ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
ที่สังกัดจำนวน รร.
(แห่ง)
ข้อมูลสำเร็จการศึกษา
ป. 6 ม. 3 ม. 6/ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1000000
200000
3000000
4000000
51,2011,2182,419160183343000
62,0741,9624,0364824420924000
7000000000
81,6301,5773,207231231462000
900000
100000000000000000
1100000
12000000
1305757313100
141521142669395121,4511,5208472,36700
1500000
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช