ที่หนังสือ เรื่อง
ที่ ศธ 0277/958ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/928โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/823แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือยืมเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/820การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/764การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/754โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/725การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/722.การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๑ ภายใต้ "มูลนิธทิุนการศึกษา พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ ๑๐
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/722การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/708การจัดงานหรือกิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/145ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินกิจกรรมแปลงขยะเป็นทุนเพื่อเยาวชนในท้องถิ่นภายใต้โครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/660แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/586รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/608ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/794การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐"
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/589ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อเอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/576โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/557การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/527การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/502การเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/524การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/507การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/363การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/326การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/194ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/328โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3] [4]
ที่ ศธ 0277/323การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/273สำรวจรายชื่อนักเรียนและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/1037การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/942ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (My Office)
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/965จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 - เมษายน 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/871การอบรมปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมตามโครงการศาสตร์พระราชา
ดาวน์โหลด หนังสือ