ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2562
จำแนกตามอำเภอ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ที่สังกัดจำนวนสถานศึกษา
1 121 แห่ง     
2 ขนอม 36 แห่ง     
3 คลองท่อม 1 แห่ง     
4 จุฬาภรณ์ 32 แห่ง     
5 ฉวาง 61 แห่ง     
6 เฉลิมพระเกียรติ 21 แห่ง     
7 ชะอวด 86 แห่ง     
8 ช้างกลาง 31 แห่ง     
9 เชียรใหญ่ 49 แห่ง     
10 ถ้ำพรรณรา 19 แห่ง     
11 ท่าศาลา 82 แห่ง     
12 ทุ่งสง 99 แห่ง     
13 ทุ่งใหญ่ 67 แห่ง     
14 นบพิตำ 20 แห่ง     
15 นาบอน 28 แห่ง     
16 บางขัน 36 แห่ง     
17 ปากพนัง 94 แห่ง     
18 พรหมคีรี 39 แห่ง     
19 พระพรหม 29 แห่ง     
20 พิปูน 30 แห่ง     
21 เมืองนครศรีธรรมราช 166 แห่ง     
22 ร่อนพิบูลย์ 69 แห่ง     
23 ลานสกา 31 แห่ง     
24 สิชล 74 แห่ง     
25 หัวไทร 67 แห่ง     
รวมทุกสังกัด1388 แห่ง     
ที่มา : ฐานข้อมูลกลางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง