ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2562
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2562)
ที่สังกัดสถานศึกษา
(แห่ง)
จำนวนนักเรียน
ม. 1ม. 2 ม. 3รวม
ห้องชายหญิงห้องชายหญิงห้องชายหญิงห้องชายหญิง
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น435 25 494 408 25 451 422  22 415 403  72 1,360 1,233  
2กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน0  0  0  
3มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ35 37 33 31  25 31  93 99  
4สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์0  0  0  
5สถาบันพระบรมราชชนก0  0  0  
6สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.1)110 25 292 201 26 314 230  26 194 193  77 800 624  
7สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.2)202 60 695 542 60 696 518  56 529 468  176 1,920 1,528  
8สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.3)235 40 380 275 40 368 236  40 316 296  120 1,064 807  
9สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.4)134 33 411 294 33 389 259  33 258 260  99 1,058 813  
10สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.12)71 312 5,094 5,567 307 4,849 5,322  308 4,693 5,327  927 14,636 16,216  
11สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา25 0  0  0  
12สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา0  0  0  
13สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน139 164 1,386 1,154 180 1,284 1,194  145 1,171 1,060  489 3,841 3,408  
14สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ81 79 0  79 0  15 239 0  
15สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย23 0  1,228 4,483 1,767  1,228 4,483 1,767  
16สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ34 19 27 13  18 18  13 79 50  
รวมทุกสังกัด1,398 แห่ง     
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช