ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2562
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2562)
ที่สังกัดจำนวนสถานศึกษา
สถานศึกษานักเรียนห้องเรียน
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น435 แห่ง     35,490 คน     2,940 ห้อง     
2กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน3 แห่ง     321 คน     25 ห้อง     
3มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ1 แห่ง     381 คน     12 ห้อง     
4สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์2 แห่ง     0 คน     0 ห้อง     
5สถาบันพระบรมราชชนก1 แห่ง     0 คน     0 ห้อง     
6สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.1)110 แห่ง     19,219 คน     1,143 ห้อง     
7สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.2)202 แห่ง     35,470 คน     1,979 ห้อง     
8สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.3)235 แห่ง     28,547 คน     2,101 ห้อง     
9สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นศ.4)134 แห่ง     23,881 คน     1,368 ห้อง     
10สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.12)71 แห่ง     51,060 คน     1,649 ห้อง     
11สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา25 แห่ง     11,929 คน     399 ห้อง     
12สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา7 แห่ง     22,967 คน     29 ห้อง     
13สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน139 แห่ง     39,476 คน     3,006 ห้อง     
14สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ5 แห่ง     372 คน     30 ห้อง     
15สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย23 แห่ง     14,712 คน     2,748 ห้อง     
16สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ5 แห่ง     401 คน     42 ห้อง     
รวมทุกสังกัด1,398 แห่ง      284,226 คน     ; 17,471 ห้อง     
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช