สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552
วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 -- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

กรุณาระบุ
กรุณาระบุ

      ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามสังกัด
      ข้อมูลนักเรียนจบ ม. 3 เรียนต่อ/มีงานทำ
      ข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561