ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2564
จำแนกตามอำเภอ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564
ที่สังกัดจำนวนสถานศึกษา
1 58 แห่ง     
2 ขนอม 35 แห่ง     
3 จุฬาภรณ์ 29 แห่ง     
4 ฉวาง 64 แห่ง     
5 เฉลิมพระเกียรติ 27 แห่ง     
6 ชะอวด 96 แห่ง     
7 ช้างกลาง 30 แห่ง     
8 เชียรใหญ่ 48 แห่ง     
9 ถ้ำพรรณรา 22 แห่ง     
10 ท่าศาลา 88 แห่ง     
11 ทุ่งสง 106 แห่ง     
12 ทุ่งใหญ่ 71 แห่ง     
13 นบพิตำ 24 แห่ง     
14 นาบอน 27 แห่ง     
15 บางขัน 43 แห่ง     
16 ปากพนัง 91 แห่ง     
17 พรหมคีรี 40 แห่ง     
18 พระพรหม 29 แห่ง     
19 พิปูน 33 แห่ง     
20 เมืองนครศรีธรรมราช 164 แห่ง     
21 ร่อนพิบูลย์ 66 แห่ง     
22 ลานสกา 32 แห่ง     
23 สิชล 81 แห่ง     
24 หัวไทร 76 แห่ง     
รวมทุกสังกัด1380 แห่ง     
ที่มา : ฐานข้อมูลกลางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง