สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

หลักสูตรส่งเสริมการนำผลสอบ (O-NET) ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ ชื่อ - นามสกุลโรงเรียนกระบวนการ