราตรี สังข์ช่วย
0878933269
0813687161
  175. สามัญ
 /  นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  176. วัดทายิการามสามัญ
 /  นางนริศรา หมื่นใจ
นางสมจิต คงขำ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
0954299661
0817378029
0936946889
  177. บ้านลำคลองสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวเหมวรรณ เนียมนุ้ย
นางสาวณษรา ยินเจริญ
นางสาวกมลทิพย์ วิวัฒน์ทรงชัย
นางสาวทะนันยา ซังเอียด
นางสาวนวรัตน์ แก้วบริสุทธิ์
นางสาวพรพิมล ศรีสมบัติ
นางสาวยุภาภรณ์ ขุนบุญจันทร์
0812763141
0990459964
0831033287
0950710146
0846903311
0841909823
0885896517
  178. วัดธารน้ำฉาสำรอง
สามัญ
 /  นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นางทิพวรรณ ใจห้าว
นายโสภณ เชาวลิต
นางสาวธาราทิพย์ สุทัศธารานันท์
นายศุภชัย อิสสระพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นางทิพวรรณ ใจห้าว
นายโสภณ เชาวลิต
นางสาวธาราทิพย์ สุทัศธารานันท์
นายศุภชัย อิสสระพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
0898746742
0895474779
00830550339
0884445689
0936708927
0845275499
0898746742
0895474779
00830550339
0884445689
0936708927
0845275499
  179. วัดอัฒฑศาสนารามสำรอง
สามัญ
 /  / ชลกาญจน์ ประทุมสุวรรณ
ศิลป์ศุภา ก้าวสมบูรณ์
ชลกาญจน์ ประทุมสุวรรณ
ศิลป์ศุภา ก้าวสมบูรณ์
086-2720024
093-9430096
086-2720024
093-9430096
  180. วัดอัฒฑศาสนารามสำรอง
สามัญ
 /  / ชลกาญจน์ ประทุมสุวรรณ
ศิลป์ศุภา ก้าวสมบูรณ์
ชลกาญจน์ ประทุมสุวรรณ
ศิลป์ศุภา ก้าวสมบูรณ์
086-2720024
093-9430096
086-2720024
093-9430096
  181. วัดหงส์แก้วสำรอง
สามัญ
 /  / นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
  182. วัดหงส์แก้วสำรอง
สามัญ
 /  / นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
นางจารี บัวสกุล
นายสมพงษ์ ยกเส้ง
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
084-4403240
089-9714106
  183. วัดโคกครามสำรอง
สามัญ
 /  / นายศิลปชัย ชูมั่น
0808833911
  184. วัดโทเอกสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางสุชารัตน์ ไพรวัน
นาวขวัญตา นวลแป้น
นางจุฬาพร สงค์ประเสริฐ
นางขนิษฐา แสงสว่าง
นายวีระวิทย์ พรหมปาน
นางทัศนีย์ อนุรัตน์
นางวัชรินทร์ ทลิกรรณ์ พันธุ์ชูศรี
นางรัตนากร เงินถาวร
นายวิชิต นิลรัตน์
นางสุพรรณี นิลรัตน์
-
0822725746
0818924751
0899097620
0862734718
0872731084
0902649499
-
0898720041
0948020817
  185. บ้านป่าแชงสำรอง
สามัญ
 /  / นายบัญชา พูนพนัง
0841904283
  186. วัดกำแพงถมสำรอง
สามัญ
 /  นางนิภร สุทธิ
นางอรษา ขุนวิช่วย
นางนิภร สุทธิ
นางอรษา ขุนวิช่วย


0892995741
0862708323
  187. บ้านเกาะทังสำรอง
สามัญ
 /  นายโกเมศ นุ่นบุญคง
นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณ
นายสนั่น ทองแผ่น
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางดาราพร พรหมณะ
นายโกเมศ นุ่นบุญคง
นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณ
นายสนั่น ทองแผ่น
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางดาราพร พรหมณะ
0819704831
0950408890
0872677572
0993025665
0620972489
0819704831
0950408890
0872677572
0993025665
0620972489
  188. บ้านตูลสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวตุ๊กตา บุญศิริ
นางเติมสิน จุลภักดิ์
นางสาวนิตยา แดงเดช
นางสาวสุภาวดี โชโต
นางสาวสุชานันท์ นาคประนิล
นางสาวทิพย์เสน่ห์ จันทบรี
0891961383
0916562747
0936764726
0831709298
0908732365
0999707490
  189. สำรอง
สามัญ
 /  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  190. วัดวังฆ้องสำรอง
สามัญ
 /  / นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
นายสรายุ จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783


0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783
0833943895
  191. บ้านชายควนสำรอง
สามัญ
 /  / นางอุรา จิตติศักดิ์
นายสรายุ จิตติศักดิ์
0898758137

  192. บ้านขอนหาดสำรอง
สามัญ
 /  นายธรรศ พงศาปาน
นายอภิชาติ บัวทอง
นายสมยศ พงศาปาน
นางจรรยา พงศาปาน
นางเกศชญาณ์วรรณ์ ธัญญเจริญ
นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้ว
นางวรรณดี พิทักษ์
นางจำเนียร แซ่เล่า
นางสุภาภรณ์ โกสีย์รัตนาภิบาล
นางนฤมล ยอดศรี
0895962510
0812731694
0936426117
0899097956
0936098985
0817373688
0813880331
0902307878
0892108719
0812715275
  193. วัดเขา (วันครู2501)สามัญ
 /  / นายสุชาติ บุญฤกษ์
นางอัญชนา สุรินทวงศ์
นางอรสา นาคกราย
นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์
นางเบญจมาศ ทัลวัลลิ์
นางสุชานรี ฉิมเรือง
นางสาวเกษศิรินทร์ โสมคง
0814776519
0950837642
0810855035
0935365985
0960279806
0852108564
0879948044
  194. บ้านบางพระสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางสาววาริณี? เดชเชียร
นายอินทรนิล? อริยะวงศ์สกุล
นางบุปผา? คงช่วย
นายสันชัย? รักจุล
นางวราพร? เตื้องวิวัฒน์
นางกาญจนิจ? สกุลวิโรจน์
นางชินาธิป เมฆนิติ
นางสุพรรณี? สนธิเมือง
นางอัญชิสา? ชูจันทร์
นางสาวสุรีรัตน์? ภุมรินทร์
0898667120
0804991959
0973494567
0855877707
0844452445
0630609315
0819588907
0872702375
0
0653727429
  195. วัดหมายสำรอง
สามัญ
 /  / นางรวิวรรณ ช่วยชู
นางสาวนวลพร คงเขียว
นางสาวกิตติมา บุญสว่าง
นางศิรินทิพย์ นุ่นเกลี้ยง
นางสุภาภรณ์ สมศักดิ์
0854705250
0835962924
0874178693
0901605814
0858867142
  196. วัดควนเกยสำรอง
สามัญ
 /  นางศิริรัตน์ พินสุวรรณ
นางสาวนนทิยา มณีรัตน์
นางสลินกาญจน์ ภูผา
นางสาวจิราพร ทิพย์โพธิ์
0848386282
0882268957
0854787095
0828189482
  197. วัดสมควรสำรอง
สามัญ
 /  นายโสภณ ไชยรักษา
นางอารีย์ คงกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ ไชยรักษา
นายประสิทธิ์ ทองเพิ่ม
นางพิมล ไชยรักษา
นางพิชญาภา เนินพรหม
นางสาวผกามาศ ปลอดเขียว
นางสาวภัททิยา บุญมี
นายไผ่ทอง ธรรมชาติ
นางพัชรินทร์ บัวบาน
0895936967
0810963810
0860475957
0817372084
0835014446
0954279835
0833897392
0810778977
0892265312
0897275188
  198. บ้านหนับเภาสำรอง
สามัญ
 /  / นายวิเชียร มณีวงศ์
นางสินีนาต มีศรี
นางสาวแพรวพรรณ สุพรรณพงศ์
นางสุวนันท์ จุลวัจน์
นางพิชญ์สุดา แพเรือง
นายสนิท อนันต์
-
-
-
-
-
-
  199. บ้านอินทนินสำรอง
สามัญ
 /  / นายสำราญ รอดภัย
นางสกุลรัตน์ ศาลิคุปต
นางธิดารัตน์ ไฝจู
นางวีระวรรณ ช้างเผือก
นายศิริ ช้างเผือก
นางวรางคณา รอดภัย
นางลัดดาวรรณ เผือกผ่อง


0631970344
0999505073
0848420352


  200. บ้านบางลึกสามัญ
 /  / นางธัญญาศิริ แก้วระกำ
นางสาวอรนุช ผุดผาด
นางสาวนงลักษณ์ คงทองดำ
นางสาวสุธาทิพย์ โสดา
นางสาวพชรภรณ์ แก้วระกำ
0984513836
0915755822
0927563137
0649326459
0620702496
  201. วัดเทพมงคลสำรอง
สามัญ
 /  / นางจำนง ขวัญคีรี
นางสาวอลิศา คงกุล
นายภาณุเดช เพชรรัตน์
นางกัลญา สุขทับ
นางผุสดี อ่อนจันทร์
นางสำราญ มีเสน
นายเทพชัย ทองทิพย์
0972899904
0883844274
0800400671
0879380635
0840570270
0813963065
0818949765
  202. บ้านดอนตาสังข์สำรอง
สามัญ
 /  / นายภิรมณ์ ศรีคงแก้ว
นายพงศ์สิริ ศรีอินทร์เกื้อ
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจันทร์
นางดารา ไกรแก้ว
นายบุญส่ง แสงทอง
086-2817024
087-9690412
089-2984334
080-8911445
083-1691547
  203. สำรอง
สามัญ
 /  / นายสมบัติ ร่วมสนิท
นายวิชัยรัตน์ หมินหมัน
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
นางพรทิพย์ ญาณสูตร
นางฉวีวรรณ คงยัง
นางสาวอมรรัตน์ อินทรสุวรรณ
นางกาญจนา ชะอุ่มดี
นายสมหมาย รักษ์วงศ์
นายกรวิทย์ สุวรรณมณี
นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน
นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ
นางอุบลรัตน์ ธราพร
นางอัญชลี จันแดง
นางพรนภา นวลคง
นางศริญญา ยอดทอง
นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด
นายบุญธรรม รัตนานุกุล
นางสุภาภรณ์ แก้วคง
นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรี
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นางสาวนพมาศ พิทักษ์
นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม
นางจิตตนา ทิพยดี
นางอภาพร อานนท์
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
นางกิตติยา อูมา
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงศ์
นางสาวภัคสร เต็มรัตน์
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว
สตต.สมใจ สังข์กลับ
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นายภานุวัชร จันทรเพชร
นางสาววิภารัตน์ ภูมิเมือง
นางสาวปรัชญาณี พัฒนศิลป์
นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางสาวรัดเกล้า ผลส่ง
นางสาวมนัสนันทน์ จันทภานุรังษี
นายอุดม ดวงแก้ว
นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุดซา
นางรัตน์ติยา ชูสุข
นางสาวสมพร ทองขาว
นายเดโช สิงหพันธ์
นายเดโช สิงหพันธ์
นายสุรชัย คะนึง
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว
นางประนอม คิดละเอียด
นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม
นางนริศรา หมื่นใจ
นางสาวบุฬณดา จำปาสิทธิ์
นายสมบัติ ศรีอินทร์
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสุวดา คำสด
นางเสาวลักษร์ เทพวารินทร์
นางสาวสุกัญญา สุวรรณุกูล
นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร
นางอุส่าห์ เมืองด้วง
นางจรัสศรี ธานีรัตน์
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
นายไพโรจน์ พรหมคีรี
นางสาววิภัตรา ชูหนู
นางสาวฮุซนี นุกูล
นางหทิตา ศรีสุก
นายอรรถพล แซ่ภู่
0841912958
0841841001
0908709029
0897253389
0810870162
090-4853650
098-6701328


0980108991
081-1877392
093-6295151
065-4121463
084-0548771
084-7475748
090-5718989
-
093-6802096
090-4851659
087-8828576
0908739964
0812703163
081-0865881
081-0865881
087-2720527
0988831112
0812730379
-
-
0813263722
-
0824117458
0824117458
0810832279
0622425614

0850933663
0954299661
0936946889
0872843592
0973451999
0944586258
0828244761
0872630655
0935809039
0983723753
0862804143
0895902971
0937206479
087-277-5721

087-883-4424

063-090-5193
062-2273290


  204. วัดวังฆ้องสามัญ
 /  / นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
นายสรายุ จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางอุรา จิตติศักดิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง
นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
นางพรรณี จันทร์แดง
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783


0822962463
0901689805
0898758137
0822962463
0901689805
0898758137
0848512284
0862690215
0898779783
0833943895
  205. บ้านไสหินตั้งสำรอง
สามัญ
 /  นายเอกพิชัย ชัยทอง
นางธันยาภรณ์ บุญเรือง
นางชนิดาภา คงใหม่
นางวสาดี จุนาพงศ์
นางสิริพร ชูเจริญวงศ์
นางจินตนา รัตนะ
0957829048
0862704613
0997948807
0973549850
0825387235
0841910584
  206. วัดใหม่ทอนสำรอง
สามัญ
 /  / นางสายหยุด สุนมา
นางกุลวณี นกเส้ง
นายสมมาส เหรียญไกร
นายอภิชาติ คำแก้ว
นางสายหยุด สุนมา
นางกุลวณี นกเส้ง
นายจักรกฤช กำพลวรรณ
นางอุดมลักษณ์ ใจชะอุ่ม
0902719244
0909508075
0935813014
0846270501
0902719244
0909508075
0831804982
0850771759
  207. วัดบางคุระสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  / นางชลธิชา จันทพันธ์
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางดวงพร รักจุ้ย
ส.ต.อ.ถาวร วงศ์พรัด
นางเยาวภา สุขมงคล
นางศันสนีย์ แสงมณี
นางใหมนวล ไชยทอง
นางนวอร เมียนแก้ว
  208. วัดสระแก้วสำรอง
สามัญ
 /  / นายวิชัย อักษรวงศ์
นายชัยวุฒิ แสงนิล
นางเกตกัญญา ชูสุทน
นางพะเยาว์ บุญเพชร์
นางกฤชภานุช ทองเกลี้ยง
นางนิตยา แสงนิล


  209. วัดป่าระกำสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นางอาภรณ์ สงศรีอิน
นางจารุวรรณ พรหมทอง
นายสมนึก พรหมทอง
นางธิภารัตน์ นภาพันธ์
นายมูหาหมัดซูลฮัลมี สะมะแอ
นายชุมพล รักบางบูรณ์
นางกัลยาณี สุขเกื้อ
นางจันทร์พร ผาดศรี
  210. บ้านควนมิตรสำรอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
 /  นายอนันต์ หนูด้วง
นายยุทธ เกื้อเพชรแก้ว
นายสัญญาคงแก้ว
นางกันยารัตน์ ชูแก้ว
นางธิดารัตน์ เกื้อเพชรแก้ว
นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
นางฮากีกะห์ จงศิริื
นางสาวจุรี ปิยจันทร์
นางสาวศุลีพร คุระแก้ว
นางยุวนาถ คงแหล่


จำนวนสถานศึกษา 1แห่ง
  1. แสงทองวิทยานุสรณ์สำรอง
 /  นางสาววรรณา นุ่นแก้ว
นางสาวธิตินันท์ สุขใจ
นายจตุมงคล แสงทอง
นางกัญญารัตน์ แสงทอง
นางสวิตตา เทพี
นางธิดารัตน์ สระโพธิ์ทอง
นางสาวธิดาทิพย์ กาญจนพงศารัตน์
0903359253
0821454436


0988376594


จำนวนสถานศึกษา 3แห่ง
  1. วิสามัญ
  นายธวัชชัย อินทองปาน
นายบัญญัติ ดำด้วงโรม
นางมาลินีย์ สวัสดีนฤมล
นายปัณณธร สุขดี
นางอรพรรณ แก้วหนองเสม็ด
นางเกศชาฎา คงจันทร์
นายกิตติเชษฐ์ พลับประสิทธิ์
นางรัตนาพร ซ้ายคล้าย
นางสาวชนกพร ซ่อนกลิ่น
นายศักดิ์สุดา ดวงทอง
น.ส.วิภารัตน์ รัตนมาศพิสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ อนันต์
นายสุรศักดิ์ คงช่วย
นางพนิดา เรืองดิษฐ์
นายชัชพิสิษฐ์ เสนพิทักษ์
นางลำดวน คล้ายโสม
นายเสรี ทิพย์ญาณ
นางอรวรรณ ศรียาโยชน์
นายทวนชัย จันทร์ศรีคง
นายเรวัฒน์ พลเดช
นายกฤษฎา เขาทอง
0866046252
0980257694
0840537301
0825401566
0824194902
0898714896
0980878456
0960874027
0989501223
0870112520
0622169945
081-9682005
083-6327955
089-9732270
086-8628699
087-3875094
063-9577599
098-7280930
095-7813788
091-8238794
096-8530259
  2. วิสามัญ
 /  / นายธวัชชัย อินทองปาน
นายบัญญัติ ดำด้วงโรม
นางมาลินีย์ สวัสดีนฤมล
นายปัณณธร สุขดี
นางอรพรรณ แก้วหนองเสม็ด
นางเกศชาฎา คงจันทร์
นายกิตติเชษฐ์ พลับประสิทธิ์
นางรัตนาพร ซ้ายคล้าย
นางสาวชนกพร ซ่อนกลิ่น
นายศักดิ์สุดา ดวงทอง
น.ส.วิภารัตน์ รัตนมาศพิสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ อนันต์
นายสุรศักดิ์ คงช่วย
นางพนิดา เรืองดิษฐ์
นายชัชพิสิษฐ์ เสนพิทักษ์
นางลำดวน คล้ายโสม
นายเสรี ทิพย์ญาณ
นางอรวรรณ ศรียาโยชน์
นายทวนชัย จันทร์ศรีคง
นายเรวัฒน์ พลเดช
นายกฤษฎา เขาทอง
0866046252
0980257694
0840537301
0825401566
0824194902
0898714896
0980878456
0960874027
0989501223
0870112520
0622169945
081-9682005
083-6327955
089-9732270
086-8628699
087-3875094
063-9577599
098-7280930
095-7813788
091-8238794
096-8530259
  3. วิสามัญ
  / นายธวัชชัย อินทองปาน
นายบัญญัติ ดำด้วงโรม
นางมาลินีย์ สวัสดีนฤมล
นายปัณณธร สุขดี
นางอรพรรณ แก้วหนองเสม็ด
นางเกศชาฎา คงจันทร์
นายกิตติเชษฐ์ พลับประสิทธิ์
นางรัตนาพร ซ้ายคล้าย
นางสาวชนกพร ซ่อนกลิ่น
นายศักดิ์สุดา ดวงทอง
น.ส.วิภารัตน์ รัตนมาศพิสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ อนันต์
นายสุรศักดิ์ คงช่วย
นางพนิดา เรืองดิษฐ์
นายชัชพิสิษฐ์ เสนพิทักษ์
นางลำดวน คล้ายโสม
นายเสรี ทิพย์ญาณ
นางอรวรรณ ศรียาโยชน์
นายทวนชัย จันทร์ศรีคง
นายเรวัฒน์ พลเดช
นายกฤษฎา เขาทอง
0866046252
0980257694
0840537301
0825401566
0824194902
0898714896
0980878456
0960874027
0989501223
0870112520
0622169945
081-9682005
083-6327955
089-9732270
086-8628699
087-3875094
063-9577599
098-7280930
095-7813788
091-8238794
096-8530259
จำนวนสถานศึกษา 10แห่ง
  1. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)วิสามัญ
 /  / นายมนต์ฑณ คนธรักษ์
นายสมพร แผ่นทอง
นายอุดร พิเคราะห์
ทวีศักดิ์ สังข์แก้ว
นางเยาวลักษณ์ คงทน
นางกนิษฐา เดชารัตน์
นางรัชฎาภรณ์ ยอดมณี
นายนัตพงศ์ แสงระวี
นางสาวณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม
นางประไพพรรณ รัตนพันธ์
087-8928195
084-0598576
086-2821564
086-9468589
089-8680069
087-2674844
080-3883665
086-4832733
083-9682860
081-7886008
  2. วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการวิสามัญ
 /  / 
  3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชวิสามัญ
 /  / นางเยาวมาลย์ เงินทอง
นายเกรียงไกร สมถวิล
นายสมโชค ทิพย์มณี
นางสกาวเดือน บริพันธ์
นางสาวพรหมพิทักษ์ ลักษณะกุล
นางสาวภัสราพร สังข์งาม
นางสาวภัครวดี สุดประเสริฐ
นางสาวจุฑาทิพย์ มีแก้ว
นายนิรุตต์ สระบัว
นางสุภาวรรณ จันทร์หยู
0898670464
0899753852
0980582567
0800385289
0898214594
0822722108
0937505173
0908734812
0816761018
0806976457
  4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชวิสามัญ
  นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
  5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชวิสามัญ
 /  / นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
นายสุริยา ลิบน้อย
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์
นางสาวจิราพร ปานอ่อน
นางกุลนภา นวลเฉย
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
089-2888531
089-8723838
083-292944
081-6062288
  6. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชวิสามัญ
 /  / นายสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ
นายวีรพงศ์ คงช่วย
นายวสันต์ สุขย้อย
นายสิทธิชัย กองสุข
นายเอกชัย กำลังเกื้อ
นายกิตตินันท์ เกสโร
นางสาวภานุมาศ สินธู
นายสุรินทร์ คำวิจิตร
นางสาวอิสราขวัญ เพชรทอง
นายวัชรินทร์ แก้วประจุ


  7. วิสามัญ
 /  / นางสาวจริยา รัตนพันธ์
นางสาวนฤมล เวียงวีระเกียรติ
นางสาวจริยา รัตนพันธ์
นางสาวนฤมล เวียงวีระเกียรติ
0993173499

0993173499
0892879224
  8. วิสามัญ
 /  / นางสาวจริยา รัตนพันธ์
นางสาวนฤมล เวียงวีระเกียรติ
นางสาวจริยา รัตนพันธ์
นางสาวนฤมล เวียงวีระเกียรติ
0993173499

0993173499
0892879224
  9. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชวิสามัญ
 /  นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นางโศภิต จันทิปะ
นางสาวอรัญญา ช่วยเนิน0897976664
0873937302
0884720146
0819705909
0801425358
  10. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชวิสามัญ
 /  นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายศราวุธ รามมณี
นางโศภิต จันทิปะ
นางสาวอรัญญา ช่วยเนิน0897976664
0873937302
0884720146
0819705909
0801425358
จำนวนสถานศึกษา 4แห่ง
  1. บ้านน้ำโฉสำรอง
สามัญ
 /  นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวเรณู ขนอม
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางพรทิพย์ สุวรรณมาลย์
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางเกวลี ห่อแป้น
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
080-5371801
089-4761355
088-4422290
080-5371801
089-4761355
082 -2892108
088-4422290
062-0908859
080-5371801
089-4761355
088-4422290
089-9711151
080-5371801
089-4761355
081- 7198380
082 -2892108
088-4422290
080-5371801
089-4761355
087- 9152520
088-4422290
080-5371801
080-5371801
089-4861355
088-4422290
080-5371801
089-4761355
082 -2892108
088-4422290
062-0908859
080-5371801
089-4761355
  2. เทศบาลวัดชัยชุมพลสำรอง
สามัญ
 /  / นายครรชนะ ชูกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ ประเดิมดี
นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม
นางลมัย ชูภักดี
นางศศิรินทร์ โนนใหม่
นางสาวอารีย์ เชยบัวแก้ว
นางจำนัน หอมเกตุ
นางธิดารัตน์ พลายชุม
นางปรีดา ทองนาค
นางพรทิวา พหลภักดิ์
นายครรชนะ ชูกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ ประเดิมดี
นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม
นางลมัย ชูภักดี
นางศศิรินทร์ โนนใหม่
นางสาวอารีย์ เชยบัวแก้ว
นางจำนัน หอมเกตุ
นางธิดารัตน์ พลายชุม
นางปรีดา ทองนาค
นางพรทิวา พหลภักดิ์
0898728384
0854737580
0819563983
0860721125
0867410624
0813675525
0892922735
0803811429
0872681128
0951477095
0898728384
0854737580
0819563983
0860721125
0867410624
0813675525
0892922735
0803811429
0872681128
0951477095
  3. เทศบาลวัดชัยชุมพลสำรอง
สามัญ
 /  / นายครรชนะ ชูกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ ประเดิมดี
นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม
นางลมัย ชูภักดี
นางศศิรินทร์ โนนใหม่
นางสาวอารีย์ เชยบัวแก้ว
นางจำนัน หอมเกตุ
นางธิดารัตน์ พลายชุม
นางปรีดา ทองนาค
นางพรทิวา พหลภักดิ์
นายครรชนะ ชูกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ ประเดิมดี
นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม
นางลมัย ชูภักดี
นางศศิรินทร์ โนนใหม่
นางสาวอารีย์ เชยบัวแก้ว
นางจำนัน หอมเกตุ
นางธิดารัตน์ พลายชุม
นางปรีดา ทองนาค
นางพรทิวา พหลภักดิ์
0898728384
0854737580
0819563983
0860721125
0867410624
0813675525
0892922735
0803811429
0872681128
0951477095
0898728384
0854737580
0819563983
0860721125
0867410624
0813675525
0892922735
0803811429
0872681128
0951477095
  4. บ้านน้ำโฉสำรอง
สามัญ
 /  นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวเรณู ขนอม
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางพรทิพย์ สุวรรณมาลย์
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางเกวลี ห่อแป้น
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
นางอัจรา สมเกื้อ
นายปภาวิน นาควิจิตร
นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางอัจราภรณ์ สุขประจันทร์
นายวิทยา ช่วยชู
080-5371801
089-4761355
088-4422290
080-5371801
089-4761355
082 -2892108
088-4422290
062-0908859
080-5371801
089-4761355
088-4422290
089-9711151
080-5371801
089-4761355
081- 7198380
082 -2892108
088-4422290
080-5371801
089-4761355
087- 9152520
088-4422290
080-5371801
080-5371801
089-4861355
088-4422290
080-5371801
089-4761355
082 -2892108
088-4422290
062-0908859
080-5371801
089-4761355
ดูแลและพัฒนาระบบ : นางศิริพร ธรรมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช