ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปี 2561
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2562)
ที่สังกัดข้อมูลสำเร็จการศึกษา อัตราการเรียนต่อ (%)
สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อไม่ศึกษาต่อ
สายสามัญสายอาชีพสถาบันอื่นรวมภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภาคการประมงภาคธุรกิจภาคการบริการรับจ้างทั่วไปอื่นๆรวม
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น688 424 241 18 683 99.27 
2กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน0.00 
3มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ69 65 69 100.00 
4สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์0.00 
5สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.1)0.00 
6สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.2)1,001 456 322 209 987 14 10 28 98.60 * 
7สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.3)487 166 231 62 459 20 28 94.25 
8สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.4)0.00 
9สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.12)8,605 6,499 1,506 581 8,586 12 19 99.78 
10สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา0.00 
11สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา0.00 
12สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1,579 479 425 26 930 17 31 58.90 * 
13สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ61 43 56 91.80 
14สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย1,351 1,134 64 1,203 50 225 43 323 89.05 * 
15สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ39 26 26 13 13 66.67 
รวม93.65 * 
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
* หมายถึง ผลรวมศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อ ไม่เท่ากับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา