ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2563
จำแนกตามอำเภอ
ข้อมูล 10 กรกฎาคม 2563 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ที่สังกัดจำนวนสถานศึกษา
รวมทุกสังกัด แห่ง     
ที่มา : ฐานข้อมูลกลางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง