ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ประจำปี 2562
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2562)
ที่สังกัดสถานศึกษา
(แห่ง)
จำนวนนักเรียน
ม. 4 หรือเทียบเท่าม. 5 หรือเทียบเท่าม. 6 หรือเทียบเท่ารวม
ห้องชายหญิงห้องชายหญิงห้องชายหญิงห้องชายหญิง
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น435 11 119 184 11 114 198  11 85 146  33 318 528  
147กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน0  0  0  
1มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ44 38 33 29  28 17  105 84  
18สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์0  0  0  
1สถาบันพระบรมราชชนก0  0  0  
1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.1)110 0  0  0  
1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.2)202 0  0  0  
1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.3)235 0  0  0  
1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.4)134 0  0  0  
1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.12)71 245 2,562 4,511 236 2,301 4,313  241 2,259 4,262  722 7,122 13,086  
4263สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา25 88 2,544 594 79 1,838 512  80 1,934 486  247 6,316 1,592  
487สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา0  0  0  
1สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน139 80 450 499 25 355 496  25 312 474  130 1,117 1,469  
475สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ49 50 0  34 0  15 133 0  
1สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย23 0  1,363 5,041 2,648  1,363 5,041 2,648  
2649สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ18 8  11 6  37 22  
รวมทุกสังกัด1,398 แห่ง     
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช