ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552
วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 -- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2561
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ที่รหัสหน่วยงานผู้บริหารที่อยู่เบอร์โทร.
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13080200305 โรงเรียน กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ต. อ.
20 โรงเรียน เทศบาลตำบลทอนหงส์ ต. อ.
33080200601 โรงเรียน เทศบาลตำบลท่าแพ ต. อ.
43080200801 โรงเรียน เทศบาลตำบลทุ่งสัง ต. อ.
50 โรงเรียน เทศบาลตำบลบางจาก ต. อ.
63080200701 โรงเรียน เทศบาลนาบอน ต. อ.
73080200304 โรงเรียน เทศบาลบ้านนาเหนือ ต. อ.
83080200202 โรงเรียน เทศบาลปากพนัง 1 ต. อ.
93080200204 โรงเรียน เทศบาลปากพนัง 2 ต. อ.
103080200203 โรงเรียน เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ต. อ.
113080200301 โรงเรียน เทศบาลวัดโคกสะท้อน ต. อ.
123080200303 โรงเรียน เทศบาลวัดชัยชุมพล ต. อ.
133080200109 โรงเรียน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต. อ.
143080200101 โรงเรียน เทศบาลวัดท้าวโคตร ต. อ.
153080200206 โรงเรียน เทศบาลวัดนาควารี ต. อ.
163080200103 โรงเรียน เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ต. อ.
173080200205 โรงเรียน เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ต. อ.
183080200108 โรงเรียน เทศบาลวัดศรีทวี ต. อ.
193080200201 โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ต. อ.
203080200106 โรงเรียน เทศบาลวัดศาลามีชัย ต. อ.
213080200102 โรงเรียน เทศบาลวัดเสมาเมือง ต. อ.
223080200107 โรงเรียน เทศบาลวัดเสาธงทอง ต. อ.
233080200105 โรงเรียน เทศบาลวัดใหญ่ ต. อ.
243080200110 โรงเรียน นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช ต. อ.
253080100101 โรงเรียน บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ต. อ.
263080100102 โรงเรียน บ้านน้ำโฉ ต. อ.
273080100105 โรงเรียน บ้านสำนักไม้เรียบ ต. อ.
283080200302 โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาลวัดท่าแพ ต. อ.
293080100103 โรงเรียน ไม้เรียงประชาสรรค์ ต. อ.
303080200306 โรงเรียน รีสอร์ทอนุบาล ต. อ.
311080210277 โรงเรียน วัดเขาพนมไตรรัตน์ ต. อ.
323080100104 โรงเรียน วัดสำนักขัน ต. อ.
333080200501 โรงเรียน สาธิตเทศบาลตำบลหินตก ต. อ.
343080200104 โรงเรียน สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ต. อ.
353080200401 โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน ต. อ.
360 โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลปะจะ ต. อ.
370 โรงเรียน อนุบาลเทศบาลนาสาร ต. อ.
380 โรงเรียน อนุบาลปากพูน ต. อ.
390 โรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ต. อ.
400 โรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ๑ ต. อ.
413080300101 โรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล ต. อ.
สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
17280134204 โรงเรียน บ้านเขาวัง ต. อ.
27280074207 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ต. อ.
31280084200 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง ต. อ.
สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16580100624 โรงเรียน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ต. อ.
26580100612 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต. อ.
สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
15080010001 โรงเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ต. อ.
สังกัด สถาบันพลศึกษา
16080110125 โรงเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต. อ.
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
11080210500 โรงเรียน ชุมชนลานสกานายสมคิด บัวแก้วหมู่ 2 บ้านศาลาสังกะสี ต. ท่าดี อ. ลานสกา622168215
21080210068 โรงเรียน ชุมชนวัดหมนนายวิชัย จิตรพิศาลหมู่ 5 บ้านบ้านหมน ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช670250
31080210488 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง)นายสมปอง ขาวสมบูรณ์หมู่ 9 บ้านคีรีวง ต. กำโลน อ. ลานสกา75533300
41080210493 โรงเรียน บ้านคดศอก-หมู่ 9 บ้านคดศอก ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา450178
51080210027 โรงเรียน บ้านคลองดินนางจารุวรรณ พรหมณาหมู่ 3 บ้านคลองดิน ต. นาเคียน อ. เมืองนครศรีธรรมราช75765060
61080210059 โรงเรียน บ้านคันธงนายสาคร ยอสินหมู่ 5 บ้านคันธง ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช75351729
71080210030 โรงเรียน บ้านชะเอียนนายประสิทธิ์ วรรณรัตน์หมู่ 5 บ้านชะเอียน ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช383327
81080210508 โรงเรียน บ้านตลาดนายปรีชา กฐินหอมหมู่ 1 บ้านบ้านตลาด ต. เขาแก้ว อ. ลานสกา75391090
91080210026 โรงเรียน บ้านทวดทองนายประยูร เจริญวรรณหมู่ 2 บ้านบ้านทวดทอง ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช357678
101080210028 โรงเรียน บ้านทวดเหนือนางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญหมู่ 9 บ้านบ้านปากสระ ต. นาเคียน อ. เมืองนครศรีธรรมราช
111080210014 โรงเรียน บ้านนาเคียนนางนวลใย สุทธิพิทักษ์หมู่ 5 บ้านนาเคียน ต. นาเคียน อ. เมืองนครศรีธรรมราช472931
121080210066 โรงเรียน บ้านเนินนางสาวดวงดาว เสียมไหมหมู่ 4 บ้านบางแครง ต. บางจาก อ. เมืองนครศรีธรรมราช
131080210054 โรงเรียน บ้านบางกระบือนางเรณู จุลผดุงหมู่ 6 บ้านบ้านบางควาย ต. ท่าไร่ อ. เมืองนครศรีธรรมราช75470054
141080210060 โรงเรียน บ้านบางเตยนายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์หมู่ 18 บ้านบางเตย ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช075 354018
151080210769 โรงเรียน บ้านบางไทรนายสมพร เนียมเกตุหมู่ 3 บ้านบางไทร ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ450137
161080210767 โรงเรียน บ้านบางนกวักนายธงชัย กำเหนิดเพ็ชรหมู่ 12 บ้านบ้านบางนกวัก ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ
171080210048 โรงเรียน บ้านบางหลวงนายกษมา หอมจันทร์หมู่ 3 บ้านบางหลวง ต. ท่าไร่ อ. เมืองนครศรีธรรมราช-
181080210759 โรงเรียน บ้านปลายคลองนางรวีวรรณ ชัยทองหมู่ 6 บ้านบ้านปลายคลอง ต. เชียรเขา อ. เฉลิมพระเกียรติ872630154
191080210757 โรงเรียน บ้านปากช่อง-หมู่ 3 บ้านบ้านปากช่อง ต. ทางพูน อ. เฉลิมพระเกียรติ
201080210037 โรงเรียน บ้านปากน้ำเก่านายอุเทน เจริญพูลหมู่ 3 บ้านบ้านปากน้ำเก่า ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช75450175
211080210043 โรงเรียน บ้านปากน้ำปากพญานายมาโนชญ์ ศรีมุกข์หมู่ 9 บ้านบ้านปากน้ำปากพญา ต. ท่าซัก อ. เมืองนครศรีธรรมราช75450167
221080210040 โรงเรียน บ้านปากพญานายยุทธพล อักษรรัตน์หมู่ 6 บ้านบ้านปากพญา ต. ท่าซัก อ. เมืองนครศรีธรรมราช75354019
231080210501 โรงเรียน บ้านมะม่วงทองนางอารยา สกุลนุ้ยหมู่ 4 บ้านบ้านมะม่วงทอง ต. ท่าดี อ. ลานสกา374584
241080210009 โรงเรียน บ้านย่านซื่อ-หมู่ 9 บ้านบ้านย่านซื่อ ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช897249349
251080210510 โรงเรียน บ้านร่อนนางสุจิณณา มาบัวหมู่ 4 บ้านบ้านร่อน ต. เขาแก้ว อ. ลานสกา300492
261080210498 โรงเรียน บ้านสันยูงนายจำเนียร แสงผะกายหมู่ 7 บ้านบ้านสันยูง ต. ท่าดี อ. ลานสกา377255
271080210494 โรงเรียน บ้านสำนักใหม่นายพิเชษฐ เชาวลิตหมู่ 8 บ้านบ้านสำนักใหม่ ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา450123
281080210710 โรงเรียน บ้านไสใหญ่นายสถิตย์ ปั้นวงศ์หมู่ 5 บ้านไสใหญ่ ต. ท้ายสำเภา อ. พระพรหม
291080210073 โรงเรียน บ้านหนองหนอน-หมู่ 12 บ้านบ้านหนองหนอน ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช873807953
301080210036 โรงเรียน บ้านห้วยไทรนายสำเริง นวลปานหมู่ 8 บ้านบ้านห้วยไทร ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช75774114
311080210718 โรงเรียน บ้านห้วยยูงนายระวี เฉตาไพยหมู่ 4 บ้านห้วยยูง ต. ช้างซ้าย อ. พระพรหม-
321080210712 โรงเรียน บ้านห้วยระย้านางรวิพร มูณีวรรณหมู่ 5 บ้านบ้านห้วยระย้า ต. นาพรุ อ. พระพรหม075-845396
331080210760 โรงเรียน บ้านอ่าวตะเคียน-หมู่ 8 บ้านบ้านอ่าวตะเคียน ต. เชียรเขา อ. เฉลิมพระเกียรติ
341080210032 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 4นางพิมมณี เชาวลิตหมู่ 1 บ้านบ้านบ่อพูด ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช369422
351080210062 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 5นายบุญช่วย ทองเกียวหมู่ 10 บ้านหนองนก ต. บางจาก อ. เมืองนครศรีธรรมราช75399546
361080210756 โรงเรียน ราษฎร์บำรุงนายยศพล ชาติโรจันทร์หมู่ 5 บ้านราษฎร์บำรุง ต. ทางพูน อ. เฉลิมพระเกียรติ75845256
371080210495 โรงเรียน ราษฎร์บำรุงนายสิรวิชญ์ ทับสุทธิหมู่ 7 บ้านราษฎร์บำรุง ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา75349456
381080210719 โรงเรียน วัดกัดนายทิวา ธงธวัชหมู่ 1 บ้านวัดกัด ต. นาสาร อ. พระพรหม450122
391080210720 โรงเรียน วัดคันนารามนายเจริญ นะนุ่นหมู่ 4 บ้านหนองจระเข้ ต. นาสาร อ. พระพรหม763257
401080210509 โรงเรียน วัดคีรีกันทร์นายสัมภาษณ์ ชินกลางหมู่ 2 บ้านบ้านเขาแก้ว ต. เขาแก้ว อ. ลานสกา374769
411080210764 โรงเรียน วัดโคกกะถิน-หมู่ 3 บ้านคลองเตย ต. เชียรเขา อ. เฉลิมพระเกียรติ862964416
421080210490 โรงเรียน วัดโคกโพธิ์สถิตย์นายเสกสรร สุขเนาว์หมู่ 2 บ้านวัดโคกโพธิ์สถิตย์ ต. กำโลน อ. ลานสกา391054
431080210070 โรงเรียน วัดจังหูนนายศิลปวิทย์ ธานีรัตน์หมู่ 3 บ้านจังหูน ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช75670306
441080210489 โรงเรียน วัดจันทร์-หมู่ 1 บ้านวัดจันทร์ ต. ลานสกา อ. ลานสกา-
451080210506 โรงเรียน วัดเจดีย์นายเฉลิมพล ปิยจันทร์หมู่ 1 บ้านบ้านเจดีย์ ต. ลานสกา อ. ลานสกา374402
461080210007 โรงเรียน วัดชันนายภักดี จิตรัวหมู่ 4 บ้านบ้านชัน ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช75354037
471080210708 โรงเรียน วัดเชิงแตระนางชุติกาญจน์ พุ่มบุญฑริกหมู่ 6 บ้านเชิงแตระ ต. ท้ายสำเภา อ. พระพรหม75378330
481080210761 โรงเรียน วัดดอนตรอว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์หมู่ 3 บ้านดอนตรอ ต. ดอนตรอ อ. เฉลิมพระเกียรติ75366543
491080210020 โรงเรียน วัดดอนยางนายอำนาจ บูลภิบาลหมู่ 5 บ้านยางเตี้ย ต. นาทราย อ. เมืองนครศรีธรรมราช354026
501080210502 โรงเรียน วัดดินดอนนางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์หมู่ 3 บ้านบ้านดินดอน ต. ท่าดี อ. ลานสกา828064356
511080210074 โรงเรียน วัดโดน-หมู่ 7 บ้านวัดโดน ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช354025
521080210754 โรงเรียน วัดทางพูนนายสุดสาคร พรมนินหมู่ 2 บ้านทางพูน ต. ทางพูน อ. เฉลิมพระเกียรติ366230
531080210017 โรงเรียน วัดท่างามนางสาวกมลทิพย์ นาคบัวแก้วหมู่ 5 บ้านท่างาม ต. ท่างิ้ว อ. เมืองนครศรีธรรมราช450164
541080210714 โรงเรียน วัดท่าช้างนายประภาส ชูขาวหมู่ 2 บ้านท่าช้างุ ต. นาพรุ อ. พระพรหม75761290
551080210047 โรงเรียน วัดท่านครนายวีระ นิลวิเชียรหมู่ 4 บ้านบ้านโคกข่อย ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช450173
561080210031 โรงเรียน วัดท่าแพนางศิริพร ใจห้าวหมู่ 1 บ้านท่าแพ ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช765303
571080210039 โรงเรียน วัดท่าม่วงนายฉลาด จันทพันธ์หมู่ 2 บ้านบ้านท่าม่วง ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช531374
581080210707 โรงเรียน วัดท้ายสำเภานายสายัณห์ เจียมสวัสดิ์หมู่ 9 บ้านท้ายสำเภา ต. ท้ายสำเภา อ. พระพรหม378400
591080210768 โรงเรียน วัดทุ่งเฟื้อนายพิทักษ์ เชิญทองหมู่ 5 บ้านทุ่งเฟื้อ ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ75477652
601080210004 โรงเรียน วัดทุ่งแย้นางปรีดา พ่วงกิ่มหมู่ 2 บ้านบ้านทุ่งแย้ ต. ไชยมนตรี อ. เมืองนครศรีธรรมราช887542909
611080210021 โรงเรียน วัดเทพธิดาราม-หมู่ 5 บ้านบ้านบน ต. ท่างิ้ว อ. เมืองนครศรีธรรมราช
621080210507 โรงเรียน วัดไทรงามนายวีระชาย กำเนิดมณีหมู่ 1 บ้านไทรงาม ต. เขาแก้ว อ. ลานสกา075-391091
631080210049 โรงเรียน วัดนางพระยา-หมู่ 3 บ้านนางพระยา ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช
641080210046 โรงเรียน วัดนารีประดิษฐ์นายสมภาษ จิตตารมย์หมู่ 4 บ้านท่าไร่ ต. ท่าไร่ อ. เมืองนครศรีธรรมราช
651080210050 โรงเรียน วัดนาวงนายสิทธิพงศ์ พรหมรัตนพงศ์หมู่ 5 บ้านบ้านนาวง ต. ท่าซัก อ. เมืองนครศรีธรรมราช317308
661080210003 โรงเรียน วัดน้ำรอบนางนัยเนตร ศรีอุทัยหมู่ 1 บ้านน้ำรอบ ต. ไชยมนตรี อ. เมืองนครศรีธรรมราช865940150
671080210504 โรงเรียน วัดน้ำรอบ-หมู่ 3 บ้านน้ำรอบ ต. ลานสกา อ. ลานสกา391225
681080210063 โรงเรียน วัดบางตะพานนางพริ้มแพรว บุญถนอมหมู่ 7 บ้านบางสะพาน ต. บางจาก อ. เมืองนครศรีธรรมราช399142
691080210763 โรงเรียน วัดบางหว้า-หมู่ 2 บ้านบ้านบางหว้า ต. เชียรเขา อ. เฉลิมพระเกียรติ858811246
701080210052 โรงเรียน วัดบางใหญ่นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์หมู่ 5 บ้านบ้านบางใหญ่ ต. บางจาก อ. เมืองนครศรีธรรมราช473081
711080210012 โรงเรียน วัดบ้านตาลนายประชา ธานีรัตน์หมู่ 6 บ้านบ้านตาล ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช75377546
721080210041 โรงเรียน วัดโบสถ์นางเกศชาฎา สุพรรณหมู่ 9 บ้านบ้านปากพูน ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช531371
731080210499 โรงเรียน วัดปะ-หมู่ 2 บ้านวัดปะ ต. ท่าดี อ. ลานสกา622168215
741080210758 โรงเรียน วัดป่าหวายนายปราโมทย์ จงไกรจักรหมู่ 7 บ้านป่าหวาย ต. เชียรเขา อ. เฉลิมพระเกียรติ896474603
751080210705 โรงเรียน วัดพระพรหมนายนิวัตร นวลสนองหมู่ 1 บ้านบ้านนาพรุ ต. นาพรุ อ. พระพรหม450160
761080210706 โรงเรียน วัดพระเพรงนางจินดา มีสุวรรณ์หมู่ 3 บ้านพระเพรง ต. นาสาร อ. พระพรหม075-378519
771080210029 โรงเรียน วัดพระมงกุฎนายไพรัตน์ ไพรวันหมู่ 7 บ้านบ้านพระคุด ต. นาเคียน อ. เมืองนครศรีธรรมราช75450166
781080210001 โรงเรียน วัดพระมหาธาตุนายนัฐพล เพ็งเมืองหมู่ - บ้าน ต. ในเมือง อ. เมืองนครศรีธรรมราช75356167
791080210770 โรงเรียน วัดพังยอมนางณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิ์หมู่ 9 บ้านหนองหม้อ ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ-
801080210071 โรงเรียน วัดพังสิงห์นางมาลีพันธุ์ ภูมาหมู่ 2 บ้านพังสิงห์ ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช
811080210716 โรงเรียน วัดแพร่นายไสว สุดทองคงหมู่ 2 บ้านบ้านแพร่ ต. ช้างซ้าย อ. พระพรหม812702596
821080210010 โรงเรียน วัดโพธิ์ทองนายประพงศ์ ชูตรังหมู่ 5 บ้านบ้านโพธิ์ทอง ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช
831080210002 โรงเรียน วัดโพธิ์เสด็จนายประพันธ์ ไชยณรงค์หมู่ 8 บ้านโพธิ์เสด็จ ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช75316104
841080210034 โรงเรียน วัดไพศาลสถิตนายสมศักดิ์ คงกำไรหมู่ 11 บ้านบ้านปากพยิง ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช369351
851080210015 โรงเรียน วัดมหาชัยวนารามนายสมพงษ์ เกษรหมู่ 7 บ้านหน้าเขามหาชัย ต. ท่างิ้ว อ. เมืองนครศรีธรรมราช75392156
861080210715 โรงเรียน วัดมะม่วงตลอดนายโสภาส โอพริกหมู่ 2 บ้านมะม่วงตลอด ต. นาสาร อ. พระพรหม
871080210042 โรงเรียน วัดมะม่วงทองนายกฤษดา ชาญรบหมู่ 7 บ้านมะม่วงทอง ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช75531373
881080210005 โรงเรียน วัดมะม่วงสองต้นนางกัณญารัตน์ แรกรุ่นหมู่ 6 บ้านมะม่วงสองต้น ต. มะม่วงสองต้น อ. เมืองนครศรีธรรมราช343522
891080210045 โรงเรียน วัดมุขธารานายประวิช บัวประหลาดหมู่ 1 บ้านปากนคร ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช75351786
901080210058 โรงเรียน วัดราษฎร์เจริญนางจงใจ จึงตระกูลหมู่ 1 บ้านบ้านท่าไร่ ต. ท่าไร่ อ. เมืองนครศรีธรรมราช450108
911080210711 โรงเรียน วัดราษฏร์เจริญวรารามนายสกรินทร์ สนธิวงศ์รัตน์หมู่ 10 บ้านป่ายาง ต. ท้ายสำเภา อ. พระพรหม075-845395
921080210013 โรงเรียน วัดวนารามนายวิฑูรย์ สร้อยสุวรรณหมู่ 4 บ้านยวนแหล ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช447213
931080210491 โรงเรียน วัดวังไทร-หมู่ 7 บ้านวังไทร ต. กำโลน อ. ลานสกา533298
941080210505 โรงเรียน วัดวังหงส์-หมู่ 1 บ้านบ้านวังหงส์ ต. ลานสกา อ. ลานสกา
951080210033 โรงเรียน วัดวิสุทธิยารามนางสาววันเพ็ญ ทองเกตุหมู่ 10 บ้านศาลาบางปู ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช75369029
961080210035 โรงเรียน วัดศรีมงคลนายภูษิต คำแหงหมู่ 8 บ้านปากพูน ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช641210850
971080210492 โรงเรียน วัดสมอนางจิณัฐตา บุญอริยวัฒน์หมู่ 4 บ้านบ้านวัดสมอ ต. กำโลน อ. ลานสกา533299
981080210057 โรงเรียน วัดสระแก้วนางวนิดา บุญมั่นหมู่ 1 บ้านบางพุทรา ต. บางจาก อ. เมืองนครศรีธรรมราช75399125
991080210765 โรงเรียน วัดสระไครนายศรายุทธ พาณิชพงศกรหมู่ 9 บ้านบ้านสระไคร ต. เชียรเขา อ. เฉลิมพระเกียรติ75772630
1001080210755 โรงเรียน วัดสระเพลงนายสมพร ไชฉิมหมู่ 6 บ้านบ้านสระเพลง ต. ทางพูน อ. เฉลิมพระเกียรติ366108
1011080210011 โรงเรียน วัดสวนพลนายพิศาล ปาลรัตน์หมู่ 2 บ้านสวนพล ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช957210460
1021080210069 โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์นายบุญฤทธิ์ ผกากรองหมู่ 6 บ้านชะเมา ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช0-7580-0623
1031080210497 โรงเรียน วัดสอ-หมู่ 3 บ้านบ้านสอ ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา878819582
1041080210717 โรงเรียน วัดไสมะนาวนายภูรี สุวรรณรัตน์หมู่ 7 บ้านไสมะนาว ต. ช้างซ้าย อ. พระพรหม350553
1051080210024 โรงเรียน วัดหญ้านายพัฒนา สงพราหมณ์หมู่ 2 บ้านวัดหญ้า ต. นาทราย อ. เมืองนครศรีธรรมราช-
1061080210713 โรงเรียน วัดหนองแตนนางสาวรัตนาภรณ์ นะขาวหมู่ 3 บ้านหนองแตน ต. นาสาร อ. พระพรหม
1071080210008 โรงเรียน วัดหนองบัวนางพรทิพย์ ผ่องเรียงณฐกูลหมู่ 3 บ้านหนองบัว ต. ไชยมนตรี อ. เมืองนครศรีธรรมราช-
1081080210709 โรงเรียน วัดห้วยพระนายปรีชา ลั้งแท้กุลหมู่ 5 บ้านห้วยพระ ต. นาพรุ อ. พระพรหม450161
1091080210025 โรงเรียน วัดหัวอิฐนายประภาส เฮ่าตระกูลหมู่ 1 บ้านวัดหัวอิฐ ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช75342025
1101080210496 โรงเรียน วัดใหม่ทอนนายอภิชาติ คำแก้วหมู่ 4 บ้านบ้านใหม่ทอน ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา75764573
1111080210023 โรงเรียน อนุบาลนครศรีธรรมราช ""ณ นครอุทิศ""นายสินเทา บุญขวัญหมู่ - บ้าน- ต. คลัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช356064
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
11080210354 โรงเรียน คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์นางสุภาพร มีแต้มหมู่ 7 บ้านบ้านทับควาย ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่-
21080210601 โรงเรียน จุฬาภรณ์พิชญาคารนายโกศล ละม้ายหมู่ 11 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ต. เขาพระ อ. พิปูน75483013
31080210653 โรงเรียน เจริญรัชต์ภาคย์นางสำอางค์ ขวดแก้วหมู่ 3 บ้านบางปริก ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน075-371036,045-
41080210108 โรงเรียน ฉวางนายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์หมู่ 1 บ้านฉวาง ต. ฉวาง อ. ฉวาง075-481418
51080210305 โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรห้องนายวินัย รัตนมณีหมู่ 1 บ้านบ้านไสไฟลาม ต. ควนกรด อ. ทุ่งสง
61080210738 โรงเรียน ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)ดร.สมพงค์ จินาหมู่ 7 บ้านบ้านนาวา ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง75364142
71080210597 โรงเรียน ชุมชนบ้านปากเสียวนายวิมล ลำทุมลักษณ์หมู่ 3 บ้านบ้านปากเสียว ต. ควนกลาง อ. พิปูน075-483210,075-
81080210650 โรงเรียน ชุมชนบ้านสี่แยกนายกันตพงศ์ คงหอมหมู่ 4 บ้านบ้านสี่แยก ต. ทุ่งสง อ. นาบอน075-450065
91080210355 โรงเรียน ชุมชนบ้านหน้าเขานายสมชาย อักษรพันธ์หมู่ 2 บ้านบ้านหน้าเขา ต. ทุ่งสัง อ. ทุ่งใหญ่075-350570
101080210602 โรงเรียน ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218นายโสพล พุทธาหมู่ 8 บ้านบ้านห้วยช่อง ต. กะทูน อ. พิปูน075-483012,075-
111080210295 โรงเรียน ชุมชนวัดสำโรงนายวิจักษณ์ ทิพย์อักษรหมู่ 6 บ้านหน้าวัดสำโรง ต. นาหลวงเสน อ. ทุ่งสง075-755149
121080210097 โรงเรียน ชุมชนวัดสุวรรณารามนางอรวรรณ ริยาพันธ์หมู่ 5 บ้านบ้านนาสัญญา ต. ห้วยปริก อ. ฉวาง075-520510
131080210633 โรงเรียน ชุมชนวัดอัมพวันนายจำนงค์ สวัสดีหมู่ 1 บ้านอัมพวัน ต. นาบอน อ. นาบอน075-491227
141080210658 โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะหมู่ 6 บ้านบ้านเหนือโตน ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน075-845368
151080210852 โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม-หมู่ 5 บ้านยูงงาม ต. บางขัน อ. บางขัน075-450113
161080210851 โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาวนางปนัสยา ชัยรักษาหมู่ 6 บ้านไร่ยาว ต. บางขัน อ. บางขัน75479936
171080210666 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)นายสุวิทย์ หนูอุไรหมู่ 13 บ้านบ้านน้ำร้อน ต. วังหิน อ. บางขัน75845370
181080210338 โรงเรียน บ้านกรุงหยันใต้นายวิจารณ์ พรสัจจาหมู่ 8 บ้านกรุงหยันใต้ ต. ท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่075-348583
191080210350 โรงเรียน บ้านก่องามนางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้าหมู่ 1 บ้านบ้านก่องาม ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่
201080210125 โรงเรียน บ้านกันละนายพิทักษ์ คงศักดิ์หมู่ 6 บ้านบ้านกันละ ต. ไม้เรียง อ. ฉวาง
211080210746 โรงเรียน บ้านกุยเหนือนางสาวอัญชลี นามสนธิ์หมู่ 9 บ้านบ้านกุยเหนือ ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง075-354317
221080210670 โรงเรียน บ้านเกาะขวัญนายอำนวย ดำประสงค์หมู่ 1 บ้านบ้านเกาะขวัญ ต. ดุสิต อ. ถ้ำพรรณรา075-306233
231080210327 โรงเรียน บ้านเกาะปรางนางอาภรณ์ อ่อนคงหมู่ 2 บ้านบ้านเกาะปราง ต. นาโพธิ์ อ. ทุ่งสง075-479103
241080210328 โรงเรียน บ้านเกาะยวนนายสมศักดิ์ รอดสีเสนหมู่ 4 บ้านเกาะยวน ต. นาโพธิ์ อ. ทุ่งสง075-450043
251080210329 โรงเรียน บ้านเขาตาวนายกมลศักดิ์ ทองปัสโนหมู่ 7 บ้านบ้านเขาขาว ต. เขาขาว อ. ทุ่งสง075-479156
261080210664 โรงเรียน บ้านเขาวงนายโกวิทย์ เอียดเนตรหมู่ 2 บ้านบ้านเขาวง ต. บ้านนิคม อ. บางขัน075-450072
271080210737 โรงเรียน บ้านคลองกุยนายอาจินต์ ขุนฤทธิ์หมู่ 8 บ้านบ้านคลองกุย ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง0 7547 9230
281080210121 โรงเรียน บ้านคลองขัน-หมู่ 1 บ้านบ้านคลองขัน ต. กะเปียด อ. ฉวาง075-450018
291080210299 โรงเรียน บ้านคลองขุดนายสุธี พิทักษ์วงศ์หมู่ 8 บ้านควนไม้แดง ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง872677795
301080210744 โรงเรียน บ้านคลองงานายประวิทย์ คชไกรหมู่ 2 บ้านบ้านคลองงา ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง075-755680
311080210638 โรงเรียน บ้านคลองจังนายอาวุธ รักษาชลหมู่ 4 บ้านน้ำตก ต. นาบอน อ. นาบอน864970528
321080210314 โรงเรียน บ้านคลองตูกนางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนาหมู่ 1 บ้านบ้านคลองตูก ต. กะปาง อ. ทุ่งสง075-450034
331080210752 โรงเรียน บ้านคลองปีกนายเจตน์ วรรณเริกหมู่ 8 บ้านบ้านคลองปีก ต. สวนขัน อ. ช้างกลาง858876717
341080210102 โรงเรียน บ้านคลองสาย-หมู่ 4 บ้านบ้านคลองสาย ต. ห้วยปริก อ. ฉวาง075-450020
351080210668 โรงเรียน บ้านคลองเสาเหนือนายสิทธิโชคชัย ทองสมหมู่ 17 บ้านคลองเสาเหนือ ต. บางขัน อ. บางขัน075-450071
361080210651 โรงเรียน บ้านคลองโอมนางสาวตาวัน รักชุมพลหมู่ 8 บ้านคลองโอม ต. ทุ่งสง อ. นาบอน-
371080210740 โรงเรียน บ้านควนตม-หมู่ 2 บ้านบ้านควนตม ต. หลักช้าง อ. ช้างกลาง
381080210365 โรงเรียน บ้านควนประชาสรรค์นายสุทิน บุษบาหมู่ 1 บ้านควนประชาสรรค์ ต. กุแหระ อ. ทุ่งใหญ่075-350680
391080210657 โรงเรียน บ้านควนประนายเสาวพจน์ รัตนบุรีหมู่ 14 บ้านบ้านควนประหน้าเขา ต. บางขัน อ. บางขัน075-845361
401080210343 โรงเรียน บ้านควนลำภูนายสุนันท์ สงกรดหมู่ 7 บ้านบ้านควนลำภู ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่075-450063
411080210104 โรงเรียน บ้านควนสวรรค์-หมู่ 8 บ้านบ้านควนสวรค์ ต. นาแว อ. ฉวาง075-671226,075-
421080210347 โรงเรียน บ้านควนอวดพันนายอภินันท์ ศรีชายหมู่ 8 บ้านบ้านอวดพัน ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่075-489192,075-
431080210113 โรงเรียน บ้านควน-หมู่ 6 บ้านบ้านควน ต. ไสหร้า อ. ฉวาง075-481419
441080210296 โรงเรียน บ้านคอกช้างนายจตุพล ศรีสุขใสหมู่ 5 บ้านคอกช้าง ต. นาหลวงเสน อ. ทุ่งสง814981880
451080210607 โรงเรียน บ้านคุ้งวังวัวนายวัชรินทร์ บุญล้อมหมู่ 5 บ้านบ้านคุ้งวังวัว ต. ควนกลาง อ. พิปูน-
461080210100 โรงเรียน บ้านโคกมะขามนายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์หมู่ 4 บ้านบ้านโคกมะขาม ต. นาเขลียง อ. ฉวาง075-520505
471080210134 โรงเรียน บ้านโคกยาง-หมู่ 7 บ้านบ้านโคกยาง ต. ละอาย อ. ฉวาง075-361145
481080210356 โรงเรียน บ้านโคกวัดนางพวงลัดดา อินทรทัตหมู่ 1 บ้านโคกวัด ต. ทุ่งสัง อ. ทุ่งใหญ่075-450056
491080210748 โรงเรียน บ้านจันดีนางราตรี ธวัชกาญจน์หมู่ 3 บ้านจันดี ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง075-755522
501080210292 โรงเรียน บ้านจำปานายพรศักดิ์ ธนาวุฒิหมู่ 9 บ้านบ้านจำปา ต. ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง075-450040
511080210282 โรงเรียน บ้านชายคลองนายวิโรจน์ นุ่นสังข์หมู่ 1 บ้านชายคลอง ต. ที่วัง อ. ทุ่งสง075-363229
521080210315 โรงเรียน บ้านถ้ำตลอด-หมู่ 4 บ้านบ้านถ้ำตลอด ต. *ทุ่งสง อ. ทุ่งสง075-450045
531080210131 โรงเรียน บ้านทอนวังปรางนายจิระศักดิ์ อนุพงศ์หมู่ 8 บ้านบ้านทอนวังปราง ต. ละอาย อ. ฉวาง856410956
541080210374 โรงเรียน บ้านทะเลสองห้องนายไพศาล ปลอดเทพหมู่ 6 บ้านเขาย่านยาว ต. กรุงหยัน อ. ทุ่งใหญ่075-354550
551080210363 โรงเรียน บ้านทุ่งกรวดนายสุรัช วัฒนสงค์หมู่ 5 บ้านบ้านทุ่งกรวด ต. บางรูป อ. ทุ่งใหญ่
561080210751 โรงเรียน บ้านไทรงามนางวาสนา คชไกรหมู่ 5 บ้านบ้านไทรงาม ต. สวนขัน อ. ช้างกลาง075-800-147
571080210302 โรงเรียน บ้านนาเกิดผลนางเจรียงพร เขียวน้อยหมู่ 5 บ้านบ้านนาเกิดผล ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง800364850
581080210288 โรงเรียน บ้านนาตาแย้มนายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้วหมู่ 5 บ้านนาตาแย้ม ต. ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง910389898
591080210665 โรงเรียน บ้านนาตำเสานางสุมลฑา อินทรฤทธิ์หมู่ 12 บ้านบ้านนาตำเสา ต. บ้านนิคม อ. บางขัน-
601080210335 โรงเรียน บ้านนาท่อมนายชุมพล บุญญานุกูลกิจหมู่ 4 บ้านบ้านนาท่อม ต. ท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่075-845334
611080210634 โรงเรียน บ้านนาบอนนายวัชระ เดชาสิทธิ์หมู่ 3 บ้านบ้านนาบอน ต. นาบอน อ. นาบอน075-491356,075-
621080210739 โรงเรียน บ้านนาปรานนางสาวเบญจมาส สุขกลับหมู่ 3 บ้านบ้านนาปราน ต. หลักช้าง อ. ช้างกลาง966344563
631080210324 โรงเรียน บ้านนาพรุนางรัตนา ทรงทองหมู่ 10 บ้านนาพรุ ต. เขาโร อ. ทุ่งสง075-479698
641080210682 โรงเรียน บ้านนาพานายกรีฑา เครือหงส์หมู่ 5 บ้านนาพา ต. ถ้ำพรรณรา อ. ถ้ำพรรณรา848416136
651080210643 โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นางละเมียด คำแหงหมู่ 7 บ้านนาโพธิ์ ต. นาบอน อ. นาบอน075-450069
661080210128 โรงเรียน บ้านนาเสนางอรชร ดำประสงค์หมู่ 6 บ้านนาเส ต. นากะชะ อ. ฉวาง
671080210611 โรงเรียน บ้านนาเหนือนางรชยา สุโพธิ์หมู่ 1 บ้านบ้านนาเหนือ ต. ยางค้อม อ. พิปูน864761885
681080210351 โรงเรียน บ้านนาใหญ่นายจงรักษ์ เพชรอาวุธหมู่ 3 บ้านนาใหญ่ ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่075-845338
691080210743 โรงเรียน บ้านนานายธีรพงศ์ คงแก้วหมู่ 1 บ้านบ้านนา ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง075-479044
701080210313 โรงเรียน บ้านน้ำตกนายกมล เป็ดทองหมู่ 5 บ้านบ้านในไร่ ต. น้ำตก อ. ทุ่งสง075-450047
711080210291 โรงเรียน บ้านน้ำพุนางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วหมู่ 5 บ้านบ้านน้ำพุ ต. ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง075-450041
721080210662 โรงเรียน บ้านนิคมวังหิน-หมู่ 4 บ้านบ้านนิคม ต. บ้านนิคม อ. บางขัน075-450101
731080210330 โรงเรียน บ้านบนควนนายธรรมราช วงศ์ผะดายหมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ต. นาโพธิ์ อ. ทุ่งสง075-755369
741080210367 โรงเรียน บ้านบ่อปลานายภิญโญ ศรีวงศ์ษาหมู่ 8 บ้านบ้านบ่อปลา ต. กรุงหยัน อ. ทุ่งใหญ่075-845329
751080210319 โรงเรียน บ้านบ่อมองนายพิพัฒน์ พลเกษตรหมู่ 6 บ้านบ้านบ่อมอง ต. นาไม้ไผ่ อ. ทุ่งสง075-756620,075-
761080210337 โรงเรียน บ้านบางตะเภานายนิคม จินาวงศ์หมู่ 1 บ้านบ้านบางตะเภา ต. ท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่75355602
771080210364 โรงเรียน บ้านบางปรนนายไมตรี ชูรอดหมู่ 1 บ้านบ้านบางปรน ต. กรุงหยัน อ. ทุ่งใหญ่075-351061
781080210359 โรงเรียน บ้านบางรูปนายภูชิสส์ มีอำนาจหมู่ 7 บ้านไสปุด. ต. บางรูป อ. ทุ่งใหญ่075-350657
791080210107 โรงเรียน บ้านปลายคลองเพรงนายจรวย สุขาทิพย์หมู่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ต. ไสหร้า อ. ฉวาง810771663
801080210678 โรงเรียน บ้านปลายรา-หมู่ 2 บ้านบ้านปลายรา ต. ถ้ำพรรณรา อ. ถ้ำพรรณรา075-306232,075-
811080210680 โรงเรียน บ้านปลายเสนางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษาหมู่ 4 บ้านบ้านปลายเส ต. คลองเส อ. ถ้ำพรรณรา075-470103
821080210115 โรงเรียน บ้านปากน้ำนายธีระพงศ์ รอดอุปการหมู่ 5 บ้านบ้านคลองหลุน ต. ฉวาง อ. ฉวาง075-481416,064-9159775
831080210654 โรงเรียน บ้านปากแพรกนายจินดา อักษรนำหมู่ 8 บ้านบ้านโคกเหรียง ต. บางขัน อ. บางขัน075-371058,075-
841080210598 โรงเรียน บ้านปากระแนะ-หมู่ 6 บ้านบ้านปากระแนะ ต. เขาพระ อ. พิปูน075-372213,075-
851080210133 โรงเรียน บ้านป่าพาด-หมู่ 1 บ้านบ้านป่าพาด ต. ละอาย อ. ฉวาง080-6475321,075-361527,
861080210672 โรงเรียน บ้านพรุวงนายธวัชชัย ไกรนราหมู่ 9 บ้านพรุวง ต. ดุสิต อ. ถ้ำพรรณรา075-450028
871080210336 โรงเรียน บ้านพอโกบนายสนธยา อาวุธเพชรหมู่ 5 บ้านบ้านพอโกบ ต. ท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่075-368367,075-
881080210317 โรงเรียน บ้านพูนนายกฤษปการ เพียรดีหมู่ 5 บ้านบ้านพูน ต. กะปาง อ. ทุ่งสง075-495339
891080210681 โรงเรียน บ้านแพรกกลาง-หมู่ 5 บ้านแพรกกลาง ต. คลองเส อ. ถ้ำพรรณรา-
901080210373 โรงเรียน บ้านไร่มุสลิม-หมู่ 6 บ้านบ้านไร่มุสลิม ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่075-450062
911080210675 โรงเรียน บ้านวังตลับนางกมลทิพย์ สงค์ดำหมู่ 4 บ้านบ้านวังตลับ ต. ถ้ำพรรณรา อ. ถ้ำพรรณรา75845298
921080210323 โรงเรียน บ้านวังเต่าดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อยหมู่ 3 บ้านวังเต่า ต. เขาโร อ. ทุ่งสง75845320
931080210318 โรงเรียน บ้านวังธน-หมู่ 2 บ้านวังธน ต. น้ำตก อ. ทุ่งสง075-450046
941080210286 โรงเรียน บ้านวังยวนนายสมเนตร กาญจนศุภางค์หมู่ 8 บ้านบ้านวังยวน ต. ที่วัง อ. ทุ่งสง075-756079
951080210309 โรงเรียน บ้านวังยาวนายเจน แป้นแก้วหมู่ 7 บ้านบ้านวังยาว ต. นาไม้ไผ่ อ. ทุ่งสง075-757238
961080210606 โรงเรียน บ้านวังวัวนางสารภี ศรีรามหมู่ 1 บ้านบ้านวังวัว ต. ควนกลาง อ. พิปูน075-351508
971080210357 โรงเรียน บ้านวังหินนางสาวยุภาพร เจริญรูปหมู่ 4 บ้านทุ่งสัง ต. ทุ่งสัง อ. ทุ่งใหญ่075-350663
981080210130 โรงเรียน บ้านเศลาใต้-หมู่ 13 บ้านเศลาใต้ ต. ละอาย อ. ฉวาง075-361523,075-
991080210342 โรงเรียน บ้านสระนางมโนราห์นายถาวร ถาวราวงศากรหมู่ 5 บ้านสระนางมโนราห์ ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่075-479470,075-
1001080210132 โรงเรียน บ้านสวนอายนายประเสริฐ ปานอินทร์หมู่ 10 บ้านบ้านสวนอาย ต. ละอาย อ. ฉวาง
1011080210659 โรงเรียน บ้านสวน-หมู่ 6 บ้านบ้านสวน ต. วังหิน อ. บางขัน075-450073
1021080210331 โรงเรียน บ้านสามัคคีธรรมนายจงศักดิ์ มาตาหมู่ 5 บ้านทับนายเหลียว ต. เขาขาว อ. ทุ่งสง-
1031080210119 โรงเรียน บ้านไสโคกเกาะนายจรุงศักดิ์ บุญฤทธิ์หมู่ 2 บ้านบ้านไสโคกเกาะ ต. นาแว อ. ฉวาง
1041080210669 โรงเรียน บ้านไสเตาอ้อยนางสาวธิดารัตน์ จิตสำรวยหมู่ 11 บ้านบ้านไสเตาอ้อย ต. บางขัน อ. บางขัน088-7564286
1051080210640 โรงเรียน บ้านไสโป๊ะนางสุกฤตา วิษณุพงษ์พรหมู่ 1 บ้านไสโป๊ะ ต. แก้วแสน อ. นาบอน075-450064
1061080210667 โรงเรียน บ้านไสยาสน์นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุลหมู่ 9 บ้านบ้านไสยาสน์ ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน075-450130
1071080210649 โรงเรียน บ้านไสยูงปักนายเอกชัย ส่งทวีหมู่ 5 บ้านบ้านไสยูงปัก ต. ทุ่งสง อ. นาบอน
1081080210308 โรงเรียน บ้านไสส้านนายธีรเดช จอมชิตกล่ำหมู่ 2 บ้านไสส้าน ต. เขาขาว อ. ทุ่งสง075-450099
1091080210341 โรงเรียน บ้านไสใหญ่นายพิทยา สังขะเลขาหมู่ 8 บ้านบ้านไสใหญ่ ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่02-1070834
1101080210344 โรงเรียน บ้านหนองคล้านางอรอุมา ไกรสิทธิ์หมู่ 1 บ้านหนองคล้า ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่075-479201,075-
1111080210661 โรงเรียน บ้านหนองเจนายวัชระ นามสนธิ์หมู่ 1 บ้านหนองเจ ต. วังหิน อ. บางขัน075-450187
1121080210741 โรงเรียน บ้านหนองเตย-หมู่ 4 บ้านบ้านหนองเตย ต. หลักช้าง อ. ช้างกลาง075-479425
1131080210325 โรงเรียน บ้านหนองท่อมนายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรืองหมู่ 7 บ้านหนองท่อม ต. เขาโร อ. ทุ่งสง898736353
1141080210285 โรงเรียน บ้านหนองปลิงนายประยูร เกตุแก้วหมู่ 2 บ้านบ้านหนองปลิง ต. เขาโร อ. ทุ่งสง623143694
1151080210647 โรงเรียน บ้านหนองยางนางโฉมยงค์ สุขอนันต์หมู่ 3 บ้านหนองยาง ต. แก้วแสน อ. นาบอน075-479450
1161080210298 โรงเรียน บ้านหนองหว้านายสมยศ ทองคงใหม่หมู่ 1 บ้านบ้านหนองหว้า ต. ชะมาย อ. ทุ่งสง075-412375
1171080210349 โรงเรียน บ้านหนองใหญ่นายณรงค์ สุขบรรจงหมู่ 2 บ้านบ้านหนองใหญ่ ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่075-489771
1181080210307 โรงเรียน บ้านหน้าเขานางอุไร ยวงนาคหมู่ 9 บ้านหน้าเขา ต. ควนกรด อ. ทุ่งสง075-450046
1191080210747 โรงเรียน บ้านหน้าเหมน-หมู่ 10 บ้านบ้านหน้าเหมน ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง089-287-4840
1201080210605 โรงเรียน บ้านห้วยกลางนายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์หมู่ 7 บ้านบ้านห้วยกลาง ต. กะทูน อ. พิปูน075-450047 ,
1211080210106 โรงเรียน บ้านห้วยทรายขาวนายมลชัย สังข์ศรีอินทร์หมู่ 10 บ้านบ้านห้วยทรายขาว ต. นาแว อ. ฉวาง075-520506
1221080210096 โรงเรียน บ้านห้วยปริกนายสุภาพ ริยาพันธ์หมู่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ต. ห้วยปริก อ. ฉวาง075-350655
1231080210339 โรงเรียน บ้านห้วยรื่นนายโกมาศ โปณะทองหมู่ 5 บ้านห้วยรื่น ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่075-450057
1241080210118 โรงเรียน บ้านหาดทรายแก้วนายทวีศักดิ์ บุญเมืองหมู่ 4 บ้านวัฒนา ต. ไม้เรียง อ. ฉวาง075-460011
1251080210612 โรงเรียน บ้านเหนือคลองนายประสิทธิ์ วัฒนโยธินหมู่ 6 บ้านเหนือคลองระแนะ ต. พิปูน อ. พิปูน075-499244
1261080210674 โรงเรียน พรรณราชลเขตนางสุมาลี โยธาภักดิ์หมู่ 11 บ้านทุ่งเค็ด ต. ดุสิต อ. ถ้ำพรรณรา899726646
1271080210289 โรงเรียน มหาราช ๓นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์หมู่ 7 บ้านไสใหญ่ ต. ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง075-773017,075-
1281080210311 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 6นายสุชาติพงษ์ ทรงทองหมู่ 3 บ้านกะปาง ต. กะปาง อ. ทุ่งสง075-286115,075-
1291080210369 โรงเรียน ราชเวชพิศาลนายสุรินทร์ สมบูรณ์หมู่ 3 บ้านบ้านสองแพรก ต. กุแหระ อ. ทุ่งใหญ่075-450053
1301080210346 โรงเรียน ราษฎร์ประชาอุทิศนายนเรศ สิงห์คีพงศ์หมู่ 9 บ้านเขาพลูจวง ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่075-450114
1311080210095 โรงเรียน วัดกะเปียดนางเพียงเพ็ญ สุวรรณพงค์หมู่ 5 บ้านกะเปียด ต. กะเปียด อ. ฉวาง075-520229
1321080210316 โรงเรียน วัดกะโสมนายสุนึง นกแก้วหมู่ 6 บ้านกะโสม ต. กะปาง อ. ทุ่งสง075-479612
1331080210283 โรงเรียน วัดก้างปลานายวิทยา หอมเกตุหมู่ 3 บ้านบ้านก้างปลา ต. ที่วัง อ. ทุ่งสง075-363377,075-
1341080210641 โรงเรียน วัดเกาะสระนายปิยะ สุขกลับหมู่ 4 บ้านเกาะสระ ต. แก้วแสน อ. นาบอน075-479421
1351080210348 โรงเรียน วัดขนานนางสาวนิศากร นามสนธิ์หมู่ 4 บ้านบ้านตาราง ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่075-450059
1361080210301 โรงเรียน วัดเขากลายนายสำราญ แร่ทองหมู่ 3 บ้านบ้านเขากลาย ต. ชะมาย อ. ทุ่งสง075-421127
1371080210312 โรงเรียน วัดเขาโรนายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์หมู่ 5 บ้านเขาโร ต. เขาโร อ. ทุ่งสง075-479667
1381080210303 โรงเรียน วัดคงคาเจริญนางสาวสิรินารถ แววสง่าหมู่ 6 บ้านบ้านจอด ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง075-412030,075-
1391080210368 โรงเรียน วัดคงคาเลียบ-หมู่ 5 บ้านบ้านคงคาเลียบ ต. กุแหระ อ. ทุ่งใหญ่075-351433
1401080210340 โรงเรียน วัดควนนางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์หมู่ 3 บ้านบ้านหัวควนอุโบสถ ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่075-758242
1411080210677 โรงเรียน วัดควนกอนางสาวอิศรา ช่วยชูหมู่ 3 บ้านบ้านควนกอ ต. ถ้ำพรรณรา อ. ถ้ำพรรณรา075-306234
1421080210284 โรงเรียน วัดควนชมนายบรรจบ อนุจรหมู่ 5 บ้านบ้านชายเขา ต. ที่วัง อ. ทุ่งสง075-363248,075-
1431080210103 โรงเรียน วัดควนยูงนายคเนพร จันทวงศ์หมู่ 9 บ้านควนยูง ต. นาแว อ. ฉวาง075-350653
1441080210358 โรงเรียน วัดควนยูงนางปฤทัย อำมฤทธิ์หมู่ 3 บ้านควนยูง ต. ทุ่งสัง อ. ทุ่งใหญ่872684953
1451080210334 โรงเรียน วัดควนสระบัวนายสุวรรณ์ พารเพิงหมู่ 2 บ้านควนสระบัว ต. ท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่075-368325,075-
1461080210105 โรงเรียน วัดควนสะตอ-หมู่ 5 บ้านควนสะตอ ต. ไสหร้า อ. ฉวาง075-450182,075-
1471080210750 โรงเรียน วัดควนส้านนางอาคม สุขกลับหมู่ 6 บ้านควนส้าน ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง75450001
1481080210116 โรงเรียน วัดควนสูงนายเกียรติก้อง บุญยารุณหมู่ 8 บ้านควนสูง ต. ฉวาง อ. ฉวาง075-845242
1491080210123 โรงเรียน วัดโคกเมรุ-หมู่ 4 บ้านโคกเมรุ ต. นากะชะ อ. ฉวาง075-408500,075-
1501080210111 โรงเรียน วัดโคกหาดนายปราโมทย์ คงเสนหมู่ 7 บ้านโคกหาด ต. ไสหร้า อ. ฉวาง075-419122
1511080210736 โรงเรียน วัดจันดีนายวันชัย วงศ์ศิลป์หมู่ 10 บ้านบ้านทุ่งปอน ต. หลักช้าง อ. ช้างกลาง075-486315
1521080210290 โรงเรียน วัดถ้ำใหญ่-หมู่ 4 บ้านวัดถ้ำใหญ่ ต. ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง075-450039
1531080210306 โรงเรียน วัดทะเลมิตรภาพที่ 151นางพัชรินทร์ แผนทองหมู่ 6 บ้านบ้านตก ต. ควนกรด อ. ทุ่งสง890024629
1541080210333 โรงเรียน วัดท่ายางนายยงยุทธ ศรีสุขใสหมู่ 2 บ้านท่ายาง ต. ท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่075-489217,075-
1551080210322 โรงเรียน วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)นายสุริยา โนนเสนาหมู่ 8 บ้านทุ่งควาย ต. เขาโร อ. ทุ่งสง892838340
1561080210613 โรงเรียน วัดทุ่งนาใหม่นายพิภพ ธงทองหมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งนาใหม่ ต. ยางค้อม อ. พิปูน810852652
1571080210321 โรงเรียน วัดทุ่งส้านนายมงคล ช่องลมกรดหมู่ 5 บ้านทุ่งส้าน ต. นาไม้ไผ่ อ. ทุ่งสง075-479625,075-
1581080210635 โรงเรียน วัดเทวสิทธิ์นางฎารณี ส่งทวีหมู่ 6 บ้านหน้าเกาะ ต. นาบอน อ. นาบอน75491875
1591080210281 โรงเรียน วัดธรรมเผด็จนางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์หมู่ 7 บ้านหนองเสม็ด ต. ที่วัง อ. ทุ่งสง075-770035
1601080210098 โรงเรียน วัดนาเขลียง-หมู่ 1 บ้านปลายเภา ต. นาเขลียง อ. ฉวาง075-350012,075-
1611080210604 โรงเรียน วัดนางเอื้อยนายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณหมู่ 2 บ้านบ้านนางเอื้อย ต. กะทูน อ. พิปูน075-483121,075-
1621080210332 โรงเรียน วัดนิคมคีรี-หมู่ 1 บ้านทรายขาว ต. เขาขาว อ. ทุ่งสง075-479157
1631080210599 โรงเรียน วัดในไร่-หมู่ 7 บ้านบ้านในไร่ ต. เขาพระ อ. พิปูน075-351063
1641080210610 โรงเรียน วัดโบราณารามนายเสรี ริยาพันธ์หมู่ 4 บ้านบ้านหูนบ ต. พิปูน อ. พิปูน075-499115
1651080210362 โรงเรียน วัดประดิษฐารามนายวัชรินทร์ ศรีสุขใสหมู่ 1 บ้านไสหร้า ต. บางรูป อ. ทุ่งใหญ่075-450061
1661080210099 โรงเรียน วัดเพ็ญญาตินายโกวิทย์ บุญสุขหมู่ 3 บ้านตลาดกะเปียด ต. กะเปียด อ. ฉวาง075-520004
1671080210110 โรงเรียน วัดเพ็ญมิตร-หมู่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ต. ไสหร้า อ. ฉวาง075-486740,075-
1681080210360 โรงเรียน วัดภูเขาหลัก-หมู่ 5 บ้านจอมภักดี ต. ทุ่งสัง อ. ทุ่งใหญ่075-450057
1691080210639 โรงเรียน วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227นายสมหวัง พูนเพิ่มหมู่ 5 บ้านแก้วแสน ต. แก้วแสน อ. นาบอน075-491462
1701080210742 โรงเรียน วัดมะนาวหวานนายวิชาญ ศรีอักษรหมู่ 4 บ้านมะนาวหวาน ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง075-755542
1711080210129 โรงเรียน วัดมะปรางงามนายจตุรงค์ ชนะราวีหมู่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ต. ละอาย อ. ฉวาง075-361398
1721080210124 โรงเรียน วัดมะเฟืองนางสุพร วิรัตน์หมู่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ต. นากะชะ อ. ฉวาง-
1731080210608 โรงเรียน วัดมังคลารามนางวันเพ็ญ ชูโชติหมู่ 1 บ้านท้ายสำเภา ต. พิปูน อ. พิปูน
1741080210679 โรงเรียน วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)นางอาภรณ์ วรรโณหมู่ 8 บ้านท่าซอง ต. ถ้ำพรรณรา อ. ถ้ำพรรณรา075-450030
1751080210126 โรงเรียน วัดไม้เรียงนางนันทรัตน์ สุมลหมู่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ต. ไม้เรียง อ. ฉวาง075-350576-77
1761080210609 โรงเรียน วัดยางค้อมนายสมศักดิ์ เพชรเจริญหมู่ 5 บ้านวัดยางค้อม ต. ยางค้อม อ. พิปูน075-499117,075-
1771080210293 โรงเรียน วัดราษฎร์ประดิษฐ์นางนวพร สมุทรจินดาหมู่ 2 บ้านบ้านใต้ ต. นาหลวงเสน อ. ทุ่งสง864436129
1781080210652 โรงเรียน วัดลำนาวนายสัญญา นาเคณหมู่ 14 บ้านบ้านลำนาว ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน075-371051,075-
1791080210320 โรงเรียน วัดวังขรีนายไมตรี สมจิตต์หมู่ 3 บ้านบ้านวังขรี ต. นาไม้ไผ่ อ. ทุ่งสง075-420173,075-
1801080210671 โรงเรียน วัดวังรีบุญเลิศนางโชคดี จันทร์ทิพย์หมู่ 7 บ้านบ้านวังรี ต. ดุสิต อ. ถ้ำพรรณรา075-450029
1811080210660 โรงเรียน วัดวังหินนางอารี นิยมรสหมู่ 5 บ้านวังเนียง(ไสกล้วย) ต. วังหิน อ. บางขัน075-479786
1821080210300 โรงเรียน วัดวังหีบนายไพฑูรย์ สุวรรณน้อยหมู่ 5 บ้านวัดวังหีบ ต. ชะมาย อ. ทุ่งสง
1831080210361 โรงเรียน วัดวิสุทธิวงศ์-หมู่ 2 บ้านบ้านหนองหรัง ต. บางรูป อ. ทุ่งใหญ่
1841080210294 โรงเรียน วัดศิลารายนายอนุสรณ์ ถึงสุขวงษ์หมู่ 3 บ้านป่าขี้ดิน(วัดศิลาราย) ต. นาหลวงเสน อ. ทุ่งสง075-450044
1851080210749 โรงเรียน วัดสวนขันนายสำเริง อ้นทองหมู่ 1 บ้านสวนขัน ต. สวนขัน อ. ช้างกลาง075-361409
1861080210676 โรงเรียน วัดสวนพิกุล-หมู่ 6 บ้านบ้านสวนพิกุล ต. ดุสิต อ. ถ้ำพรรณรา802981299
1871080210114 โรงเรียน วัดสามัคคีนุกูลนายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์หมู่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ต. ไสหร้า อ. ฉวาง075-481400,075-
1881080210642 โรงเรียน วัดสุวรรณคีรีนางสาวเสาวรักษ์ ไชยศรหมู่ 6 บ้านป่ายาง ต. ทุ่งสง อ. นาบอน075-845185
1891080210366 โรงเรียน วัดเสม็ดจวนนายเมธารักษ์ แสงศรีหมู่ 4 บ้านบ้านเสม็ดจวน ต. กุแหระ อ. ทุ่งใหญ่075-450052
1901080210646 โรงเรียน วัดหนองดีนายวัชระ อธิคมานนท์หมู่ 1 บ้านหนองดี ต. ทุ่งสง อ. นาบอน075-803929
1911080210600 โรงเรียน วัดหน้าเขานางสุคนธ์ เนติวงษ์หมู่ 1 บ้านหน้าเขา ต. เขาพระ อ. พิปูน075-499116
1921080210735 โรงเรียน วัดหลักช้างนายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์หมู่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ต. หลักช้าง อ. ช้างกลาง075-479419
1931080210117 โรงเรียน วัดหาดสูงนายปราโมทย์ เชี่ยวชาญหมู่ 3 บ้านทานพอ ต. ไม้เรียง อ. ฉวาง075-671238
1941080210353 โรงเรียน วัดใหม่-หมู่ 8 บ้านวัดใหม่ ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่095-5092622
1951080210663 โรงเรียน สมสรร-หมู่ 13 บ้านสมสรร ต. บ้านนิคม อ. บางขัน075-450073
1961080210326 โรงเรียน สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงนายสุพจน์ รัตนบุรีหมู่ 4 บ้านสหกรณ์ฯ ต. เขาขาว อ. ทุ่งสง075-479150
1971080210655 โรงเรียน สังวาลย์วิท 7นายสมหมาย สุดถนอมหมู่ 11 บ้านบ้านเคียมงาม ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน075-450074
1981080210656 โรงเรียน โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายเสวก จินเจือหมู่ 10 บ้านทุ่งอินทนิน ต. บางขัน อ. บางขัน
1991080210372 โรงเรียน หมู่บ้านป่าไม้นายสัญชัย พูลสุขหมู่ 3 บ้านป่าไม้ ต. กรุงหยัน อ. ทุ่งใหญ่075-758030-1
2001080210745 โรงเรียน องค์การสวนยาง 1นายชฎิล ทองเลี่ยมนาคหมู่ 16 บ้านองค์การสวนยาง ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง075-491506,075-
2011080210370 โรงเรียน องค์การสวนยาง 2นายอนันต์ มีแก้วหมู่ 2 บ้านกรุงหยัน ต. กรุงหยัน อ. ทุ่งใหญ่075-450049
2021080210371 โรงเรียน องค์การสวนยาง 3นายมโนห์ ต่างสีหมู่ 7 บ้านเขาหลัก ต. กรุงหยัน อ. ทุ่งใหญ่075-450050
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
11080210176 โรงเรียน เขาพระทองนางศุภลักษณ์ แก่นแก้วหมู่ 1 บ้านเขาพระทอง ต. ชะอวด อ. ชะอวด75450194
21080210186 โรงเรียน ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173นางอาภรณ์ เพ็ญตระการหมู่ 4 บ้านสี่กั๊ก ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด75381338
31080210473 โรงเรียน ชุมชนบ้านพุดหงนายจำลอง ประวีณไวหมู่ 5 บ้านสามร้อยกล้า ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์75497028
41080210585 โรงเรียน ชุมชนพิบูลสงครามนายณัฐวุฒิ เกตุชาติหมู่ 4 บ้านพัทธสีมา ต. ท่าซอม อ. หัวไทร75348842
51080210593 โรงเรียน ชุมชนวัดเกาะเพชรนายวีระเทพ จันทร์สุวรรณหมู่ 6 บ้านเกาะเพชร ต. เกาะเพชร อ. หัวไทร75348750
61080210221 โรงเรียน ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียรนายสมยศ เกษโรหมู่ 9 บ้านบ้านเชียรเขา ต. เชียรใหญ่ อ. เชียรใหญ่75349402
71080210174 โรงเรียน ชุมชนวัดเขาลำปะนางสาววิมลพร อยู่คงแก้วหมู่ 2 บ้านเขาลำปะ ต. เขาพระทอง อ. ชะอวด819561720
81080210199 โรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพงนายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียวหมู่ 6 บ้านการะเกด ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่75362494
91080210421 โรงเรียน ชุมชนวัดบางบูชานางสุนี ปุรินทราภิบาลหมู่ 1 บ้านบางบูชา ต. เกาะทวด อ. ปากพนัง75450076
101080210456 โรงเรียน ชุมชนวัดสุวรรณรังษีนางเยาวมาลย์ มะเดโชหมู่ 10 บ้านโคกยาง ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75442833
111080210850 โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัยนางบุณยวรีรย์ เศวตวงศ์สกุลหมู่ 8 บ้านควนมีชัย ต. วังอ่าง อ. ชะอวด75845278
121080210179 โรงเรียน ตชด.บ้านท่าข้ามนางอาภรณ์ บุญอ่อนหมู่ 6 บ้านบ้านท่าข้าม ต. ควนหนองหงษ์ อ. ชะอวด75476305
131080210687 โรงเรียน ทัศนาวลัยนายประเสริฐ จัตุพงศ์หมู่ 4 บ้านบ้านกาโห่เหนือ ต. นาหมอบุญ อ. จุฬาภรณ์75760354
141080210469 โรงเรียน บ้านกลองนายมนตรี หงษาหมู่ 5 บ้านบ้านในกลอง ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์75450214
151080210160 โรงเรียน บ้านกุมแปนางวิไลพร นาบุญหมู่ 3 บ้านบ้านกุมแป ต. บ้านตูล อ. ชะอวด817286520
161080210460 โรงเรียน บ้านเกยเชน-หมู่ 4 บ้านเกยเชน ต. ควนชุม อ. ร่อนพิบูลย์75350278
171080210411 โรงเรียน บ้านเกาะทังนายรัตตัญญู ศรีไชยหมู่ 7 บ้านเกาะทัง ต. ท่าพยา อ. ปากพนัง887611833
181080210431 โรงเรียน บ้านเกาะนางโดยนางสุภาภรณ์ พรหมแก้วหมู่ 14 บ้านเกาะนางโดย ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง-
191080210569 โรงเรียน บ้านเกาะสุดนายเจตนา เจียรบุตรหมู่ 9 บ้านบ้านเกาะสุด ต. เขาพังไกร อ. หัวไทร75450225
201080210380 โรงเรียน บ้านโก้งโค้งนางศุภาพิชญ์ ศรภักดีหมู่ 4 บ้านบางโก้งโค้ง ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง75350216
211080210144 โรงเรียน บ้านขอนหาดนายธรรศ พงศาปานหมู่ 1 บ้านขอนหาด ต. ขอนหาด อ. ชะอวด75476134
221080210430 โรงเรียน บ้านเขาน้อยนางพิมพ์ยุพา พรหมดวงหมู่ 16 บ้านเขาน้อย ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง-
231080210188 โรงเรียน บ้านคงคาล้อมนายมนูญ ชัยเสนะหมู่ 1 บ้านคงคาล้อม ต. แม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่75845291
241080210161 โรงเรียน บ้านควนเงินนายพัฒนพากย์ ชูช่วยหมู่ 2 บ้านบ้านควนเงิน ต. บ้านตูล อ. ชะอวด980493678
251080210165 โรงเรียน บ้านควนชิงว่าที่ร้อยตรีชาคริต คีรีเพ็ชร์หมู่ 9 บ้านบ้านควนชิง ต. เคร็ง อ. ชะอวด75450197
261080210697 โรงเรียน บ้านควนโตนนายสิวกรณ์ กิจบรรทัดหมู่ 6 บ้านควนโตน ต. สามตำบล อ. จุฬาภรณ์75460434
271080210152 โรงเรียน บ้านควนมิตรนายอณุชณ สุรพงศามาศหมู่ 6 บ้านบ้านควนมิตร ต. วังอ่าง อ. ชะอวด75476235
281080210163 โรงเรียน บ้านควนมุดนางสาวสุภัตร พุทธานุกูลหมู่ 2 บ้านวัดควนวัดใหม่ ต. ควนหนองหงษ์ อ. ชะอวด75476362
291080210481 โรงเรียน บ้านควนรุย-หมู่ 8 บ้านบ้านควนรุย ต. เสาธง อ. ร่อนพิบูลย์75373221
301080210173 โรงเรียน บ้านควนหนองหงส์-หมู่ 3 บ้านควนหนองหงษ์ ต. ควนหนองหงษ์ อ. ชะอวด75476373
311080210686 โรงเรียน บ้านคอกวัวนางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์หมู่ 1 บ้านบ้านคอกวัว ต. นาหมอบุญ อ. จุฬาภรณ์75308328
321080210698 โรงเรียน บ้านคอพรุนางสาวสมใจ บุญประดิษฐหมู่ 2 บ้านบ้านคอพรุ ต. สามตำบล อ. จุฬาภรณ์75308203
331080210560 โรงเรียน บ้านโคกทรายนางสาวนภัทร นามสุขหมู่ 6 บ้านโคกทราย ต. ทรายขาว อ. หัวไทร75450232
341080210140 โรงเรียน บ้านชะอวดนายอำพล เพ็ญตระการหมู่ 1 บ้านชะอวด ต. ชะอวด อ. ชะอวด75381334
351080210701 โรงเรียน บ้านชายควน-หมู่ 2 บ้านบ้านชายควน ต. บ้านชะอวด อ. จุฬาภรณ์75450015
361080210376 โรงเรียน บ้านชายทะเลนางสุรีรัตน์ กมลปัทมากุลหมู่ 6 บ้านชายทะเล ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง75518406
371080210146 โรงเรียน บ้านดอนตาสังข์-หมู่ 3 บ้านดอนตาสังข์ ต. ขอนหาด อ. ชะอวด-
381080210213 โรงเรียน บ้านดอนโตนด-หมู่ 1 บ้านบ้านดอนโตนด ต. เสือหึง อ. เชียรใหญ่810825395
391080210703 โรงเรียน บ้านดอนทรายนายอำนวย ชูเมืองหมู่ 2 บ้านบ้านดอนทราย ต. ควนหนองคว้า อ. จุฬาภรณ์75354964
401080210205 โรงเรียน บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196นายจิตติพร จิตตรีหมู่ 8 บ้านดอนโรง ต. เขาพระบาท อ. เชียรใหญ่818918598
411080210470 โรงเรียน บ้านด่านนายสมศักดิ์ ศรีอุทัยหมู่ 8 บ้านบ้านด่าน ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์-
421080210145 โรงเรียน บ้านตรอกแคนายประถม บุญวงศ์หมู่ 4 บ้านตรอกแค ต. ขอนหาด อ. ชะอวด75426003
431080210159 โรงเรียน บ้านตูลนายธงชัย นิลวงค์หมู่ 1 บ้านบ้านตูล ต. บ้านตูล อ. ชะอวด75354764
441080210383 โรงเรียน บ้านท้องโกงกางนายประวิง ไกรนราหมู่ 4 บ้านท้องโกงกาง ต. ปากพนังฝั่งตะวันตก อ. ปากพนัง75444041
451080210220 โรงเรียน บ้านท่าขนาน-หมู่ 4 บ้านบ้านท่าขนาน ต. เชียรใหญ่ อ. เชียรใหญ่75477092
461080210483 โรงเรียน บ้านท่าเจริญ-หมู่ 6 บ้านท่าเจริญ ต. เสาธง อ. ร่อนพิบูลย์75350169
471080210581 โรงเรียน บ้านท่าเตียนนายประสูติ บุญที่สุดหมู่ 7 บ้านบ้านท่าเตียน ต. แหลม อ. หัวไทร75450241
481080210154 โรงเรียน บ้านท่าไทรนางสงวนรัตน์ คงนุ่มหมู่ 4 บ้านบ้านท่าไทร ต. วังอ่าง อ. ชะอวด-
491080210476 โรงเรียน บ้านท่าไทรนายสามารถ รักทองหมู่ 2 บ้านบ้านท่าไทร ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์75373072
501080210189 โรงเรียน บ้านทุ่งขวัญแก้วนายบุณณะ ถนนทิพย์หมู่ 6 บ้านทุ่งขวัญแก้ว ต. แม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่75450143
511080210166 โรงเรียน บ้านทุ่งใครนายสมมาส ใจซื่อดีหมู่ 5 บ้านบ้านทุ่งใคร ต. เคร็ง อ. ชะอวด-
521080210158 โรงเรียน บ้านทุ่งโชนนายสุชาติ อนุดวงหมู่ 6 บ้านทุ่งโชน ต. เขาพระทอง อ. ชะอวด75476281
531080210688 โรงเรียน บ้านทุ่งบก-หมู่ 5 บ้านบ้านทุ่งบก ต. นาหมอบุญ อ. จุฬาภรณ์848421360
541080210172 โรงเรียน บ้านทุ่งโป๊ะ-หมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งโป๊ะ ต. ควนหนองหงษ์ อ. ชะอวด812719117
551080210178 โรงเรียน บ้านทุ่งไม้ไผ่-หมู่ 5 บ้านบ้านทุ่งไม้ไผ่ ต. เขาพระทอง อ. ชะอวด450195
561080210462 โรงเรียน บ้านทุ่งเลน-หมู่ 4 บ้านทุ่งเลน ต. ควนชุม อ. ร่อนพิบูลย์75351240
571080210182 โรงเรียน บ้านทุ่งใหญ่นายอาคม จันทร์นวลหมู่ 6 บ้านทุ่งใหญ่ ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด817076953
581080210148 โรงเรียน บ้านนางหลงนายสนอง ทองมาหมู่ 1 บ้านนางหลง ต. นางหลง อ. ชะอวด75476472
591080210200 โรงเรียน บ้านนานางกนกวรรณ หนูทับหมู่ 9 บ้านบ้านนา ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่75450024
601080210409 โรงเรียน บ้านนำทรัพย์นายไชยันต์ คงเมืองหมู่ 9 บ้านบ้านนำทรัพย์ ต. ขนาบนาก อ. ปากพนัง75450079
611080210197 โรงเรียน บ้านน้ำบ่อนายโชติภัทร รัตนประภาหมู่ 3 บ้านบ้านน้ำบ่อ ต. แม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่75362493
621080210187 โรงเรียน บ้านเนินธัมมัง-หมู่ 5 บ้านเนินธัมมัง ต. แม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่75845293
631080210196 โรงเรียน บ้านบางด้วนนางฐานิตา แสงกระจ่างหมู่ 2 บ้านบ้านบางด้วน ต. แม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่
641080210406 โรงเรียน บ้านบางตะลุมพอนางเบญญาภา ไชยมุดหมู่ 8 บ้านบางตะลุมพอ ต. ขนาบนาก อ. ปากพนัง
651080210171 โรงเรียน บ้านบางน้อยนายบำรุง บุญฤทธิ์หมู่ 4 บ้านบ้านไร่เนิน ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด892880571
661080210427 โรงเรียน บ้านบางเนียนนายจีระชาติ บุญฤทธิ์หมู่ 10 บ้านบางเนียน ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง75399116
671080210212 โรงเรียน บ้านบางปรง-หมู่ 9 บ้านบ้านบางปรง ต. เสือหึง อ. เชียรใหญ่817676244
681080210222 โรงเรียน บ้านบางพระนายธิราช เทพบุญศรีหมู่ 3 บ้านอ่าวค่าย ต. เชียรใหญ่ อ. เชียรใหญ่75386160
691080210434 โรงเรียน บ้านบางมูลนากนางสาวมะลิษา พรหมทองหมู่ 7 บ้านบางมูลนาก ต. ชะเมา อ. ปากพนัง807002526
701080210392 โรงเรียน บ้านบางแรด-หมู่ 1 บ้านบางแรด ต. บ้านเพิง อ. ปากพนัง75348175
711080210438 โรงเรียน บ้านบางลึกนางธัญญาศิริ แก้วระกำหมู่ 12 บ้านบางลึก ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง984513836
721080210377 โรงเรียน บ้านบางวังนายสุธีระพงศ์ เทิดธรรมปราการหมู่ 5 บ้านบางวำ ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง75333724
731080210589 โรงเรียน บ้านบางโหนดนายจรรยา สันประภาหมู่ 2 บ้านไชยราม ต. เกาะเพชร อ. หัวไทร75478305
741080210478 โรงเรียน บ้านปลายรางนางสาวอมรรัตน์ รัตนะหมู่ 10 บ้านปลายราง ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์75497247
751080210444 โรงเรียน บ้านปากคลอง-หมู่ 1 บ้านปากคลอง ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง
761080210194 โรงเรียน บ้านปากเชียรนายสมชัย ประจงหมู่ 1 บ้านท้องลำเจียก ต. ท้องลำเจียก อ. เชียรใหญ่75331142
771080210143 โรงเรียน บ้านปากบางกลมนางขวัญจิตต์ เนียมเกตุหมู่ 4 บ้านบางกลม ต. ชะอวด อ. ชะอวด75450023
781080210586 โรงเรียน บ้านปากพรุนายโกวิทย์ อุดมรัตน์หมู่ 5 บ้านปากพรุ ต. บางนบ อ. หัวไทร75766070
791080210487 โรงเรียน บ้านป่าแชงนายบัญชา พูนพนังหมู่ 3 บ้านป่าแชง ต. เสาธง อ. ร่อนพิบูลย์
801080210181 โรงเรียน บ้านพรุบัวนายสาครินทร์ จันทรมณีหมู่ 5 บ้านพรุบัว ต. นางหลง อ. ชะอวด887839780
811080210446 โรงเรียน บ้านม่วงงาม-หมู่ 16 บ้านม่วงงาม ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75442114
821080210192 โรงเรียน บ้านยางกาญจน์นายถาวร ศรีแก้วหมู่ 10 บ้านดอนเลียบ ต. ท้องลำเจียก อ. เชียรใหญ่75362662
831080210568 โรงเรียน บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)นางสาวอำไพ กลับทับลังค์หมู่ 5 บ้านลากชาย ต. เขาพังไกร อ. หัวไทร75450226
841080210183 โรงเรียน บ้านลานนานางสาวกรรณิกา จอมทองหมู่ 3 บ้านบ้านลานนา ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด75493238
851080210567 โรงเรียน บ้านลำคลองนางสาวเหมวรรณ เนียมนุ้ยหมู่ 7 บ้านลำคลอง ต. หัวไทร อ. หัวไทร-
861080210704 โรงเรียน บ้านลำหักนายพินัย ทองยอดหมู่ 3 บ้านลำหัก ต. ควนหนองคว้า อ. จุฬาภรณ์75476478
871080210693 โรงเรียน บ้านวังใสนางนันทนา พิณสุวรรณ์หมู่ 1 บ้านบ้านวังใส ต. สามตำบล อ. จุฬาภรณ์75845241
881080210180 โรงเรียน บ้านวังหอนนางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้วหมู่ 5 บ้านวังหอน ต. วังอ่าง อ. ชะอวด75460601
891080210587 โรงเรียน บ้านศาลาแก้วนางศรีประไพ เมทิโกหมู่ 3 บ้านศาลาแก้ว ต. หัวไทร อ. หัวไทร75478336
901080210204 โรงเรียน บ้านศาลาตะเคียน-หมู่ 11 บ้านบ้านศาลาตะเคียน ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่75450025
911080210139 โรงเรียน บ้านศาลาทวดทองนางไพจิตต์ มีปลอดหมู่ 5 บ้านทวดทอง ต. ชะอวด อ. ชะอวด075-450202
921080210425 โรงเรียน บ้านแสงวิมานนายนิทัศน์ คู่ธรรมจักรหมู่ 13 บ้านแสงวิมาน ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง75399625
931080210147 โรงเรียน บ้านใสถิน-หมู่ 2 บ้านบ้านทุ่งใหญ่ ต. ขอนหาด อ. ชะอวด895988787
941080210700 โรงเรียน บ้านไสขาม-หมู่ 3 บ้านไสขาม ต. บ้านชะอวด อ. จุฬาภรณ์-
951080210691 โรงเรียน บ้านไสหินตั้ง-หมู่ 4 บ้านไสหินตั้ง ต. ทุ่งโพธิ์ อ. จุฬาภรณ์75308310
961080210459 โรงเรียน บ้านหนองกกนายวิมล คงทองหมู่ 4 บ้านบ้านหนองกก ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75449049
971080210155 โรงเรียน บ้านหนองนนทรีนายเข็บ บุญวรรณหมู่ 2 บ้านบ้านหนองนนทรี ต. วังอ่าง อ. ชะอวด75476270
981080210573 โรงเรียน บ้านหนองบอนนายก้องเกียรติ์ หิ้นจิ้วหมู่ 9 บ้านหนองบอน ต. หัวไทร อ. หัวไทร75389116
991080210153 โรงเรียน บ้านหนองบัวนางอาภรณ์ ไพบูลย์หมู่ 3 บ้านบ้านหนองบัว ต. วังอ่าง อ. ชะอวด75354580
1001080210463 โรงเรียน บ้านหนองมากนายบงกช อุตตะระนาคหมู่ 3 บ้านบ้านหนองมาก ต. ควนเกย อ. ร่อนพิบูลย์75449395
1011080210142 โรงเรียน บ้านหนองหินนายจรัล บำรุงชูหมู่ 2 บ้านหนองหิน ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด75380969
1021080210592 โรงเรียน บ้านหน้าศาลนางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศหมู่ 3 บ้านบ้านหน้าศาล ต. หน้าสตน อ. หัวไทร75389637
1031080210555 โรงเรียน บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112นายสมเกียรติ เวชภูติหมู่ 4 บ้านบ้านห้วยน้ำเย็น ต. บ้านราม อ. หัวไทร75450233
1041080210450 โรงเรียน บ้านห้วยไม้แก่นนายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์หมู่ 11 บ้านห้วยไม้แก่น ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75450109
1051080210138 โรงเรียน บ้านห้วยโสนางศุภมนต์ จรณะเลิศหมู่ 3 บ้านบ้านห้วยโส ต. ท่าประจะ อ. ชะอวด75380214
1061080210472 โรงเรียน บ้านห้วยหารนายโชติ คำนวณหมู่ 4 บ้านบ้านไม้หลา ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์75497047
1071080210853 โรงเรียน บ้านหอยรากนางธรรมาภรณ์ ชุมศรีหมู่ 2 บ้านบ้านหอยราก ต. หูล่อง อ. ปากพนัง075-344286
1081080210582 โรงเรียน บ้านหัวไทร-หมู่ 5 บ้านบ้านหัวไทรควน ต. ควนชะลิก อ. หัวไทร810849291
1091080210218 โรงเรียน บ้านหัวปอ-หมู่ 6 บ้านบ้านหัวปอ ต. บ้านเนิน อ. เชียรใหญ่-
1101080210415 โรงเรียน บ้านหัวลำพูนายสุทัศน์ บุญชัยหมู่ 10 บ้านหัวลำพู ต. ป่าระกำ อ. ปากพนัง75450086
1111080210694 โรงเรียน บ้านเหนือคลองนางณัฐยากร ฤทธิ์ธนกุลหมู่ 7 บ้านเหนือคลอง ต. ทุ่งโพธิ์ อ. จุฬาภรณ์75450013
1121080210692 โรงเรียน บ้านอายเลา-หมู่ 5 บ้านสวนเลา ต. ทุ่งโพธิ์ อ. จุฬาภรณ์75422864
1131080210445 โรงเรียน ร่อนพิบูลย์นายมนัส ทองทิพย์หมู่ 12 บ้านร่อนพิบูลย์ ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75441141
1141080210485 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 7นายวีรสิทธิ์ แดงวิไลหมู่ 2 บ้านสระพัง ต. เสาธง อ. ร่อนพิบูลย์75845430
1151080210381 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์นายมนต์ตรี หนูขจรหมู่ 1 บ้านปลายทราย ต. แหลมตะลุมพุก อ. ปากพนัง-
1161080210442 โรงเรียน วัดกัลยานฤมิตนายวิน ประมุขหมู่ 5 บ้านบ้านเปี๊ยะ ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง75399321
1171080210391 โรงเรียน วัดกาญจนาราม-หมู่ 2 บ้านบางนาว ต. บางพระ อ. ปากพนัง086-742-1099
1181080210177 โรงเรียน วัดกาโห่ใต้นายสันติ ทะเดชหมู่ 1 บ้านบ้านกาโห่ใต้ ต. ควนหนองหงษ์ อ. ชะอวด75760356
1191080210422 โรงเรียน วัดเกาะจากนายศักดิ์ชาย ตันเฉลิมหมู่ 2 บ้านเกาะจาก ต. เกาะทวด อ. ปากพนัง75350548
1201080210410 โรงเรียน วัดขนาบนาก-หมู่ 1 บ้านขนาบนาก ต. ขนาบนาก อ. ปากพนัง75450077
1211080210452 โรงเรียน วัดเขาน้อย-หมู่ 7 บ้านบ้านเขาน้อย ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75441399
1221080210226 โรงเรียน วัดคงคาวดีนายป.เศก ประจงหมู่ 10 บ้านควายต่อหัว ต. ไสหมาก อ. เชียรใหญ่918261605
1231080210211 โรงเรียน วัดคลองขยัน-หมู่ 1 บ้านบ้านคลองขยัน ต. บ้านกลาง อ. เชียรใหญ่-
1241080210443 โรงเรียน วัดคลองน้อย-หมู่ 1 บ้านคลองน้อย ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง75399710
1251080210461 โรงเรียน วัดควนเกยนายนพดลย์ เพชระหมู่ 1 บ้านบ้านควนเกย ต. ควนเกย อ. ร่อนพิบูลย์75449203
1261080210169 โรงเรียน วัดควนเคร็งนายโสภณ ดำพินหมู่ 11 บ้านบ้านควนเคร็ง ต. เคร็ง อ. ชะอวด75467095
1271080210576 โรงเรียน วัดควนชะลิกนายสุเทพ ชุมแสงหมู่ 2 บ้านควนนุ้ย ต. ควนชะลิก อ. หัวไทร75767287
1281080210185 โรงเรียน วัดควนเถียะ-หมู่ 3 บ้านบ้านควนเถียะ ต. นางหลง อ. ชะอวด883941948
1291080210168 โรงเรียน วัดควนป้อมนายณฐกฤต ชื่นชนะหมู่ 1 บ้านควนป้อม ต. เคร็ง อ. ชะอวด-
1301080210167 โรงเรียน วัดควนยาวนายสุนทร วังขุนพรหมหมู่ 3 บ้านบ้านควนยาว ต. เคร็ง อ. ชะอวด75476081
1311080210157 โรงเรียน วัดควนสมบูรณ์นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญหมู่ 1 บ้านบ้านควนสมบูรณ์ ต. ท่าประจะ อ. ชะอวด75450203
1321080210151 โรงเรียน วัดควนใสนายประหยัด บุญรินทร์หมู่ 6 บ้านควนใส ต. ขอนหาด อ. ชะอวด848384113
1331080210466 โรงเรียน วัดคันธมาลีนายสุโชติ ศิริสมบัติหมู่ 3 บ้านบ้านปัง ต. ควนชุม อ. ร่อนพิบูลย์75759299
1341080210486 โรงเรียน วัดโคกครามนายศิลปชัย ชูมั่นหมู่ 5 บ้านโคกคราม ต. เสาธง อ. ร่อนพิบูลย์75759046
1351080210149 โรงเรียน วัดโคกทราง-หมู่ 7 บ้านโคกทราง ต. นางหลง อ. ชะอวด872932397
1361080210556 โรงเรียน วัดโคกพิกุล-หมู่ 8 บ้านบ้านโคกพิกุล ต. หัวไทร อ. หัวไทร816068484
1371080210408 โรงเรียน วัดโคกมะม่วงนายสมพร ไชยมุดหมู่ 7 บ้านปากช่อง ต. ขนาบนาก อ. ปากพนัง895871769
1381080210558 โรงเรียน วัดโคกยางนายมงคล ยินเจริญหมู่ 7 บ้านโคกยาง(ไซแร้ว) ต. ทรายขาว อ. หัวไทร75450230
1391080210579 โรงเรียน วัดโคกสูง-หมู่ 6 บ้านโคกสูง ต. แหลม อ. หัวไทร
1401080210164 โรงเรียน วัดจิกพนมนายลาศ ชูเชิดหมู่ 6 บ้านจิกพนม ต. ชะอวด อ. ชะอวด75450201
1411080210394 โรงเรียน วัดแจ้ง-หมู่ 2 บ้านบ้านฉาง ต. บ้านเพิง อ. ปากพนัง75351229
1421080210596 โรงเรียน วัดฉิมหลา-หมู่ 6 บ้านฉิมหลา ต. หน้าสตน อ. หัวไทร75389498
1431080210433 โรงเรียน วัดชมพูประดิษฐ์-หมู่ 1 บ้านทวดลุง ต. ชะเมา อ. ปากพนัง75350550
1441080210699 โรงเรียน วัดชะอวดนายบุญนาค กำนอกหมู่ 1 บ้านบ้านชะอวด ต. บ้านชะอวด อ. จุฬาภรณ์75760032
1451080210214 โรงเรียน วัดชัยสุวรรณ-หมู่ 2 บ้านบ้านเก้าตำลึง ต. บ้านเนิน อ. เชียรใหญ่857857262
1461080210578 โรงเรียน วัดดอนผาสุก-หมู่ 3 บ้านดอนผาสุก ต. ควนชะลิก อ. หัวไทร806907256
1471080210175 โรงเรียน วัดดอนมะปรางนางสาวศศิธร ช่วยสงค์หมู่ 6 บ้านดอนมะปราง ต. ท่าประจะ อ. ชะอวด75380369
1481080210193 โรงเรียน วัดดอนรักษานายสมจิตร ไทรทองหมู่ 7 บ้านดอนรักษา ต. ท้องลำเจียก อ. เชียรใหญ่
1491080210207 โรงเรียน วัดแดงนายเสรี เกียรติก้องแก้วหมู่ 7 บ้านปากคลอง ต. เขาพระบาท อ. เชียรใหญ่75331242
1501080210390 โรงเรียน วัดตรงบน-หมู่ 4 บ้านตรงบน ต. คลองกระบือ อ. ปากพนัง
1511080210479 โรงเรียน วัดถลุงทอง-หมู่ 1 บ้านถลุงทอง ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์75350053
1521080210475 โรงเรียน วัดถ้ำเขาแดงนายบำเพ็ญ เที่ยวแสวงหมู่ 9 บ้านวัดถ้ำเขาแดง ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์75497015
1531080210449 โรงเรียน วัดเถลิงกิตติยารามนายชัชกรณ์ บุญเชิดหมู่ 3 บ้านบ้านเถลิง ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75845427
1541080210217 โรงเรียน วัดทวยเทพนายอาทิตย์ เส็นหัดหมู่ 8 บ้านทวยเทพ ต. บ้านเนิน อ. เชียรใหญ่75349332
1551080210209 โรงเรียน วัดทองพูน-หมู่ 2 บ้านบ้านทองพูน ต. เขาพระบาท อ. เชียรใหญ่887517637
1561080210572 โรงเรียน วัดทะเลปังนางชัญญาณ์ภัช สุดทองคงหมู่ 1 บ้านบ้านทะเลปัง ต. หัวไทร อ. หัวไทร75389087
1571080210198 โรงเรียน วัดท้ายทะเลนายอมร สดศรีหมู่ 12 บ้านท้ายทะเล ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่
1581080210580 โรงเรียน วัดท้ายโนตนายปรีชา ขุนบุญจันทร์หมู่ 9 บ้านท้ายโนต ต. แหลม อ. หัวไทร75450240
1591080210206 โรงเรียน วัดทายิการามนายมณี หลวงทิพย์รินทร์หมู่ 4 บ้านบ้านถาวร ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่75477221
1601080210137 โรงเรียน วัดท่าสะท้อน-หมู่ 2 บ้านท่าสะท้อน ต. ชะอวด อ. ชะอวด-
1611080210141 โรงเรียน วัดท่าเสม็ด-หมู่ 6 บ้านบ้านท่าเสม็ด ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด75380779
1621080210591 โรงเรียน วัดท่าเสริมนางสาวเพ็ญศรี คงคาวงศ์หมู่ 2 บ้านบ้านท่าซอม ต. เกาะเพชร อ. หัวไทร75349382
1631080210696 โรงเรียน วัดทุ่งโพธิ์นายภัคพงศ์ แก้วมณีหมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งโพธิ์ ต. ทุ่งโพธิ์ อ. จุฬาภรณ์75449487
1641080210458 โรงเรียน วัดทุ่งหล่อนายธาดา อุณพันธุ์หมู่ 2 บ้านทุ่งหล่อ ต. ควนชุม อ. ร่อนพิบูลย์-
1651080210451 โรงเรียน วัดเทพนมเชือดนางสาวจิรา ไพรัชหมู่ 7 บ้านเทพนมเชือด ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75441339
1661080210457 โรงเรียน วัดเทพมงคลนายชื่น กาฬกาญจน์หมู่ 5 บ้านเขาชุมทอง ต. ควนเกย อ. ร่อนพิบูลย์75449043
1671080210480 โรงเรียน วัดธงทอง-หมู่ 6 บ้านเสาธง ต. เสาธง อ. ร่อนพิบูลย์75373070
1681080210477 โรงเรียน วัดธาราวง-หมู่ 11 บ้านขุนพัง ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์75497203
1691080210684 โรงเรียน วัดนาหมอบุญนางจารุวรรณ รักษ์กำเนิดหมู่ 3 บ้านบ้านนาหมอบุญ ต. นาหมอบุญ อ. จุฬาภรณ์75308506
1701080210453 โรงเรียน วัดเนกขัมมารามนายคำนึง เชื้อสกุลหมู่ 14 บ้านหน้ากาม ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75441144
1711080210562 โรงเรียน วัดบ่อโพง-หมู่ 5 บ้านบ่อโพง ต. บ้านราม อ. หัวไทร812725709
1721080210190 โรงเรียน วัดบ่อล้อนายรณฤทธิ์ อริยพงศ์หมู่ 7 บ้านบ่อล้อ ต. แม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่75362537
1731080210418 โรงเรียน วัดบางคุระนายมณี เอียดเสนหมู่ 5 บ้านบางคุระ ต. บ้านใหม่ อ. ปากพนัง75350546
1741080210375 โรงเรียน วัดบางฉนากนายเกษม บุญถนอมหมู่ 3 บ้านบางฉนาก ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง
1751080210404 โรงเรียน วัดบางด้วนนายไพโรจน์ คงเกิดหมู่ 8 บ้านบางด้วน ต. ปากแพรก อ. ปากพนัง75350123
1761080210566 โรงเรียน วัดบางตะพาน (เขมจาโร)นางสาวบุณยนุช บุญญพันธ์หมู่ 7 บ้านบางตะพาน ต. เขาพังไกร อ. หัวไทร75478006
1771080210385 โรงเรียน วัดบางทวดนายกุศล เทพศิริหมู่ 1 บ้านบางทวด ต. ปากพนังฝั่งตะวันตก อ. ปากพนัง75444196
1781080210219 โรงเรียน วัดบางทองคำนายสัมพันธ์ อิสสระพันธุ์หมู่ 9 บ้านบ้านบางทองคำ ต. บ้านเนิน อ. เชียรใหญ่-
1791080210419 โรงเรียน วัดบางไทรนายเจริญ ศิริพงศ์หมู่ 2 บ้านบางไทร ต. บางศาลา อ. ปากพนัง816069171
1801080210402 โรงเรียน วัดบางพระ-หมู่ 3 บ้านบางพระ ต. ปากแพรก อ. ปากพนัง75450087
1811080210202 โรงเรียน วัดบางยิ่ว-หมู่ 3 บ้านบ้านบางยิ่ว ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่75348772
1821080210405 โรงเรียน วัดบางศาลานางสมร ภูมิภัทรหมู่ 6 บ้านบางศาลา ต. บางศาลา อ. ปากพนัง75348970
1831080210440 โรงเรียน วัดบ้านงาม-หมู่ 3 บ้านบ้านงาม ต. คลองกระบือ อ. ปากพนัง866862556
1841080210588 โรงเรียน วัดบ้านด่านนายมาณพ แสงจันทร์หมู่ 5 บ้านบ้านด่าน ต. ท่าซอม อ. หัวไทร
1851080210563 โรงเรียน วัดบ้านรามนายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์หมู่ 1 บ้านบ้านราม ต. บ้านราม อ. หัวไทร892893793
1861080210564 โรงเรียน วัดบูรณาวาสนายวีระ ตาดทองหมู่ 1 บ้านเขาพังไกร ต. เขาพังไกร อ. หัวไทร75767075
1871080210423 โรงเรียน วัดโบสถ์นายเจริญ ชูทองหมู่ 5 บ้านวัดโบสถ์ ต. เกาะทวด อ. ปากพนัง75348967
1881080210467 โรงเรียน วัดปลายสระนายธีระพล กิจเกิดหมู่ 4 บ้านปลายสระ ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์75800881
1891080210170 โรงเรียน วัดปากควนนายนิกร ด้วงนุ่มหมู่ 2 บ้านไทรหัวม้า ต. เคร็ง อ. ชะอวด75476060
1901080210388 โรงเรียน วัดปากตรงนางจรินทร์ แก้ววิจิตรหมู่ 7 บ้านปากตรงล่าง ต. หูล่อง อ. ปากพนัง75416096
1911080210393 โรงเรียน วัดปากบางท่าพญา-หมู่ 8 บ้านปากบาง ต. บ้านเพิง อ. ปากพนัง75333782
1921080210399 โรงเรียน วัดปากแพรกนางเสาวณี ทิพย์วารีหมู่ 5 บ้านปากแพรก ต. ปากแพรก อ. ปากพนัง818923651
1931080210595 โรงเรียน วัดปากระวะ-หมู่ 5 บ้านปากระวะ ต. หน้าสตน อ. หัวไทร75389162
1941080210577 โรงเรียน วัดปากเหมืองนายไชยยันต์ ดวงคงทองหมู่ 3 บ้านบ้านปากเหมือง ต. ควนชะลิก อ. หัวไทร840601384
1951080210413 โรงเรียน วัดป่าระกำเหนือ-หมู่ 7 บ้านป่าระกำล่าง ต. ป่าระกำ อ. ปากพนัง75450087
1961080210412 โรงเรียน วัดป่าระกำ-หมู่ 3 บ้านป่าระกำ ต. ป่าระกำ อ. ปากพนัง75350544
1971080210428 โรงเรียน วัดปิยารามนางณิชกมล สัมฤทธิ์ผลหมู่ 4 บ้านเปี๊ยะกลาง ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง75348313
1981080210389 โรงเรียน วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงนายธีระ หมวดจันทร์หมู่ 8 บ้านเสม็ดเอน ต. คลองกระบือ อ. ปากพนัง954185667
1991080210208 โรงเรียน วัดพระบาท-หมู่ 4 บ้านบ้านไกรไทย ต. เขาพระบาท อ. เชียรใหญ่818918598
2001080210210 โรงเรียน วัดพระหอม-หมู่ 4 บ้านบ้านพระหอม ต. บ้านกลาง อ. เชียรใหญ่-
2011080210482 โรงเรียน วัดพระอานนท์-หมู่ 7 บ้านบ้านหนองลึก ต. เสาธง อ. ร่อนพิบูลย์895870418
2021080210379 โรงเรียน วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232นายสวาท สุขถนอมหมู่ 5 บ้านบางวำ ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง75517220
2031080210447 โรงเรียน วัดพิศาลนฤมิตนายสุรทิน ทิพย์อักษรหมู่ 1 บ้านหูด่าน ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75441142
2041080210437 โรงเรียน วัดมหิสสราราม-หมู่ 10 บ้านบางอิฐ ต. คลองกระบือ อ. ปากพนัง75399595
2051080210454 โรงเรียน วัดมัชฌิมภูผานายสายันต์ มีปาลหมู่ 6 บ้านบ้านดอนกลาง ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75441778
2061080210184 โรงเรียน วัดไม้เสียบนายประพันธ์ ยังช่วยหมู่ 2 บ้านไม้เสียบ ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด75493158
2071080210448 โรงเรียน วัดร่อนนา-หมู่ 2 บ้านร่อนนา ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75441882
2081080210136 โรงเรียน วัดรักขิตวันนางสมร พิชัยยุทธ์หมู่ 8 บ้านโคกรัก ต. ชะอวด อ. ชะอวด75381336
2091080210378 โรงเรียน วัดรัตนาราม-หมู่ 2 บ้านบางบ่อ ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง75517816
2101080210574 โรงเรียน วัดรามแก้วนายประภาส สวนกูลหมู่ 2 บ้านรามแก้ว ต. รามแก้ว อ. หัวไทร75478026
2111080210695 โรงเรียน วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์หมู่ 2 บ้านโคกแร่ ต. ทุ่งโพธิ์ อ. จุฬาภรณ์75441763
2121080210162 โรงเรียน วัดวังกลมนายศุภวัฒน์ มะลิเผือกหมู่ 4 บ้านทุ่งปราณ ต. บ้านตูล อ. ชะอวด847443765
2131080210683 โรงเรียน วัดวังฆ้องนายวิชัย ราชธานีหมู่ 3 บ้านวังฆ้อง ต. สามตำบล อ. จุฬาภรณ์75308476
2141080210465 โรงเรียน วัดวัวหลุงนายจตุรงค์ ยอดระบำหมู่ 5 บ้านวัวหลุง ต. ควนชุม อ. ร่อนพิบูลย์75459305
2151080210429 โรงเรียน วัดศรีสุวรรณารามนายยุทธิพร เพชรจันทร์หมู่ 7 บ้านเปี๊ยะล่าง ต. คลองน้อย อ. ปากพนัง75399131
2161080210702 โรงเรียน วัดสมควรนายโสภณ ไชยรักษาหมู่ 1 บ้านควนตราบ ต. ควนหนองคว้า อ. จุฬาภรณ์075-450011
2171080210397 โรงเรียน วัดสระ-หมู่ 9 บ้านวัดสระ ต. ท่าพยา อ. ปากพนัง812713026
2181080210203 โรงเรียน วัดสระแก้วนางสมนึก อินทร์พรหมหมู่ 1 บ้านบางแก้ว ต. ท่าขนาน อ. เชียรใหญ่75349379
2191080210215 โรงเรียน วัดสระโพธิ์นายชนะวิน แสงทามาตย์หมู่ 4 บ้านสระโพธิ์ ต. เสือหึง อ. เชียรใหญ่75348756
2201080210575 โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์นางสาวประทิว มีเสนหมู่ 8 บ้านตรงเตรียง ต. เขาพังไกร อ. หัวไทร75450227
2211080210387 โรงเรียน วัดสองพี่น้องนางสาวประทีป มะลิแก้วหมู่ 6 บ้านบางน้อง ต. หูล่อง อ. ปากพนัง75416106
2221080210441 โรงเรียน วัดสามแพรกนายสุเทพ ชุมศรีหมู่ 9 บ้านสามแพรก ต. คลองกระบือ อ. ปากพนัง75527651
2231080210474 โรงเรียน วัดสามัคยารามนายสมพร คงดีหมู่ 7 บ้านสามร้อยกล้า ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์75441879
2241080210439 โรงเรียน วัดสุขุมนายสมชัย ช่วยทองหมู่ 6 บ้านบางสระ ต. คลองกระบือ อ. ปากพนัง816076445
2251080210464 โรงเรียน วัดสุวรรณโฆษิตนายนิคม ชูศรีหมู่ 1 บ้านดอนกลาง ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์75759337
2261080210401 โรงเรียน วัดหงส์แก้วนายประจวบ พูลเพิ่มหมู่ 1 บ้านบางขลัง ต. บางตะพง อ. ปากพนัง
2271080210150 โรงเรียน วัดหนองจิกนายทวีศิลป์ ชูเรืองหมู่ 2 บ้านหนองจิก ต. นางหลง อ. ชะอวด-
2281080210484 โรงเรียน วัดหนานายอาคม ลียวัฒนานุพงศ์หมู่ 5 บ้านบ้านหนา ต. เสาธง อ. ร่อนพิบูลย์75450111
2291080210594 โรงเรียน วัดหน้าสตนนางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์หมู่ 2 บ้านบ้านหน้าสตน ต. หน้าสตน อ. หัวไทร75389501
2301080210156 โรงเรียน วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศนายจริญ ปานแก้วหมู่ 4 บ้านห้วยแหยง ต. ท่าประจะ อ. ชะอวด75476242
2311080210403 โรงเรียน วัดหอยกันนางถาวร หนูสุขหมู่ 9 บ้านหอยกัน ต. ปากแพรก อ. ปากพนัง-
2321080210557 โรงเรียน วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)นายสุริศักดิ์ เมทิโกหมู่ 1 บ้านหัวค่าย ต. ทรายขาว อ. หัวไทร75766539
2331080210414 โรงเรียน วัดเหมกนายวิรัตน์ อโณทัยหมู่ 11 บ้านเหมก ต. ป่าระกำ อ. ปากพนัง75348979
2341080210565 โรงเรียน วัดแหลมนางสำรวย วงศ์สวัสดิ์หมู่ 2 บ้านแหลม ต. แหลม อ. หัวไทร75478133
2351080210382 โรงเรียน วัดแหลมตะลุมพุกนางสุภาพ พฤษภหมู่ 3 บ้านแหลมตะลุมพุก ต. แหลมตะลุมพุก อ. ปากพนัง75350044
2361080210417 โรงเรียน วัดอัฒฑศาสนารามนายมนูญ รักดีหมู่ 3 บ้านบ้านหัวป่าขลู ต. ป่าระกำ อ. ปากพนัง75348969
2371080210561 โรงเรียน วัดอิมอญนายประกิต อินทนะหมู่ 12 บ้านอิมอญ ต. หัวไทร อ. หัวไทร75389470
2381080210559 โรงเรียน วัดอู่แก้วนายพิเชษฐ์ แสงกระจ่างหมู่ 12 บ้านอู่แก้ว ต. ทรายขาว อ. หัวไทร75477247
2391080210468 โรงเรียน สุนทราภิบาลนายประภาศ พลูหนังหมู่ 2 บ้านทุ่งค้อ ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์75476438
2401080210570 โรงเรียน หัวไทร(เรือนประชาบาล)นายสง่า ด่านวัฒนาหมู่ 8 บ้านบางไร่ ต. หัวไทร อ. หัวไทร75389470
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
11080210722 โรงเรียน เคียงศิรินายสมศักดิ์ แสงสว่างหมู่ 6 บ้านบ้านท่าพุด ต. นาเหรง อ. นบพิตำ0
21080210076 โรงเรียน ชุมชนบ้านบางโหนดนายวัฒนะ เผือกเนียมหมู่ 1 บ้านบ้านบางโหนด ต. ขนอม อ. ขนอม75528041
31080210614 โรงเรียน ชุมชนวัดทอนหงส์นางพิญญู สุทธิพันธ์หมู่ 2 บ้านทอนหงส์ ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี394270
41080210525 โรงเรียน ชุมชนวัดเทพราช-หมู่ 6 บ้านไสอ้อย ต. เทพราช อ. สิชล
51080210083 โรงเรียน ชุมชนวัดบางคูนางพรพิมล สุขสมเสรีหมู่ 3 บ้านบ้านบางคู ต. ควนทอง อ. ขนอม527531
61080210533 โรงเรียน ชุมชนวัดปัณณารามนายจักรี ถนิมกาญจน์หมู่ 5 บ้านทุ่งคา ต. ทุ่งปรัง อ. สิชล75771589
71080210250 โรงเรียน ชุมชนวัดสระแก้วนางกัญพิชา ชูโชติหมู่ 5 บ้านสระแก้ว ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา812736266
81080210630 โรงเรียน ชุมชนวัดอินทคีรีนางสาววิลา อานนท์หมู่ 7 บ้านบ้านนา ต. บ้านเกาะ อ. พรหมคีรี-
91080210270 โรงเรียน ชุมชนใหม่นายสุจินต์ สุดคิดหมู่ 8 บ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา092-2749766
101080210259 โรงเรียน ท่าศาลานายสุธน เกิดมณีหมู่ 1 บ้านตลาดท่าศาลา ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา75521117
111080210727 โรงเรียน บ้านขุนทะเล-หมู่ 3 บ้านบ้านขุนทะเล ต. กะหรอ อ. นบพิตำ-
121080210543 โรงเรียน บ้านเขาตาสัก-หมู่ 4 บ้านบ้านเขาตาสัก ต. ทุ่งใส อ. สิชล450095
131080210529 โรงเรียน บ้านเขาทรายนางปาณิสรา ศิริวัฒน์หมู่ 7 บ้านเขาทราย ต. เปลี่ยน อ. สิชล
141080210545 โรงเรียน บ้านเขาฝ้ายนายจรูญ ศรีใหม่หมู่ 7 บ้านบ้านเขาฝ้าย ต. ทุ่งใส อ. สิชล75800187
151080210528 โรงเรียน บ้านเขายวนเฒ่านายประเทือง นุ่นสงหมู่ 4 บ้านเขายวนเฒ่า ต. เทพราช อ. สิชล
161080210084 โรงเรียน บ้านเขาวังทอง-หมู่ 7 บ้านบ้านเขาวังทอง ต. ควนทอง อ. ขนอม476905
171080210086 โรงเรียน บ้านเขาหัวช้างนายปิยศักดิ์ สันธานเดชาหมู่ 10 บ้านเขาหัวช้าง ต. ควนทอง อ. ขนอม75450250
181080210554 โรงเรียน บ้านเขาใหญ่นายสุธี สังข์ทองหมู่ 4 บ้านบ้านยาน ต. เขาน้อย อ. สิชล75753536
191080210090 โรงเรียน บ้านแขวงเภา-หมู่ 2 บ้านแขวงเภา ต. ท้องเนียน อ. ขนอม75754039
201080210621 โรงเรียน บ้านคลองแควนายสังเวียน แก้วนพหมู่ 6 บ้านบ้านในหมง ต. พรหมโลก อ. พรหมคีรี819682756
211080210544 โรงเรียน บ้านคลองตีนเป็ดนางสาโรจน์ อินควรชุมหมู่ 2 บ้านบ้านคลองตีนเป็ด ต. ทุ่งใส อ. สิชล376140
221080210089 โรงเรียน บ้านคลองวังนายประกอบ ขุนไกรหมู่ 8 บ้านคลองวัง ต. ควนทอง อ. ขนอม450008
231080210087 โรงเรียน บ้านคลองเหลงนางสาวพรรณทิพย์ เฉลิมวรรณหมู่ 6 บ้านคลองเหลง ต. ควนทอง อ. ขนอม75845237
241080210094 โรงเรียน บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)นายจักรพงษ์ เดชสุขหมู่ 2 บ้านบ้านในช่อง ต. ควนทอง อ. ขนอม75845238
251080210232 โรงเรียน บ้านฉางนายถนัด ณ วังอ่างหมู่ 1 บ้านบ้านฉาง ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา450146
261080210516 โรงเรียน บ้านช่องเขาหมากนายนพวงศ์ จิตต์อารีย์หมู่ 2 บ้านเขาหมาก ต. สี่ขีด อ. สิชล75753778
271080210617 โรงเรียน บ้านชุมขลิงนายไพสิต เพ็ชศรีหมู่ 8 บ้านชุมขลิง ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี394010
281080210246 โรงเรียน บ้านชุมโลง-หมู่ 1 บ้านบ้านชุมโลง ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา075-751724
291080210535 โรงเรียน บ้านต้นจันทน์นายไฟซอล ยีโกบหมู่ 3 บ้านบ้านต้นจันทน์ ต. ทุ่งปรัง อ. สิชล75845445
301080210092 โรงเรียน บ้านท่าจันทน์นางจิราภรณ์ สิทธิมากหมู่ 4 บ้านบ้านท่าจันทน์ ต. ท้องเนียน อ. ขนอม75754041
311080210082 โรงเรียน บ้านท่าน้อยนายรังสรรค์ โพธิจิญญาโนหมู่ 11 บ้านบ้านท่าน้อย ต. ควนทอง อ. ขนอม75758489
321080210075 โรงเรียน บ้านท่าม่วง-หมู่ 1 บ้านบ้านท่าม่วง ต. ท้องเนียน อ. ขนอม529030
331080210260 โรงเรียน บ้านท่าสูงนายเชาวลิต นิลจันทร์หมู่ 10 บ้านบ้านท่าสูง ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา75522016
341080210267 โรงเรียน บ้านทุ่งเกราะนางบุปผา จันทร์ศรีนวลหมู่ 4 บ้านทุ่งเกราะ ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา75750101
351080210550 โรงเรียน บ้านทุ่งขันหมากนายธีระพงศ์ นพเดชหมู่ 6 บ้านทุ่งขันหมาก ต. เขาน้อย อ. สิชล753534
361080210539 โรงเรียน บ้านทุ่งครั้งนางสุพาลิตร สมเขาใหญ่หมู่ 9 บ้านทุ่งครั้ง ต. เสาเภา อ. สิชล476726
371080210269 โรงเรียน บ้านทุ่งชนนายคำนวณ มิตรกระจ่างหมู่ 6 บ้านบ้านทุ่งชน ต. หัวตะพาน อ. ท่าศาลา75750107
381080210546 โรงเรียน บ้านทุ่งหัวนานายประยูรศักดิ์ ขวัญสงหมู่ 9 บ้านทุ่งหัวนา ต. สี่ขีด อ. สิชล75845450
391080210731 โรงเรียน บ้านนบนางปุณยภา แก้วนุ่นหมู่ 1 บ้านบ้านนบ ต. กรุงชิง อ. นบพิตำ075-845348
401080210553 โรงเรียน บ้านน้ำขาวนายเกษม หงส์โอภาสหมู่ 5 บ้านบ้านน้ำขาว ต. สิชล อ. สิชล367286
411080210552 โรงเรียน บ้านน้ำฉานายกิตติพงศ์ คิดดีหมู่ 12 บ้านบ้านสวนหัวแหวน ต. เทพราช อ. สิชล848459973
421080210517 โรงเรียน บ้านน้ำร้อนนายสุภาส มณีโชติหมู่ 1 บ้านบ้านน้ำร้อน ต. สี่ขีด อ. สิชล75845451
431080210615 โรงเรียน บ้านในเขียว 1นายวิเชียร พรหมรัตน์พรรณ์หมู่ 5 บ้านในเขียว ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี075-396162
441080210616 โรงเรียน บ้านในเขียว 2นายสุวัช เอกาพันธ์หมู่ 9 บ้านอ้ายดู ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี394378
451080210721 โรงเรียน บ้านในตูลนายสากล หาญใจหมู่ 4 บ้านบ้านในตูล ต. นาเหรง อ. นบพิตำ082-8162395
461080210258 โรงเรียน บ้านในถุ้งนายพนธกร จรเสมอหมู่ 5 บ้านบ้านในถุ้ง ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา75521403
471080210081 โรงเรียน บ้านในเพลา-หมู่ 8 บ้านบ้านในเพลา ต. ขนอม อ. ขนอม75300230
481080210275 โรงเรียน บ้านบ่อกรูดนางประภาพรรณ ทองสุขหมู่ 6 บ้านบ้านบ่อกรูด ต. กลาย อ. ท่าศาลา75450151
491080210512 โรงเรียน บ้านบางฉางนายกวีพนธ์ ศรีเมืองหมู่ 3 บ้านบ้านบางฉาง ต. สิชล อ. สิชล75536463
501080210265 โรงเรียน บ้านประชาอารี-หมู่ 14 บ้านประชาอารี ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา75450094
511080210547 โรงเรียน บ้านปราบราษฏร์อุทิศนายอรุณ ศรีรัตน์หมู่ 6 บ้านบ้านปราบ ต. สี่ขีด อ. สิชล476810
521080210536 โรงเรียน บ้านปลายทอนนางจิระพันธ์ เรืองเมืองหมู่ 7 บ้านบ้านปลายทอน ต. ทุ่งปรัง อ. สิชล75771549
531080210272 โรงเรียน บ้านปากเจานายอนุห์ บุญคล่องหมู่ 8 บ้านบ้านปากเจา ต. ตลิ่งชัน อ. ท่าศาลา75772049
541080210279 โรงเรียน บ้านปากดวดนายสัญยิด ยีส้าหมู่ 1 บ้านบ้านปากดวด ต. กลาย อ. ท่าศาลา935836407
551080210728 โรงเรียน บ้านปากลงนายมาณพ เสียมไหมหมู่ 5 บ้านสวนปราง ต. กรุงชิง อ. นบพิตำ75752633
561080210080 โรงเรียน บ้านเปร็ตนายวิชาญ ทองนุ่มหมู่ 7 บ้านบ้านเปร็ต ต. ขนอม อ. ขนอม075-528202
571080210532 โรงเรียน บ้านเผียนนางทิพรัตน์ ศรีสุภาหมู่ 5 บ้านบ้านเผียน ต. เปลี่ยน อ. สิชล75845447
581080210278 โรงเรียน บ้านพังปริงนายธนูศิลป์ สุขแสนสุขหมู่ 1 บ้านบ้านพังปริง ต. กลาย อ. ท่าศาลา375203
591080210734 โรงเรียน บ้านพังหรัน-หมู่ 4 บ้านบ้านพังหรัน ต. นบพิตำ อ. นบพิตำ75348390
601080210730 โรงเรียน บ้านพิตำ-หมู่ 3 บ้านบ้านพิตำ ต. กรุงชิง อ. นบพิตำ309211
611080210251 โรงเรียน บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)-หมู่ 3 บ้านบ้านเราะ ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา75375410
621080210733 โรงเรียน บ้านโรงเหล็กนายวาที จันทพราหมณ์หมู่ 1 บ้านโรงเหล็ก ต. นบพิตำ อ. นบพิตำ75307187
631080210619 โรงเรียน บ้านวังลุงนางวรรณะ ชูสุวรรณ์หมู่ 6 บ้านวังลุง ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี394012
641080210264 โรงเรียน บ้านวังหิน-หมู่ 4 บ้านบ้านวังหิน ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา75450147
651080210088 โรงเรียน บ้านวัดในนายพราสันต์ การดีหมู่ 11 บ้านวัดใน ต. ขนอม อ. ขนอม528040
661080210257 โรงเรียน บ้านสระบัวนายสิทธิชัย ทองนุ่นหมู่ 6 บ้านบ้านสระบัว ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา75300639
671080210235 โรงเรียน บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92นายสุธรรม นวลแป้นหมู่ 1 บ้านบ้านสองแพรก ต. โพธิ์ทอง อ. ท่าศาลา75522071
681080210245 โรงเรียน บ้านสะพานหันนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์หมู่ 4 บ้านในหัน ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา-
691080210236 โรงเรียน บ้านสำนักม่วงนายบุญโชค สุดคิดหมู่ 6 บ้านบ้านสำนักม่วง ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา
701080210541 โรงเรียน บ้านสุวรรณเขตนายพงศ์ศรัณย์ จันทรัตน์หมู่ 8 บ้านบางปอ ต. สิชล อ. สิชล75771050
711080210530 โรงเรียน บ้านไสพลู-หมู่ 8 บ้านไสพลู ต. เปลี่ยน อ. สิชล872819923
721080210531 โรงเรียน บ้านไสเหรียง-หมู่ 6 บ้านไสเหรียง ต. เปลี่ยน อ. สิชล075 450120
731080210271 โรงเรียน บ้านหนองหว้า-หมู่ 4 บ้านหนองหว้า ต. ตลิ่งชัน อ. ท่าศาลา412375
741080210248 โรงเรียน บ้านหนับเภานายสนิท อนันต์หมู่ 7 บ้านบ้านกลาง ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา75450387
751080210280 โรงเรียน บ้านหน้าเขาวัดนายบพิธ แก้วสังข์หมู่ 6 บ้านหน้าเขาวัด ต. ตลิ่งชัน อ. ท่าศาลา-
761080210542 โรงเรียน บ้านห้วยทรายทองนายบุญชนะ สิริกาญจน์หมู่ 4 บ้านบ้านห้วยทรายทอง ต. ทุ่งใส อ. สิชล-
771080210247 โรงเรียน บ้านอินทนินนางสาวดารุณี บุญวิกหมู่ 8 บ้านอินทนิน ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา075-845312
781080210254 โรงเรียน ปทุมานุกูลนายมนตรี เจียรมาศหมู่ 1 บ้าน- ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา521384
791080210256 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 8นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์หมู่ 15 บ้านบ้านหน้าทัพ ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา075-369486
801080210079 โรงเรียน วัดกระดังงา-หมู่ 9 บ้านท่าสำเภา ต. ขนอม อ. ขนอม528042
811080210549 โรงเรียน วัดกลาง-หมู่ 1 บ้านบ้านเกาะสระ ต. ฉลอง อ. สิชล0-7584-5441
821080210632 โรงเรียน วัดกำแพงถม-หมู่ 5 บ้านบ้านกำแพงถม ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี450155
831080210518 โรงเรียน วัดขรัวช่วยนายบุญเลิศ วีระพรกานต์หมู่ 6 บ้านต้นเหรียง ต. เสาเภา อ. สิชล75367217
841080210077 โรงเรียน วัดเขา (วันครู2501)นางนัยนา เมฆแดงหมู่ 4 บ้านสี่แยกตลาด ต. ขนอม อ. ขนอม529028
851080210626 โรงเรียน วัดเขาขุนพนมนายปรีชา แสงบรรจงหมู่ 3 บ้านหน้าเขาขุนพนม ต. บ้านเกาะ อ. พรหมคีรี075-338424
861080210548 โรงเรียน วัดเขาน้อยนายโสภณ มีเสนหมู่ 1 บ้านบ้านเหนือ ต. เขาน้อย อ. สิชล75753540
871080210725 โรงเรียน วัดเขาน้อย-หมู่ 5 บ้านวัดเขาน้อย ต. กะหรอ อ. นบพิตำ450130
881080210623 โรงเรียน วัดเขาปูนนายสันติ ปิ่นหอมกุลหมู่ 8 บ้านเขาปูน ต. พรหมโลก อ. พรหมคีรี396292
891080210726 โรงเรียน วัดคงคานายจรูญ จันทร์เอียดหมู่ 8 บ้านไสรักษ์ ต. กะหรอ อ. นบพิตำ075-751221
901080210538 โรงเรียน วัดคงคาเลียบนายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วยหมู่ 11 บ้านท่าควาย ต. ฉลอง อ. สิชล075-450116
911080210520 โรงเรียน วัดคงคาวดีนายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์หมู่ 2 บ้านเสาเภา ต. เสาเภา อ. สิชล367526
921080210091 โรงเรียน วัดคีรีวงนายทศพล ใบเต้หมู่ 3 บ้านบ้านทุ่งขนาน ต. ท้องเนียน อ. ขนอม75754040
931080210261 โรงเรียน วัดโคกเหล็กนายพัชรพงศ์ ทับเพชรหมู่ 9 บ้านบ้านโคกเหล็ก ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา770260
941080210514 โรงเรียน วัดจอมทองนางสิริวรรณ มณีโชติหมู่ 2 บ้านบ้านจอมทอง ต. สิชล อ. สิชล75535097
951080210276 โรงเรียน วัดจันทารามนางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูหมู่ 5 บ้านสวนจันทร์ ต. ตลิ่งชัน อ. ท่าศาลา075-772-005
961080210229 โรงเรียน วัดจันพอนายสัมพันธภพ ศรีวิบูลย์หมู่ 3 บ้านจันพอ ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา348676
971080210085 โรงเรียน วัดเจดีย์หลวงนางจุราภรณ์ คงเจริญหมู่ 4 บ้านบ้านเจดีย์หลวง ต. ควนทอง อ. ขนอม75527533
981080210526 โรงเรียน วัดชนสังขรณพิจิตรนางสาวนิมล ชัยฤกษ์หมู่ 4 บ้านสีสา ต. เปลี่ยน อ. สิชล75354141
991080210534 โรงเรียน วัดชนาราม-หมู่ 8 บ้านหนองเต่า ต. ทุ่งปรัง อ. สิชล75845444
1001080210255 โรงเรียน วัดชลธารามนางถนอมศรี เกษโรหมู่ 2 บ้านเตาหม้อ ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา521508
1011080210263 โรงเรียน วัดชัยธารามประดิษฐ์นายเกษม เกื้อกาญจน์หมู่ 15 บ้านปากโมระ ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา75750045
1021080210274 โรงเรียน วัดดอนใครนายสุภาพ ผิวเหมาะหมู่ 9 บ้านบ้านดอนใคร ต. กลาย อ. ท่าศาลา075-845301
1031080210537 โรงเรียน วัดถ้ำเทียนถวายนายประสิทธิ์ จันทร์แก้วหมู่ 14 บ้านบ้านทุ่งปรัง ต. ทุ่งปรัง อ. สิชล75771689
1041080210241 โรงเรียน วัดทางขึ้นนายวิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อมหมู่ 1 บ้านทางขึ้น ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา348668
1051080210624 โรงเรียน วัดท้าวโทะ-หมู่ 3 บ้านหัวปราง ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี450156
1061080210239 โรงเรียน วัดเทวดารามนางประทุมมาส รู้ยิ่งหมู่ 5 บ้านวัดเทวดาราม ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา75521964
1071080210627 โรงเรียน วัดโทเอกนางสุจิตรา มหาสวัสดิ์หมู่ 1 บ้านน้ำแคบ ต. อินคีรี อ. พรหมคีรี75765262
1081080210524 โรงเรียน วัดธารน้ำฉานางฉวีวรรณ แก้วสังข์หมู่ 3 บ้านต้นเนียง ต. เทพราช อ. สิชล904904162
1091080210622 โรงเรียน วัดนากันนายเกษม อนุรัตน์หมู่ 1 บ้านนากัน ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี349418
1101080210249 โรงเรียน วัดนากุนนายมานะจิตต์ รัตนมณีหมู่ 6 บ้านบ้านนากุน ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา075-375399
1111080210253 โรงเรียน วัดนางตรานายสุนทร สุวัชรชัยติวงศ์หมู่ 3 บ้านนางตรา ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา521373
1121080210724 โรงเรียน วัดนาเหรงนายจุฬา จันทพราหมณ์หมู่ 3 บ้านบ้านนาเหรง ต. นาเหรง อ. นบพิตำ75307139
1131080210252 โรงเรียน วัดน้ำตกนางมลิวัลย์ พาศรีหมู่ 2 บ้านบ้านน้ำตก ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา088-4514922
1141080210243 โรงเรียน วัดประดู่หอมนางอรไท มะลิแก้วหมู่ 9 บ้านประดู่หอม ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา8053815819
1151080210511 โรงเรียน วัดประทุมทายการามนายประวรรณชัย เต็งทองหมู่ 1 บ้านตลาดสิชล ต. สิชล อ. สิชล75536133
1161080210273 โรงเรียน วัดปลักปลานางสาวอาภรณ์ เมฆฉายหมู่ 2 บ้านปลักปลา ต. ตลิ่งชัน อ. ท่าศาลา075-772-019
1171080210237 โรงเรียน วัดป่า(ท่าขึ้น)นายชัยชาญ สกุลชิตหมู่ 13 บ้านวัดป่า ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา350149
1181080210266 โรงเรียน วัดป่า(โมคลาน)-หมู่ 7 บ้านวัดป่าวดี ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา75750104
1191080210519 โรงเรียน วัดปากด่านนายณัฐวัฒน์ รักทองหมู่ 3 บ้านบ้านปากด่าน ต. เสาเภา อ. สิชล0-7580-0670
1201080210629 โรงเรียน วัดป่ากิ่ว-หมู่ 6 บ้านบ้านป่ากิ่ว ต. อินคีรี อ. พรหมคีรี-
1211080210729 โรงเรียน วัดเปียนนายสมภาส สิทธิฤทธิ์หมู่ 4 บ้านบ้านเปียน ต. กรุงชิง อ. นบพิตำ309005
1221080210620 โรงเรียน วัดพรหมโลกนายกรีฑา ลักษณะวิลาศหมู่ 1 บ้านพรหมโลก ต. พรหมโลก อ. พรหมคีรี75338388
1231080210242 โรงเรียน วัดพระเลียบนายอมฤต หล้าหลั่นหมู่ 14 บ้านบ้านยาง ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา075-450150
1241080210244 โรงเรียน วัดพระอาสน์นายสันติ มูณีวรรณหมู่ 5 บ้านไม้มูก ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา075 770297
1251080210233 โรงเรียน วัดโมคลานนายสุธรรม บุญติดหมู่ 12 บ้านโมคลาน ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา75445402
1261080210240 โรงเรียน วัดยางงามนายสมศักดิ์ เกษโรหมู่ 3 บ้านยางงาม ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา75522448
1271080210231 โรงเรียน วัดยางทองนางปัทมา รอดผลหมู่ 10 บ้านนางไกร ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา405884
1281080210625 โรงเรียน วัดโยธาธรรม-หมู่ 2 บ้านบ้านวัดดูก ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี450157
1291080210732 โรงเรียน วัดโรงเหล็กนายวัชรินทร์ ผ่องแผ้วหมู่ 7 บ้านหัวโคก ต. นบพิตำ อ. นบพิตำ307185
1301080210527 โรงเรียน วัดศิลาชลเขตนายไพโรจน์ ขาวเอี่ยมหมู่ 10 บ้านท่าหิน ต. เปลี่ยน อ. สิชล075-772228
1311080210268 โรงเรียน วัดสโมสรนางสาวชูศรี กาญจนวงศ์หมู่ 2 บ้านฉิมพลี ต. หัวตะพาน อ. ท่าศาลา
1321080210523 โรงเรียน วัดสโมสรสันนิบาตนายกมล จันทร์สว่างหมู่ 12 บ้านนาแล ต. เสาเภา อ. สิชล367507
1331080210234 โรงเรียน วัดสระประดิษฐ์นายจำเนียร พรหมแก้วหมู่ 8 บ้านบ้านกลาง ต. โพธิ์ทอง อ. ท่าศาลา75445339
1341080210521 โรงเรียน วัดสวนศิขรบรรพตนางสาววิจิตร ทลิกรรณ์หมู่ 11 บ้านเขาคา ต. เสาเภา อ. สิชล349215
1351080210262 โรงเรียน วัดสวนหมาก-หมู่ 6 บ้านบ้านสวนหมาก ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา75750130
1361080210628 โรงเรียน วัดสากเหล็กนายตะวัน พันธุ์ชูศรีหมู่ 2 บ้านบ้านสากเหล็ก ต. อินคีรี อ. พรหมคีรี855770029
1371080210540 โรงเรียน วัดสุชนนายประกอบ ก๋งทองหมู่ 8 บ้านทุ่งใส ต. ทุ่งใส อ. สิชล536219
1381080210522 โรงเรียน วัดสุธรรมาราม-หมู่ 9 บ้านพังกำ ต. ฉลอง อ. สิชล349387
1391080210230 โรงเรียน วัดหญ้าปล้องนายอุทัย สุทธิพันธ์หมู่ 5 บ้านบ้านหญ้าปล้อง ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา75348674
1401080210238 โรงเรียน วัดหมายนางสิริรักษ์ มิตรกระจ่างหมู่ 7 บ้านวัดหมาย ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา521432
1411080210631 โรงเรียน วัดหลวงครูว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร วงศ์ทิมหมู่ 6 บ้านหลวงครู ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี75450158
1421080210618 โรงเรียน วัดใหม่นายปิยะ แสงรักษ์หมู่ 4 บ้านวัดใหม่-ท่าสาย ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี75450084
สังกัด สพม.เขต 12
11080210814 โรงเรียน กรุงหยันวิทยาคารนายเฉลิมชัย จิตรสำรวยหมู่ 2 บ้านหมู่บ้านกรุงหยัน ต. กรุงหยัน อ. ทุ่งใหญ่75758035
21080210775 โรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราชนายส.สมบัติ มีสุนทรหมู่ - บ้านเลขที่ 660 ต. คลัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช75356137
31080210808 โรงเรียน ก้างปลาวิทยาคมนายประเสริฐ ธานีรัตน์หมู่ 3 บ้านก้างปลา ต. ที่วัง อ. ทุ่งสง075-363484,075-
41080210798 โรงเรียน เกาะขันธ์ประชาภิบาลนายอรุณ พงศ์เพ็ชร์หมู่ 2 บ้านไม้เสียบ ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด075493072-3
51080210831 โรงเรียน ขนอมพิทยานายสิทธิพร นิลพัฒน์หมู่ 12 บ้านป่าตาล ต. ขนอม อ. ขนอม75529501
61080210799 โรงเรียน ขอนหาดประชาสรรค์นายอรรถพร อักษรนำหมู่ 4 บ้านโคกโหนด ต. ขอนหาด อ. ชะอวด75386240
71080210785 โรงเรียน ขุนทะเลวิทยาคมนายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์หมู่ 3 บ้านบ้านสอ ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา75450508
81080210837 โรงเรียน เขาพังไกรนายสุธีรุจ อุปถัมภ์หมู่ 2 บ้านเขาพังไกร ต. เขาพังไกร อ. หัวไทร75845136
91080210845 โรงเรียน คงคาประชารักษ์นายพยัส คีรีพันธุ์หมู่ 4 บ้านบ้านไสรักษ์ ต. กะหรอ อ. นบพิตำ75751109
101080210824 โรงเรียน ควนเกยสุทธิวิทยาว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาลหมู่ 1 บ้านควนเกย ต. ควนเกย อ. ร่อนพิบูลย์75449022
111080210823 โรงเรียน คีรีราษฎร์พัฒนานายณัฐวุฒิ รัตนอรุณหมู่ 12 บ้านบ้านขุนพัง ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์75497071
121080210781 โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วงหมู่ 1 บ้านเลขที่ 120 ต. บางจาก อ. เมืองนครศรีธรรมราช75399123
131080210828 โรงเรียน ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศนายกิตติชัย ไชยศรหมู่ 5 บ้านบ้านในดอน ต. ฉลอง อ. สิชล075-466424
141080210786 โรงเรียน ฉวางรัชดาภิเษกนายจำเริญศักดิ์ แสงแก้วหมู่ 8 บ้านไสหร้า ต. ไสหร้า อ. ฉวาง075-481169
151080210849 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนายสุภาพ เต็มรัตน์หมู่ 1 บ้าน134 ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ772633
161080210842 โรงเรียน เฉลิมราชประชาอุทิศนายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์หมู่ 13 บ้านนาใน ต. ช้างซ้าย อ. พระพรหม75761350
171080210796 โรงเรียน ชะอวดนายประยูร รักษ์กำเนิดหมู่ 9 บ้าน ต. ชะอวด อ. ชะอวด75381377
181080210800 โรงเรียน ชะอวดเคร่งธรรมวิทยานางสาววิมล นาวารัตน์หมู่ 9 บ้านบ้านควนชิง ต. เคร็ง อ. ชะอวด75470266
191080210797 โรงเรียน ชะอวดวิทยาคารนางสุภาภรณ์ คงคานนท์หมู่ 1 บ้านบ้านบนเนิน ต. ชะอวด อ. ชะอวด75381366
201080210847 โรงเรียน ช้างกลางประชานุกูลนายอนันต์ รักษ์ศรีทองหมู่ 4 บ้านมะนาวหวาน ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง75755554
211080210794 โรงเรียน เชียรใหญ่สามัคคีวิทยานายศรีวิชัย คงจันทร์หมู่ 7 บ้านพระหอม ต. เสือหึง อ. เชียรใหญ่75450841
221080210792 โรงเรียน เชียรใหญ่นายปราโมทย์ พรหมนิลหมู่ 7 บ้านบ้านบ่อล้อ ต. แม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่75362209
231080210826 โรงเรียน ตระพังพิทยาคมนายสันติกร รักสองหมื่นหมู่ 6 บ้านพรุดินสอ ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์75466788
241080210779 โรงเรียน ตรีนิมิตรวิทยาว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศหมู่ 1 บ้านบางพุทรา ต. บางจาก อ. เมืองนครศรีธรรมราช75399095
251080210843 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายพีระพงษ์ สองวิหคหมู่ 6 บ้าน ต. นาพรุ อ. พระพรหม
261080210836 โรงเรียน ทรายขาววิทยานายอรุณ รอดสันติกุลหมู่ 1 บ้านทรายขาว ต. ทรายขาว อ. หัวไทร75766536
271080210832 โรงเรียน ท้องเนียนคณาภิบาลนายสมมาศ หนูแก้วหมู่ 4 บ้านบ้านท่าจันทร์ ต. ท้องเนียน อ. ขนอม75754046
281080210848 โรงเรียน ทางพูนวิทยาคารนายอนันทน์ แดงเรืองหมู่ 2 บ้าน32/1 ต. ทางพูน อ. เฉลิมพระเกียรติ75845001
291080210780 โรงเรียน ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ-หมู่ 2 บ้านบ้านโคกข่อย ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช446980-1
301080210801 โรงเรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา-หมู่ 3 บ้าน- ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา75521052
311080210806 โรงเรียน ทุ่งสงวิทยานายสถิตย์ รัตนบุรีหมู่ 11 บ้านไสไฟลาม ต. ควนกรด อ. ทุ่งสง075-757052, 075-757147, 0
321080210807 โรงเรียน ทุ่งสงสหประชาสรรค์-หมู่ 3 บ้านสหกรณ์ ต. เขาขาว อ. ทุ่งสง075-757569
331080210804 โรงเรียน ทุ่งสงนายสุนันท์ กลับขันธ์หมู่ 2 บ้าน44 ต. ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง075-773151-2
341080210817 โรงเรียน ทุ่งสังพิทยาคมนางวิมล หนูชุมหมู่ 2 บ้านทุ่งสัง ต. ทุ่งสัง อ. ทุ่งใหญ่075-758631
351080210815 โรงเรียน ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกนายกำพล ทองอยู่หมู่ 4 บ้านวัดขนาน ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่75489775
361080210813 โรงเรียน ทุ่งใหญ่วิทยาคมนายนันทวัฒน์ ชัยวิชิตหมู่ 6 บ้านเลขที่ 197 ต. ท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่075-368597
371080210830 โรงเรียน เทพราชพิทยาสรรค์นายสมเจตน์ ไชยเมืองหมู่ 11 บ้านบ้านสระยูง ต. เทพราช อ. สิชล075-803616
381080210795 โรงเรียน ธัญญาวดีศึกษานายสมศักดิ์ คงแป้นหมู่ 9 บ้านหนองยาว ต. ไสหมาก อ. เชียรใหญ่75354216
391080210846 โรงเรียน นบพิตำวิทยานายประพฤติ วงศ์ชนะหมู่ 1 บ้านโรงเหล็ก ต. นบพิตำ อ. นบพิตำ75307020
401080210835 โรงเรียน นพคุณประชาสรรค์-หมู่ 1 บ้านบางนบ ต. บางนบ อ. หัวไทร75766071
411080210791 โรงเรียน นางเอื้อยวิทยานายสุพจน์ จงจิตรหมู่ 1 บ้านบ้านวังวัว ต. ควนกลาง อ. พิปูน075-483204
421080210812 โรงเรียน นาบอนนายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์หมู่ 2 บ้านแก้วแสน ต. แก้วแสน อ. นาบอน075-491475
431080210838 โรงเรียน บางขันวิทยานายนราวุธ สุจิตะพันธ์หมู่ 15 บ้าน- ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน075-371170
441080210783 โรงเรียน บ้านเกาะวิทยานางสาวกัญญ์พิดา จงคงหมู่ 5 บ้าน ต. อินคีรี อ. พรหมคีรี75347290
451080210774 โรงเรียน เบญจมราชูทิศนายภักดี เหมทานนท์หมู่ 3 บ้าน159 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช75348006
461080210840 โรงเรียน ประสาธน์ราษฎร์บำรุงนายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้มหมู่ 3 บ้าน126 ต. คลองเส อ. ถ้ำพรรณรา075-354298,075-
471080210818 โรงเรียน ปากพนังนายประเสริฐ ชีใหม่หมู่ 0 บ้านบ้านปากพนัง ต. ปากพนัง อ. ปากพนัง75517186
481080210776 โรงเรียน ปากพูนนายธวัช คำนวณหมู่ 8 บ้านปากพูน ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช75774022
491080210782 โรงเรียน พรหมคีรีพิทยาคมนายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์หมู่ 4 บ้าน3 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี396136
501080210844 โรงเรียน พระพรหมพิทยานุสรณ์นายจรัญ ชัยทองสุขทองหมู่ 7 บ้านบ่อขลบ ต. นาพรุ อ. พระพรหม378490
511080210790 โรงเรียน พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนายปชานนท์ ชนะราวีหมู่ 3 บ้านห้วยปน ต. เขาพระ อ. พิปูน075-499114
521080210841 โรงเรียน มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์-หมู่ 1 บ้านบ้านนาโหรง ต. นาหมอบุญ อ. จุฬาภรณ์75308041
531080210777 โรงเรียน เมืองนครศรีธรรมราชว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคงหมู่ 1 บ้าน- ต. นาทราย อ. เมืองนครศรีธรรมราช75764131
541080210802 โรงเรียน โมคลานประชาสรรค์นางวิมพ์วิภา รักสมหมู่ 12 บ้าน26 ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา75445328
551080210778 โรงเรียน โยธินบำรุงนายชาติชาย ทองเลี่ยมนาคหมู่ 1 บ้าน ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช75313272
561080210822 โรงเรียน ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์นายประโยชน์ ชัยณรงค์หมู่ 13 บ้านร่อนพิบูลย์ ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์75449104
571080210820 โรงเรียน โรงเรียนโศภนคณาภรณ์นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบหมู่ 2 บ้านเกาะจาก ต. เกาะทวด อ. ปากพนัง-
581080210789 โรงเรียน ละอายพิทยานุสรณ์นายโสภณ บุรีแสงหมู่ 2 บ้าน- ต. ละอาย อ. ฉวาง0-7546-6094
591080210839 โรงเรียน วังหินวิทยาคมนายสุพัฒน์ เดชนุ่นหมู่ 5 บ้านวังหิน ต. วังหิน อ. บางขัน808761850
601080210793 โรงเรียน วิเชียรประชาสรรค์นายรัตตัญญู ศรีไชยหมู่ 9 บ้านเชียรเขา ต. เชียรใหญ่ อ. เชียรใหญ่75386219
611080210805 โรงเรียน สตรีทุ่งสงนายสง่า นาวารัตน์หมู่ 0 บ้านตลาดทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง075-411348
621080210819 โรงเรียน สตรีปากพนังนางจิราพร รัตนกุลหมู่ 0 บ้านประชาวัฒนา ต. ปากพนัง อ. ปากพนัง75517215
631080210803 โรงเรียน สระแก้วรัตนวิทย์นางสาวนิวร ผิวกระด้างหมู่ 5 บ้านสระแก้ว ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา75375599
641080210784 โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายสมพงษ์ ปานหงษ์หมู่ 11 บ้าน- ต. กำโลน อ. ลานสกา856411853
651080210827 โรงเรียน สิชลคุณาธารวิทยานายสุนทร เพชรดีหมู่ 5 บ้าน40 บ้านทุ่งคา ต. ทุ่งปรัง อ. สิชล367523
661080210829 โรงเรียน สิชลประชาสรรค์นางกิ่งขวัญ สุขสงวนหมู่ 7 บ้านบ้านเขาฝ้าย ต. ทุ่งใส อ. สิชล376186
671080210816 โรงเรียน เสม็ดจวนวิทยาคมนายปรีชา ปัญญานฤพลหมู่ 7 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา4 ต. กุแหระ อ. ทุ่งใหญ่075-350684
681080210825 โรงเรียน เสาธงวิทยานายวิชัย สุขพันธุ์หมู่ 7 บ้านสระพัง ต. เสาธง อ. ร่อนพิบูลย์75373459
691080210833 โรงเรียน หัวไทรบำรุงราษฎร์นายคีรี มากสังข์หมู่ 1 บ้านทะเลปัง ต. หัวไทร อ. หัวไทร75389489
701080210834 โรงเรียน แหลมราษฎร์บำรุงนายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะหมู่ 3 บ้านแหลมราษฎร์ ต. ควนชะลิก อ. หัวไทร75354727
711080210821 โรงเรียน อินทร์ธานีวิทยาคมนายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีหมู่ 22 หมู่ 1 บ้านบ้านเกาะจันทร์ ต. ปากแพรก อ. ปากพนัง75466159
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11380206401 โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชนายธงไชย รัตนสุวรรณ์157 ม.3 ถ.ชลประทาน ต. นาสาร อ. พระพรหม075-378612
21380026401 โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีนางพรทิพย์ บัวจันทร์65/1 ม.7 ถ.วัดใหม่-คลองเมียด ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี075-750577
31380166401 โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรนายวิทยา ก่วนสกุลม.2 ต. ทรายขาว อ. หัวไทร075-766525
41380226301 โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนายนิวัตร ตระกูลสันติ244 ม.7 ถ.จันดี-บ้านส้อง ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง
51380096101 โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงนายสมนึก สุชาติพงษ์119 ม.7 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง075-302027
61380016101 โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชว่าที่ ร.ต.กิตติบรรณ โศภิษฐ์263 ถ.ราชดำเนิน ต. ท่าวัง อ. เมือง075-345383
71380146101 โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคสิชลร.ท.สมพร ปานดำ44 ม.5 ถ.นครศรี-สุราษฎร์ ต. ทุ่งปรัง อ. สิชล
81380126101 โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช147 ม.4 ถ.ท่าเทียบเรือ ต. ปากพนังฝั่งตะวันตก อ. ปากพนัง075-370759
91380016202 โรงเรียน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชนางจำเรียง หนูดำ6 ซ.หอไตร ถ.ราชดำเนิน ต. ในเมือง อ. เมือง075-356760
101380016501 โรงเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชนายสมบูรณ์ ชดช้อย214 ม.1 ต. ปากพูน อ. เมือง075-312162
111380016201 โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชนายสุรพล โชติธรรมโม1076 ถ.ราชดำเนิน ต. ในเมือง อ. เมือง075-356156
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11492119703 โรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต. อ.
21480119702 โรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต. อ.
31480118502 โรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต. อ.
41480114900 โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต. อ.
51480102300 โรงเรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต. อ.
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11180100091 โรงเรียน กาญจนศึกษา ต. อ.
21180100208 โรงเรียน กาญจนศึกษาพัฒนาการ ต. อ.
31180100020 โรงเรียน เกตุชาติศึกษา ต. อ.
41180100141 โรงเรียน เกียรติขนอมศึกษานาง เกียรติสุดา เสือทอง26/2 หมู่ที่ 9 ต. ขนอม อ. ขนอม075-527475
51180100126 โรงเรียน โคกครามพิชากร ต. อ.
61180100031 โรงเรียน จรรยานุยุตวิทยา ต. อ.
71180100004 โรงเรียน จรัสพิชากร ต. อ.
81180100151 โรงเรียน จันดีพิทยาคม ต. อ.
91180100154 โรงเรียน จิรวิทย์พิทยา ต. อ.
101180100148 โรงเรียน จุฑาวิทย์ ต. อ.
111180100060 โรงเรียน เจริญมิตรนาง พิทยา แก้วประสม290 หมู่ที่ 3 ต. ไม้เรียง อ. ฉวาง075-480855
121180100086 โรงเรียน เจริญวัยวิทยา ต. อ.
131180100068 โรงเรียน เจริญวิทย์ ต. อ.
141180100083 โรงเรียน เจริญวิทยา ต. อ.
151080100229 โรงเรียน เจริญสงวนสุขศึกษา ต. อ.
161180100073 โรงเรียน ชนะวิทยา ต. อ.
171180100071 โรงเรียน ชะอวดวิทยา ต. อ.
181180100009 โรงเรียน ชุบธรรมวิทยา ต. อ.
191180100007 โรงเรียน ชูศิลป์วิทยา ต. อ.
201180100127 โรงเรียน ดรุณศึกษา ต. อ.
211180100073 โรงเรียน ดรุณศึกษา 2นางสาว สุมิตรา โจสรรค์นุสนธิ์182/2 หมู่ที่ 5 ต. สามตำบล อ. จุฬาภรณ์075-308164
221180100015 โรงเรียน ตันติวัตร ต. อ.
231180100011 โรงเรียน ไตรภูมิวิทยา ต. อ.
241180100010 โรงเรียน ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ต. อ.
251180100124 โรงเรียน ทิพย์กองลาศวิทยา ต. อ.
261180100040 โรงเรียน เทคนิคธุรกิจบัณฑิต ต. อ.
271180100122 โรงเรียน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ ต. อ.
281180100139 โรงเรียน เทคโนโลยีพณิชยการสิชล ต. อ.
291180100064 โรงเรียน ธนรัตน์อุปถัมภ์ ต. อ.
301180100042 โรงเรียน นครเทคนิค ต. อ.
311180100043 โรงเรียน นครอาชีวศึกษา ต. อ.
321180100023 โรงเรียน นรรถยาพิศนุสรณ์ ต. อ.
331180100163 โรงเรียน นวัตกรรม ต. อ.
341180100168 โรงเรียน บริบูรณ์วิทยา ต. อ.
351180100057 โรงเรียน บ้านเด็กศึกษา ต. อ.
361180100146 โรงเรียน บำรุงวิทยา ต. อ.
371180100096 โรงเรียน ประชาอุทิศมูลนิธิ ต. อ.
381180100214 โรงเรียน ประทีปศาสน์พณิชยการ ต. อ.
391180100052 โรงเรียน ประทีปศาสน์ ต. อ.
401180100167 โรงเรียน ประทีปศาสน์วิรัสยามณี ต. อ.
411180100213 โรงเรียน ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ ต. อ.
421180100134 โรงเรียน ประสาทธรรมวิภัช ต. อ.
431180100062 โรงเรียน ประสานศิลป์ศึกษา ต. อ.
441080100220 โรงเรียน ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ ต. อ.
451180100081 โรงเรียน ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ต. อ.
461180100121 โรงเรียน ปากพนังพณิชยการ ต. อ.
471180100119 โรงเรียน เปรมฤทัยศึกษา ต. อ.
481180100093 โรงเรียน พณิชยการทุ่งสง ต. อ.
491180100131 โรงเรียน พณิชยการศักดิ์ศิลปิน ต. อ.
501180100030 โรงเรียน พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ต. อ.
511180100025 โรงเรียน พริ้มพิทยานุสรณ์ ต. อ.
521180100210 โรงเรียน พัฒนศาสน์วิทยา ต. อ.
531180100157 โรงเรียน พิมพ์มณี ต. อ.
541180100149 โรงเรียน พึ่งตนเอง ต. อ.
551180100108 โรงเรียน แพทยกิจพิทยา ต. อ.
561180100065 โรงเรียน ไพบูลย์วิทยา ต. อ.
571180100144 โรงเรียน ไพศาลศึกษา ต. อ.
581180100104 โรงเรียน ภูมิสถิตวิทยา ต. อ.
591180100089 โรงเรียน มนต์หทัย ต. อ.
601180100082 โรงเรียน มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ ต. อ.
611180100053 โรงเรียน มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน ต. อ.
621180100133 โรงเรียน มัธยมฆังคะทวีศิลป์ ต. อ.
631180100099 โรงเรียน มัธยมบุญคงอุปการ ต. อ.
641180100093 โรงเรียน มัธยมพณิชยการทุ่งสง ต. อ.
651180100222 โรงเรียน มัธยมยานากาวา ต. อ.
661180100123 โรงเรียน มัธยมวีรศิลปิน ต. อ.
671180100072 โรงเรียน มัธยมศักดิศิลปิน ต. อ.
681180100002 โรงเรียน มารีย์พิทักษ์ศึกษา ต. อ.
691180100211 โรงเรียน มีสิทธิ์ศึกษา ต. อ.
701180100050 โรงเรียน มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ต. อ.
711180100014 โรงเรียน มูลนิธิสหมิตรศึกษา ต. อ.
721180100125 โรงเรียน ร่อนพิบูลย์วิทยา ต. อ.
731180100084 โรงเรียน รัตนศึกษา ต. อ.
741180100087 โรงเรียน รัตนศึกษาชนปรีดา ต. อ.
751180100142 โรงเรียน ราษฎร์นิยมวิทยา ต. อ.
761180100056 โรงเรียน รุจิธรรมวิทยา ต. อ.
771180100138 โรงเรียน เลิศปัญญาวิทย ต. อ.
781180100037 โรงเรียน วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ ต. อ.
791180100098 โรงเรียน วิทยานุเคราะห์ ต. อ.
801180100041 โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลจรัสพิชากรอาชีวศึกษา ต. อ.
811180100067 โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ ต. อ.
821180100094 โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) ต. อ.
831180100048 โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร ต. อ.
841180100044 โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพาณิชยการ ต. อ.
851180100001 โรงเรียน ศรีธรรมราชศึกษา ต. อ.
861180100017 โรงเรียน ศรีอนุบาล ต. อ.
871080100169 โรงเรียน สกุลรัตนวิทยา ต. อ.
881180100012 โรงเรียน สตรีจรัสพิชากร ต. อ.
891180100077 โรงเรียน สตรีดำรงเวท ต. อ.
901180100076 โรงเรียน สระแก้ววิทยา ต. อ.
911180100095 โรงเรียน สหมิตรบำรุง ต. อ.
921180100106 โรงเรียน สหมิตรวิทยา ต. อ.
931080100221 โรงเรียน สามัญศึกษาวัดแจ้ง ต. อ.
941180100158 โรงเรียน สิทธาภัทร์ ต. อ.
951180100097 โรงเรียน สุขสวัสดิ์วิทยา ต. อ.
961180100101 โรงเรียน สุมณฑาศึกษา ต. อ.
971180100088 โรงเรียน เสริมปัญญา ต. อ.
981180100219 โรงเรียน แสงทองวิทยานุสรณ์ ต. อ.
991180100046 โรงเรียน โสภณเทคโนโลยี ต. อ.
1001180100006 โรงเรียน หนองนกประสาทศิลป์ ต. อ.
1011180100117 โรงเรียน หลวงครูวิทยา ต. อ.
1021180100055 โรงเรียน อนุบาลกมลทิพย์ ต. อ.
1031180100120 โรงเรียน อนุบาลกานต์สินี ต. อ.
1041180100100 โรงเรียน อนุบาลไกรแก้ว ต. อ.
1051180100217 โรงเรียน อนุบาลขวัญนคร ต. อ.
1061180100085 โรงเรียน อนุบาลคำแหง ต. อ.
1071180100147 โรงเรียน อนุบาลจิตพรรณ ต. อ.
1081180100216 โรงเรียน อนุบาลจิตอรุณ ต. อ.
1091180100070 โรงเรียน อนุบาลจิรเศรษฐ์ ต. อ.
1101180100135 โรงเรียน อนุบาลเจริญจิต ต. อ.
1111080100228 โรงเรียน อนุบาลฉวีวรรณ ต. อ.
1121180100160 โรงเรียน อนุบาลชาญวิทย์ ต. อ.
1131180100137 โรงเรียน อนุบาลโชติกร ต. อ.
1141180100032 โรงเรียน อนุบาลดำรงค์ศาสน์ ต. อ.
1151180100028 โรงเรียน อนุบาลธนสาร ต. อ.
1161180100013 โรงเรียน อนุบาลบ้านเด็ก ต. อ.
1171180100034 โรงเรียน อนุบาลบ้านทิพย์รัตน์ ต. อ.
1181180100155 โรงเรียน อนุบาลปัญญาพร ต. อ.
1191180100166 โรงเรียน อนุบาลปาลิกา ต. อ.
1201180100026 โรงเรียน อนุบาลปิยะรัตน์ ต. อ.
1211180100109 โรงเรียน อนุบาลพรธิรา ต. อ.
1221180100074 โรงเรียน อนุบาลพรอุดม ต. อ.
1231180100103 โรงเรียน อนุบาลพลพันธ์ ต. อ.
1241180100069 โรงเรียน อนุบาลพิปูนวิทยา ต. อ.
1251180100164 โรงเรียน อนุบาลพุทธศาสตร์ ต. อ.
1261180100145 โรงเรียน อนุบาลเพชรทวี ต. อ.
1271180100152 โรงเรียน อนุบาลเพ็ญอาภา ต. อ.
1281080100170 โรงเรียน อนุบาลเพิ่มสุข ต. อ.
1291180100165 โรงเรียน อนุบาลเพียรสอนศึกษา ต. อ.
1301180100016 โรงเรียน อนุบาลภิญญรัตน์ ต. อ.
1311180100212 โรงเรียน อนุบาลรุ่งรัศมี ต. อ.
1321180100075 โรงเรียน อนุบาลลูกแก้ว ต. อ.
1331180100027 โรงเรียน อนุบาลลูกรัก ต. อ.
1341180100059 โรงเรียน อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนานาย อิศเรศร วงศ์สวัสดิ์76 หมู่ที่ 8 ต. ละอาย อ. ฉวาง081-9799504
1351180100036 โรงเรียน อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ ต. อ.
1361180100215 โรงเรียน อนุบาลวัดเสมาเมือง ต. อ.
1371180100218 โรงเรียน อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ ต. อ.
1381180100092 โรงเรียน อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ ต. อ.
1391180100080 โรงเรียน อนุบาลวัยวัฒน์ ต. อ.
1401180100033 โรงเรียน อนุบาลวิเชียรรัตน์ ต. อ.
1411180100162 โรงเรียน อนุบาลวิธานพิทยานุสรณ์ ต. อ.
1421180100153 โรงเรียน อนุบาลศิริเพชร ต. อ.
1431180100035 โรงเรียน อนุบาลสกนวิชญ์ ต. อ.
1441180100128 โรงเรียน อนุบาลสกุลดี ต. อ.
1451180100209 โรงเรียน อนุบาลสันติสุข ต. อ.
1461180100136 โรงเรียน อนุบาลสิทธิพร ต. อ.
1471180100038 โรงเรียน อนุบาลแสงทอง ต. อ.
1481180100079 โรงเรียน อนุบาลอินทิรา ต. อ.
1491180100003 โรงเรียน อนุบาลอุ่นจิต ต. อ.
1501180100039 โรงเรียน อนุสรณ์พรสวัสดิ์ ต. อ.
1511180100061 โรงเรียน อักษรวิทย์ ต. อ.
1521180100051 โรงเรียน อัลมูวาห์ฮิดีน ต. อ.
1531180100005 โรงเรียน อำมาตย์พิทยานุสรณ์ ต. อ.
1541180100140 โรงเรียน อุดมปัญญาจารย์นายเฉลิมชาติ เมฆแดง3/1 ม.4 ต. ขนอม อ. ขนอม075-529189
1551180100078 โรงเรียน อุบลวิทยา ต. อ.
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
17080010204 โรงเรียน พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ต. อ.
27080110206 โรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดขนาน ต. อ.
37080100207 โรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม ต. อ.
47080040203 โรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ต. อ.
57080010205 โรงเรียน พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดสระเรียง ต. อ.
สังกัด สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ.
10 โรงเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง147 หมูที่ 8 ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง75302198
20 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชนายกมล สุวรรณเอกฉัตร20 ม.8 ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง75302187
30 โรงเรียน โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์ รัตนบุรี20 ม.8 ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง75355815
40 โรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอุทิศ น้อยโย37 ม.8 ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง075-302197
50 โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุชาติ บรรจงการ132 หมู่ 3 ต. ต.นาสาร อ. เมือง75378915