ที่ รายการเอกสาร อัพเดทเมื่อ
4 รายงานผลการดำเนินงาน การประชุม สัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 12-11-256220:14:21 น.
1573564461
3 รายงานผลการดำเนินงานใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด 12-11-2019 20:14:22 น.
1573564462
2 หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  หลักสูตร  แนวการจัดการเรียนรู้ 12-11-2019 20:14:22 น.
1 รายงานผลการทดสอบ O-NET 2561 10-09-2019 14:46:18 น.