ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
*** ข้อมูลทั่วไป ***
   รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามสังกัด
   รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามอำเภอ
*** ข้อมูลนักเรียน ***
   จำนวนนักเรียนจำแนกตามสังกัด
*** ข้อมูลบุคลากร ***