ccccc
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปี 2561
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2562)
ที่สังกัดข้อมูลสำเร็จการศึกษา อัตราการเรียนต่อ (%)
สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อไม่ศึกษาต่อ
สายสามัญสายอาชีพสถาบันอื่นรวมภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภาคการประมงภาคธุรกิจภาคการบริการรับจ้างทั่วไปอื่นๆรวม
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น327 225 50 281 56 66 85.93 * 
2กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน0.00 
3มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ35 30 35 100.00 
4สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์0.00 
5สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.1)0.00 
6สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.2)0.00 
7สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.3)0.00 
8สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.4)0.00 
9สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.12)5,882 4,179 127 1,479 5,785 14 18 20 34 97 98.35 
10สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1,000 29 37 17 3.70 * 
11สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา0.00 
12สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน765 152 47 23 222 58 70 29.02 * 
13สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ35 32 35 100.00 
14สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย1,787 727 44 26 797 303 59 23 528 150 1,068 44.60 * 
15สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ27 27 27 0.00 
รวม72.96 * 
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
* หมายถึง ผลรวมศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อ ไม่เท่ากับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา