ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : ข้อมูลครูผู้สอนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2562
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2562)
ที่สังกัดข้อมูลครูผู้สอน
สถานศึกษาชายหญิง
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น435 แห่ง     295 คน     1,867 คน     
2กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน3 แห่ง     12 คน     15 คน     
3มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ1 แห่ง     21 คน     19 คน     
4สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์2 แห่ง     0 คน     0 คน     
5สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.1)110 แห่ง     0 คน     0 คน     
6สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.2)202 แห่ง     0 คน     0 คน     
7สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.3)235 แห่ง     0 คน     0 คน     
8สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.4)134 แห่ง     248 คน     998 คน     
9สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.12)71 แห่ง     306 คน     733 คน     
10สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา25 แห่ง     418 คน     313 คน     
11สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา4 แห่ง     0 คน     0 คน     
12สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน139 แห่ง     850 คน     2,083 คน     
13สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ5 แห่ง     46 คน     22 คน     
14สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย23 แห่ง     85 คน     179 คน     
15สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ5 แห่ง     8 คน     50 คน     
รวมทุกสังกัด1,394 แห่ง      - คน      - ห้อง     
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช