ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2562
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2562)
ระดับชั้นจำนวน
ห้องเรียนนร.หญิงนร.ชายรวม
เตรียมอนุบาล35328332660
อนุบาล 16993,9733,7317,704
อนุบาล 21,2866,9226,49113,413
อนุบาล 31,2147,9387,70515,643
เด็กเล็ก1,1936,9286,39213,320
รวมก่อนประถม4,42726,08924,65150,740
ประถมศึกษาปีที่ 11,20010,2919,34219,633
ประถมศึกษาปีที่ 21,1449,5798,83818,417
ประถมศึกษาปีที่ 31,0839,0708,38617,456
ประถมศึกษาปีที่ 41,1079,3398,56917,908
ประถมศึกษาปีที่ 51,1489,3038,56817,871
ประถมศึกษาปีที่ 61,4659,8769,2629,590
รวมระดับประถมศึกษา7,14757,45852,965110,423
มัธยมศึกษาปีที่ 16728,9028,49717,399
มัธยมศึกษาปีที่ 26818,4908,22516,715
มัธยมศึกษาปีที่ 31,86912,1819,82322,004
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3,22229,57326,54556,118
มัธยมศึกษาปีที่ 43463,2425,2408,482
มัธยมศึกษาปีที่ 52812,8615,0447,905
มัธยมศึกษาปีที่ 61,6497,7707,55315,323
พระปริยัติธรรม (บาลี)00-0
พระปริยัติธรรม (ธรรม)00-0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1882,5445943,138
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2791,8385122,350
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3801,9344862,420
รวมระดับมัธยศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า2,52320,18919,42939,618
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1761,5484161,964
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2681,5383531,891
นาฏศิลป์ชั้นสูง ชั้นปีที่ 10000
นาฏศิลป์ชั้นสูงชั้นปีที่ 20000
รวมระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า1443,0867693,855
ปริญญาตรี87,21613,87621,092
ประกาศนียบัตรบัณฑิต076275351
ปริญญาโท0136294430
ปริญญาเอก0172227399
รวมระดับอุดมศึกษา87,60014,67222,272
รวมทุกระดับชั้น17,471143,995139,031283,026
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช