ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานทางการศึกษา
ประจำปี 2564
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564
ที่สังกัดจำนวนสถานศึกษา
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 432 แห่ง     
2 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง     
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง     
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 แห่ง     
5 สถาบันพระบรมราชชนก 1 แห่ง     
6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.1) 110 แห่ง     
7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.2) 202 แห่ง     
8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.3) 223 แห่ง     
9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.4) 133 แห่ง     
10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.12) 71 แห่ง     
11 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25 แห่ง     
12 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 7 แห่ง     
13 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 137 แห่ง     
14 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5 แห่ง     
15 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 23 แห่ง     
16 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 5 แห่ง     
รวมทุกสังกัด1380 แห่ง     
ที่มา : ฐานข้อมูลกลางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง