ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปี 2561
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2562)
ที่สังกัดข้อมูลสำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ
ร้อยละ
สำเร็จการศึกษาไม่ศึกษาต่อศึกษาต่อ
รร.เดิมรร.อื่นใน สพฐ.รร.เอกชนรร.พระปริยัติธรรมฯกศน.รร.ใน อปท.อื่นๆ
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2,300 45 1,008 251 211 415 84.35 * 
2กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน44 38 100.00 
3มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ0.00 
4สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์0.00 
5สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.1)0.00 
6สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.2)1,889 964 861 20 40 100.00 
7สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.3)3,396 32 478 2,727 45 85 98.67 * 
8สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.4)0.00 
9สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.12)0.00 
10สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา0.00 
11สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา0.00 
12สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1,599 471 764 100 20 123 92.68 * 
13สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ0.00 
14สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย103 37 42 77.67 * 
15สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ48 39 81.25 
รวม94.09 * 
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
* หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาไม่สมบูรณ์