ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2563
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 กรกฎาคม 2563 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ระดับชั้นจำนวน
ห้องเรียนนร.หญิงนร.ชายรวม
เตรียมอนุบาล0000
อนุบาล 10000
อนุบาล 20000
อนุบาล 30000
เด็กเล็ก0000
รวมก่อนประถม0000
ประถมศึกษาปีที่ 10000
ประถมศึกษาปีที่ 20000
ประถมศึกษาปีที่ 30000
ประถมศึกษาปีที่ 40000
ประถมศึกษาปีที่ 50000
ประถมศึกษาปีที่ 60000
รวมระดับประถมศึกษา0000
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
พระปริยัติธรรม (บาลี)00-0
พระปริยัติธรรม (ธรรม)00-0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 10000
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 20000
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 30000
รวมระดับมัธยศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า0000
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 10000
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 20000
นาฏศิลป์ชั้นสูง ชั้นปีที่ 10000
นาฏศิลป์ชั้นสูงชั้นปีที่ 20000
รวมระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า0000
ปริญญาตรี0000
ประกาศนียบัตรบัณฑิต0000
ปริญญาโท0000
ปริญญาเอก0000
รวมระดับอุดมศึกษา0000
รวมทุกระดับชั้น0000
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช