ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : จำนวนนักเรียนจำแนกตามสังกัด
ประจำปี 2563
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 กรกฎาคม 2563 (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
ที่สังกัดจำนวนสถานศึกษา
สถานศึกษานักเรียนห้องเรียน
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น430 แห่ง     42,144 คน     2,022 ห้อง     
2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.2)202 แห่ง     35,541 คน     1,995 ห้อง     
3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.3)230 แห่ง     28,161 คน     2,087 ห้อง     
4สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน90 แห่ง     37,619 คน     8,929 ห้อง     
รวมทุกสังกัด952 แห่ง      143,465 คน     ; 15,033 ห้อง     
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช